Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη ατομική συνέντευξη (semistructured interview), η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο προκαθορισμένων θεμάτων

αλλά χαρακτηρίζεται από ευελιξία ως προς την ακολουθία των θεμάτων και το βαθμό ελευθερίας του συνεντευκτή να προσθέσει ή να αφαιρέσει θέματα για συζήτηση (Ιωσηφίδης, 2008). Για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων συντάχθηκε οδηγός συνέντευξης (interview guide), τον οποίο συγκροτούσαν τέσσερις (4) θεματικές κατηγορίες:

………

οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπουν την κατανόηση σε βάθος των υποκει¬μενικών εμπειριών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων των συμμετεχόντων

Με αυτόν τον τρόπο ο ερευνητής θα μπορέσει να κατανοήσει τις μοναδικές και υποκειμενικές εμπειρίες, πεποιθήσεις και αντιλή¬ψεις των συμμετεχόντων.

Το ερευνητικό εργαλείο που επιλέχθηκε για την περίπτωση της παρούσας μελέτης ήταν η ερευνητική συνέντευξη, σε ευθεία ζωντανή συνομιλία του ερευνητή με τα υποκείμενα της έρευνας, κατά την οποία ο ερευνητής υπέβαλε τις ερωτήσεις προφορικά, στις οποίες ο ερωτώμενος απάντησε κι αυτός με παραγωγή προφορικού λόγου. Η συνέντευξη θεωρήθηκε το καταλληλότερο μεθοδολογικό εργαλείο για την έρευνα της προκείμενης μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη την προβληματική και το σκοπό της.

η ημιδομημένη ερευνητική συνέντευξη ή παρατήρηση επίσης δεν έχει αυστηρή δόμηση. Όμως, στην περίπτωση της ημιδομη¬μένης τεχνικής ο ερευνητής σχηματίζει έναν κατάλο¬γο από 7 ή 8 σημεία, τα οποία θέλει οπωσδήποτε να καλύψει. Ο λόγος που ο ερευνητής καταγράφει αυτά τα βασικά σημεία είναι για να αποφύγει την περίπτω¬ση να παρασυρθεί από τη συνέντευξη που έχει μορφή διαλόγου και να «ξεστρατίσει» από το θέμα της έρευ¬νάς του.

ΘΕΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Η επιλογή της συνέντευξης περιόρισε τον κίνδυνο να αντιμετωπιστούν οι ερωτήσεις του οδηγού της συνέντευξης επιπόλαια και βιαστικά. Έτσι, λοιπόν, τα ερευνητικά υποκείμενα εκφράστηκαν «εκ βαθέων», δίνοντας απαντήσεις αναλυτικά και με πληρότητα. Αυτό αποτέλεσε και το βασικότερο πλεονέκτημα της συνέντευξης, έναντι του ερωτηματολογίου (Παρασκευόπουλος, 1993).

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη ατομική συνέντευξη (semistructured interview), η οποία περιλαμβάνει ένα σύνολο προκαθορισμένων θεμάτων αλλά χαρακτηρίζεται από ευελιξία ως προς την ακολουθία των θεμάτων και το βαθμό ελευθερίας του συνεντευκτή να προσθέσει ή να αφαιρέσει θέματα για συζήτηση (Ιωσηφίδης, 2008). Για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων συντάχθηκε οδηγός συνέντευξης (interview guide), τον οποίο συγκροτούσαν τέσσερις (4) θεματικές κατηγορίες:

Η φύση του υπό επεξεργασία ζητήματος, καθώς και η στοχοθεσία καθόρισαν την επιλογή του μεθοδολογικού εργαλείου. Πιο συγκεκριμένα, ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις, με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες παραχωρήθηκαν από τους διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ιωαννίνων κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος της ανάλυσης περιεχομένου προς διαμόρφωση μιας σφαιρικής εικόνας σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά από κατώτερα κοινωνικά στρώματα κατά τη σχολική φοίτηση.

Η προβληματική και οι στόχοι της έρευνάς μας, οδήγησαν στην επιλογή της ερευνητικής τεχνικής. Για τη διεξαγωγή και υλοποίηση της μελέτης, παραχωρήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις, με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, από 15 διευθυντές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

α) η συνέντευξη αποτελεί μια διαδικασία που επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει πληροφορίες και δεδομένα μέσα από την ανάλυση του λόγου επιλεγμένων αλλά χαρακτηριστικών περιπτώσεων, β) αποτελεί ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται ως μέσο συλλογής πληροφοριών, ελέγχου και ερμηνείας των ερευνητικών ερωτημάτων μιας έρευνας, γ) η συνέντευξη «φωτίζει», δηλαδή επιτρέπει την πρόσβαση στον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι τα πράγματα, στις σκέψεις τους, στις στάσεις και τις απόψεις που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά τους, δ) η συνέντευξη αποτελεί το μέσο για τη βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των ερωτώμενων, για τους λόγους που απάντησαν με τον συγκεκριμένο τρόπο (Cohen & Manion, 1994: 373-375).

Επιπρόσθετα επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη τεχνική συλλογής δεδομένων, καθώς στόχος μας ήταν να καταγράψουμε τις απόψεις του ερευνώμενου πληθυσμού, εστιάζοντας στις οπτικές γωνίες υπό τις οποίες τα άτομα βιώνουν και αισθάνονται τα γεγονότα (Bird, & συν.,1999: 320. Κεδράκα, 2008:1). Ως μέθοδος ανάλυσης των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση περιεχομένου και ως μονάδα ανάλυσης το θέμα (Δημητρόπουλος, 2001:147).

Οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στον επαγγελματικό χώρο των συμμετεχόντων, ενώ η χρονική τους διάρκεια κυμάνθηκε από μισή έως και μιάμιση ώρα. Η διαδικασία της συνέντευξης ολοκληρώθηκε όταν επήλθε ο «κορεσμός των δεδομένων», καθώς αυξήθηκε ο βαθμός επαναληψιμότητας στις απαντήσεις των συμμετεχόντων (Ιωσηφίδης, 2008) και είχαν επιτευχθεί οι ερευνητικοί στόχοι.

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της έρευνας, ώστε να εξαχθούν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα, θεωρήθηκε απαραίτητη η προσεκτική δημιουργία του οδηγού συνεντεύξεων.

After the researcher had studied various relevant relative studies (Haluk, 2007; Bija and Lila, 2009; Tellis and Tellis, 2009; Khan, 2011; Varsha et al., 2012), an interview guide was focused on and derived from the literature review (Cassell & Symon, 2004). Fifteen open-ended questions were created, which were then divided into five sections: (1) general information, (2) the impact of the economic crisis on the industry, (3) crisis & marketing, (4) dealing with the economic crisis: marketing, promotion, and advertising, (5) economic crisis and industries' goals (see appendix). Jacobsen (2002) states that when there are no fixed questions or answering alternatives, it is completely up to the interviewee what and how he wants to answer. This leads to a higher internal validity of the study.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-3-2-1456956700.php > [Accessed 28.05.20].