Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

 kontakt gennem reference samarbejdspartnere .

Virksomheden forsøger først og fremmest at erhverve kunder gennem hjemmesiden ved at tilbyde et uforpligtende tilbud eller en gratis prøveperiode. Således opgiver den potentielle kunde sine kontaktoplysninger og Queue-its salgsteam opnår muligheden for at kontakte dem og gennemføre et salg .

Queue-it deltager i tradeshows for industrier deres produkt henvender sig til hvilket er billetsalg, online salg, uddannelsessektoren og den offentlige sektor. Planlagte tradeshows i 2016 er INTIX, TTF, IRX, Velocity og TLCC hvor potentielle kunder er til stede .

4.1.4 Promotion

Queue-its ”promotion strategy” sigter efter at øge bevidstheden samt positiviteten omkring deres brand. Virksomheden ønsker specielt at dette skal ske inden for deres primære målgruppe som er IT-eksperter, beslutningstagerne i virksomheder og personer med stor indflydelse i industrier hvor potentielle kunder er til stede .

For at nå dette mål benytter Queue-it sig som tidligere nævnt af tradeshows hvor de reklamerer for deres produkt og brand. Blandt andre kanaler bruger Queue-it Facebook, Twitter, LinkedIn, Blogs og Youtube. Queue-it har fokus på at bygge deres sociale medie profiler op for at derigennem at øge kendskabet til deres produkt. I 2016 bliver der forsøgt med betalt reklamering på Facebook, Twitter og LinkedIn .

4.2 Værdikæden

Følgende sektion vil via værdikæden identificere de mest værdiskabende aktiviteter i Queue-it.

Primære aktiviteter

• Indgående logistik

Omfatter indkøb og lagerstyring af komponenter og råvarer, der skal bruges i virksomheden.

Queue-it's indgående logistik består af de produkter der bliver brugt i forbindelse med skabelsen af deres kø-produkt. For at være i stand til at levere kø-løsningen til kunden benytter Queue-it sig af Amazons AWS  komponenter CloudFront, EC2, ELB load-balancers, S3, Dynamo DB, Redshift, Route53, CloudFormation, Cloudwatch, SES and SQS .

Yderligere bruger Queue-it Microsoft .NET / C# hvilket gør produktet i stand til at håndtere et ekstremt højt niveau af besøgende på en hjemmeside.

Disse services indkøbes og lagerføres anderledes en traditionel produktionsvirksomhed. Queue-it har en fast aftale med deres samarbejdspartnere hvorved det sikres at indkøb og brugen af de før nævnte komponenter matcher salget .

• Produktion

Design, bearbejdning og udvikling af de indkøbte råvarer eller komponenter.

Selve produktet består af to dele, en forside som slutbrugeren på hjemmesiden ser samt en serviceplatform hvor kunden har mulighed for at tilføje administrere diverse features i forbindelse med deres specifikke kø.

Queue-its produkt er karakteriseret af bestillingsbaseret produktion, hvilket betyder de udformer produktet så snart kunden laver en bestilling. Således beslutter Queue-it hvorledes produktet skal designes så det opfylder kundens forventninger. Kunden vælger en af de tre løsninger Queue-it sælger Mini, Standard eller Pro. Herved vælger kunden de ønskede features til lige præcis deres kø-system. Eksempelvis hvis kunden ønsker at bruge deres egen layout til kø-systemet inkluderes dette i produktionen. Dette betyder at produktionen af et kø-system til kunderne sjældent er identiske.

Alle AWS komponenterne bruges i kø-systemet hver gang, dog modificeres og tilpasses de forskellige komponenter således at de passer til kundens behov (BILAG 4 PRICING)  .

• Udgående logistik

Beskriver, hvordan virksomheden håndterer modtagelse af ordrer, pakning og levering af varer.

Queue-its forretningsmodel er struktureret således at kunden er nødsaget til at lave en forespørgsel på produktet. Dette gør Queue-it for at sikre kunden får det ønskede produkt ved at de sammen i dialog kommer frem til en løsning. På Queue-its hjemmeside opfordres den besøgende i høj grad til at videregive sin virksomheds informationer for derefter at modtage en gratis prøveperiode.

Modtagelse af ordrer sker udelukkende efter telefonisk kommunikation samt gennem e-mailkorrespondance. Når Queue-it har fået et klart overblik over hvad kunden forlanger, så igangsættes produktionen og derefter implementeringen af produktet på kundens hjemmeside .

• Markedsføring og salg

Inkluderer alle aktiviteter, der er møntet på at øge salget af virksomhedens produkt. Inden for afsætning taler man typisk om ”de 7 P'er” som er Product, Place, Price, Promotion, People, Process og Physical Evidence.

De 7 P'er beskriver nogle hensyn, som er vigtige at tage stilling til i forbindelse med markedsføring og salg.

https://www.dropbox.com/home/Queue-it%20Marketing/Welcome%20to%20Queue-it?preview=Sales+at+Queue-it.docx

• Service

Virksomhedens arbejde efter kunden har fået varen eller ydelsen. Det kan være aktiviteter som kundesupport, reklamation og reparation.

Queue-it har høj fokus på support på deres kø-system således at kunden aldrig står alene hvis problemer med produktet skulle opstå. Support er tilgængeligt 24 timer i døgnet når kunden er i gang med en krævende begivenhed hvor der er større risiko for problemer. Normalvis er det er kun muligt for kunden at få support mandag til fredag mellem 09 – 17. Der tilbydes kunde support på følgende tre måder, e-mail, Zendesk ticket og telefon.

Der medfølger 24 timers tilgængelig telefon support under begivenheder uanset hvilken produktløsning kunden vælger (BILAG 4 PRICING).

Når man vælger at trykke på knappen kontakt support på Queue-its hjemmeside vider stilles man til FAQ. På denne side er der mulighed for at klikke sig videre til Zendesk ticket siden og sende en besked til Queue-its support team hvorefter de vender tilbage med svar på anmodningen .

Queue-it er for nylig blevet kåret som årets leverandør i billetindustrien hvor prisen er blevet uddelt baseret på en vurdering af virksomhedens niveau under faktorerne service, innovation og support .

Støtte aktiviteter

• Virksomhedens infrastruktur

Formålet med organisationsstrukturer og omverdensanalyse er at kunne designe effektive og efficiente organisationer. Altså organisationer som kan nå deres målsætninger samtidigt med maksimal udnyttelse af deres ressourcer.

Organisationer påvirkes af mange faktorer:

- kunders krav (viden)

individuelt tilpassede produkter til lave priser

- den teknologiske udvikling

kræver at nye metoder og og teknologier kan inddrages hurtigt i organisationen

- konkurrencen

effektivitet og at have styr på økonomien så produkter kan sælges billigst.

For at kunne beskrive virksomhedens infrastruktur tages udgangspunkt i at beskrive Queue-its organisationsstruktur via de 3 af de 5 centrale faktorer formaliseringsgrad, specialisering, hierarkiet og centraliseringsgrad. Dette vil kunne belyse hvorledes Queue-it er i stand til at være proaktive det vil sige om de agere eller reagere ud fra omgivelserne. Det vil ligeledes kunne vurderes i hvor høj grad Queue-its organisationsstruktur er effektiv. Følgende analyse udarbejdes på baggrund af egne observationer  .

Formaliseringsgraden vurderes til at være af mellem til højt niveau dette baseres på at virksomheden forsøger at dokumentere alle procedurer hvor det samt relevant. Dette er en proces der tager tid hvilket gør at den ofte nedprioriteres og tiden bruges på mere akutte arbejdsopgaver. Der er dog ansvarlige i hver afdeling der indvier den ansatte i bedste fremgangsmåder i afdelingen. Det er praksis i organisationen at der forekommer skriftlig dokumentation ved forslag af nye arbejdstiltag. En stor del af virksomhedens procedurer i marketingafdelingen er faste således at der er en rød tråd i arbejdsmetoderne. Samtidigt har virksomheden faste politiker på forskellige områder så som sygdom, rygning etc.

Specialiseringsgraden i virksomheden er høj. Denne vurdering er baseret på at de respektive afdelinger (Marketing, business developers, designere) har hver deres specifikke arbejdsopgaver. Her sker der en underinddeling af opgaverne til den enkelte ansatte der hver især er specialiseret inden for arbejdsområdet. I marketingafdelingen er ansvaret eksempelvis uddelegeret således at en står for hjemmesiden, en anden for sociale medier og en sidste for at rette korrektur og udarbejde blogindlæg. Dog samarbejdes der mellem ansatte på tværs af arbejdsopgaverne da der dyrkes en flad organisationskultur.

Virksomheden er præget af at have et lille hierarki, hvilket kan forstås ved at den eneste overordnede er chefen i afdelingen alle andre arbejder på lige vilkår. Organisationen er præget af at være flad hvilket betyder at i Queue-it har medarbejderen stort ansvar for selv at rapportere til den respektive chef. Queue-its virksomhed har en lav grad af bureaukrati og den ansatte har stor mulighed for at træffe centrale beslutninger.

Chefen for den enkelte afdeling er oftest inddraget i centrale beslutninger dog er det den ansatte der sidder med beslutningskompetencen da denne person oftest har det største indblik i situationen. Virksomheden hælder mest til at være en decentraliseret organisation, dette er baseret på at den endelige beslutning som regel gennemgås af chefen inden den implementeres af den ansatte. Denne flade organisationsform med en høj grad decentraliserede beslutninger har både fordele og ulemper.

Det gavner Queue-it da en decentraliseret organisation potentielt motiverer ansatte i højere grad end i en centralbeslutningsorienteret organisation. Queue-it er yderligere i stand til at være fleksible og hurtige i deres beslutningsprocesser. Den ansatte har stor mulighed for at udvikle sine kompetencer da de påtager sig et stort ansvar og vidensdelingen foregår på tværs af teams.

På den anden side kan denne organisationsform have ulemper. Fælles mål i virksomheden kan være sværere at fastsætte da personer i virksomheden har mange forskellige ideologiske tanker om hvordan en opgave skal løses.

Den enkelte ansatte har som sagt stort ansvar for den enkelte arbejdsopgave og har måske et andet syn på målet med opgaven. Dette er en tendens jeg har oplevet som praktikant i Queue-it da jeg har fået tildelt meget åbne projekter uden tydelige retningslinjer. Denne arbejdsgang har været præget af et mismatch mellem mine kompetencer samt den givne arbejdsopgave. Dermed ikke sagt dette er gældende for alle medarbejdere, dette er blot en enkelt observation der indgår i vurderingen af potentielle ulemper ved organisationsformen.

• Menneskelige ressourcer

Følgende sektion vil analysere hvad Queue-it gør for at motivere deres medarbejdere og derved sørge for at primæraktiviteterne fungerer optimalt.

Forventninger mellem individ og omverden

Ansvar er i høj grad noget der gør det muligt for den ansatte at opnå indflydelse og derved anerkendelse igennem sit arbejde.

• Teknologiske ressourcer

• Indkøbsfunktion

OMVERDENS ANALYSE

4.2 Ekstern analyse

Det er nødvendigt for en virksomhed som Queue-it at analysere det eksterne miljø for at kunne udnytte muligheder samt agere således at trusler minimeres. Denne analyse vil kunne fremlægge trusler og muligheder i mikro- og makromiljøet. Dernæst vil de vigtigste muligheder og trusler indgå i en SWOT-analyse for at skabe grundlag for et forslag om en ændringsorienteret beslutning således at Queue-it når deres mål.

Porters Five Forces

Porters Five Forces vil analysere konkurrenceniveauet i branchen således får Queue-it et bedre indblik i den konkurrencemæssige situation på markedet. Ligeledes vil en konkurrentanalyse undersøge konkurrenters styrker og svagheder. Dette er elementer der søger at komme nærmere en løsning på hvordan Queue-it bedst muligt kan nå deres målsætning.

Med udgangspunkt figur 19.1 ”The Porter model of competitive industry structure” er udarbejdet 5 påstande til hver enkelt force i branchen. Der foretages en vurdering af hver enkelt påstand og der estimeres en score fra 0 - 6

Truslen fra nye udbydere

1. Det er ikke nødvendigt at have stordriftsfordele

2. Lav kapital krav i branchen

3. Lave omkostninger ved at vælge at købe et andet produkt

4. Let adgang til distributionskanaler

5. Standardiserede produkter

Konkurrence fra substituerende produkter

1. Købernes villighed til at skifte til et andet produkt

2. Omkostninger for køber ved at skifte til substituerende produkt

3. Der er mange substituerende produkter

4. Er den relative pris for det substituerende produkt lavere?

5. Er den relative performance for det substituerende produkt bedre?

Købernes forhandlingsstyrke

1. Produktet er standardiseret.

2. Trusler om at køber selv laver produktet.

3. Kunden køber meget af produktet på en gang.

4. Køberen har fuld markeds- og produktinformation.

5. Industrien er ikke en vigtig leverandør for køberen.

Leverandørernes forhandlingsstyrke

1. Trussel om at leverandøren selv laver produktet

2. Der er lavt antal af leverandører

3. Industrien er en vigtig kundegruppe for leverandørerne

4. Produkterne er differentierede

5. Høje omkostninger forbundet ved skifte af leverandør

Rivalisering blandt de eksisterende firmaer

1. Lave omkostninger ved at skifte fra at købe fra en konkurrent til en anden

2. Der er lave adgangsbarriere i industrien

3. Branchen vækster lidt eller slet ikke

4. Branchen er overbefolket af virksomheder

5. Produkter er standardiserede.

Mikromiljøet

Elementerne der indgår i mikromiljøet markedet, kunderne, leverandørerne samt konkurrenterne vil nu blive analyseret. Dette er en relevant analyse at foretage for at få belyst hvorledes disse aktører påvirker Queue-it. Det efterforskes for hver enkelt af aktørerne hvorledes der er elementer der udgør en mulighed eller en trussel. Disse elementer vil give et stærkere udgangspunkt for at foreslå en ændringsorienteret beslutning .

Markedet

Det marked Queue-it opererer på indeholder alle webperformance relaterede produkter. På dette marked sælges også produkter som fokuserer udelukkende på sikkerhed, skalerbarhed og tilgængelighed. Queue-its produkt kan ses som et mix af flere webperformance produkter da det indeholder flere af de førnævnte elementer .

Markedet for webperformance produkter forventes at ekspandere yderligere de følgende år ifølge en omfattende rapport udarbejdet af Markets & Markets. Det forventes at de større virksomheder i fremtiden vil investere i højere grad end tidligere i webperformance produkter. Denne markedstrend bunder i at etablerede virksomheder inden for online salg eller billetsalg i højere grad har fokus på at optimere de processer der har indflydelse på slutbrugerens kundeoplevelse. Disse processer omhandler at virksomhederne nu mere end før ønsker at have en stabil, sikker og hurtig hjemmeside således at kunden får en succesoplevelse .

During holiday periods your brand name becomes just as important as your revenue. With 37 percent of retailers perceiving brand damage as the number one cost due to downtime, going beyond static and dynamic caching is imperative .

Dette citat bekræfter således at virksomheder der benytter sig af en webshop er indforstået med at en hjemmeside der er nede påvirker deres brand dårligt. Dette er en positiv markedstendens da Queue-its produkt kan forhindre dette scenarie. At have en hjemmeside der er stabil og tilgængelig er vigtigere end nogensinde for webshops. Dette bunder i at slutbrugerne er utålmodige 30% forventer eksempelvis at en webshop hjemmeside skal loade på 1 sekund eller mindre. Dette kan relateres til kunder der venter i en kø uvidende om deres resterende ventetid er tilbøjelige til at blive irriterede og forlade køen. Dette er en uheldig tendens der resulterer i negativitet forbundet med brandet samt mistede kunder.  

Markedet forventes at vækste fra 4,95 billioner i 2015 til 15,73 billioner i 2020. Dette giver en overordnet idé om at markedsudviklingen er positiv selvom analysen ikke giver et præcist billede af webperformancemarkedets udvikling. For at give en mere præcis vurdering af hvor meget markedet for venteværelse- og kø løsninger er vækstet estimeres vækstraten. For at gøre regnestykket overskueligt antages det at alle 7 produktkategorier (Webperformance, Media Delivery, Cloud Storage, Data Security, Transparent Caching, Transcoding og Digital Rights Management) vækster lige meget indtil 2020. Dette er ikke 100% præcist men det gør rapporten i stand til at inkludere Boston Growth Matrix og konkludere på den med forbehold. Således udregnes markedsvæksten for venteværelse- køløsningsmarkedet 15,73 billioner - 4,95 billioner / 7 kategorier / 5år = 0.308*100 = 30,8% . Således forventes det at det marked Queue-it opererer på vil vokse med 30,8% fra 2016 – 2017 .

“In terms of sales, our turnover is probably accounting for around 70% on the market.”

Citatet er et estimat af Queue-its markedsandel dog kun på markedet inden for venteværelse- og kø-løsninger. Queue-it vækster og får flere kunder hver måned, dertil har virksomheden ansat mere end 20 personer inden for det sidste halve år (KILDE).

Market Growth Rate V

Market Share V

Market Size V

Market Segmentation V

Market Attractiveness Factors

Market & Sales Forecasting Analysis V

Market Trends V

Physical distribution channels

Market Attractiveness Factors (MODEL: McKinsey & Co Model)

Key Market Factor Assessment (KMSFs)

Kunderne

Det er vigtigt at forstå kundesegmenterne for at være i stand til vælge den passende target marketing strategy . Derved tages udgangspunkt i købsadfærd for at analysere disse segmenter og udvikle en forståelse for køberen .

Queue-its marked består af de industrier der efterspørger deres produkt hvilke hovedsageligt er billetindustrien, online butikker, den offentlige sektor samt uddannelsessektoren . Queue-it arbejder med personas hvilket er et ofte brugt værktøj indenfor B2B. Dette fungerer som en segmentering af personerne i den virksomhed de sælger til .

I en købsprocess indgår følgende roller initiator, influent, beslutningstager, køber og bruger. Mere end en rolle kan godt være optaget af samme aktør. Potentielle aktører på Queue-its marked vil nu blive analyseret for at få et indblik i hvem den egentlige køber af produktet er samt hvem der bør markedsføres til .

En undersøgelse af Bain & Company har afsløret at omtrent 33% af købekraften omhandlende teknologi er flyttet til management udenfor IT. Førhen har det være personer med en CIO-stilling der har taget beslutningerne omkring teknologiske investeringer. Det er i høj grad afhængigt af industrien og den pågældende organisation hvor meget indflydelse en CIO påtager sig i købsprocessen samt tillader andre inflydelse. Salgsprocessen er gået hen og blevet kompleks for softwarevirksomheder som Queue-it grundet dette skift i købsprocessen .

Kunderne kan segmenteres i 4 grupper hvor hver af grupperne har bestemte karakteristika. Dette er de personer der potentielt agerer som en af de førnævnte roller i en eventuel købsprocess.

CIO

Denne kategori er den traditionelle ofte kritiske indkøber af IT-løsninger. Denne person er som regel influent altså den person med stor indflydelse på købsprocessen. Det er derfor essentielt at tilpasse sine marketingaktiviteter mod denne person.

Chief sales officer or chief supply chain officer

Denne kategori kan beskrives

General manager or business development executive

Third-party solution providers and independent software vendors

Leverandørerne

Konkurrenterne

https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/content/neovise-succeeding-with-saas-white-paper.pdf

Queue-its primære konkurrent bliver analyseret for derved at kunne agere proaktivt i forhold til eventuelle trusler og muligheder konkurrenten udgør. Det er nødvendigt at observere konkurrenterne jævnligt for at kunne bibeholde profit på lang sigt . Der tages udgangspunkt i figur 19.2  for at lave en struktureret konkurrent analyse der danner baggrund for at kunne fortsætte til figur 19.3  hvor en Porters Five Forces udarbejdes. Ved brug af Porters Five Forces estimeres konkurrence niveauet i branchen.

1. Identificering af konkurrenter

Konkurrenterne identificeres ved hjælp af desk research hvor sekundære interne og eksterne kilder indsamles. Efter identificeringen afgrænses konkurrentanalysen ved at der udvælges den vigtigste konkurrent således at det er muligt at analysere pågældende mere detaljeret.

Queue-it har mange har mange konkurrenter i webperformance industrien der producerer et lignende produkt der søger at matche samme kundeefterspørgsel. Denne rapport fokuserer primært på virksomheder med et lignende produkt hvilket vil sige at udelukkende venteværelse- eller køløsningsprodukter ses som direkte konkurrenter. Nedenfor er de konkurrenter der er blevet identificeret som værende virksomheder med et lignende produkt.

AXS , Crowdhandler , Traffic Defender  og Akamai .

Konkurrent analysen afgrænses til at analysere Akamai. Denne udvælgelse er sket på baggrund af at Akamais produkt sigter efter at sælge til samme kundesegmenter som Queue-it: billetindustrien, webshops, den offentlige sektor samt uddannelsessektoren . Produktet er ligeledes interessant da det er relativt nyt og kom på markedet i 2014. Akamai har stor kapital bag sig og er i forvejen en etableret virksomhed på webperformance markedet i USA .

Et substituerende produkt er at virksomheden simpelthen øger serverkapaciteten så deres website kan håndtere flere besøgende således at venteværelse- og køløsningen bliver overflødig .

2. Analyse af den primære konkurrents styrker og svagheder

Product

Akamais konkurrerende produkt er et webperformance produkt kaldet Visitor Prioritization Cloudlet (VPC). Produktets formål er det samme som Queue-it, at sørge for at kundens hjemmeside holdes funktionel når der er mange besøgende. VPC er ikke kø-baseret hvilket betyder at den besøgende placeres i et venteværelse. Denne form for løsning opererer på et lotterisystem, den næste der får adgang til hjemmesiden er derved tilfældigt.

Er begyndt at søge ecommerce markedet.

Efficiency vs. Effectiveness

Efficiency

Det er relevant at analysere Akamais produkt med udgangspunkt i figur 1.4  således kan styrker og svagheder udeledes i forbindelse med effectiveness & efficiency. Derved kan det Akamais produkts performance vurderes for at placere VPC produktet i førnævnte figur. Dernæst inddrages dele af analysen i en benchmark hvor analysen af Queue-it indgår. Benchmarken udarbejdes for at få et overblik over Queue-its relative styrker og svagheder i relation til de muligheder og trusler konkurrenten udgør.

For at analysere Akamais VPC produkts efficiency har det været nødvendigt at indsamle primær kvalitativ data gennem et interview med en industri ekspert. Akamai bruger visse komponenter til at lave VPC produktet, de bruger dem dog også til andre produkter. Disse komponenter kaldes cloudlets og bruges til mange forskellige produkter i Akamais produkt portefølje. Dette er economies of scope men bidrager også til virksomhedens economies of scale. Des mere Akamai producerer og sælger for jo lavere bliver prisen på hver enkelt VPC produkt. Grunden til dette er at der er nogle faste udgifter ved brug af cloudlets, derved bliver disse faste udgifter fordelt på et større antal produkter og hver enkelt VPC produkt bliver billigere at producere  .

“Our customers have come to expect improved performance and reliability and are now discovering that our versatile platform also allows them to realize significant cost savings by sharing in our global economies of scale, which uniquely differentiates Akamai in this period of smarter I.T. spending."

Dette citat afspejler hvorledes Akamai også selv nævner at deres virksomhed generelt opererer med economies of scale. Dette er en styrke Akamai besidder de på denne måde er i stand til at sænke prisen på deres VPC produkt eller sikre en højere indtjeningsmargin afhængigt af hvad konkurrencen i industrien tillader . Det kan dermed konkluderes at den primære del af Akamais aktiviteter i forbindelse med skabelsen af VPC produktet i høj grad er efficient. Queue-it bør være opmærksomme på dette når de opererer på markedet da det er essentielt at kunne møde og overgå kundernes forventning bedre end konkurrenterne.

Effectiveness

Dette element analyseres for at se hvor effektivt Akamai formår at levere hvad kunderne forventer. Det undersøges derfor om Akamais VPC produktet matcher hvad kunderne på markedet efterspørger.

Analysen tager udgangspunkt i sekundære kvalitative data indsamlet ved desk research. Denne data er indsamlet primært gennem Akamais Community Forum hvor Akamais kunder udtaleler sig om VPC produktet. Derved kan det vurderes om kilderne forstyrker at VPC produktet i høj eller lav grad er effektivt.  

Der efterspørges funktioner og modificeringer af VPC produktet fra nuværende kunder. De ønsker at produktet skal fungere på en måde som det ikke er i stand til på nuværende tidspunkt. En del af kunderne ønsker at vise slutbrugeren i venteværelse hvad hvor mange der er foran dem i køen . Problemet er at VPC produktet ikke er kø-baseret hvilket betyder den næste der får adgang til den pågældende hjemmeside er tilfældigt .

“We just want to treat our guests fairly and give them some sense of how long they're going to be stuck in the waiting room. Even if it isn't a queue, just something better than a simple "please wait" message.”

Dette citat beskriver et scenarie hvor en kunde efterspørger at venteværelse-løsningen bliver mere fair således at slutbrugeren har information om estimerede ventetid. Dette ønske er blevet undersøgt af en af udviklerne hos Akamai og de er på nuværende tidspunkt i gang med at undersøge hvorledes et mere fair system kan blive tilføjet til VPC produktet. Dette er interessant aspekt for Queue-it da dette indtil videre har været Queue-its competitive advantage når de konkurrerer med venteværelse-løsninger .

En anden kunde ønsker at viderestille besøgende når de forsøger at købe specifikke produkter der ikke er lanceret endnu, det lader dog ikke til at dette er en funktion Akamai har implementeret. Produktet virker i lav grad fleksibelt i forhold til hvad kunderne ønsker i forbindelse med deres brug .

VPC produktet kræver meget af kundens development team, da produktets succes er afhængig af deres konfiguration. Det lader til graden af support ved implementering af produktet for nogle kunder er utilstrækkelig, hvilket også afspejles af de adskillige kunde spørgsmål bare indsamlet fra deres forum .

Produktet er dermed ikke i stand til at møde mange af de forespørgsler der kommer fra kunderne og dette har en negativt virkning på hvor effektivt produktet er. Det estimeres på baggrund af indsamlede kilder at VPC produktet i høj grad er ineffektivt/Inefficient.

VPC produktet er estimeret til at i høj grad være efficient og ineffective. Derved kan produktet på baggrund af analysen placeres i matricens boks der betegner et produkt der dør langsomt. Dette lader til at Akamai har et produkt de ikke har investeret tilstrækkeligt i til at det er effektivt. Dette er status quo, undersøgelsen fremlagde dog at Akamai har allokeret ressourcer til at udvikle produktet således at det vil differentiere sig ved at fokusere på fairness. Fairness vil sige at kunden er oplyst om estimeret ventetid samt køen til hjemmesiden samt den næste i køen er den der har ventet længst.

Price

Akamais VPC produkt er I følge en industriekspert estimeret til at være nævneværdigt dyrere relativt set end Queue-its . Således leverer VPC produktet færre features og statistiker til kunden end Queue-it men kræver en højere pris. Den eksakte pris på VPC produktet er ikke tilgængeligt online, da det er noget virksomhederne i denne branche holder tæt.

Place

Hjemmeside

Akamais primære salgskanal er deres egen hjemmeside hvor den besøgende har mulighed for at opskrive sig til en gratis prøveperiode. Dette er en velkendt salgsmetode som de andre konkurrenter i branchen også benytter sig af. Akamai har stort fokus på samarbejde med andre virksomheder i branchen således tilegnes kunder også igennem referencepartnere.

Akamai benytter sig af et direkte salgsteam samt salgsagenter .

Promotion

For at støtte deres salgsteam har foretager Akamai relevante aktiviteter for således at maksimere salg. De har udarbejdet en marketing strategi der inkluderer en public relations kampagne, online reklame, deltagelse i tradeshows, strategiske alliancer samt kundefeedback programmer.

Økonomi

Akamai har stor kapital bag sig da de er global leder inden for Content Delivery Network (CDN). Virksomhedens omsætning er steget fra 1,5 billioner i 2013 til 2,2 billioner i 2015, det nævnes at grunden til dette specielt er grundet deres udvidelse af deres produkt porte folio .

”We expect to continue investing in the business with the goals of building out our network, expanding sales capacity, deepening channel relationships and accelerating innovation to help our customers secure and grow their on-line businesses."

Dette citat tyder på at Akamai forventer at kontinuerligt investere i at ekspandere deres aktiviteter. Dette kan holdes op mod at deres research & development udgifter også er steget markant. Dette er relevant for Queue-it da VPC produktet er relativt nyt på markedet hvilket betyder at produktet ligger omkring introduktion- vækststadiet set i forhold til PLC modellen (KILDE). Dette gør det sandsynligt at Akamai vil investere i dette produkt da en investering alt andet lige vil give et eksponentielt stigende afkast når et produkt er i vækststadiet .

Market share

Benchmarking

Target ecommerce as the next big area for business growth

Makromiljøet

Politiske forhold

I USA afholdes der november den 8 præsidentvalg hvilket kan have stor indflydelse på Queue-its aktiviteter. De forskellige kandidater til præsidentvalget har alle fremlagt politiske forslag der vil have stor indvirkning på økonomien. Hvis disse tiltag indføres vil de højst sandsynligt ske gradvist og ikke pludseligt.

Senatet i 2017 forventes ifølge Forbes at bestå af 50 republikanere, 47 demokrater samt 3 der er uvidste. Ligeledes er det vigtigt at nævne at de fleste lovforslag kræver 60 stemmer for at blive vedtaget.

Donald Trump, Bernie Sanders og Hillary Clinton ønsker alle at reducere handel med andre lande. Dette kan potentielt have store konsekvenser for forbrugere i USA da det vil fremme lavkonjunktur. Bernie Sanders og Hillary Clinton ønsker begge højere skat på investering, indkomst og topskat. Dette vil have en negativ effekt på husholdningernes forbrug, investering samt import og eksport. Dette vil medfører at den økonomiske vækst (GDP vækst) i USA falder og vil alt andet lige mindske efterspørgslen på Queue-its produkt til en hvis grad .

Det vurderes at disse politiske konsekvenser bør observeres da Queue-its markedssegment potentielt kan blive mindre grundet de økonomiske tiltag som konsekvens af de politiske beslutninger.

Økonomiske forhold

Queue-it er som virksomhed allerede etableret på det amerikanske marked og de har derfor interesse i at være opmærksom på eventuelle ændringer i de økonomiske forhold der påvirker deres operationer. En analyse af USA's økonomiske situation vil gøre Queue-it i stand til at forstå hvorledes de skal agere for at være i stand til at nå deres mål og at øge deres omsætning med 100% på 12 måneder.  

USA's BNP vækst har ligget stabilt i 2016 hvilket er positivt. BNP vækstraten forventes at falde 0,5 procentpoint i 2017. Dette betyder at den amerikanske økonomi vil blive ved med at vokse så længe BNP vækstraten er positiv dog ikke i samme tempo i 2017. Denne prognose tager dog ikke forbehold for de politiske ændringer der kan ske i forbindelse med præsidentvalget. Positiv BNP vækst er interessant for Queue-it da det vil medføre øgede investeringer, flere jobs og øget indkomst i USA. Derved vil Queue-its markedssegment alt andet lige have en større chance for at vokse end hvis der var negativvækst. Et større markedssegment vil gøre det lettere for Queue-it at øge deres omsætning, dog skal det nævnes at økonomien vokser ved et lavere tempo end 2016 .

Arbejdsløshedsraten forventes at forblive på samme niveau i USA i 2017. Dette er positivt for Queue-it da de deres kundesegmenter, specielt billetindustrien og webshops er afhængige af folks indkomst og deraf forbrug. Det vil sige USA's arbejdsløshedsrate er forudset til at forblive 5,2% hvilket er indenfor 4% – 6% som betegnes som en sund arbejdsløshedsrate. Hvis arbejdsløsheden mod forventning skulle falde under 4% vil der potentielt opstå øget inflation dermed øget indkomst. Derved vil der være risiko for nedskrivning af valutaen og dermed mindre import i landet da det vil blive dyrere at købe fra andre lande .

Inflationen er forudset til at ligge stabilt ved omkring 2%. Dette betyder at Queue-its investering alt andet lige i forhold til afkast vil forblive det samme set i forhold til inflation.

Rentesatsen forbliver den samme hvilket er positivt set i forhold til investeringer derved også er tilbøjelige til at følge renten.

Således ligner vilkårene i 2017 de samme vilkår som i 2016. Dog er der stadig den store usikkerhedsfaktor at regeringen i USA kan implementere penge- og finanspolitiske tiltag der ændrer situationen. Samtidigt har den økonomiske analyse kun taget udgangspunkt i første kvartal i 2017.

Socio-kulturelle forhold

Dette element i Pest-analysen mindre relevant for Queue-it da det er en B2B virksomhed. Dog kunne analysen være relevant for Queue-its kunder da webshops og billetindustrien ofte sælger direkte til en forbruger. Derfor ville en analyse af de socio-kulturelle forhold kun være relevant set i forhold til at belyse en industriudvikling hos Queue-its kunder.

Teknologiske forhold

Queue-its konkurrent Akamai gør brug af en bred vifte af teknologiske løsninger inden for webperformance. Det vil sige Akamai gør brug af teknologiske løsninger der er komplementære til deres venteværelse-løsning. Disse produkter er Ion, Dynamic Site Accelerator, Fast DNS, Global Traffic Management, IP Application Accelerator og Cloudlets. Således kombinerer de eksempelvis produkter således at sikkerheden på hjemmesiden øges samt omdirigere trafik til Akamais servere således at virksomheden slipper for at investere i deres egen infrastruktur. Der vil ikke blive gået i dybden med disse produkter da det vil blive meget teknisk .

5. Vurdering

3.1 SWOT-analyse

3.1 Konklusion SWOT-analyse

6. Løsningsforslag

6.1 Præsentation af løsningsforslag

6.2 Vurdering af usikkerhedsfaktorer

7. Konklusion

List of sources

Websites

Zorzini, C. (2015, December 07). 10 Interesting Ecommerce Trends for 2016 and Beyond - Ecommerce Platforms. Retrieved April 5, 2016, from http://ecommerce-platforms.com/ecommerce-news/10-interesting-ecommerce-trends-for-2016-and-beyond

Palamanda, S. (2016). Akamai Community Discussion. Retrieved May 06, 2016, from https://community.akamai.com/message/9906

Smith, D. (2016). Community. Retrieved April 11, 2016, from https://community.akamai.com/message/10004#comment-10004

IR Akamai. (2010). INVESTOR RELATIONS. Retrieved March 29, 2016, from http://www.ir.akamai.com/phoenix.zhtml?c=75943&p=irol-newsArticle&id=146966

Fuentes, E. (2014). Community Configuration Discussion. Retrieved May 06, 2016, from https://community.akamai.com/message/2691#comment-2691

Akamai Technologies. (2015). Akamai Visitor Prioritization Cloudlet. Retrieved April 04, 2016, from https://www.youtube.com/watch?v=kEyAEOhFyyY

Brinda, M., & Heric, M. (2014). The Changing Face of Technology Buyers. Retrieved April 25, 2016, from http://www.bain.com/publications/articles/the-changing-face-of-technology-buyers.aspx

Rohan. (2016). Content delivery Network (CDN) Market worth 15.73 Billion USD by 2020. Retrieved April 1, 2016, from http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/cdn.asp

Reyzelman, V. (2015). Best Practices for Holiday Planning. Retrieved April 13, 2016, from https://community.akamai.com/community/web-performance/cloudlets/blog/2015/10/28/ensuring-high-availability-during-unexpected-holiday-peak-traffic

Akamai. (2015). Challenges and Solutions for SaaS Providers. Retrieved April 10, 2016, from https://www.akamai.com/us/en/multimedia/documents/content/neovise-succeeding-with-saas-white-paper.pdf

Patel, S. (2016). Community Inquiry. Retrieved April 19, 2016, from https://community.akamai.com/message/10558#comment-10558

Jelastic. (2016). Jelastic - Resource Consumption. Retrieved May 06, 2016, from https://docs.jelastic.com/resource-consumption

Mehra, A. (2014). Akamai strategic analysis. Retrieved April 12, 2016, from http://www.slideshare.net/AmanMehra3/akamai-strategic-analysis

TradingEconomics. (2016). United States - Economic Forecasts. Retrieved April 14, 2016, from http://www.tradingeconomics.com/united-states/forecast

Annual Report Akamai. (2015). Retrieved April 15, 2016, from http://www.ir.akamai.com/phoenix.zhtml?c=75943&p=irol-reportsannual

Queue-it. (2016). Product to Queue Customers Online | Queue-it. Retrieved April 5, 2016, from https://queue-it.com/product/

Akamai. (2016). Content Delivery Network (CDN) & Cloud Computing Services | Akamai. Retrieved April 04, 2016, from https://www.akamai.com/

TrafficDefender. (2016). TrafficDefender - Online Traffic Management System. Retrieved April 03, 2016, from http://www.traffic-defender.com/

Anchor. (2016). Improving Server Capacity. Retrieved April 14, 2016, from http://www.anchor.com.au/hosting/dedicated/improving-server-capacity

M. Chimp. (2016). Unemployment Rate. Retrieved April 9, 2016, from http://www.moneychimp.com/glossary/unemployment_rate.htm

Conerly, B. (2016). How Bad Will The New President Be For The Economy? Retrieved May 04, 2016, from http://www.forbes.com/sites/billconerly/2016/03/14/how-bad-will-the-new-president-be-for-the-economy/#3ef992ec1682

Andersen, K. S. (2016). Queue-It vinder europæisk teknologipris - Trendsonline.dk. Retrieved April 20, 2016, from http://trendsonline.dk/2016/04/29/queue-vinder-europaeisk-teknologipris/

Tessitura. (2016). Online Waiting Room. Retrieved April 21, 2016, from http://www.tessituranetwork.com/en/Products/Additional/Online Waiting Room.aspx

Valentin, C. L. (2016). Playing with Fire: Understanding the Psychology of Queuing [Infographic] - Virtual Online Queuing System | Queue-it. Retrieved March 07, 2016, from https://queue-it.com/playing-with-fire-understanding-the-psychology-of-queuing-infographic/

Amazon. (2016). Amazon Web Services (AWS) - Cloud Computing Services. Retrieved April 22, 2016, from https://aws.amazon.com/

Queue-it. (2016). Virtual Queue Technology & Integration | Queue-it. Retrieved April 23, 2016, from https://queue-it.com/technology-integration/

Queue-it. (2016). Support Queue-it. Retrieved April 23, 2016, from http://static.queue-it.net/www/whatisthis.html

AXS. (2016). AXS. Retrieved April 18, 2016, from http://www.axs.com/

CrowdHandler. (2016). CrowdHandler. Retrieved April 16, 2016, from http://www.crowdhandler.com/#home

Gutierrez, G. (2015, November 12). Community. Retrieved April 16, 2016, from https://community.akamai.com/message/8614

Books

Andersen, F. R., Jensen, B. W., Jepsen, K., Olsen, M. R., & Schmalz, P. (2011). International markedsføring. Trojka.

Jobber, David & Ellis-Chadwick, Fiona. (2013) Principles and Practice of Marketing. 7th Edition. Mc Graw Hill Higher Education.

Dinitzen, H. B., & Jensen, L. K. (2010). Organisation og ledelse i teori og praksis. 1 udgave. Hans Reitzel.

Interview

Bilag

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-5-6-1462572675.php > [Accessed 28.05.20].