Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

In paragraaf 4.1 wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag. In paragraaf 4.1.1 is te zien wat MVO volgens de ISO 26000 is. In paragraaf 4.1.2 worden de onderdelen van de MVO-prestatielader beschreven.

4.1.1. MVO volgens ISO 26000

Aan het begin van deze eeuw gingen ondernemingen zich vaker met MVO bezighouden. Er ontstonden vragen en discussies over wat onder MVO valt en wat niet. In 2005 besloot de International Organization for Standardization een richtlijn op te stellen om antwoorden te geven op deze vragen en werd de ISO 26000 opgesteld. De ISO 26000 is een internationale richtlijn voor MVO. De ontwikkeling van de richtlijn duurde bijna vijf jaar en meer dan negentig landen hebben hun steentje bij gedragen. ISO 26000 is een richtlijn die ondernemingen helpt bij het implementeren van MVO. De ISO 26000 stelt geen specifieke eisen en kan dus niet gebruikt worden om een onderneming te certificeren.

Volgens ISO 26000 moeten bedrijven vier stappen doorlopen om MVO te implementeren in het huidige beleid. De vierstappen zijn: (MVO Nederland, z.d.)

1. Principes: Zorg voor een goede basishouding (paragraaf 4.1.1.1).

2. Omgeving: Identificeer de stakeholders (paragraaf 4.1.1.2).

3. MVO-indicatoren: Kies belangrijke MVO-thema's (paragraaf 4.1.1.3).

4. Implementatie: implementeer MVO in de onderneming (paragraaf 4.1.1.4).

4.1.1.1. Principes

Het eerste onderdeel van MVO in de ISO 26000 zijn de basisprincipes van de onderneming. In de richtlijnen van ISO 26000 worden zeven basisprincipes van MVO beschreven. De principes creëren een houding bij het nemen van maatschappelijk verantwoorde bedrijfsbeslissingen. De principes dienen als uitganspunt voor het implementeren van MVO.

1. Het afleggen van rekenschap:

Dit betekent dat een onderneming verantwoordelijkheid neemt voor de invloed die zij heeft op de maatschappij, de economie en het milieu. De onderneming accepteert dat zij wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheden en aan de hand daarvan voert de onderneming verbeteringen door. De mate van het afleggen van rekenschap verschilt per onderneming. Hoe meer invloed een onderneming op haar omgeving heeft hoe meer rekenschap zij moet afleggen. (MVO-wegwijzer, z.d.)

2. Transparantie:

Doordat de bedrijfsbeslissingen en activiteiten invloed hebben op de omgeving van de onderneming moet een onderneming laten zien wat haar beleid, besluiten en activiteiten zijn en laten zien welke invloeden die hebben op de omgeving. De onderneming moet openheid geven over zaken als het doel van de activiteiten, wie welke verantwoordelijkheden hebben, de manier van besluitvorming, de MVO-prestaties en wie de stakeholders zijn.

Het is voor de omgeving belangrijk dat de onderneming de informatie tijdig, volledig en duidelijk beschikbaar maakt. Met behulp van deze informatie kunnen de personen en partijen in de omgeving bepalen of de bedrijfsactiviteiten invloed hebben op hen. (MVO-wegwijzer, z.d.)

3. Ethisch gedrag:

Een onderneming moet zich rechtvaardig, oprecht en integer gedragen. De onderneming zorgt in haar omgeving voor mensen, dieren en het milieu. Ethisch gedrag moet bevorderd worden in de organisatie door gedragsnormen op te stellen zodat iedereen binnen de organisatie weet wat er van hem/haar verwacht wordt. Ook moet het personeel worden aangemoedigd om de gedragsnormen na te leven. Verder moet de organisatie belangenconflicten binnen de organisatie voorkomen omdat dit kan leiden tot onethische handelingen.

De organisatie moet er voor zorgen dat onethisch gedrag van de onderneming gemeld kan worden door mensen binnen en buiten de organisatie zonder dat zij bang hoeven te zijn voor represailles. (MVO-wegwijzer, z.d.)

4. Respect voor stakeholdersbelang:

Stakeholders zijn personen en organisaties die door de bedrijfsbeslissingen en activiteiten beïnvloed worden. Daarom hebben zij belang bij de bedrijfsbeslissingen en activiteiten. De organisatie moet rekening houden met de belangen van de stakeholders tijdens het maken van beslissingen. Daarom moet er voor gezorgd worden dat de stakeholders bekend zijn en dat deze stakeholders erkend zijn. (MVO-wegwijzer, z.d.)

5. Respect voor de rechtsorde:

Wet- en regelgeving moeten door de organisatie worden nageleefd. Op alle gebieden waarin de organisatie actief is moeten wetten en regels worden nageleefd. De organisatie moet periodiek controleren of zij nog aan de wet- en regelgeving voldoet. Ook moeten de medewerkers op de hoogte worden gehouden als er wijzigingen in wet- en regelgeving worden doorgevoerd. (MVO-wegwijzer, z.d.)

6. Respect voor internationale gedragsnormen:

Wet- en regelgeving kunnen niet altijd garanderen dat de maatschappij en het milieu beschermd worden. Daarom is het belangrijk dat de organisatie zich ook aan de internationale gedragsnormen houdt. Als de internationale gedragsnormen in de omgeving van de activiteiten niet worden nageleefd dan moet de organisatie overwegen de activiteiten te staken of de organisatie moet proberen de autoriteiten te overtuigen om de wet- en regelgeving aan te passen zodat deze overeenkomen met de internationale gedragsnormen. De organisatie moet voorkomen dat zij medeplichtig is aan het schenden van de internationale gedragsnormen en ervoor kiezen de gedragsnormen na te leven. (MVO-wegwijzer, z.d.)

7. Respect voor mensenrechten:

De organisatie moet de universele verklaring van de rechten van de mens erkennen en respecteren. De organisatie moet altijd aan de minimale internationale gedragsnormen op het gebied van mensen rechten houden. De organisatie moet proberen niet te profiteren van activiteiten of situaties waar mensenrechten onvoldoende zijn beschermd. (MVO-wegwijzer, z.d.)

4.1.1.2. Omgeving

Als de basisprincipes vast zijn gesteld moet de onderneming naar haar omgeving kijken. Stakeholders zijn van belang bij de implementatie van MVO. Om te bepalen welke effecten de organisatie heeft op de omgeving heeft de organisatie haar stakeholders nodig. De stakeholders vertellen de organisatie wat haar invloeden en effecten zijn. De organisatie kan de stakeholders op meerdere manieren betrekken en ermee in gesprek gaan. Dit kan de onderneming doen door middel van conferenties, vergaderingen, discussies of internetforums. Voordat de organisatie in gesprek gaat met de stakeholders is het belangrijk dat de organisatie een idee heeft waarom de stakeholders erbij betrokken worden, wat de belangen van de stakeholders zijn, of de belangen van de stakeholders relevant zijn voor MVO en of de stakeholders over de juiste informatie beschikt.

Met het betrekken van stakeholders wordt er van gedachte gewisseld tussen de onderneming en de stakeholders. Deze gedachtewisseling helpt de onderneming de effecten en de verwachtingen van de stakeholders in kaart te brengen. (MVO-wegwijzer, z.d.)

4.1.1.3. MVO-thema's

Als de stakeholders in kaart zijn gebracht kan de onderneming bepalen met welke MVO-thema's zij te maken heeft. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een breed onderwerp. ISO 26000 probeert met behulp van zeven kernthema's MVO af te bakenen. Het is voor elke onderneming belangrijk om aandacht te besteden aan de zeven MVO-thema's. De zeven thema's zijn onderverdeeld in een aantal indicatoren. Om de thema's meetbaar te maken zijn ze onderverdeeld in 33 indicatoren. In bijlage I: MVO-kernthema's worden alle drieëndertig MVO-indicatoren behandeld. De onderneming moet bepalen met welke indicatoren zij te maken heeft. Door de lijst met indicatoren af te gaan kan de onderneming inzien welke indicator van toepassing is op de organisatie. Een van de indicatoren is inheemse bevolking en deze is niet van toepassing op elke organisatie. Er is geen vaste volgorde wat een bedrijf moet volgen. Dat verschilt namelijk per bedrijf. Belangrijk is dat de onderneming niet focust op één thema maar de focus verspreidt over de zeven kernthema's. (Iso26000scan, z.d.)

Hieronder worden de MVO-kernthema's toegelicht:

Behoorlijk bestuur:

Bij behoorlijk bestuur gaat het over de besluitvormingsprocessen binnen de organisatie. Organisaties worden op vele verschillende manieren bestuurd, dit kan door één persoon of door een groep personen zoals een directie. De raad van commissarissen, de bestuurders en de aandeelhouders hebben de verantwoordelijkheid om de doelen van de organisatie te behalen en zij moeten de organisatie aansturen. Dit moeten ze op een verantwoorde manier doen door bij het nemen van beslissingen rekening te houden met de MVO-principes (ethisch gedrag, transparantie, het afleggen van rekenschap, respect voor belangen van stakeholders, respect voor de wet, respect voor mensenrechten en respect voor internationale gedragsnormen). (Iso26000scan, z.d.)

Arbeidsomstandigheden:

De arbeidsomstandigheden worden bepaald door het beleid en de activiteiten die de werkomstandigheden van de werknemers beïnvloeden. Een onderneming moet zorgen voor goede arbeidsomstandigheden binnen de organisatie. Denk hierbij aan zaken als een veilige werkomgeving, het recht van de werknemers om zich te organiseren en het recht om door te ontwikkelen. Een organisatie is niet alleen verantwoordelijk voor de omstandigheden in haar eigen organisatie. De organisatie is ook verantwoordelijk voor de omstandigheden van de onderaannemers en van de organisaties waar het werk aan wordt uitbesteed. Door de volgende indicatoren te toetsen wordt bepaald of de onderneming de arbeidsomstandigheden in orde heeft: werkgelegenheid, verhouding tussen werkgever en werknemer, gezondheid en veiligheid, opleiding, onderwijs aard en organisatie van het werk, diversiteit en kansen. (Iso26000scan, z.d.)

Mensenrechten:

Mensenrechten zijn de basis rechten van de mens. Er zijn twee categorieën. De eerste categorie is burgerrecht(recht op leven, gelijke behandeling en recht op vrijheid). De tweede categorie is economisch, sociaal en culturele recht(recht op inkomen, scholing, onderdak, voedsel). De organisatie moet deze rechten zowel binnen als buiten de organisatie respecteren. Dit kan de organisatie doen door zaken als kinderarbeid, gedwongen arbeid en discriminatie uit te bannen. De indicatoren van dit thema zijn: strategie en beheer, verbod op discriminatie, vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, uitbanning kinderarbeid, preventie van gedwongen en verplichte arbeid, beveiligingsbeleid en rechten van inheemse bevolking. (Iso26000scan, z.d.)

Eerlijk zaken doen:

De organisatie moet tijdens het zaken doen, ethisch omgaan met andere organisaties. De organisatie moet integer, eerlijk en transparant zijn tijdens de onderhandelingen met de andere organisaties. Er mogen prijsafspraken worden gemaakt en corruptie mag niet voorkomen binnen de organisatie Ook moet de organisatie respect hebben voor de wet. De indicatoren van dit thema zijn: gemeenschap, corruptie, publiek beleid, concurrentiebelemmerend gedrag en naleving. (Iso26000scan, z.d.)

Consumentenaangelegenheden:

Als een organisatie diensten of producten levert moeten zij verantwoordelijkheid nemen tegenover de consument. De organisatie moet kwetsbare afnemers met zorg behandelen ook moet de organisatie veilige diensten of producten leveren, het recht geven tot retourneren en de consumenten stimuleren om duurzame producten te consumeren. De indicatoren van dit thema zijn: gezondheid en veiligheid van consumenten, etikettering van producten en diensten, marketing communicatie, privacy van klanten en naleving (Iso26000scan, z.d.)

Milieu:

Bedrijfsactiviteiten van een organisatie kunnen invloed hebben op het milieu. Een organisatie moet daarom haar best doen om negatieve effecten op het milieu zo klein mogelijk te houden. Dit kan een organisatie doen door bijvoorbeeld milieuvriendelijke technieken toe te passen, productiesystemen energie zuiniger te maken en door duurzaam in te kopen. De indicatoren van dit thema zijn: grondstoffen, energie, water, biodiversiteit, uitstoot, afvalwater en afvalstoffen, producten en diensten, naleving en transport. (Iso26000scan, z.d.)

Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling:

Een organisatie kan er voor kiezen om een relatie op te bouwen met de omgeving waarin zij opereert. Dit kan een organisatie doen door steun te bieden aan de omgeving. Een organisatie kan steun bieden aan non-profit organisaties uit de omgeving of een organisatie kan haar kennis en middelen gebruiken om de kwaliteit van het leven in de omgeving te verbeteren. De indicatoren van dit thema zijn: directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd, positieve bijdrage aan lokale economie en bedrijvigheid en bijdrage aan het economische systeem. (Iso26000scan, z.d.)

4.1.1.4. Implementatie

Als de onderneming vastgesteld heeft welke MVO-indicatoren prioriteit hebben kan de onderneming beginnen met het implementeren van MVO in het beleid. De onderneming kan vaststellen welke MVO-indicatoren van toepassing zijn door de lijst in bijlage I af te gaan. In de lijst van bijlage I staat duidelijk beschreven wat elke indicator inhoudt. Voordat de onderneming begint met de implementatie van MVO moet de onderneming haar motieven helder in beeld hebben. Een aantal motieven zijn kostenbesparing, imago verbetering, de vraag naar MVO door afnemers en bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Om MVO te implementeren wordt een bekende managementaanpak plan-do-check-act aanbevolen.

Plan

In deze stap formuleert de onderneming de doelstellingen. Ook moet duidelijk worden gemaakt wat het resultaat moet zijn. Tevens worden de randvoorwaarden opgesteld.

Do

Het plan wordt uitgevoerd en de onderneming begint met het implementeren van MVO in het beleid. Tijdens deze stap worden ook de resultaten gemeten.

Check

In deze stap worden de bereikte resultaten vergeleken met de doelstellingen.

Act

in deze stap kijkt de onderneming hoe zij de MVO-prestaties verder kan verbeteren. Als vastgesteld is hoeveel er in de omgeving veranderd is kan, de onderneming de doelstellingen aanpassen. (MVO-wegwijzer, z.d.)

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-1-8-1452255511.php > [Accessed 31.05.20].