Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Forside

Resumé

Summary ( ENG)

Rapportens omfang ekskl. serviceafsnit (forside, forord, indholdsfortegnelse og bilagsafsnit) skal være på 30 normalsider á 2200 anslag.

Indhold

Forside 1

Resumé 1

Summary ( ENG) 1

Indledning 2

Redegørende beskrivelser 2

Byggeriets industrialisering 2

Potentiale i det præfabrikeret byggeri 3

En effektiv proces 3

Rumstore moduler 5

Containermoduler 5

Digital fabrikation 6

CNC- og laserfræser 7

3D printere 7

Fladeelementer 7

Brug af præfabrikeret facade element i dag. 8

Facadesystemer 8

Konstruktionsprincipper 9

Facadesystem 1 9

Samling af elementer langs betondæk 10

Samling af elementer vandret og lodret 10

Facadesystem 2 11

Samling af elementer lang betondæk 11

Samling af elementer vandret og lodret 11

CASE ILLUM 11

Montage af facade elementet 12

Montage på betondæk 12

Sammen bygningen af elementerne 13

Analysedel 14

Diskussion 15

Konklusion 15

Indledning

Brug af det præfabrikerede træelementer til en ydervægge på et nyt beton-etagebyggeri eller ved renovering eller indpakning af de gamle utætte betonbygninger er en fordel for miljø, bygherrer og brugere.

Alt for mange projekterende og bygherrer er tilbageholdende over for træ, når de vælger facadeelementer til deres etagebyggeri. De går på den måde glip af de fordele, som de netop efterspørger; hurtigere, nemmere og et mere miljøvenligt byggeri.

Redegørende beskrivelser

Byggeriets industrialisering

Industrialisering af byggeriet kom relativ sent i gang.

I 1950'erne og 1960'erne skete der noget nyt i nybyggeriet, der kom en mere industrialiseringsproces over byggeriet. Efter 2 verdens krig kom der store efterspørgsel efter flere og mere tidssvarende boliger. Dette blev i høj grad dækket, ved at der blev opført et stort og meget ensartede byggeri, der er bellahøjhusene et glimrende eksempel på, hvad der blev bygget med præfabrikerede standardelementer. Den byggestil blev senere også kendt som "kransporsbyggeri".

Der blev set store serier, med gentagelsesprocesserne og de præfabrikerede elementer fik produktiviteten i nybyggeriet til at stige med en næsten tredobling i årene fra 1951 til 1968.

Ved at bygge med præfabrikerede standardelementer blev det langt billigere at bygge, og det betød at en stor gruppe mennesker fik dækket et boligbehov for rimelige penge.

I 1970'erne kom der nedgang i efterspørgslen efter nybyggeri, det var i kølvandet på den anden oliekrise. Forbrugerne havde også et stigende krav om langt mere variation og æstetik i byggeriet. Den nedgang betød at den ellers udvikling der var i den igangværende industrialiserings og udviklingsproces stoppede.

Potentiale i det præfabrikeret byggeri

I modsætning til 1960'erns byggeri er målet i dag ikke en standardisering af det præfabrikeret byggeri, men derimod en anvendelse af standardiserede processer, hvor en kombination af standardiserede fabriksproducerede bygningsdele. Der bliver i højre grad sat fokus på kvalitet.

Den præfabrikeret arkitektur forbindes ofte med, kedelig arkitektur hvor standardisering og masseproduktion og hvor gentagelse af facaden og kvadratiske rum metode sikrer et mere økonomisk fordelagtigt byggeri.

Men i de senere år har der vist sig en igen en fornyet interesse for det præfabrikerede byggeri hos arkitekter og producenter som har øjnet yderligere potentialer ved præfabrikation.

Potentialet ligger i at skabe et effektivt og billigt byggeri, uden at man nødvendigvis skal gå på kompromis med kvalitet og god arkitektur. Nogle af de bedste præfabrikerede byggerier formår netop at skabe den variation inden for masseproduktionens, og ikke den begrænsede råderum ved at vende produktionens indbyggede benspænd til en udfordringer.

I dag når der skal bygges nye boliger med et præfabrikerede moduler, kan prisen komme helt ned på i mellem 8-10.000 kr. pr. m2. der er med en sammenligning på at et nyt byggeri til helårsbeboelse gennemsnitligt ligger på 16.000 kr. pr. m2. dette bør være en indlysende grunde til at man også fremover viser interesse for det præfabrikerede element i byggeriet.

En effektiv proces

Det præfabrikeret byggeri forstås som bygninger der fremstilles og samles på en fabrik, enten som nogle rumstore moduler eller som en større bygningsdele i form af lette facader eller tagelementer. En af de fordelene der er ved denne produktionen, er at det kan foregå på næsten på samlebånd så fremstillingen og leverancen bliver så effektiv og omkostningerne bliver så billige som muligt.

Det præfabrikeret byggeri er opstået ud fra at der et behovet for at kunne levere billigere og hurtigere byggeri uanset det danske vejr hele året. I kraft af at det meste af produktionen foregår indendørs, kan der bygges også i kolde vintermåneder, hvor byggepladserne tid kæmper med frostgrader. Præfabrikeret byggeri kan bygges og opføres på meget kort tid, da der kan bygges to steder på en gang. Man kan på fabrikken samle væggene, gulvet og lofterne, og ude på byggepladsen kan fundament støbes samtidig, med at elementerne produceres i tørvejr.

Den rationelle og korte byggeproces er en af de væsentlige grunde til at vælge det præfabrikeret byggeri er, en mere økonomisk fordelagtig, frem for den traditionelle bygge form. En anden fordel kan også være den effektiviserede arbejdsproces der ligger i direkte forlængelse af begrebet 'lean produktion' eller ' det trimmet byggeri', som man kalder det på dansk, idet arbejdsprocessen er blevet effektiviseret og strømlinet. Materialespild er blevet minimeret, lukkede byggepladser grundet vejret er blevet begrænset.

Hvad indeholder så det industrialisering byggeri?

Byggeriets produktion handler mere og mere i dag meget om at projektere med styrbare byggeprocesser og -løsninger og samtidig indarbejde en meget bedre og nøjagtig planlægning og styring af arbejdet på byggepladsen, bl.a. ved at anvende industriens logistikprincipper.

En industrialisering af byggeriet omfatter bl.a.:

• Brug af en industriel ledelse og styring – en overførsel og tilpasning af produktionsprincipper fra industrien mht. organisation, ledelse, ansvarlighed, innovation, kvalitetskontrol/-styring og kunderelationer mv.

• Industriel projektering – projektering, design og planlægningsproces gøres mere professionel.

• Industrielle byggesystemer – udvikling af fleksible byggesystemer, som kan fremstilles industrielt og leveres modul- og sektionsopdelt på byggepladsen, så processen på byggepladsen i videst muligt omfang kan reduceres til montage.

• Industriel byggeplads – arbejdet på byggepladsen gøres mere rationelt og fejlfrit, og den samstemmes med de industrielle byggesystemer og den industrielle projektering.  (www.statensnet.dk/, 2016)

I dag er der fire produktionsformer, som går under betegnelsen præfabrikation.

• Rumstore moduler

• Containermoduler

• Digital fabrikation

• Fladeelementer

Disse 4 forskellige produktionsformer har hver deres fordele i forhold til processen og det færdige element. Forskel på de fire produktionsformer, er hvor meget af produktionen der kan produceres på fabrikken, og hvor meget der bliver udført på selve byggepladsen, samt hvor fleksibelt det enkelt element kan tilpasses det individuelle behov.

Rumstore moduler

De rumstore moduler er en præfabrikation af modulbyggeri, de bliver udarbejdes på en opvarmet fabrik. Hvad enten der er tale om en modul som skal bruges til en tilbygning eller en hel bolig, gælder det for hvert modul, at det bliver fremstillet på fabrikken, hvor det passerer igennem de forskellige værksteder under sikkerhedsmæssig forhold, de forskellige værksteder har hver deres fagområder. Modulerne er som regel ofte 90 % færdige samlet når de forlader fabrikken, så der er monteret alt teknik, og malerarbejdet er blevet færdig gjort. Det er således en tommelfingerregel for de rumstore moduler, at de i muligt omfang færdiggøres på en opvarmet fabrikshal inden flytningen kan ske til byggepladsen.

Når modulerne skal transporteres sker det på en blokvogn, hvilket sætter en desværre sætter en begrænsning for, hvor store moduler der kan produceres. I Danmark har vi en begrænsningen på modulerne, bredden må være 4,5 m, længden 12 m og højden på max 4,05 m. Det er dog muligt at gå op til 5,4 meter i bredden, men så skal modulerne sejles at blive transporteres.

Når modulerne ankommer til byggepladsen skal de blot samles og til kobles til det lokale forsyningsnet. Det er meget vigtigt at modulerne, så hurtigt som muligt bliver færdigmonteres på byggepladsen, og modulerne lukkes så materialer og konstruktioner ikke udsættes for meget fugt, som evt. kan udvikle sig til skimmelsvamp.

Selve montagen af de rumstore moduler kan ske på kort tid, helt ned til en enkelt dag, der skal kun bruges en mobilkran til montage at modulet. Efterfølgende kan der udføres slutkomplettering, af facaderne og indvendige komplettering, såsom gulve, der hvor de to moduler møder hinanden i mellem modulerne. Den samlede byggeproces varer oftest 1-2 uger afhængig af byggeriers størrelse. Ved brug af denne form for præfabrikerede moduler, kan der produceres et nyt etagebyggeri for helt ned til 8-10.000 kr. pr m2 i alt.

Herhjemme er det i høj grad træmoduler der produceres, på de danske modulfabrikker. Der kan i Danmark dog højst blive bygget med de rumstore træmoduler i fire etager pga. de danske brandkrav; Bygningsreglementet tillader i Danmark at der kan opføres etageboliger i op til 4 etager, hvor træ udgør det bærende konstruktion. Dog skal hele bygningen være forsynet med et sprinklersystem eller have et brandbeskyttelsessystem. Der stilles også krav til den udvendige og indvendige beklædningsklasse. Ønskes der at bygge over 4 etager, skal bygningsdelene, have en bedre brandtekniske egenskaber end træ, som f.eks. beton eller stål.

Containermoduler

Container moduler er en ret ny form i det præfabrikeret byggeri i Danmark. I dag er det stigende grad arkitekter og projekterende som arbejder inden for bæredygtighed og innovative løsninger, der har set et potentiale og en ressourcebesparelser i at kunne genanvende containerne, for det er forholdsvis let at omdanne et eksisterende materiale fra vores shippingindustrien til et selvbærende byggesystem i den præfabrikeret byggeindustrien.

Tanke med skibscontainerne at de skal være som et alternativer til de rumstore moduler idet containerne besidder en høj konstruktiv styrke, da de er bygge af jern og er billige at anskaffe. Ved bruge af Container moduler kan man konkurrer på det Prismæssigt, da håndværker- og materialeudgifter kan reduceres ved at man benytte sig af containere moduler fremfor de rumstore moduler. Containeren er selvbærende da konstruktion er af jern, så mister den ikke stabilitet selvom de stables oven på hinanden i flere etager.

En af de store fordel containerne har, er dens styrke der skal oftest kun brugs en minimal punktfundering, for at holde bygningen, hvilket billiggør hele byggeprocessen. Når forarbejdningsprocessens skal ske fra en skibscontainer til en bygningskonstruktion, foregår det ved at hele at hele skibscontainer sandblæses, og de ønskede vindues- og døråbninger skæres ud med en vinkelsliber. Derefter kan der lægges gulv, isoleres mv. En af fordel ved et containerne modul er at man potentielt kan bygge alle former og funktioner, og bruge det ved et midlertidig eller permanent brug, hvad enten bygningen er i et plan eller flere planer.

Tanken bag Brugen af gamle skibscontainere i byggebranchen udspringer af at der findes mange tomme, ubrugte skibscontainere der bare står og optager meget plads kajplads på havne hele verden over. Den skæve eksport/ import der balance i mellem Asien og Vesten er med til at containere hober sig op i europæiske havne, så derfor kan de erhverves billigt.

En af producenterne WORLDFLEXHOME som arbejder med opførelsen af container byggeriet, har fået opført et byggekoncept hvor containermoduler kan tilpasses de lokale forhold og udfordringer. Planen med Konceptet er at kunden skal kunne sammensætte hele huset online og derefter at give kunderne en mulighed for helt at kunne sammensætte deres helt egen version af deres drømme hus, både i, størrelse, facade og special den indvendige indretning.

WORLDFLEXHOME er kommet så lang i deres udvikling, at de se på om det kan lad sig gøre, at bygge nogle ungdomsboliger på Amager i flere plan. Lige nu bliver der kikket på om det kan lad sig gøre at producer ny container moduler i Kina, som overholder de gællende regler for en ISO containere, så de kan fragtes og sejlet rundt i hele verden.

Digital fabrikation

Den digital fabrikation har flere produktionsformer, der er på ene eller anden måde benytter digitalisering til at fremstille i produktionsfasen.

Her er 2 stk. som bruges i Danmark.

• CNC- og laserfræser

• 3D printere

• Robotteknologi

De tre metoder muliggør en avancerede konstruktioner, som passer rigtigt godt til elementbyggeriets geometri. Disse avancerede konstruktioner kan muliggøres ved hjælp af et parametrisk softwareprogrammer, som er udviklet til at kunne kombinerer med matematisk tænkning og bruge de nye digitale værktøjer til at projektere. Det giver mulighed for tidligt at kunne analysere på en komplekse situationer, og skabe et nyt arkitektoniske udtryk. Denne rationelt fremstille af former krævede tidligere en meget stor håndværksmæssig dygtighed. En af foregangsmændene har været den amerikanske arkitekt Frank Gehry, han har været med til at udvikle det netop parametrisk design software som også bruges i flyindustrien, til hans mange kendte dobbeltkrumme bygninger.

Der er muligheder for at kunne få et avanceret formsprog ved denne digital fabrikation.  Denne form for byggeri er stadig i udvikling, men har helt klart et fremtidigt og økonomisk potentiale.

CNC- og laserfræser

Med denne metode omsættes alle tegningerne fra arkitektens designfaser, direkte til en produktionsfil som efterfølgende kan fræses ud i eksempelvis træfinere plader på en CNC- eller laserfræser. Fræseren læser de digitale tegninger fra arkitekten og skærer nu bygningskomponenterne ud med så stor en præcision. De udfræsede bygningskomponenter har så stor en præcision at kan efterfølgende sættes sammen, som næsten et tredimensionelt puslespil.

EEN TIL EEN arbejder meget med dette koncept, de kombinerer deres arkitektvirksomhed med et digitalt fabrikations værksted som kan flyttes ud på det sted som bygningen skal opføres, så er det hele under et tag.

http://i.bnet.com/blogs/eentilen-printable-house-diagram-concept.

3D printere

3D printning bruges i dag til både til mindre prototyper, som bruges til visualisere af bygninger til klienten, men det kan også bruges til at producere større delelementer. 3D printning er at den laver en opbygning af materiale fra bunden af. I foråret 2014 kom der en gigantiske printere på markedet, som kan printe et helt huse i beton, fra bunden af i en uafbrudt byggeproces. Bygnings 3D printeren, kan printer op til to meter byggeelementer i timen. Der arbejdes på at den næste generation af 3D printere skulle være i stand til at kunne printe 3,5 meter i timen, det ville være tilstrækkeligt nok til at kunne fuldføre en bygning på en uge.

Fladeelementer

Når der fabrikkers fladeelementer er det som, delelementer til byggeriet – det sker det på samme måde som de rumstore moduler, på en opvarmede fabrik. Sammenlignet med byggeri af de rumstore moduler er byggeri med fladeelementer mindre tidskrævende og det er ikke så afhængig af vejrforhold idet at det kun er en mindre del af produktionen som kan foregår på byggepladsen. En fordel ved at bruge flade elementer er, at det kreative råderum er større når der bygges med fladeelementer i byggeriet end med de rumstore moduler, da man ikke er underlagt de rumstore modul systematik.

Ved opførelsen af et byggeri med fladeelementer så støbes fundament på byggepladsen, hvor fladeelementerne efterfølgende transporteres og monteres. Selve montagen af elementerne tager oftest kun få dage. Byggeproces varer ofte gerne mellem 5-15 uger afhængig af størrelse og kompleksitet af bygningen.

Forskellen fra et byggeri med de rumstore moduler, er at den udfordring med blokvognens kapacitet, ikke er   er begrænsninger for de enkelte elementers dimension.

Fladeelementer bruges mere og mere i byggeriet i dag, fordel ved dette element er at når fladeelementer leveres fra fabrikken er det ofte næsten færdige, eksempelvis indeholdende det både klimaskærm, isolering og indvendig beklædning.

Brug af præfabrikeret facade element i dag.

Facadesystemer

I dag er der to typer af facade systemer der bliver brugt meget i det danske modulbyggeri.

Facadesystem 1:

Konstruktionsprincippet er monteret på selve betonkonstruktionen. Elementerne er understøttet på etagedækket, med en indvendig bæring. Den bruges hvor der ikke er den bærende del, der vil det være mulig at kunne skifte hele væggen med færdig indervæg og færdig klimaskærm.

Facadesystem2:

Konstruktionsprincippet, er hvor bagvæggen er den bærende del. Elementerne bliver fastgjort med beslag på bagvæggen, så de understøttes af hinanden. Den bruges som regl hvor det er en mere isolering der skal på den bærende bagvæg.

Konstruktionsprincipper

Begge to facadesystemer kan bruges hvor der stills krav til en bærende kostruktion.

Begge facade systemer kan også med fordele bruges ved en facade udskiftning, hvor de har hver deres fordele.

Det er vigtigt at der bliver kigget på en hurtig lukning af bygning, ved ydersiden af facadeelementerne er det mest kritisk sted de vandrettet samlinger der er. De lodrettet er ikke så kritiske, og det er som regl også dem som bliver færdig gjort på stedet. Der er overalt ekstra fokus på at samlingerne skal være nemme at udføre, det er med til at sikrer en luftæthed, herunder den fornøden tæthed i dampspærren, desuden skal de overholde kravne til lyd og brand.

Facadesystem 1

Den valgte udformningen af facadeløsningen er som vist i figur???

Den bærende del udføres som stolper pr. 600 mm, stolpen er en 45x245 MM med en påforingsstolpe på 45x95MM. Dampspærren vil bliver placeret i mellem de to stolper, ved at sætte dampspærren mellem de to lag udgøre den ingen risiko for at blive brudt, den skal kun tætnes når træelementerne sættes sammen.

Fugt  

Der er af erfaringsmæssigt igen risiko for kondens, når dampspærren placeres højst en tredjedel inden i isoleringen ved en normal fugtbelastning. Dette bliver overholdt ved denne gældende isoleringskrav, når påforingen er på 95MM

Vindspærre

Vindspærren skal i de fleste typer af etagebyggeri være af en beklædningsklasse K110 B-s1,d0 (Klasse 1 beklædning). Vindspærren skal desuden også forhindre vind og vand i at trænge ind i konstruktionen, facadens levetid, vandet kan i samlingerne ledes væk med at vandafledningsprofil, ved de vandrette samlingerne

Lyd

Hvis der bliver projekteret så der er plads til en 20MM fuge foran dækkanten, det giver en påforing på 95MM med et overlap på 75MM mellem facadeelementerne og betonen. Det er i praktiks en tilstrækkeligt lydisolering som kan overholde de gældende lovkrav.

Se bilag 1 flanketransmissons for luftlyd gennem facadelementer, 2013

Forebyggelse af brandspredning

I bygnings reglementet 2015 kapitel 5.5 stk. 1 står der

Bygninger skal opføres og indrettes, så en brand kan begrænses til den brandmæssige enhed, hvor branden er opstået. Spredning af brand og røg til andre brandmæssige enheder skal forhindres i den tid, som er nødvendig for evakuering og redningsberedskabets indsats.

I forbindelse med facaden på et etagehus skal der sikres at der ikke ske brandspredning både vandret og lodret. Den vandrette brandspredning skal forhindres igennem og rundt om brandadskillende vægge, dette kan evt. skal via ydervægsbeklædningen. Lodret skal ska igennem eller rundt om de vandrette etageadskillelser ved facaden.

Branden må ikke sprede sig rundt om tværvæggen eller etageadskillelsen inden for de første 60 minutter.

Når der udføres samlinger mellem tværvægge, og de bliver lukket som vist på figur ??? ville der ikke være en øget risiko for en evt. brandspredning rundt om tværvæggen.

Se bilag 2 Brandteknisk dokumentation for facadelementer

Fugetykkelser og tolerancer.

Det er vigtigt at fastlægge en tykkes af fuge i mellem facadeelementerne og betonkonstruktionen i starten.

Facade elementerne er afhænger af:

• En tolerancen på 10 mm på etagehøjden, som målt i mellem tværvæggen af dæk ved tværvæggen eller søjler.

• En tolerancen på 10 MM mellem tværvæggene eller søjler

• En tolerancen på 10 MM på planheden af betonkonstruktion.

• En tolerancen på 10 MM ved væg og dæktykkelser

• En tolerancen på max 30 MM ved pilhøjde af betondækket

Figur xx og xx viser de 8 fuger der skal fastlægges med projekterings start se bilag for

Samling af elementer langs betondæk

Når Facaden skal sættes sammen langs dækkanten sker det som vist på figur xx og xx for svømmende gulve og strøgulve. Det er dog forudsat, at dækket er et forspændt huldæk, som kan have betydelig pilhøjde.

Fastgørelse

Der skal fastgøres et vindbeslagene til oversiden af betondækket med betonskruer. Vindbeslagene skal være så tilstrækkeligt lange, at skruen kan placeres så langt fra væk dækkanten som skrueleverandøren angiver, for at dæk kanten ikke flækker. For at udligne betondækkets pilhøjde skal vindbeslaget opklodses på f.eks. en krydsfiner. Der kan med fordel bruges en bred opklodsningen, at opklodsningen også kan bruges under det næste element så fastgøres det ved siden af næste beslaget. Derved kan der spares en opklodsning og der er korrigering for evt. pilhøjde

Tætninger

Fugen ud for dækforkanten udfyldes ved, at der på facadeelementerne er monteret en isoleringspude af glasuld fastholdt med en robust diffusionsåben membran hæftet til elementerne. Når glasulden trykkes sammen mod dækkanten, vil den virke som stopning og tilpasse sig uregelmæssighederne. Når fugen projekteres til 20 mm, vil 45 mm tyk glasuld sikre, at fugen er udfyldt ved alle normale tolerancer Indvendigt afsluttes der med en mineral - uldsstopning mellem facadeelementets på- foring og betonelementerne. Fugerne lukkes med krydsfinerstrimler, der holdes ca. 10 mm fra betonoverfladen, så der kan fuges mod mineraluldsstopningen. Fugen bidrager til lufttætning og supplerer derved dampspærren. Desuden medvirker den til tætning mod lyd og brand, især røg. Det afsluttende pladelag kan da udføres alene med malerfuger.

Samling af elementer vandret og lodret

Facadesystem 2

Samling af elementer lang betondæk

Samling af elementer vandret og lodret

CASE ILLUM

Der var mange regler og restriktioner da Illum skulle renoveres på Østergade 60. Den tidligere bygherre ønskede at der skulle skiftes facade, for at få Illum til at se mere eksklusiv ud, dette blev planlagt samtaletid med en større ombygning. En af udfordringerne ved denne ombygning var at Storkespringvandet, er et af Danmarks mest befærdede områder. Hele den nye facade udskiftning var på 1000m2

Bygherre stille nogle krav til sin bygherre rådgiver til den nye facade løsningen:

1. At det skulle være 100 % præfabrikere elementer

2. Hurtig lukning af hus

3. Det skulle være et uorganisk materiale

4. Høj finish og høj kvalitet af materialer

5. Facaden skulle være bygbar.

Valget af den nye facade blev en UnitAl fra HSHansen, bygherre rådgiveren havde undersøgt markedet fro forskellige facade producenter, men der var ingen som skulle leverer, den ønskede facade løsning. Valget blev bl.a. dem pga. de kunne lever en samlede pakke, hvor de var med tidlig i processen og projekteret på facaden.

Dette betød at byggetiden blev reduceres markant og at bygningen blev lukket på kun 4 montagedage, hvilket er var økonomisk gevinst for bygherren og de forretningsdrivende i Illum.

”Jeg har i en årrække arbejdet sammen med HSHansen. Deres udsøgte kvalitet og det udsædvanelige høje niveau de leverer på er sjældent. Derfor valgte vi dem til at renovere Illums facade. Sagens geometriske omfang er af en karakter som kun få leverandører kan løse til fuld tilfredshed. At der hertil også kommer en hurtigere byggetid er naturligvis en vigtig faktor når vi taler den overordnede økonomi” udtaler Søren L. Daugaard, Tetris A/S.

”UnitAl er selvstændige rammer der er hurtige at montere. Konceptet er unikt til bygningsrenovering på steder hvor det er svært at komme frem – som på Strøget i København. Vores elementer er præfabrikerede og leveres til dette projekt med færdig klimaskærm, i form af stenbeklædning fra fabrik. Det betyder at byggetiden reduceres markant og at bygningen lukkes meget hurtigt, hvilket er en økonomisk gevinst for bygherren og de forretningsdrivende i Illum. Til en sag som denne er konceptet genialt at benytte. Vi laver et ”kirurgisk indgreb” og byggetiden reduceres med op til 60% i forhold til traditionelt pladsopbyggede systemer” udtaler Jesper Madsen, salg – og marketingschef hos HSHansen a/s.

Montage af facade elementet

Montage på betondæk

Da facade elementerne skulle monteres på Illum, blev de monteret med et beslag som HSHansen har udviklet. Det er et beslag som bliver monteret på betondækket, efter en montageplan som viser hvor beslagene skal side i henholdt til modul systemet. Beslaget er sådan udviklet at det har plads til at der kan være nogle tolerancer i betondækket eller i elementet og stadig kan monteres helt nøjagtigt.

T-profilet er fast gjort i facadens lodpost, dette profil bliver monteret ned i montagebeslaget.

Krav til de øvrige konstruktioner ved montagen:

Statisk: Dækket skal kunne bære facaden (Egenlast/vindlast mm.)

Nedbøjning/bevægelser: l/1000, max 10 mm for nyttelast/last som bliver påført efter montage af facadelementer

Betonoverflade: BO 32 (Krav til overfladen hvor montagebeslag skal monteres)

Tolerancer: Iht. Dansk Byggeris publikation "Hvor går grænsen?"

Frihøjde ved gulv Fra overkant kantbjælke eller dæk skal være min. 50 mm frirum, så bærebeslag og bolte kan skjules.

Afstand ml. dæk og facade Mellem forkant dæk og bagkant element skal der være min. 40 mm og max. 90 mm Det anbefales at afstanden er ca. 55 mm.

Sammen bygningen af elementerne

  

Fordel ved facadeelement.

• Nogle af de mange fordele ved systemet:

• Optimale og ukomplicerede grænseflader/entreprisegrænser

• Hurtig lukket hus = reduceret byggetid med op til 60 %

• Kun én entreprenør på facadelukningen

• Færre byggegener på pladsen, som f.eks. støj og støv

• Ingen interimslukninger

• Opvarmning i byggeperioden med isoleret facader

• Høj kvalitet – elementer er færdigfremstillede på fabrik under kontrolleret forhold, som ikke er afhængig af vejret og andre entreprenører

• Ingen sandwichbetonelementer (Mindre dybde = færre m² til mur/facade = større areal indvendig)

• Bæredygtig byggeproces – tiden flyttes fra byggepladsen og ind i produktionen

• Optimal planlægning & logistik for byggeprojektet = høj produktivitet som frigiver værdifuld tid til bygherre og andre entreprenører

• Større finish = mindre mangler

• Minimal lagerplads på byggepladsen – levering JIT

• Ingen elastiske fuger udvendig

• Kan optage bevægelser og differenssætninger i hovedkonstruktioner.

• Ingen generende stilladser på bygningen til facademontage

• Lille montørstab – mindre belastning på byggeplads og velfærds faciliteter

• Mindre koordinering for byggeledelse

• Komponenter som solceller, solafskærmning, natursten, skærmtegl, fyldninger kan indbygges i de færdigfremstillede elementer fra fabrik

Analysedel

o Må ikke være redegørende. Gå i detaljer med diagrammer.

o Herunder klar dokumentation + kilder

o Hvad har andre sagt om emnet, og hvilke indvendinger er der evt.?

o Analyse af empiri (eller diskussion af teori)

o Kildeudsagn

o Statistikker

o Ekspertudsagn

o Analyse

o Resultater, delfortolkninger

o Sammenligning

o Sammenfatning

o Delkonklusion

Diskussion

o Påstand vs. Påstand (eller kilde vs. Kilde) brug deres forklaring, hvor dit eget sprog kun er i overgangen fra påstand til påstand.

Efter sætning/afsnit med påstand vs. påstand skal du runde sætning/afsnit af, inden du på begynder ny påstand vs. Påstand.

Konklusion

( kritisere, overveje, vurdere)

Svar på problemformuleringen

Argumentation for resultater

Perspektivering

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2016-9-22-1474529664.php > [Accessed 06.06.20].