Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Structuur:

Organisatiestructuur zorgt voor verdeling van taken binnen een organisatie, wie er welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft en de coördinatie. Bij organisatiestructuur gaat het over drie elementen: functies, beslissingsbevoegdheden en coördinatie. Bij organisatiestructuur wordt de functies verdeeld. Een functieomschrijving zorgt ervoor dat er doelstelling zijn die moeten worden behaald. Beslissingsbevoegdheden wordt ook verdeeld.

Voor een goede coördinatie moet er goed gecommuniceerde worden. Dat kan door middel van werkoverleg en vergaderingen.

‘Structure follows strategy' is een uitspraak van Chandler (1962) waarmee kernachtig wordt uitgedrukt dat de vastgestelde strategie invloed heeft op de vast te stellen structuur. (ten Berge & Oteman, 2013)  Organisaties zijn doelgerichte samenwerkingsverbanden waar mensen en middelen samen werken om doelgericht te werken en zoveel mogelijk doelen te behalen. Bij een organisatie gaat het erom dat er efficiënt gewerkt wordt en dat de kosten zo laag mogelijk blijft om de doelen te behalen.

Voor een organisatiestructuur heb je arbeidsverdeling en coördinatie nodig. Deze twee elementen zijn aan elkaar verbonden en ondersteunen elkaar. Wanneer er meer arbeidsverdeling plaatsvindt dan is daar ook meer coördinatie bij nodig. Het zorgt ervoor dat iedereen samen op de juiste manier te werk gaat. Het is nodig om gelijkgerichtheid tot stand te brengen. Gelijkgerichtheid duidt op eenheid van leiding en zorgt dat de organisatie bestuurbaar blijft.

Bij een horizontale taakverdeling gaat het om de verdeling van functies op een bepaald niveau over verschillende functies. Arbeidsverdeling in horizontale richting vindt plaats als de werkzaamheden gelijksoortig zijn en samengaan met elkaar. Bij gelijksoortigheid zijn werkzaamheden samengevoegd die bij elkaar horen. Bij indeling naar gelijksoortigheid heb je het over de f-indeling. Bij f-indeling worden bijvoorbeeld alle inkopers of marketingmensen bij elkaar geplaats. Door deze indeling werken de werknemers efficiënter doordat er dan veel meer kennis en ervaring is. Verder heb je nog de p-indeling, m-indeling en g-indeling. Deze indelingen zijn de indelingen naar samenhang. Bij indeling naar samenhang gaat het om wanneer werknemers van verschillende afdelingen samen moeten werken en samen de marktbewerking moet verzorgen van een product of productgroep, de p-indeling, van een bepaalde markt, de m-indeling,  of van een bepaald gebied, de g-indeling. (ten Berge & Oteman, 2013)

De verticale taakverdeling is de verdeling van functies en bevoegdheden over verschillende organisatieniveaus en binnen die niveaus over verschillende functionarissen. De werknemers hebben bepaalde taken die ze moeten verrichten sommige van die taken zijn licht en sommige taken zijn weer zwaar. Bij het verdelen van deze taken in de verticale richting wordt er verwacht dat de werknemer lichte taken doorgeeft aan het niveau dat onder hem bevindt. Het gaat erom dat het niveau onder hem de lichtere taken verricht en de werknemer zich bezighoudt met de zwaardere taken. Een bedrijf die taken verdeeld kijkt naar wat het effectiefste koppeling is van taken. Dat zorgt ervoor dat werknemers geen taken krijgen dat ze niet aankunnen en of de taken verricht kunnen worden op een lager niveau. De beloning dat de werknemer krijgt past dan ook bij de taken dat hij heeft verricht. (ten Berge & Oteman, 2013)

Stijl:

Onder stijl gaat erom hoe het management leidinggeeft en omgaat de werknemers. De relaties tussen de werknemers en het management speelt hierbij een grote rol.

Managementstijl heeft drie soorten stijlen van leidinggeven: autocratisch leiderschap, democratisch leiderschap en participatief leiderschap.

Bij een autocratisch leiderschap neemt het management de beslissing. De werknemers worden daar niet bij betrokken. Het management legt de beslissingen voor op zijn werknemers. Bij een autocratisch leiderschap krijgen de werknemers geen ruimte voor overleg. De werknemers moeten de taken verrichten dat het management voorlegt.

Democratisch leiderschap zorgt ervoor dat de groep beslissingen nemen, de groepsleden krijgen een gelijkwaardig positie waardoor iedereen gezamenlijk beslissingen nemen. (ten Berge & Oteman, 2013)

Bij participatief leiderschap nodigt het management de werknemers uit om mee te denken met het nemen van beslissingen. Zo krijgt het management te weten wat de werknemers willen. Het leidt naar meer effectiviteit wanneer de werknemers samen mogen werken en meedenkenken met het management. (ten Berge & Oteman, 2013)

Hoe er met conflicten wordt omgegaan is een stijlkenmerk, conflicthantering. Conflicten ontstaan wanneer werknemers niet samen met elkaar om kunnen gaan. Deze conflicten kunnen ontstaan door zakelijke of emotionele verbanden. Het management zorgt ervoor dat de conflicten worden opgelost en dat werknemers als een team te werk gaan. Teamwork is een belangrijk factor voor een organisatie om effectief en efficiënt te werken.

Bij stijlen van conflictmanagement zijn er twee manieren om met tegengestelde belangen om te gaan. Er wordt nadruk gelegd op eigen belang of nadruk op andermans belang. Wanneer er weinig nadruk is op eigen en andermans belang dan wordt het conflict meestal vermeden het conflict is niet opgelost maar het blijft wel aanwezig. Bij veel nadruk op eigenbelang en weinig nadruk op andermans belang heb je te maken met domineren. Degene die voor deze stijl van hanteren kiest vermijdt geen problemen en probeert het op eigen manier op te lossen. Als er sprake is weinig nadruk op eigen belang en veel nadruk op andermans belang dan gaat het om toegeven. Hierbij geeft degene toe dat die fout zit en vindt andermans belang belangrijk. Wanneer de nadruk hoog is op eigen en andermans belang dan moeten beiden partijen samenwerken om het conflict op te lossen. Dit is het meest effectieve stijl. (ten Berge & Oteman, 2013)

 

Secundaire processen:

Secundaire processen zorgen ervoor dat de primaire processen goed verlopen. De secundaire processen heeft een ondersteunde taak. Tot de secundaire processen behoren activiteiten van Personeelszaken, de administratie, het bedrijfsrestaurant, de receptie en de bewaking.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2015-10-27-1445959566.php > [Accessed 25.11.20].