Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Echtpaar Jansen houdt zich bezig met breien. Hun bezigheden blijven niet onopgemerkt. In het jaar 2012 breidt het echtpaar vier paar sokken voor hun familie. Als dank ontvangt het echtpaar een bos bloemen, die niet opweegt tegen de gemaakte kosten en tijd. In het jaar 2013 wordt er ook op verzoek breiwerken gemaakt. Hierbij ontvangt het echtpaar een kleine bijdrage in de kosten van de materialen, maar dit is nog steeds niet kostendekkend. In november 2013 wordt het allemaal serieuzer. Allereerst wordt er aan marketing gedaan, waardoor echtpaar Jansen kosten maken. Ook in het jaar 2014 worden kosten gemaakt voor inkoop en het opzetten van de webshop. De activiteit is op dat moment nog niet kostendekkend maar de verkopen stijgen. Doordat het breien serieuzer is geworden schakelt het echtpaar Jansen een fiscaal adviseur in om de aangifte inkomstenbelasting voor 2013 en 2014 op te stellen. Er zal gekeken gaan worden of echtpaar Jansen inkomstenbelasting en omzetbelasting in rekening moet brengen. Er ontstaan een discussie tussen de mening van de fiscaaladviseur en belastingadviseur. De vraag is namelijk of de opbrengsten van het echtpaar gezien kan worden als een bron van inkomsten. Dit verschil zit in of het echtpaar een onderneming heeft of dat het valt in de privésfeer. De voordelen uit prestaties die worden verricht om redenen van plezier of een familie-/gezinsband, ook wel de privésfeer genoemd, vormt namelijk geen bron van inkomen (Van Doesum, Dusarduijn, Hoogeveen, Van Mourik, Rijkers, Van Roij, Staats & Wisman, 2015, p. 72).   De vraag die hier vervolgens gesteld wordt is en of wanneer het breien van het echtpaar gezien wordt als inkomsten en dus niet meer valt onder privésfeer. Door antwoord te krijgen op deze vraag wordt automatisch duidelijk voor het echtpaar Jansen wat zij aan inkomstenbelasting en omzetbelasting moeten afdragen. Hierbij zou de fiscaal adviseur het echtpaar bij helpen en hun fiscale belang hierbij voorop stellen. De situatie wordt beoordeeld vanuit de fiscaal adviseur.   Om te onderzoeken of er in deze situatie sprake is van privésfeer of daadwerkelijk van een onderneming wordt een literatuuronderzoek gedaan. Er wordt hier gebruik gemaakt van jurisprudentie, artikelen, wetten en het boek van fiscale economie. Allereerst wordt in paragraaf 2 de fiscale theorie over privésfeer en onderneming beschreven. Daarna zal in paragraaf 3 de criteria worden beschreven. In paragraaf 4 worden criteria beoordeeld en verder beschreven om zo in paragraaf 5 tot een conclusie te komen.

 Theoretisch kader

In het theoretisch kader worden de wettelijke afspraken besproken die relevant zijn voor de heer en mevrouw Jansen. Ten eerste wordt de bronnentheorie besproken. Met deze theorie wordt bepaald of de familie Jansen geniet van een inkomen of van voordelen uit de privésfeer. Daarna wordt besproken wanneer er sprake is van ondernemerschap, en vanaf wanneer er sprake is van ondernemerschap. Als laatste wordt gekeken wanneer er voldaan moet worden aan de btw-plicht. Om te bepalen of er sprake is van een inkomen wordt de bronnentheorie gebruikt. Deze theorie houdt in dat een opbrengst alleen tot het inkomen behoort als er een bron van inkomen is (Van Doesum et al, 2015, pp. 68-75). Er zijn twee criteria waar een bron van inkomen aan moet voldoen. Als eerste criterium moet er voordeel worden behaald door deelname aan het economische verkeer. Als tweede criterium moet het voordeel redelijkerwijze te verwachten zijn. Voordelen uit prestaties die worden verricht om reden van plezier of van familie- en gezinsbanden vormen geen bron van inkomen (Van Doesum et al, 2015, pp. 68). Niet ieder bronvoordeel is daadwerkelijk belast. Er zijn zes bronnen van inkomen die belast zijn, valt het inkomen buiten deze zes bronnen dan is er sprake van buitenbronnelijk inkomen. De onderneming, de dienstbetrekking, de overige werkzaamheden, de periodieke uitkeringen en verstrekkingen uit de eigen woning zijn bronnen van inkomen die in box 1 vallen. Als laatste bron is er het aanmerkelijk belang in box 2 (Van Doesum et al, 2015, pp. 74). Voor de familie Jansen wordt enkel gekeken naar de bron van inkomen uit een onderneming. Volgens van Doesum et al (2015, pp. 109-111) bestaat een onderneming uit drie elementen. Ten eerste moet er sprake zijn van een duurzame organisatie die gebruik maakt van kapitaal en arbeid. Ten tweede moet er sprake zijn van deelname aan het economisch verkeer. Hier is sprake van wanneer een vermogensbestanddeel wordt geëxploiteerd om er duurzame opbrengst uit te verkrijgen (Artikel 7 van de wet 1 januari 1968, Stb. 1968, 41). Als laatste moet er met de onderneming worden gestreefd naar omzet. Het gerechtshof heeft vastgesteld dat een onderneming fiscaal van start gaat op het moment dat de eerste voorbereidingshandeling wordt genomen. Positieve of negatieve voordelen kunnen vanaf dat moment op het overige inkomen in box 1 in mindering worden gebracht (Van Doesum et al, 2015, pp. 113). Op basis van artikel 3.4 van de wet van 1 januari 2001 (Stb. 2011, 215) wordt een ondernemer gezien als een belastingplichtige. De belastingplichtige moet aan twee eisen voldoen om voor de Wet IB 2001 als ondernemer gekwalificeerd te worden. Ten eerste moet de onderneming voor de rekening van de belastingplichtige worden gedreven. De belastingplichtige moet gerechtigd zijn tot alle voordelen van de onderneming en moet recht hebben op de stille reserves en de goodwill in de onderneming. Ten tweede zal de belastingplichtige rechtstreeks verbonden moeten worden voor de zaakscrediteuren. Dit houdt in dat een ondernemer aangesproken wordt voor het nakomen van verplichtingen van de onderneming (Van Doesum et al, 2015, pp. 115). De omzetbelasting, of terwijl btw, wordt geheven van de ondernemer. Heffing van de Nederlandse btw is pas aan de orde als de prestaties die de ondernemer verricht in Nederland plaats vinden. De ondernemer moet de belasting ontvangen van de particulieren door de belasting in zijn prijzen op te nemen. Ondernemers kunnen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht door toeleveranciers in mindering brengen op de btw die zij ter zake van hun verkopen moeten voldoen aan de fiscus. Dit wordt aftrek van voorbelasting genoemd (Van Doesum et al, 2015, pp. 345-347). Een ondernemer moet een administratie bijhouden die voldoet aan de eisen van de wet. Hij moet ter zake van zijn leveringen en diensten aan andere ondernemers een factuur uitreiken die aan de eisen van de wet voldoen. Van de verschuldigde omzetbelasting van een periode moet aangifte gedaan worden in de desbetreffende periode (Van Doesum et al, 2015, pp. 353). 3. Criteria. Hieronder in deze paragraaf worden de criteria besproken. Er wordt gekeken voor het echtpaar of er sprake is van ondernemerschap of dat hier sprake is van privésfeer. Ook moet worden bepaald of het echtpaar btw-plichtig is. Hieronder wordt de criteria van een onderneming besproken. Als eerste moet er voordeel worden behaald door deelname aan het economisch verkeer. Daarnaast moet dit voordeel redelijkerwijze te verwachten zijn. Ook zal er sprake moeten zijn van een duurzame organisatie die gebruikt maakt van arbeid en kapitaal. Als laatste moet met de onderneming worden gestreefd naar omzet. Wanneer aan deze voorwaarden worden voldaan is er sprake van een onderneming. Hieronder wordt de criteria van btw-plicht besproken. Een ondernemer wordt gezien als belastingplichte als het voldoet aan twee voorwaarden. De eerste voorwaarden is dat de onderneming voor de rekening van de belastingplichtige wordt gedreven. Ten tweede zal de belastingplichtige rechtstreeks verbonden moeten worden voor de zaakscrediteuren.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-1-21-1453405196.php > [Accessed 29.05.20].