Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

3 Købere til de nye sandwichses

Dette kapitel beskriver hvordan markeds segmentet til de nye sandwichses findes.

3.1 Noter til segment

Der er valgt at organisere segmenterne som en helhed, så segmenterne spænder fra forbrugere som har meget lidt fokus på sundhed, til forbrugere som har meget fokus på sundhed. Opdelingen af segmenterne er fortaget på bagrund af tendensen i samfundet om en sund udvikling.

(Horesta, 2006)

Der er igennem undersøgelsen ikke foretaget interviews til at underbygge alle de variabler som er opstillet i segmenteringsmatrixet. Oplysningerne heri bygger kun på antagelser og vurderinger fra data i statistikker. Dataene kan ikke anses som valide, men kun som et eksempel. En undersøgelse af variablerne gennem kvalitative interviews med udvalgte fokusgrupper, skal foretages for at underbygge dette.

3.2 Markedssegmentring

Markedssegmentering kan defineres som ”En opdeling af marked i homogene grupper (segmenter) på baggrund af en eller flere karakteristika, som antages at have betydning for kundernes respons på virksomhedens marketingsmix” (Marketing, 2009 s140)

Som definitionen på et markedssegment lyder; er det nødvendigt at identificerer de variable der er gældende for lige netop det markedet der udvælges. Ved at kigger på forskellige markeder opstår der forskellige variabler som der skal tages stilling til.

3.2.1 Markedsafgrænsning

Markedet hvorpå produktet arbejder, er fastfood. Markedet er geografisk afgrænset til Midt- og Nordjylland og er ikke bestemt af en politisk overbevisning.

3.2.2 Segmenteringsvariable

Segmentvariablerne er opdelt i to grupper, socialdemografiske og adfærdsorienterede.

Socialdemografiske

• Alder, Køn, Livsstil, Uddannelse, Arbejde, Indkomst, Religion, Race og etnicitet

Adfærdsorienterede

• Medievaner og indkøbsvaner, Loyalitet, Forbrugshyppighed, Forandringsvillighed

For at visualisere hvordan de forskellige variabler har indflydelse på opdeling af markedet, er de indsat i et segmenteringsmatrix.

(Freytag, Jensen, Jørgensen, & Madsen, 2009)

3.2.3 Vurdering af segment

SMOK modellen er anvendt til vurdering af målgrupperne, modellen arbejder med attraktiviteten af segmenterne. Vurderingen i SMOK tager udgangspunkt i 4 parametre;

• Størrelse

• Muligheder

• Omkostninger

• Konkurrence

(Andersen, Jensen, Jepsen, Olsen, & Schmalz, 2012)

I Tabel 3.1 er SMOK modellen anvendt for de 4 segmenter.

Segment ”Modtager af offentlige ydelser” ”Fabriksarbejderen/ Håndværkeren” ”Fitness typen” ”Ekstrem

udøveren”

Størrelse Ca. 52.000 Ca. 201.000 Ca. 300.000 Ca. 87500

Muligheder Gode, let påvirkelige af omgivelser (reklame)

Moderate, ældre del af segmentet er svære,

Gode, let påvirkelige af omgivelser (reklame)

Dårlige, er meget beviste omkring deres valg, kravspecifikke

Omkostninger Lave, kan nås med digitale medier – ID advertising Facebook etc. Højere, udgifter til sælger Lave, kan nås med digitale medier – ID advertising Facebook etc. Produkt skal tilpasses dette segment.

Konkurrence Høj, hyppig forbruger af fastfood, konkurrence fra ”usund” fastffood. Høj, i forhold til kantine, tankstationer og andre udbud af fastfood. Moderat, mange udbydere af måltid Svær at vurderer, mange ubekendte.

Tabel 3.1 SMOK model (Svendsen, Mizzi, Boysen, Frydenlund, & Sommer)

SMOK modellen viser at fitness typen er det bedste segment at målrette de nye sandwich mod. Dette bestemmes ud fra at det er et segment der er let at påvirke, mange potentielle forbruger og lavere omkostninger i forbindelse med promovering, sammenlignet med rasterende segmenter.  

4 Design af nye sandwichses

Design af sandwichses, udføres på grundlag af analyse af kernebehov for det valgte segment. Disse behov tydeliggøres, ved en kvalitativ analyse af repræsentativ segment gruppe. Se Bilag 2 - Behovsanalyse. Ved anvendelse af resultatet fra den kvalitative analyse, kombineret med Sandwichfabrikkens krav til Brød og garniture, kan en prototype udvikles. Prototypen kan anvendes til yderligere dybtgående fokusgruppe analyse, til endelig udformning af produkt.  

De første stadier af sandwichens design kan analyseres ved hjælp af forskellige prototyper. Ud fra de data, fra den kvalitative analyse vil kundens ønsker blive inddraget til designet af sandwichen. Disse prototyper vil blive lavet på bagrund af smags sammensætning og materialevalg. Valgende tages ud fra Kotlers tre niveauer, samt krav om brød og garniture fra Sandwichfabrikken.  

Kernebehov for kunden er grundlæggende, at sandwichen stiller sulten. For at dække andre niveauer er det nødvendigt at kortlægge hvilke ønsker og krav segmentet yderligere har. Dette kunne være højt protein indhold, kvalitet eller service.

(Marketingteacher, u.d.)

I samarbejde med en kok og en indledende fokusgruppe, er der lavet to bud på sunde sandwichses til det valgte segment. Se Bilag 3 – Bud på sandwich.

5 Salgs- og markedsføringsaktiviteter der kan fremme afsætningsmulighederne

For at sammensætte det rette marketingsmix, skal der afdækkes hvilke markedsaktiviteter som ville være relevante at anvende lige netop for den målgruppe, som er udvalgt. Kotler beskriver det som promotion i det 4 p'er, for at kunne sammensætte en målrettet ”promotion” mod målgruppen vil det være relevant at finde hvilke variable der skal fokuseres på.

(Van den Berg & Peitersma, 2015)

Følgende variabler er fundet til grund for en undersøgelse:

• Hvor, påvirkes de af reklamer?

• Forbindelse, hvilke medie?

• Laver, hvilken aktivtiet laver de imens de påvirkes?

For at undersøge dette, er der lavet en kvantitativ undersøgelse af målgruppen, fitness typen. Heri er det stillet en række spørgsmål om deres forbrug af reklamer, som indkredser de variabler der er opstillet.

5.1 Note til markedsføringsaktiviteter

Da der ikke er udført en rigtig undersøgelse, er der opstillet nogle fiktive spørgsmål. Der er ikke fokuseret på om spørgsmålene afdækker alle variabler fuld ud, eller om spørgsmålene kan virke ledende på de adspurgte.

Efterfølgende er det givet et eksempel på hvilke markedsaktiviteter som kunne anvendes på fitness typen som en del af et marketingsmix.

5.2 Marketingsaktiviteter

Understående punkter beskriver eventuelle markedsaktiviteter som kunne anvendes, som kommunikationskanaler ud til segmentet. Disse aktiviteter vil blive vægtet ud fra parametre af de kvantitative datas fra udsende spørgeskemaer.

Multimedie

• Facebook

• Spotify

• Radio

• E-mails

• Tv

• Produkt placering (kendte personer)

Fysiske reklamer

• I trænings centret

• Busstop steder

• Banegårde

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-2-29-1456766133.php > [Accessed 06.06.20].