Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

3

Realizowana po II wojnie światowej polityka gos

podarcza, preferująca przemysł,   w

tym  zwłaszcza  przemysł  ciężki,  doprowadziła  do  istotnych  zmian  w  strukturze  społeczno

-

gospodarczej kraju..

Istotą tych zmian był przede wszystkim odpływ ludności pracującej w rolnictwie

do  pozarolniczych

działów gospodarki, w tym zwłaszcza do przemysłu i budownictwa.  Ludzie,

którzy nie maja pracy czują się bezużyteczni, odrzuceni przez społeczeństwo. Utrata pracy jest dla

wielu osób prawdziwą tragedią życiową. Prawie połowa bezrobotnych uważa ten stan za

prawdziwą

katastrofę, a najgorsze jest to, iż niewiele z nich widzi szansę na poprawę tego stanu rzeczy, wyrażając

jednocześnie  obawę  o  przyszłość  swoją  i  swoich  rodzin.  Przedłużanie  się  takiego  stanu  może

doprowadzić do różnych chorób zwłaszcza na tle ne

rwowym. Problem bezrobocia może dotknąć

każdego z nas, zatem należy traktować go jako problem globalny, a nie tylko jednostkowy.

Rozdział I

Teoretyczne wyjaśnienie bezrobocia.

1.1

Pojęcie bezrobocia.

W dobie kryzysu, jaki rzekomo dotyka nasze społeczeństwo,

problem bezrobocia wydaje się

przerażająco aktualny. Brak miejsc pracy dla dobrze wykwalifikowanego młodego narybku

pracowników, zależność przyszłego świadczenia emerytalnego od długości zatrudnienia i

wysokości zarobków.

Bezrobocie

(zjawisko społeczne)

j

est okresleniem stanu rynku, w którym podaż realnych zasobów

siły roboczej przewyższa popyt na nie. Znaczy że, na rynku znajduje się grupa ludzi w wieku

prodykcyjnym, zdolna do pracy i chcąca pracować , a nie mogąca tej pracy odtrzymać. Specyficzną

cechą b

ezrobocia jest przymusowa dezaktywacja zawodowa ludności w wieku produkcyjnym zdolnej

do pracy i aktywnie poszukującej pracy.

Sytuacja gdy na rynku występuje wolna siła robcza nie znajdująca możliwości zatrudnienia.

Bezrobocie nie jest jednak pojęciem

prawnym, lecz zjawiskiem społecznym i ekonomicznym

w

tych też kategoriach należy je pojmować. Zdefiniowanie tego zjawiska wymaga oprócz okre

-

ślenia

tego pojęcia jako pewnego stanu, również oznaczenia jego najistotniejszych cech i charakteru.

1.2 Rodza

je bezrobocia

Rozróżnia się kilka kryteriów podziału bezrobocia

:

4

1.

Bezrobocie frykcyjne

bezrobociezwiązane z przerwami w zatrudnieniu z powodu poszukiwania

innej pracy lub zmianą miejsca zamieszkania. Stan bezrobocia na poziomie frykcyjnym oznacza w

pr

aktyce występowanie pełnej równowagi na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne może pełnić

pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku pracy, hamowania nadmiernego wzrostu płac i

umacniania dyscypliny pracy.

Powody powstania bezrobocia frykcyjnego:

a)Niedos

konała informacja

-

informacja o potencjalnych pracodawcach lub pracownikach jest

kosztowna oraz często trudna do uzyskania;

b)Poszukiwanie pracy

-

przeprowadzane zarówno przez pracodawców jak i pracowników

-

obydwie

strony poszukują dla siebie najlepszej

dostępnej oferty i będą kontynuować te poszukiwania aż

koszty poszukiwań i korzyści płynące z poszukiwania wyrównają się.

Poziom bezrobocia, który wynika z

bezrobocia frykcyjnego

jest tym niższy, im sprawniej działa

rynek pracy, a osoby poszukujące pracy

mają szerszy dostęp do informacji. Istotne znaczenie dla

kształtowania tego typu bezrobocia maja następujące czynniki: tempo powstawania i likwidacji

miejsc pracy, liczba osób wchodzących na rynek pracy i odchodzących z rynku pracy, liczba osób

zmieniający

ch miejsca pracy, powszechność informacji o wolnych miejscach pracy i osobach

poszukujących pracy, jakość usług pośrednictwa pracy czy intensywność poszukiwania pracy.

2.Bezrobocie technologiczne

-

Wynika z postępu technicznego mechanizacji i automatyza

cji

procesów wytwórczych, które mają charakter praco

-

oszczędny. Pojawia się ono z dużą siłą

wówczas, gdy tempo wzrostu gospodarczego jest niskie, a inwestycje mają charakter

modernizacyjny, prowadzący do wzrostu i unowocześnienia produkcji przy spadku

zatrudnienia.

Polska jest jednym z krajów, którym bezrobocie technologiczne może zagrozić

najbardziej.

Wynika to z

badania Warszawskiego Instytutu Studiów Ekonomicznych

.

Kró

tko mówiąc, tam gdzie

kraj jest słabo rozwinięty, większość pracowników wykonuje proste zajęcia, które równie dobrze

mogą wykonywać roboty. Właśnie dlatego w Norwegii i Szwajcarii odsetek miejsc pracy mocno

zagrożonych automatyzacją wynosi mniej niż 20%. Z

kolei na Słowacji, Węgrzech i właśnie w

Polsce odsetek ten wynosi właśnie 36% i jest najwyższy wśród wszystkich krajów Unii

Europejskiej.

5

Oznacza to, że nasz kraj najbardziej ucierpi przez bezrobocie technologiczne. Dotknie ono przede

wszystkim osoby zwią

zane z branżą spożywczą, turystyczną, budowlaną, sprzątającą, górniczą i

transportową. Automatyzacji nie muszą bać się osoby kreatywne, takie jak kadry zarządzające,

dziennikarze i marketingowcy. Co więcej, niektóre grupy zawodowe zyskają na coraz większej

automatyzacji. Będą to inżynierowie i pracownicy techniczni. Trudno jednak spodziewać się, że

wszyscy nagle staną się inżynierami. Tym bardziej, że pracę stracą osoby niewykwalifikowane, zaś

inżynierowi zajmujący się szeroko pojętą automatyką i robotyką t

o przeciwieństwo takich ludzi.

3.Bezrobocie cykliczne

(

koniunkturalne

,

keynesowskie

)

to bezrobocie związane z cyklicznymi

zmianami produktywności gospodarki. I tak:

1. W okresie recesji

spada popyt na towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa, co

wywołuje spadek produkcji. Spadek produkcji wywołuje zaś spadek zapotrzebowania na pracę, co

prowadzi do pojawienia się bezrobocia cyklicznego.

2. W okresie koniunktury

popyt na towary i usługi oferowane przez przedsiębiorstwa wzrasta, co

wywołuje wzrost

produkcji. Wzrost produkcji powoduje wzrost zapotrzebowania na pracę, co

prowadzi do stopniowego zaniknięcia bezrobocia cyklicznego.

Bezrobocie cykliczne zwane również koniunkturalnym zostało po raz pierwszy zdefiniowane przez

angielskiego ekonomistę J.M.

Keynesa.

Postulat wysuwany przez Keynesa podnosił kwestię roli

państwa w łagodzeniu i wydłużaniu cykli koniunkturalnych. Polityka, która w mniemaniu Keynesa

miała doprowadzić do skutecznego przeciwdziałania bezrobociu opierała się w znacznej mierze na

two

rzeniu popytu inwestycyjnego ze strony państwa. Najbardziej znanym przykładem takiej

polityki były zakrojone na szeroką skalę roboty publiczne.

Poglądy te zostały skrytykowane przez neoklasyków, m.in. szkołę monetarną

.

Bezrobocie strukturaln

e

-

rodzaj bezro

bocia, które występuje, gdy umiejętności, wiedza i poziom

wykształcenia bezrobotnych nie odpowiadają potrzebom rynku. Spowodowane jest koniecznością

znacznych zmian kwalifikacji pracowników, wywołanych innowacjami technologicznymi lub

kurczeniem się określ

onych dziedzin produkcji. Źródłem bezrobocia strukturalnego może być

upadek niektórych branż czy gałęzi, zmiana struktury gospodarki narodowej np. pod wpływem

zmiany struktury popytu. Ten typ bezrobocia pojawia się również, gdy w określonych regionach

kraj

u lub gałęziach gospodarki występuje zastój i nowe roczniki wchodzące na rynek pracy nie

mogą znaleźć zatrudnienia.

Bezrobocie strukturalne stanowi szczególny problem w regionach, gdzie dominuje jedna gałąź

przemysłu, np. górnictwo, hutnictwo itp.

6

Bezroboc

ie sezonowe

-

to rodzaj bezrobocia, który jest uwarunkowany porą roku i związanymi z nią

zmianami  pogodowymi,  wegetacji  roślin  itp.  Występuje  w  zakładach  pracy  sezonowej  np.  w

budownictwie,  rolnictwie  i  innych.  Sezonowy  charakter  ma  również  bezrobocie  absol

wentów,

których wejście na rynek pracy dokonuje się stopniowo i jest związane z terminem zakończenia nauki

w  szkołach.  Wynika  również  z  sezonowości  produkcji  w  niektórych  dziedzinach  gospodarki,

uzależnionych od warunków klimatycznych.

Biorąc pod uwagę

ok

res pozostawania bez pracy

rozróżniamy:

1.

bezrobocie krótkookresowe

-

dotyczy osób pozostających bez pracy przez okres nie przekraczający

3 miesięcy;

2.

bezrobocie średniookresowe

-

dotyczy sytuacji braku zatrudnienia przez okres od 3 do 6 miesięcy;

3.

bezrobocie długookresowe

-

występuje w sytuacji, kiedy brak pracy trwa od 6 do 12 miesięcy;

4

.bezrobocie długotrwałe

(zwane chronicznym)

-

dotyczy osób nie mogących znaleźć pracy przez

ponad  12  miesięcy;  uznaje  się  je  za  najbardziej  niekorzystne  i  niebezpiec

zne  dla  gospodarki,

ponieważ wywołuje negatywne skutki w niemal wszystkich sferach życia.

Ze  względu  na

fakt

rejestracji

bezrobotnego  wyróżnia  się:

1.  

bezrobocie ukryte

-

rozumiane jako bezrobocie wśród zatrudnionych. Dotyczy ludzi nie ujętych

w statys

tykach bezrobocia, ponieważ nie rejestrują się w urzędach pracy. Osoby te posiadają dochód,

ale nie mają zawartego stosunku ubezpieczeniowego. Występuje głównie na wsi (nadmiar rąk do

pracy, dawniej

-

przerost administracji).

2. bezrobocie jawne

-

zarejestr

owane (da się określić).

1.3 Przyczyny bezrobocia

Istnieje wiele powodów, dla których osoby chcące pracować i zdolne do pracy nie znajdują zajęcia

odpowiadającego

wymaganiom

finansowym

.

zaniedbania rozwojowe kraju w ujęciu gałęzi gospodarki i jego

poszczególnych regionów

2.

niedostosowanie poziomu i struktury kształcenia do potrzeb i wymagań

gospodarki

3.

wysokie dla pracodawców koszty pracy

4.

niekorzystnie sformułowane

prawo pracy

5.

niesprawne działanie instytucji rynku pracy

6.

spowolnienie tempa wzrosty gospodarczego

7.

czynnik demograficzny (napływ osób z drugiego powojennego wyżu demograficznego)

8.

bezrobocie frykcyjne

9.

niski poziom wykształcenia części społeczeństwa

7

10.

brak doświadczenia zawodowego wśród napływającej kadry absolwentów

11.

zmiany w

tech

nologii

12.

wysokie obciążenia fiskalne

13.

bierna postawa bezrobotnych

14.

modyfikacja polityki celnej

15.

nastawienie gospodarki na

import

16.

zmniejszenie popytu

na konkretne dobra i usługi

17.

niedorozwój gospodarc zy nie

których regionów

18.

niedostosowanie systemu edukacja|edukacji do potrzeb rynku pracy

19.

niedostatek środków finansowych mających za zadanie wspomaganie tworzenia miejsc pracy

20.

wyznaczanie przez

rząd

stawek płacy minimalnej

21.

nieprzygotowanie niektórych regionów do

gwałtownej transformacji.

1.3

Skutki bezrobocia

Skutki masowego bezrobocia w danym kraju są dotkliwe nie tylko dla samych bezrobotnych

i ich rodzin, ale również całego społeczeństwa. Następstwa bezrobocia można odnieść tak do całego

społeczeństwa jak też

do jednostki i rozpatrywać równolegle w kilka aspektach: ekonomicznym,

społecznym i psychologicznym. Skutki ekonomiczne to przede wszystkim pogorszenie się sytuacji

finansowej  ludzi,  którzy  wcześniej  pozostawali  w  stosunku  pracy.  Negatywne  konsekwencje

bez

robocia  odczuwane  są  też  przez  całe  społeczeństwo,  ponieważ  osoby  nie  pracujące  nie

przyczyniają się do tworzenia dochodu narodowego. Utrzymywane są bądź przez rodziny, bądź z

zasiłku dla bezrobotnych lub pomocy społecznej. Stanowi to poważne obciążenie

budżetów państw

oraz samorządów lokalnych i często wymaga wzrostu podatków. Zwiększają się również wydatki na

funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej, policji, służby zdrowia i szkolnictwa. Bezrobocie w

kraju może być przyczyną nasilania się społecznyc

h patologii. Zwraca się uwagę, że bezrobocie

wywołuje rozwody, zwiększa liczbę przestępczości. Utrata pracy przez jednostkę społeczną może

prowadzi do pogorszenia standardu życia, a nawet ubóstwa, problemów z zagospodarowaniem czasu

wolnego, izolacji społe

cznej, poczucia obniżenia statusu, ograniczenia lub zaniechania uczestnictwa

w życiu politycznym, kulturalnym i w życiu społeczności lokalnej. Towarzyszy temu dyskomfort

psychiczny, polegający często na poczuciu bezsilności, a czasami nawet beznadziejności

. Duży

wpływ na znalezienie i utrzymanie należytego miejsca pracy ma wykształcenie. Brak należytego

wykształcenia wywiera negatywny wpływ nie tylko na szanse zatrudnieniowe młodego pokolenia.

Można postawić tezę, że im wyższe wykształcenie tym mniejsze ryz

yko utraty pracy. Trzeba jednak

pamiętać, że po pierwsze nie każde wykształcenie jest gwarancją sukcesu zawodowego, po drugie

8

zaś  wymogiem  współczesności  jest  stałe  podnoszenie  kwalifikacji.  Bezrobotni  z  wyższym

wykształceniem stanowią zdecydowaną mniejszo

ść wśród ogólnej liczby bezrobotnych. Najbardziej

różnicowało  jednak  bezrobotnych  miejsce  zamieszkania.  Według  badań  GUS  najwyższa  stopa

bezrobocia występuje w małych miastach.

1.4 Miernik bezrobocia

Podstawowym  miernikiem  poziomu  bezrobocia  jest

stopa bezrobocia, określana jako stosunek  

zarejestrowanych osób bezrobotnych do ilości wszystkich ludzi zdolnych do pracy. Wskaźnik ten

stosowany jest w badaniach bezrobocia rejestrowanego w urzędach pracy zgodnie z wymogami

ustawy o zatrudnieniu i przeci

wdziałaniu bezrobociu oraz w prowadzonym co kwartał przez Główny

Urząd  Statystyczny  badaniu  aktywności  ekonomicznej  ludności  (BAEL),  polegającym  na

ankietowaniu  ogólnopolskiej  próby  gospodarstw  domowych.

Stopa  bezrobocia  nie  jest  miarą

precyzyjną. W różnyc

h krajach używa się innych kryteriów, przez co porównywanie stopy bezrobocia

pomiędzy państwami jest utrudnione. Jednym ze sposobów ograniczeń  tych niedogodności jest

stosowanie, np.wskaźnika liczby zatrudnionych do ludności w wieku ekonomicznie czynnym.

1.5 Osoba bezrobotna w ujęciu prawnym

W Polsce, w sensie prawnym, bezrobotnym jest osoba

niezatrudniona

i niewykonująca innej

pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, nie

ucząca się w szkole w systemie dz

iennym, zarejestrowana we właściwym powiatowym urzędzie

pracy, jeżeli:

ukończyła 18 lat, z wyjątkiem młodocianych absolwentów,

kobieta nie ukończyła 60 lat, a mężczyzna 65 lat,

nie nabyła prawa do

emerytury

,

renty inwalidzkiej

,

nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni pow. 2 ha

przeliczeniowych,

nie jest osobą niepełnosprawną, której stan zdrowia nie pozwala na

podjęcie zatrudnienia

nawet w połowie wymiaru czasu pracy,

nie jest osobą tymczasowo aresztowaną i nie odbywa kary pozbawienia wolności,

nie uzyskuje miesięcznie dochodu w wysokości przekraczającej połowę najniższego

wynagrodzenia,

nie pobiera

zasiłku stałego

, lub

renty socjalnej

.

9

Rozdział II

Analiza struktury bezrobocia w Polsce w latach 2000

-

2015

2.1 Wielkość bezrobocia.

Interpretacja:

Stopa  bezrobocia  w  latach  2000

-

2003 wzrosło o około 5 %, natomiast od roku 2004

-

2008

można zauważyć jej spadek.od 2009 wartość stopy nieznacznie sie zmieniała

i utrzymywała się na

takim samym poziomie az do 2014r. Największy spadek można zauważyć w 2015r.

2.2Struktura bezrobocia według płci i wieku.

Już od wielu lat w statystyce rynku pracy odnotowujemy większy udział bezrobotnych kobiet

w ogólnej strukturz

e osób bezrobotnych. Odsetek bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w PUP w

podziale na płeć (w stosunku do bezrobotnych ogółem) przedstawiono poniżej w zestawieniu 16 lat.

Najniższy (50,0%) odnotowano w 2002 roku, a najwyższy (57,9%) w 2007 roku.Dane procen

towe

obrazują zróżnicowanie udziału w skrajnych stanach o 15,8 pkt. proc. Jednak, nie można z analizy

samych  udziałów  wyodrębnić  tendencji.  Proporcje  kobiet  w  stosunku  do  mężczyzn  w  ogólnej

strukturze bezrobotnych wynikają z wielu procesów odnotowanych na

rynku pracy w okresie danego

roku.  Ponadto  o  różnym  czasie  trwania.  Dodatkowo  pewne  zjawiska  oddziałują  na  siebie  (np.

10

sezonowość ogólnego poziomu bezrobocia, zmiany w cyklach produkcyjnych, procesy odnotowane

w strukturze ludności powiązane ze zjawiskiem

migracji, itp.). Analizując dane liczbowe, ilość

bezrobotnych kobiet była zawsze wyższa jak mężczyzn. Sama przewaga liczbowa w statystykach

PUP nie wynika z większej liczby kobiet w ogólnej strukturze ludności, ponieważ zarejestrować może

się osoba pełnole

tnia, w wieku produkcyjnym, a więc porównanie powinno dotyczyć tej kategorii

wieku, o czym szerzej w dalszej części.

Źródło:http://www.egospodarka.pl/art/galeria/75550,Niepelnozatrudnieni

-

wieku

-

oraz

-

bierni

-

nieposzukujacy

-

pracy

-

gotowi

-

do

-

jej

-

podjecia

-

wg

-

gr

up

-

wieku,5,39,1.html

2.3 Niewykorzystane potencjalnie zasoby pracy.

Uwzględniając trzy dodatkowe zbiorowości (osoby niepełnozatrudnione oraz dwie kategorie

biernych zawodowo) w obowiązującym podziale wg statusu na rynku pracy, tj. na pracuj

ących,

bezrobotnych i biernych zawodowo, obraz rynku pracy w 2010 roku wyglądał następująco.

1. Pracujący (bez osób niepełnozatrudnionych)

15611 tys.

2. Niepełnozatrudnieni

309 tys.

3. Bezrobotni

1699 tys.

4. Bierni zawodowo poszukujący pracy, ale nie

gotowi do jej

podjęcia

116 tys.

5. Bierni zawodowo nieposzukujący pracy, ale gotowi do jej

podjęcia

643 tys.

6. Pozostali bierni zawodowo

10935 tys.

W 2010 roku osoby niepełnozatrudnione oraz bierne zawodowo liczyły w sumie 1067

tysięcy. Populacja

potencjalnie aktywnych zawodowo tj. osób, które co prawda formalnie są

11

klasyfikowane jako bierne zawodowo, jednak w rzeczywistości pozostają na pograniczu

bezrobocia, kształtowała się na poziomie 759 tysięcy. Suma

niewykorzystanych w pełni

potencjalnych

zasobów pracy

(bezrobotni + trzy „nowe” zbiorowości) wynosiła

2767 tysięcy

, z

czego 51,1% stanowiły kobiety.

2.4

Przestrzenne rozmieszczenie bezrobocia w Polsce.

W styczniu stopa bezrobocia wyniosła 10,3 proc. przy 9,8 proc. w grudniu ub.r.

-

poinform

owało

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Resort na stronie internetowej przedstawił szacowaną przez siebie sytuację na rynku pracy w

styczniu.

Jednocyfrowa stopa bezrobocia utrzymuje się w sześciu województwach. Województwa, w których

bez

robocie utrzymuje się na najniższym poziomie, to wielkopolskie (6,5 proc.), śląskie (8,5 proc.) i

mazowieckie (8,7 proc.). Natomiast najwyższe bezrobocie jest w warmińsko

-

mazurskim (17,1

proc.).

W urzędach pracy na koniec stycznia zarejestrowanych było 1

mln 648,6 tys. osób

-

o 85,3

tys. więcej niż w grudniu 2015 r. Rok wcześniej w analogicznym okresie odnotowano wzrost liczby

bezrobotnych o 93,4 tys. (o 5,1 proc.). W skali roku poziom bezrobocia w styczniu zmniejszył się o

270 tys. osób, czyli 14,1 proc.

Pracodawcy zgłosili w styczniu do urzędów blisko 85 tys. wolnych miejsc pracy i

aktywizacji zawodowej. To o 6,3 tys., czyli 8 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Więcej ofert pracy

odnotowano w 12 województwach. Największy wzrost odnotowano w województw

ie podlaskim

-

aż o 60,5 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu była o 1,6 pkt proc. niższa niż przed rokiem

-

wyniosła wtedy 11,9 proc.

12

ZAKOŃCZENIE

Rekordowo niskie bezrobocie to dobra wiadomość dla gospodarki, cieszy też pracowników,

którzy

mogą żądać wyższych płac. Pracodawcy martwią się jednak, że będą mieć coraz większe

problemy ze znalezieniem rąk do pracy, zwłaszcza do prostych zajęć.

Coraz częściej firmy mają problem ze znalezieniem doświadczonych i odpowiednio

wykształconych pracowni

ków. \"Z drugiej strony pracownicy bardziej asertywnie dobierają

pracodawców, nie godzą się na pracę na umowach cywilno

-

prawnych, mają większe oczekiwania

płacowe\".

Niedawno wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed ogłosił, że stop

a

bezrobocia osiągnęła w lipcu br. 8,6 proc., czyli spadła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,2

pkt. proc. Bez pracy było ponad 1,3 mln osób, o 30,5 tys. mniej w porównaniu do czerwca 2016 r.

Szwed zaznaczył, że niższe bezrobocie ostatnio na takim poz

iomie mieliśmy w 1991 roku, czyli 25

lat temu.

Liczba bezrobotnych w końcu lipca br. była o 223,7 tys. osób niższa niż przed rokiem

-

to

spadek o 14,1 proc. Stopa bezrobocia w lipcu br. była o 1,4 punktu procentowego niższa niż w tym

samym miesiącu ubieg

łego roku (8,6 proc. w porównaniu do 10 proc.)'

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-1-5-1483618102.php > [Accessed 30.05.20].