Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Royal Greenland er Grønlands største virksomhed og ejes af det grønlandske selvstyre. Produkti-onsvirksomheden henvender sig primært til konsumentmarkedet og er en af verdens førende leverandører af fisk og skalddyr. Produkterne sælges til private konsumenter gennem detailforretninger eller restaurantbranchen; 16 % af omsætningen i Danmark kommer dog fra salg til andre produktionsvirksomheder, så Royal Greenland er til en vis grad også etableret på producentmarkedet.

Hovedkontoret befinder sig i Nuuk, mens der er etableret produktionsfaciliteter og et salgskontor i Danmark, samt salgsselskaber på adskillige oversøiske markeder, herunder Frankrig, Kina, Italien og Polen.

Virksomheden tilpasser løbende sit sortiment og har en målsætning om, at minimum 5 % af den årlige omsætning skal komme fra nye produkt- og smagsvarianter.

Skaldyr vejer tungest i omsætningsfordelingen, hvor de står for 41 %, mens røget og gravad fisk udgør 29 % og færdigretterne 25 %; de fileterede fisk udgør kun 5 %. En stor del af salget inden for disse områder er gennem Private Labels.

Royal Greenlands økonomiske situation har udviklet sig progressivt gennem de senere år, med en stigning på 11,79 % i nettoomsætningen fra 2008-2012. Efter et par år med et negativt resultat efter skat, ligger dette i 2012 på 168 mio. Den gunstige økonomiske udvikling kan bl.a. skyldes virksomhedens øgede markedsfokus og effektivitet vedrørende deres distributionskanaler.

Virksomheden beskæftiger i alt 2.000 ansatte; 800 på Grønland og 200 i Danmark, med resten fordelt på fabrikker i f.eks. Tyskland og Polen.

Royal Greenland deler deres aktiviteter op efter to geografiske hovedområder: det nordatlantiske og det europæiske. Det nordatlantiske består primært af grønlandske fisk og rejer; dette marked er præget af mangel på kvalitetsprodukter, så her har Royal Greenland en bred kundebase og en relativt lav konkurrencegrad.

Det europæiske marked er derimod mere mættet. Konkurrencen er hård, og som resultat heraf er indtjeningsmarginerne relativt lave. Dette marked har dog bidraget meget til Royal Greenlands vækst, selvom størstedelen af omsætningen kommer fra det nordatlantiske marked.

2. Analyser Royal Greenlands interne forhold

Den påfølgende opgave besvares gennem en analyse af virksomhedens værdikæde med henblik på at undersøge, hvordan Royal Greenland skaber værdi for deres kunder og opretholder deres position på markedet. Herefter analyseres virksomhedens generiske strategi ud fra Porters model og herunder fastlægges og beskrives målgruppen, og der udarbejdes en analyse af virksomhedens marketingmix.

Slutteligt foretages en analyse af virksomhedens stærke og svage sider, herunder kritiske succes-faktorer, som vil munde ud i en overordnet konklusion på opgaven, samt eventuelle forslag til forbedringer og alternative løsninger.

Værdikædeanalyse

Primære aktiviteter

Indgående logistik Et vigtigt aspekt af Royal Greenlands image er deres fokus på kvalitet og bæredygtighed.

Dette sikrer de allerede i deres fangst og leve-ring af fisk.

De har en række havgående travlere, der både kan fange og bearbejde fiskene. De samarbejder desuden også med lokale fiskere. Det er vigtigt, at disse holder sig inden for EU's fastsatte fiskekvoter, hvoraf særligt rejekvoterne har været under hårdt pres, men de er til for at beskytte miljøet, hvilket er godt for Royal Greenlands grønne image.

Produktion Royal Greenland har en række produktionsfaciliteter, primært i Grønland, men også Polen, Tyskland, Danmark og Canada. Her modtages og forarbejdes fisk og skaldyr, mens produkter som panerede fisk fremstilles i Tyskland og Polen.

25 % af deres reje- og fiskeproduktion foregår i Grønland, så Royal Greenland har gennem de seneste år lagt stor vægt på at investere i mo-dernisering og automatisering af produktions-faciliteterne på Grønland. Dette optimerer pro-duktionen og effektiviteten, hvilket bidrager til at opretholde produktets status af kvalitet.

Ved at udnytte Grønlands kapacitet sikrer de sig medarbejdere og forbedre deres konkurren-ceevne på det globale marked, så de kan hamle op med andre store virksomheder.

Virksomheden forsøger så vidt muligt at ek-sportere varerne direkte fra fabrikken, således at de opnår optimal kontrol med produktet og sikre kvaliteten og kan opretholde deres image, der i høj grad bygger på produkternes kvalitet.

Udgående logistisk Royal Greenland varetager selv distributionen af deres varer til mellemhandlerne, altså detailkæder som Coop, SuperGros og Dansk Supermarked i Danmark og Lidl i Tyskland. Dette afspejler deres store fokus på kontrol med produkterne. Deres progressive udvikling gennem de seneste år kan i høj grad tilskrives dette fokus på effektiv distribution til de bedst betalende markeder.

Markedsføring, salg og service I takt med den hurtigt stigende teknologiske udvikling, er Royal Greenland begyndte at satse mere på digitale medier gennem platforme som deres hjemmeside, bannerreklamer og mobilreklamer, samt sociale medier som Facebook.

Virksomheden har desuden for nyligt udviklet en app. Både app 'en og tilstedeværelse på Facebook skaber en tættere og mere personlig relation til slutbrugeren, der føler sig i mere direkte kontakt med virksomheden og derigen-nem dens brand og produkter.

De bruger mange ressourcer på deres marke-ting, bl.a. printannoncer, sælgermateriale, POS-materiale og instore-aktiviteter som f.eks. konkurrencer, hvilket er med til at engagere kunderne direkte i virksomheden og produktet.

De anvender desuden TV-reklamer, men kun i et begrænset omfang og i et mere langsigtet perspektiv, da disse er dyre.

Royal Greenland er en stor og international virksomhed, men de formår alligevel at opret-holde et relativt nært forhold til forbrugerne gennem deres høje markedsføringsindsats. Dette er præferenceskabende og skaber desuden tryghed for forbrugerene, fordi de altid har mulighed for at komme i kontakt med virksomheden og få vejledning - derudover har Royal Greenland også en høj grad af synlighed i forhold til deres produktion og produkter.

Dette kombineret med den høje kendskabsgrad til virksomheden, gør at mange kunder vil vælge Royal Greenland frem for lignende produkter.

Støtteaktiviteter

Infrastruktur og menneskelige ressourcer Royal Greenland har et bredt netværk af med-arbejdere fordelt på det globale marked, både ved deres produktionsfaciliteter og ved forskellige salgskontorer. Størstedelen af disse medarbejdere arbejder på Grønland, hvor virksomheden også har hovedsæde.

Et godt og kompetent netværk af menneskelige ressourcer, kombineret med en stabil infra-struktur er med stil at skabe en støttende ram-me for virksomhedens primæraktiviteter.

Teknologi Virksomheden har lagt stor vægt på at optime-re deres maskiner gennem modernisering af teknologien, således at de kan forarbejde pro-dukterne så godt og effektivt som muligt.

De har desuden investeret i fileteringsmaskiner til forarbejdelse af produkterne, således at de kan fjerne mellemledet, og sende dem direkte ud til detailhandlerene. Begge dele forbedrer Royal Greenlands effektivitet og kvalitet, både i forhold til produktion og distribution.

Indkøb Da Royal Greenland selv fanger størstedelen af deres råvarer, består denne funktion primært af indkøb af emballage og andre eksterne komponenter til produkterne.

Generisk strategi

Porter har udarbejdet en model, der opdeler forskellige mulige strategier i, hvilke konkurrence-mæssige fordele virksomheden satser på, samt hvor bred en målgruppe de henvender sig til.

Som fejlkilde skal det dog nævnes, at Porters model er lidt forældet. Grundet samtidens generelt hårde konkurrence, kan ingen virksomheder undlade at have en til dels omkostningsfokuseret strategi.

Royal Greenland benytter differentieringsstrategien. Deres priser er relativt høje; for at opveje dette, er det nødvendigt for dem at skabe et stærkt produkt, der differentieres gennem deres marketingmix og således skaber præference hos kunderne, så de ikke tenderer til at vælge de billigere produkter. Her lægger Royal Greenland særligt fokus på kvalitet, som det pertinente element i deres marketingmix.

Den følgende analyse af deres marketingmix vil primært fokusere på pris, distribution og promo-tion, idet produktparameteren vil blive bearbejdet nærmere i opgave 4.

 Pris: Royal Greenlands priser ligger i den dyre ende af branchens generelle spektrum.

Deres priser fastlægges efter efterspørgsel er præferencebestemte og fastsættes altså efter kundernes præferencegrad for brandet/produktet. Der må nødvendigvis også tages et vis hensyn til konkurrenternes prisniveau, men dette er ikke det pertinente fokuspunkt.

 Place (distribution): Royal Greenland massedistribuerer deres produkter gennem detail-kæder. Dette effektiviserer processen, men decentraliserer den samtidig. Virksomheden mister en stor del af kontakten med kunderne; samtidig har detailforretningerne ikke di-rekte præference for bestemte produkter, så Royal Greenland må selv skabe præference hos slutbrugeren.

 Promotion: Virksomheden lægger mange ressourcer i dette parameter. De følger med den teknologiske udvikling, ved i høj grad at markedsføre sig online, både på Facebook og de-res egen hjemmeside, og de har desuden udviklet en app. De bruger også andre mere traditionelle marketingsfremstød, som events, printannoncer, sælgermateriale og, i nogen grad, tv-reklamer.

Mht. til målgruppe er Royal Greenlands primære målgruppe detailforretninger, herunder særligt Dansk Supermarked, SuperGros og Coop i Danmark og Lidl i Tyskland, samt hoteller, kantiner, restauranter osv. på b2b markedet.

De har derudover en indirekte målgruppe på konsumentmarkedet; her appellerer Royal Green-lands produkter primært til familier med større børn og relativt høj indkomst eller ældre menne-sker, der typisk køber virksomhedens convenience produkter. Derudover sælges der en del rejer til børnefamilier og ældre i provinsområderne, mens laks sælges til stort set hele befolkningen.

Royal Greenland rammer ikke rigtigt den yngre befolkningsgruppe, der fortrækker varmtvands-rejser, hvilket virksomheden ikke leverer.

Svage sider

 Enkelte store kunder (mellemhandlere); svag forhandlingsstyrke

 Forholdsvis dyre produkter

 Relativt snæver målgruppe

Et stort problem for Royal Greenland er, at de er stærkt afhængige af deres store mellemhandlere, hvilket gør forhandlingsforholdet asymmetrisk. Royal Greenland kan ikke undvære detailforretningerne, da samarbejdet med disse er nødvendigt for at opretholde omsætningen; qua har detailforretningerne mulighed for at presse priserne meget.

En mulighed for Royal Greenland kunne være at etablere et bredere netværk af mellemhandlere for at styrke deres position rent forhandlingsmæssigt. Dette vil gøre det lettere for dem at bibeholde deres prisniveau, således at det kongruerer med kvaliteten. Hvis de er nødt til at sænke priserne markant, vil kvaliteten nødvendigvis falde tilsvarende, fordi de ikke vil have råd til at opretholde den - når de mister kvaliteten, mister de også grundelementet i deres brand.

Det kan diskuteres, hvor vidt den relativt høje pris egentlig er en svag side på alle områder, men den vil naturligvis få nogle kunder til at søge billigere produkter. Det ville ikke være hensigtsmæssigt at sænke prisen på alle produkterne, da dette som nævnt ville gå ud over kvaliteten, men man kunne overvejer at lancere et mindre sortiment af lavprisprodukter.

For at ramme en bredere målgruppe, herunder særligt den yngre del af befolkningen, kunne det være hensigtsmæssigt at overveje levering af varmtvandsrejer.

Stærke sider

 Moderne produktionsfaciliteter

 Aktiv produktudvikling

 Generelt progressiv økonomisk situation

 Stor markedsandel

 Høj kvalitet

 Stærkt brand

 Fokus på miljøet

 God kundekontakt

 Høj kendskabsgrad

Det er en styrke for virksomheden, at de har lagt så stor vægt på at modernisere og automatisere deres produktionsfaciliteter; teknologi er et essentielt aspekt af samtidens produktion og bidrager i høj grad til effektivitetsgraden.

Royal Greenland har en konkret målsætning om en kontinuerlig udvikling af nye produkter og varianter. Dette er en vigtig styrke, idet det er med til at differentiere deres produkter på et ellers relativt homogent marked. De er opmærksomme op at forny produktsortimentet og skifte ud, således at de ikke beholder dårligt sælgende produkter.

Royal Greenland har endvidere et stærkt brand, baseret på høj kvalitet og bæredygtighed, hvilket skaber præference hos kunderne. Deres mærke er kendt blandt forbrugerne, med en uhjulpet kendskabsgrad på 50 % og en hjulpet kendskabsgrad på 95 %.

De har en stærk position på markedet, med en markedsandel på hele 43 % af det danske marked for frosne fiskeprodukter.  

Virksomhedens markedsføring og salg er i høj grad målrettet til indirekte at skabe gode kunderelationer. Forbrugeren føler sig tæt på virksomheden, fordi de kan følge dem på Facebook og gennem deres app og POS-materiale; dette bringer virksomheden ind i forbrugerens hverdag og øger ligeledes præferencegraden, hvilket er vigtigt at opretholde de relativt høje priser.

Konklusion

Ud fra den ovenstående analyse kan det konkluderes, at Royal Greenlands interne forhold som helhed er velstrukturerede og bidrager til virksomhedens fortsatte vækst.  

De forskellige parametre i deres marketingmix spiller godt sammen, med særlig fokus på produktet, hvilket jeg vil komme ind på i opgave 4. Virksomheden forstår at udnytte sin stærke position på markedet, uden at deres vækst stagnere, men derimod forbliver progressiv, både økonomisk og i forbindelse med produktudvikling. Dette er nødvendigt for at klare sig på nutidens globale markeder, hvor branchen ofte er i næsten konstant vækst, og konkurrencen hurtigt kan vokse.

Royal Greenlands mest pertinente svaghed er deres forhandlingsstyrke overfor detailforretningerne, hvilket de bør finde en løsning på, hvis deres økonomiske stabilitet og gunstige udvikling skal fortsætte.

3. Analyser konkurrencesituationen på det danske marked for rejer

Til besvarelsen af den påfølgende opgave, vil jeg først fastslå, hvilken type marked, der er tale om, i forhold til udbydere og præferencegrad, for at skabe en kontekst for min analyse af konkurrencesituationen på markedet for rejer. Hertil vil jeg bruge Porters Five Forces modellen, idet denne giver et velstruktureret og klart indblik i branchens udfordringer og muligheder; opgaven rundes af med en kort konklusion på markedets tilstand og konkurrencesituation.

Det danske marked for rejer er heterogent, og forbrugerne har altså i nogen grad præfe-rence for bestemte brands af rejer; der er f.eks. en 80 % for Royal Greenlands rejer (jfr. bi-lag 2).

Markedet er domineret af forskellige private label mærker, der optager 50 % af markeds-andelene. Royal Greenland har en markedsandel på 20 %, mens Polar Seafood A/S sidder på 11 %. Det er altså et marked præget af relativt få, betydningsfulde udbydere.

 Konkurrence mellem virksomheder i branchen

Som nævnt er der forholdsvis få notable udbydere på markedet; de vigtigste er pri-vate labels, Royal Greenland og Polar Seafood A/S. Som følge heraf er konkurren-cen presset; leverandører som Royal Greenland presses især af detailforretningerne.

Branchens indtjeningsmarginer er rimeligt høje, såfremt virksomheden kan klare sig i den relativt mættede branche. Kunderne har generelt en høj præferencegrad for bestemte brands - dette er Royal Greenlands præferencegrad på 80 % en klar at-test til.

 Trusler fra nye indtrængere

Truslen fra nye indtrængere er lav på dette marked - dette skyldes de branchens høje indtrængningsbarrierer. Fordi markedet er domineret af store udbydere med stordriftsfordele kræver det en solid startkapital at etablere sig på markedet. End-videre kan det være svært at få adgang til distributionskanalerne, fordi detailfor-retningerne allerede har etableret mange aftaler med de andre udbydere og desu-den har deres egne mærker. Dertil kommer, at det er svært at differentiere sig på markedet for rejer.

 Trusler fra substituerende produkter

Også denne faktor er relativt svag. Det kan diskuteres, i hvor høj grad rejer overho-vedet har et produkt, der kan være direkte substituerende. Fisk kan til en vis grad betragtes som et alternativ, men kan alligevel ikke rigtigt erstatte rejers rolle i mad-lavningen. Det nærmeste rejer kommer på et egentligt substituerende produkt er andre skalddyr som hummer og krabbe, men igen falder disse lidt uden for katego-ri, både mht. til smag, formål og pris. Målgruppens medlemmer kan godt købe bå-de krabbe og rejer eller både fisk og rejer, så de kan ikke for alvor siges at substituere hinanden.

 Kundernes forhandlingsstyrke

Kunderne har altid en vis grad af forhandlingsstyrke, idet virksomhedernes om-sætning afhænger af dem. Den enkelte slutbruger har en relativt lav forhandlings-styrke, da der sælges til et bredt spektrum af slutbrugere og ikke få store.

I forhold til b2b markedet er forhandlingsstyrken dog noget større; detailforretnin-gerne har meget magt, fordi leverandørernes afsætning afhænger direkte af få store udbydere. De har derfor mulighed for at presse priserne.

 Leverandørernes forhandlingsstyrke

Dette aspekt vil jeg ikke for alvor gå i dybden med, idet størstedelen af branchens aktører selv fanger deres rejer og dermed fungerer som deres egne leverandører.

Konklusion

Det danske marked for rejer er et heterogent marked, præget af relativt høje kundepræfe-rencer. Den interne konkurrence mellem virksomhederne er skarp, idet markedsandelene er fordelt på to store udbydere og en gruppe af private labels. Derudover sælger udbyde-rene langt størstedelen af deres produkter gennem detailforretningerne, hvilket sætter disse i en meget stærk position, forhandlingsmæssigt. Dette skærper konkurrencen yderligere og presser priserne.

Der er tale om en forholdsvist mættet branche, hvilket både har fordele og ulemper.

Kombineret med de høje indtrængningsbarrierer, i forhold til både adgang til distributi-onskanaler, kapitalkrav, stordriftsfordele og kundepræferencer, skaber det en lav trussel fra nye indtrængere. Endvidere har rejer ikke for alvor et substituerende produkt, så virk-somhederne har mulighed for at koncentrere sig om den snævre konkurrence.

Ulempen ved branchens tilstand er, at det er svært for virksomhederne at vokse i Dan-mark og komme med nye tiltag; for at holde sig i vækst, bliver de næsten nødt til at ek-spandere til udlandet.

4. Diskuter Royal Greenlands anvendelse af parameteren produkt

Denne opgave besvares gennem en analyse og diskussion af parameteren produkt mht. til de elementer der nævnes i modellen over de fire P'er. Derudover undersøges PLC-kurven for de primære elementer i Royal Greenlands produktsortiment, og opgaven afrundes med en konklusion, hvor opgaven diskuterer, hvorvidt Royal Greenlands anvendelse af parameteren produkt er sufficient.  

 Klassifikation: Da Royal Greenland både sælger til konsument- og producentmar-kedet, hører deres produkter ind under to forskellige kategorier. På konsument-markedet er fødevarer kortvarige produkter, mens virksomhedens produkter på producentmarkedet hører ind under råvarer.

 Egenskaber: Royal Greenlands produkter har flere forskellige egenskabsdimensio-ner og kan købes ud fra flere forskellige motiver og behov. Fisk og rejer er fødeva-rer, så de opfylder naturligvis de helt basale behov om mæthed, men de indeholder samtidig vigtige næringsstoffer, der er nødvendige for at opretholde en sund kost, hvilket giver produkterne en funktionel kvalitet.

 I forhold til produktets smagsmæssige kvalitet er udseendet på emballagen perti-nent, og så skal man selvfølgelig kunne se, at produktet er af ordentlig kvalitet. Det udleverede materiale indeholder kun et billede af Royal Greenlands rejer, men her er emballagen primært blå, med arktisk is, hvilket signalerer noget friskt og natur-ligt og skaber associationer til miljøvenlighed og kvalitet, hvilket netop er det Royal Greenlands brand bygger på. I forhold til tillægsydelser har Royal Greenlands produkter en vis værdi, gennem deres miljøvenlighed; virksomheden overholder EU's fiskekvoter og gør således deres til ikke at ødelægge økosystemet i havet, hvilket flere og flere forbrugere betragter som vigtigt. På den måde dækker produkterne i nogen grad også konsumentens egobehov, fordi det får dem til at fremstå som miljøbevidste og sunde.

 Emballage: Emballagen er vigtig for at fange kundernes opmærksomhed og er med til at skabe præference. Den skal, som nævnt ovenfor, se tiltalende ud og selvfølge-lig opfylde sit formål som varens indpakning. Her er det vigtigt for Royal Green-land, at deres emballage kan holde produkterne friske og bevare deres kvalitet.

Det er et godt træk fra virksomhedens side, at gøre emballagen gennemsigtig, såle-des at forbrugeren på forhånd kan vurdere produktets kvalitet.

Royal Greenland anvender en gennemgående blå farve i deres produktsortiments emballage, hvilke skaber genkendelighed over for mærket og understøtter kundens følelse af præference. Derudover holder bøtten til rejerne ind til rejerne er spist, og emballagen har nøglehulsmærket, hvilket udtrykker miljøvenlighed og bæredygtighed.

Derudover skal en emballage have en vis display-effekt; her kan det diskuteres, hvorvidt Royal Greenlands produkter falder lidt tilbage, men det er svært at vurde-re præcist, fordi materialet som nævnt kun indeholder et enkelt billede. På bag-grund af det ene billede kan man dog overveje, om produktet vil være tilstrække-ligt synligt i en stor dagligvarebutik.

 Sortiment: Royal Greenland har et relativt smalt, men dybt sortiment. De tilbyder kunderne forskellige varianter, inden for fisk og skalddyr; altså et udvalg af varian-ter inden for få varegrupper. Bredden er egentligt relativt passende, idet den sup-pleres af dybden; et sortiment, der er for bredt og dybt kan hurtigt blive overvæl-dende og rodet. Det er derfor en god strategi, at Royal Greenland har valgt at speci-ficere sig inden for et relativt afgrænset område.

PLC-kurver

Den følgende analyse tager udgangspunkt i Royal Greenlands fire primære produktlinjer: skalddyr, naturelle, røget/gravad og convenience.

 Skalddyr: Denne kategori står for 41 % af Royal Greenlands omsætning og er altså i høj grad et bærende element i deres produktsortiment. Idet det er virksomhedens bedst sælgende og, må det formodes, mest bearbejdede produkt, der derfor ikke længere kan betragtes som nyt på markedet, men som alligevel indbringer en stor, stabil indtjening, placeres denne produktkategori i modningsfasen af PLC-kurven.

 Naturelle: Naturelle er virksomhedens mindste produktlinje og optager kun 5 % af den akkumulerede omsætning. Den er relativt ny på markedet og derfor ikke særlig bearbejdet og endnu ikke stort sælgende, så det kan diskuteres, hvorvidt den skal placeres i slutningen af intruduktionsfasen eller i starten af vækstfasen.

 Røget/gravad: Denne linje har en omsætningsprocent på 29 % og står altså for en relativt stor del af virksomhedens omsætning. Den fylder ikke lige så meget som skalddyr, men det må alligevel antages at den er relativt bearbejdet og har haft en god afsætning i en periode - den placeres derfor i starten af modningsfasen, da den umiddelbart ikke som sådan er i vækst længere.

 Convenience: Convenience har næsten samme omsætningsprocent som den oven-stående kategori: 25 %, og den placeres som følge heraf ligeledes i starten af mod-ningsfasen, evt. slutningen af vækstfasen, men det er svært at vurdere mere præcist ud fra det udleverede case-materiale.

Konklusion

På baggrund af ovenstående analyse, vil jeg vurdere, at Royal Greenlands anvendelse af parameteren produkt er meget fyldestgørende inden for alle aspekter.

Deres primære produktlinjer fordeler sig hensigtsmæssigt på PLC-kurven, selvom det er vigtigt, at de får sat nye produkter ind i vækstfasen, for at de ikke ender med at have et forældet produktsortiment, når nogle af de andre produkter går ind i nedgangsfasen.

Produkterne har i sig selv gode kvaliteter, både funktionelt og smagsmæssigt, og virk-somheden forstår at designe en enkel, men attraktiv emballage, der reflektere brandets styrker og produktets kvalitet.

Umiddelbart er den største ulempe ved Royal Greenlands anvendelse af parameteren produkt, at deres sortiment er relativt smalt. Dette har både fordele og ulemper, særligt mht. deres stigende anvendelse af private labels. Fordelene ved dette er, at de gennem disse kan ramme en bredere målgruppe; derudover står de ikke selv for markedsføringen af disse mærker og har derfor ingen markedsføringsomkostninger forbundet hertil. Endvidere vil kunderne ikke associere dårlige oplevelser direkte med dem. Man skal dog huske, at de samtidig mister en stor del af kontakten med mærket, og den manglende kontrol med markedsføringen er ikke nødvendigvis en god ting. Desuden er der en risiko for intern kannibalisme blandt virksomheden, idet private labels kan risikere at ”æde” deres egne produkters markedsandele.

Overordnet set formår Royal Greenland dog at anvende parameteren til at skabe et attrak-tivt og differentieret produkt, der skaber tilfredshed og dermed præference hos kunderne, i høj grad med basis i sin kvalitet.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-3-28-1490714037.php > [Accessed 25.05.20].