Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Cuprins

I. Conceptul de investiţie străină directă 2

II. Analiza  ISD în Romania în  perioada 2003-2015 4

II.1. Dinamica ISD şi PIB în România în  perioada 2003-2015 4

II.2. Influența soldului ISD asupra valorii PIB 7

CONCLUZII 13

BIBLIOGRAFIE 14

I. Conceptul de investiţie străină directă

Investiţiile străine directe (ISD) aduc o contribuţie esenţială la creşterea economică.  Acestea creează locuri de muncă, optimizează alocarea resurselor, permit transferul de tehnologie şi stimulează comerţul.  Cu ajutorul ISD, are loc procesul de modernizare a economiilor naţionale, în special a celor în tranziţie, prin implementarea tehnologiilor avansate,  know-how-urilor, noilor standarde de calitate, prin trecerea la un tip superior de creştere economică, proceduri de management și marketing. ISD se află la temelia creşterii economice a unor ţări, precum China, Hong-Kong, Coreea de Sud, Singapore, Malaiezia.

Investiţia străină directă reprezintă „capitalul social vărsat și rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor sau grupul din care face parte acesta și întreprinderea în care a investit, precum și profitul reinvestit de către acesta” [6]. De asemenea, sunt considerate investiţii străine directe „capitalurile din companiile rezidente asupra cărora investitorul nerezident exercită o influenţă semnificativă pe cale indirectă, şi anume: capitalurile proprii ale asociatelor şi filialelor rezidente ale întreprinderii rezidente în care investitorul nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris”.

Investitorul străin direct este “persoana juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau cel puţin 10% din voturi într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă” [6].

Întreprinderea investiţie directa este o “întreprindere cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor străin deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridica (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordiala în stabilirea relaţiei de investiţie directă”  [6].

Investiţia străină directă reprezintă o relaţie economică pe termen lung care implică interesul de durată al unui investitor într-o unitate economică situată în altă ţară decât cea a investitorului. ISD presupune în acelaşi timp posibilitatea reală pentru investitorul străin de a controla şi de a exercita un grad înalt de influenţă managerială în entitatea care face obiectul investiţiei. Investiţia străină directă implică atât tranzacţia iniţială între cele două entităţi precum şi toate celelalte tranzacţii ulterioare dintre ele şi dintre întreprinderile afiliate, fie ele încorporate sau nu.

Componentele investiţiilor străine directe:

 Capitaluri proprii –reprezintă “capitalul social subscris și vărsat, atât în numerar cât și prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferenta din rezerve; în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora”  [6]. Capitalul social reprezintă valoarea acţiunilor achitate de un investitor străin direct de la o societate pe acţiuni (cel puţin 10% sau echivalentul respectiv) din afara companiei şi care este situată într-o ţară străină;

 Creditul net –reprezintă „creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme”  [6].

După operaţiunea prin care investiţia directă se realizează, acestea pot fi:

 Greenfield (investiţiile pe loc gol) - înfiinţarea de întreprinderi cu investiţii pornite de la zero;

 Fuziuni şi achiziţii - preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;

 Dezvoltare de firme - majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă;

 Restructurare de firme - finanţarea de către investitorii străini, prin aport de capital, a întreprinderilor investiţie străină directă cu pierderi, în vederea rentabilizării lor.

Din perspectiva investitorului, ISD pot fi:

 pe orizontală – întreprinderea investitoare își extinde activitatea de producţie în altă ţară, fiind valorificate avantajele ţării gazdă;

 pe verticală – integrarea pe verticală a întreprinderii prin intrarea pe altă piaţă

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-1-29-1485726301.php > [Accessed 03.06.20].