Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Cercetarea cauzală are drept scop explicarea cauzelor cu privire la apariția și evoluția unui fenomen. Astfel „cercetarea cauzală încercă să înțeleagă cum modificarea uneia sau mai multor variabile (cauze) se va reflecta asupra altei variabile (efect)” , raport cauză – efect. Cea mai uzuală metodă de cercetare în acest caz este experimentul.  

Cercetarea descriptivă și cea cauzală fac parte din categoria cercetărilor concluzive, care au ca finalitate posibilitatea alegerii celei mai bune soluții pentru rezolvarea problemei decizionale.

Figura 1. 1. Tipologia cercetărilor de marketing

Sursa: prelucare după Adela L. Popa, Cercetari de marketing : note de curs, Editura Universitatii din Oradea, 2013

Pe lângă scopul funcțional, o altă modalitate de clasificare a cercetărilor de marketing este în funcție de tipul informațiilor rezulate. Din acestă perspectivă deosebim două tipuri de cercetări: cercetarea calitativă și cercetarea cantitativă.

Nr. crt. Criterii de comparație Cercetarea calitativă Cercetarea cantitativă

1 Obiectivul cercetării Înțelegerea calitativă a fenomenului de marketing, identificarea motivațiilor Cuantificarea datelor și generalizarea rezultatelor la nivelul populației țintă

2 Dimensiunea eșantionului Număr mic de cazuri, nereprezentative pentru populația țintă Număr mare de cazuri reprezentative pentru populația țintă

3 Culegerea datelor Nestructurată Structurată

4 Întrebările de sondare a respondentului Sunt caracteristice acestui tip de cercetare Sunt utilizate în măsură limitată

5 Instrumente de culegerea a datelor Videorecorder, reportofon, aparate de proiecție, ghid de discuție Chestionare, calculatoare

6 Volumul de informații furnizate de respondent Mare Variază de la o cercetare la alta

7 Analiza datelor Nestatistică, subiectivă, interpretativă Statistică

8 Pregătirea cercetătorului Psihologie, sociologie, psihologie socială, comportamentul consumatorului, marketing Statistică, modele decizionale, sisteme de sprijinire a deciziei, cercetări de marketing

9 Rezultatul cercetării Înțelegerea inițială a fenomenului de marketing Recomandarea unui model de acțiune

10 Tipul de cerecetare Cercetare exploratorie Cercetare descriptivă sau cauzală

Tabel 1.2. Deosebiri și asemănări între cercetarea calitativă și cea cantitativă

Sursa: Silviu Gabriel Szentesi, Cercetări de marketing, Pratea I, Editura Universității Aurel Vlaicu, Arad, 2010, pg. 151

1.1. Procesul cercetărilor de marketing

Pentru a îndeplini scopul cercetării și pentru a găsi soluții la problemele decizionale identificate de către cercetător este necesară parcurgerea unei succesiuni de faze (figura 1.2.)

Figura 1.2. Procesul cercetării de markering

Sursa: prelucrare după Iacob Cătoiu (coord.), Cercetări de marketing, Editura Uranus, București, pg.88

1.1.1. Faza preliminară

A. Definirea problemei decizionale. Prima etapă a procesului de cercetare este reprezentată de identificarea problemei. Calitatea întregii cercetări depinde de definirea corectă a problemei decizionale. În vederea definirii clare a problemie decizionale, decidentul are la dispoziție două abordări și „anume:

- problema este definită pe baza informațiilor existente

- problema este definită cu ajutorul studiului exploratoriu.”  

Procesul prin care se definește problema decizională presupune parcurgerea mai multor etape, prezentate sintetic în figura umătoare:

Figura 1.3. Procesul de definire a problemei decizionale

Sursa: prelucrare după A. C. Burnes, R. F. Bursh, Marketing research, Prentice Hall, 2000, pg. 101

B. Stabilirea scopului cercetării. Formularea corectă a scopului cercetării este un punct de plecare esențial pentru succesul întegului proces. Scopul cercetării trebuie definit clar și concis. De multe ori scopul cercetării nu coincide cu problema decizională, dar acestea au o legătură strânsă. Astfel, scopul cercetării de marketing se stabilește în funcție de problema decizională.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-7-4-1467620145.php > [Accessed 04.06.20].