Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Aangezien ABC een concept is dat over de jaren in populariteit wint, is het belangrijk om te doorgronden waarom dat zo is. Opdat bedrijven hun marketingstrategieën zouden kunnen afstemmen op de noden van consumenten, moeten ze weten wat hun klanten drijft om zich toe te richten op ABC. Hamari, Sjöklint, en Ukkonen (2015) onderscheiden in hun onderzoek vier verschillende factoren die een mogelijke invoed zouden kunnen hebben, namelijk: genot, duurzaamheid, reputatie en economische baten. Moeller en Wittkowski (2010) onderscheiden daarentegen zes factoren: belang van bezit, belang an ervaring, prijs bewustzijn, belang van gemak, belang van trend en duurzaamheid. De factoren die Moeller en Wittkowski (2010) onderscheiden omvatten die van Hamari et al (2015), maar interessant genoeg komen ze niet op dezelfde bevindingen omtrent de invloed die deze hebben op het wel of niet gebruik maken van ABC. Moeller en Wittkowski (2010) komen tot de bevinding dat het niet hechten van belang aan bezit de factor is die het meest naaar ABC duwt. Hamari et al (2015) merken op dat de zoektocht naar genot de factor is die ABC het meest stimuleert, terwijl deze factor bij Moeller en Wittkowski (2010) bijna vewaarsloosbaar is. Als mogelijke uitleg daarvoor geven ze het feit dat consumenten misschien niet op de hoogte zijn van het feit dat ook luxegoederen beschikbaar zijn voor ABC (zoals bijvoorbeeld designer kleren of sportauto's). Een andere redene zou kunnen zijn dat consumenten behoedzaam zijn om dure artikelen te consumeren in ABC, voor het geval ze deze zouden beschadigen. Als laatste redene brengen Moeller en Wittkowski (2010) naar voren dat bedrijven niet de nadruk leggen op het feit dat korte-termijn leningen ook opwindend kunnen zijn.

Één van de factoren die tot de verrassing van beide auteurs niet toedraagt tot een grotere keuze voor ABC is duurzaamheid. Allebei hebben de hypothese gemaakt dat het belang hechten aan duurzaamheid en milieuvriendelijkheid consumenten zou overtuigen om meer gebruik te maken van ABC, maar beide kwamen tot de conclusie dat dit niet het geval is. Hamari et al (2015) kwamen wel tot de bevinding dat deze factor een positieve houding ten opzichte van ABC teweegbrengt, maar dat consumenten niet dergelijk tot ABC gaan overschakelen. Beide auteurs geven hier een andere uitleg voor. Volgens Moeller en Wittkowski (2010) zouden consumenten de lange-termijn link niet kunnen zien tussen het huren van een product en milieuvriendelijkheid. Anderzijs zouden veel consumenten er ook voor kiezen om eigen milieuvriendelijke producten met een lange levensduur te kopen, en voor sommige milieubewuste consumenten maakt het niet uit of je koopt of huurt, maar moet de hoeveelheid goederen in het algemeen dalen. Hamari et al (2015) brengen daarentegen drie andere verklaringen naar voren: economic rationalizations, institutional dependencies en development realism. Met de eerst verklaring bedoelen Hamari et al (2015) dat mense geen interesse gaan vertonen in het lenen van goederen zolang er goedkope imports op de markt blijven voorkomen. Onder institutional dependencies verstaat men het feit dat de consumptie van milieu onvriendelijke goederen vanuit de overeheid nog niet bestraft wordt aan de hand van belastingen of andere bepalingen.  !!!!!!!!!!

Een verdere opmerkelijke bevinding van Moeller en Wittkowski (2010) is het feit dat prijs bewustzijn geen doorslaaggevende factor bleek te zijn bij consumenten. Als verklaring hiervoor merken ze op dat, aangezien een aanzienlijk aantal consumenten huurcontracten hernieuwen, het uiteindelijke totaalbedrag hoog kan oplopen, en dat het de aankoopprijs zels kan overschrijden. Schaefers et al (2015) zijn hiermee in overeenstemming, en noemen dit het ‘financieel risico' van eigendom. Verder ontwaren ze nog twee andere redenen voor het feit dat consumenten meer en meer overschakelen naar ABC in plaats van eigendom te bezitten, namelijk performance risk en social risk van eigendom. Social risk is vergelijkbaar met de factor ‘reputatie' die door Hamari et al (2015) aan het lich gebracht werd. Volgens hen is een reden voor overschakeling naar ABC het feit dat men prestige verkrijgt bij mensen met een gelijkaardige ingesteldheid. Schaefers et al (2015) merken op dat consumenten die voor ABC kiezen meer goedkeuring zoeken dan consumenten die ervoor kiezen om producten te bezitten.

Een negatieve kanttekening die echter bij elk van deze drie onderzoeken gemaakt kan worden is het feit dat ze gebruik maken van data verzameld onder mensen die al deel uit maken van de ABC gemeenschap. Het zou interessant zijn om te zien welke factoren mensen die nog niet deel uitmaken van de ABC gemeenschap zouden kunnen overtuigen om naar ABC over te schakelen.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-10-21-1477055266.php > [Accessed 29.05.20].