Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Η έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας δεν επιτρέπει που τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Το δείγμα των ατόμων ή των μονάδων που χρησιμοποιείται στις ποιοτικές έρευνες είναι συχνά μικρό. Τα συμπεράσματα, επομένως, δεν μπορεί παρά να αναφέρονται μόνο στο συγκεκριμένο δείγμα και δεν υπάρχουν διαδικασίες που να επιτρέπουν την επέκτασή τους σε ένα πληθυσμό. Η απουσία επαναληψιμότητας, που είναι άρρηκτα , συνδεδεμένη με ένα από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματά της, την ευελιξία της.

Η απόδειξη αιτιωδών σχέσεων είναι πρακτικά αδύνατη απόδειξη στην ποιοτική έρευνα. Το να διατυπώσει ο ερευνητής μια σχέση αιτίουΤο αιτίου--αιτιατού, που υπαγορεύεται από τη ανάλυση του υλικού του και φαίνεται να ισχύει στις περιπτώσεις που μελέτησε, δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί υπόθεση προς επιβεβαίωση και όχι συμπέρασμα περί της ύπαρξης αιτιώδους σχέσης (ex post facto fallacypost fallacy)

6.11 Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας

Πρωταρχικό στόχο κάθε έρευνας αποτελεί η δυνατότητα διεξαγωγής της με την καλύτερη δυνατή συναίσθηση και κατανόηση των δεοντολογικών και ηθικών ζητημάτων, τα οποία συνδέονται άμεσα με την ερευνητική διαδικασία (Cohen, Manion & Morrison, 2011).

δεοντολογική σκέψη: Η τελευταία είναι συνδυασμός της λογικής και της αίσθησης του δικαίου, στην οποία πρέπει να πιστεύουν οι ερευνητές, εάν θέλουν να έχουν υψηλή ηθική ποιότητα στη δουλειά τους (Cohen, Manion & Morrison, 2011).

Προς αποφυγή δημιουργίας διλημμάτων ηθικής και δεοντολογίας διασφαλίστηκε η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις.

Όπως λένε οι Frankfort-Nachmias και Nachmias, "η υποχρέωση να προστατευτεί η ανωνυμία των συμμετεχόντων σε μία έρευνα και να κρατηθούν τα στοιχεία της έρευνας εμπιστευτικά είναι ουσιαστική. Πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε κόστος, εκτός αν γίνουν ρυθμίσεις περί του αντιθέτου και εκ των προτέρων με τους συμμετέχοντες" (Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1992).

Η ουσία της ανωνυμίας είναι ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους συμμετέχοντες δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να αποκαλύπτουν την ταυτότητα τους. Ένας συμμετέχων ή υποκείμενο θεωρείται ανώνυμος όταν ο ερευνητής ή κάποιος άλλος δενμπορεί να εντοπίσει τον συμμετέχοντα ή το υποκείμενο από τις πληροφορίες που παρέχονται. Όπου ισχύει αυτή η συνθήκη, ο σεβασμός στον προσωπικό χώρο του συμμετέχοντα είναι εγγυημένος, άσχετα με το πόσο προσωπικές ή ευαίσθητης φύσεως είναι οι πληροφορίες. (Cohen, Manion & Morrison, 2011).

All the steps that were followed within the present research process were strictly based on the research ethics recommended by the University of Leicester. Throughout the conduct of this research, the ethical issues were under consideration. Specifically, data protection, anonymity, privacy and confidentiality were ensured (The British Sociological Association, 2015).

Concerning the ethical issues, the questions following the interview were open-ended questions as mentioned above. From an ethical perspective, it has been argued that participants feel a greater sense of freedom when presented with open-ended questions (πηγήήηηηηη). Marketing executives participated in the research at their own free will and they were reminded of their right to withdraw at any time without giving a reason (πηγήήήη). Hence, they had all the information they needed about the research, its purpose and how their answers were going to be used through the ‘participant information sheet' (see appendix B), which was provided to them before participating in the research. Moreover, the interview audio data were deleted from the audio recorder immediately following transcription.

In order protected the identity of the interviewed industries, the full names of the industries and their representatives are not revealed in the dissertation. However, general information regarding industries and their representatives had been provided to help contextualise the discussion. The industries interviewed will be referred to by the sector they are established, (for example milk industry, etc.). In addition, the industries' representatives will be referred to as participant 1, participant 2, participant 3 etc.

All the steps followed within the present research process, were strictly based on the research ethics recommended by the University of Leicester. Specifically, the researcher employed on (a) the principles for the protection of human participants in the research e.g. employees participated in the research at their own free will, and had all the information they needed about the research, (b) confidentiality e.g. all raw data were stored in the researcher's personal environment (no one else could have had access to them) immediately after the completion of each method followed, and (c) anonymity e.g. all the questionnaires were anonymous and no demographic information was in any way indicative of the participants' identities- nor were the participants asked to identify their working position. Regarding the interviews' raw data, these were deleted from the recorder immediately after they were transcribed on paper, since it was borrowed it and had to be returned.

Σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morrison (2011), κάθε ερευνητική εργασία οφείλει να προχωράει ομαλά χωρίς την πρόκληση δεοντολογικών ανησυχιών. Στο σημείο αυτό, να

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-3-2-1456958174.php > [Accessed 07.06.20].