Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Het 7S model van McKinsey bestaat uit de volgende zeven “S'en”: strategie, systemen, structuur, shared values, stijl, staff en skills. Het model geeft inzicht in belangrijke interne aspecten.

3.1.1 Strategie

“NMT is een brancheorganisatie die graag de belangen van haar leden behartigt. Samen met de leden proberen ze ervoor te zorgen dat de Nederlands maritiem-technologische sector een vooruitstrevende sector blijft die meespeelt op wereldniveau.” (Netherlands Maritime Technology, 2017)

Om dit te kunnen realiseren, heeft NMT vier strategische doelstellingen opgesteld. Deze strategische doelstellingen staan beschreven in het interne jaarplan 2017. Dit zijn de strategische doelstellingen:

1. Transparantie naar de leden vergroten;

2. Betrokkenheid van de leden vergroten;

3. Positionering richting de overheid verbeteren;

4. Het consequent stimuleren en ondersteunen van de sector tot duurzaam ondernemen. (NMT, 2016)

De eerste drie doelstellingen zijn vastgesteld in november 2015, de laatste doelstelling is vastgesteld in september 2016. Deze strategische doelstellingen worden toegepast in de dagelijkse werkzaamheden. Elke pijler en ondersteunende afdelingen hebben ook eigen doelstellingen die zijn afgeleid van de hierboven genoemde strategische doelstellingen.

De evaluatie en voortgang van deze doelstellingen vindt op de volgende manier plaats:

• Een directie beoordeling, deze vindt twee keer per jaar plaats;

• Een evaluatie van het jaarplan, dit gebeurt één keer per jaar. De voortgang wordt wekelijks of om de week tijdens de vergaderingen per afdeling besproken;

• Een overleg van de gemaakte ledenbezoeken vinden om de week plaats;

• Een bestuursvergadering, deze vindt drie keer per jaar plaats;

• Een voorzittersoverleg, deze vindt plaats om de zes weken;

• Een ledentevredenheidsonderzoek 2017, deze vindt plaats in het eerste kwartaal;

• Een managementteam overleg, deze vindt om de vier weken plaats;

• Een coördinatoren overleg, deze vindt één keer per kwartaal plaats. (NMT, 2016)

3.1.2 Systemen

Binnen NMT worden de volgende systemen gebruikt:

• Mailplus wordt gebruikt voor emailmarketing. Wekelijks worden de nieuwsbrieven en informatie + inschrijvingen voor events (trainingen en Trade activiteiten) verzonden vanuit dit programma. Een week na de mailing wordt er een rapportage gestuurd vanuit Mailplus zodat er kan worden gezien hoe de mailing is ontvangen.  

• Accountview wordt gebruikt door de financiële afdeling om de financiën bij te houden.

• MS Office 365 wordt door elke werknemer gebruikt. Voor zowel de mail (outlook), het bekijken van documenten (Sharepoint), etc.

• Dynamics 365 wordt gebruikt voor het CRM van NMT.

• Wordpress wordt gebruikt om de website bij te houden en berichten op de website te plaatsen, etc.

NMT is op het moment bezig om het ISO-9001 certificaat te halen. Dit is een norm voor de kwaliteit van alle processen en staat voor kwaliteitsbeheersing. Tijdens de beoordeling voor het ISO-9001 certificaat wordt er gekeken naar de continuïteit van de organisatie, de samenhang van alle processen en of NMT wel een betrouwbare partner is voor haar leden. Dit wordt allemaal vastgelegd in procedures en strategieën. (den Hartog, 2016)

3.1.3 Structuur

Er zijn 3 pijlers en verschillende ondersteunende afdelingen binnen NMT. De pijlers zijn Trade, Innovation en Human Capital. De ondersteunende afdelingen zijn Marketing Communications, Finance en office support.

(Netherlands Maritime Technology, 2017)

Bovenstaande afbeelding weergeeft de hiërarchie binnen NMT. Bovenaan is de managing director en onder de managing director vallen alle afdelingen. Elke afdeling coördineert de eigen activiteiten onder leiding van de leidinggevende van de desbetreffende afdeling.

In de organisatie communiceert iedereen expliciet met elkaar. Als iemand iets nodig heeft wordt dat gewoon direct gevraagd. Zo is er gelijk duidelijk wat er gedaan moet worden en hoeft iemand niet te raden wat er nou precies bedoelt wordt.

De besluiten worden definitief genomen door het bestuur van NMT. Het besluit moet vervolgend worden doorgevoerd door de managing director.

3.1.4 Shared Values (gedeelde waarden)

De kernwaarde die belangrijk is binnen de organisatie is “proactief en betrokken zijn”. NMT wil proactief optreden binnen de maritiem-technologische sector en betrokken zijn met haar leden. Hier zijn de missie en visie ook op gebaseerd.

Een bedrijfscultuur kan worden herkend aan het verbindend management, het “wij” gevoel en de teamsamenstelling (Kenneth Smit, 2016).

Bij NMT kan de bedrijfscultuur vooral worden herkend aan het “wij” gevoel en de teamsamenstelling. Iedereen werkt met een gezamenlijk doel, namelijk ervoor zorgen dat de Nederlandse maritiem-technologische sector een vooruitstrevende sector blijft. Om dit te kunnen bereiken staat NMT haar leden zo goed mogelijk bij.

Binnen de organisatie gaat iedereen respectvol met elkaar om. Er zijn geen conflicten tussen werknemers en over meningsverschillen wordt netjes gesproken totdat er een consensus is bereikt.  

3.1.5 Stijl (managementstijl)

De dagelijkse leiding bij NMT is in handen van de managing director, Roel de Graaf. Aangezien NMT een brancheorganisatie is, is er ook een bestuur. Er zijn twee besturen, namelijk een dagelijks bestuur en een normaal bestuur. Het dagelijkse bestuur bestaat uit twee personen.

Het dagelijkse bestuur is gekozen door de leden van NMT. Dit bestuur behandelt de meeste problemen die spelen bij de leden. Zij bedenken een manier om dit optelossen welke de managing director deze vervolgens moet doorgeven aan zijn werknemers en ervoor zorgen dat dit wordt ingevoerd. Er is maandelijks contact tussen het dagelijks bestuur en de managing director.

Het normale bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen en bestaat uit veertien personen die afkomstig zijn uit de Nederlandse maritiem-technologische sector. Deze bestuursleden vertegenwoordigen een netwerk van de scheepswerven, maritieme toeleveranciers en maritieme dienstverleners. (NMT, 2017)

In een artikel van VM-online staan drie leiderschapsstijlen beschreven die kunnen voorkomen in een brancheorganisatie. Aan de hand van het artikel past het expressief versus instrumenteel leiderschap (Mizab & Tack, 2014) bij NMT. Dit houdt in dat de voorzitter een expressieve rol heeft en de managing director een instrumentele rol binnen de organisatie. De belangrijke beslissingen, invloedrijke veranderen of koerswijzigingen worden dan ook genomen door het bestuur. De rol van managing director kan dus als democratisch worden gezien. Wanneer hij het toch niet eens is met een beslissing van het bestuur, moet hij deze toch doorvoeren.

3.1.6 Staff

Op dit moment zijn er vijfentwintig werknemers en drie stagiairs werkzaam bij NMT.

Afgezien van de managing director zijn de volgende functies aanwezig binnen NMT:

Afdeling Functies binnen de afdeling

Innovation • Innovation manager

• Sector manager

• RD&I-consultant

• Innovation director

Human Capital • Human Capital manager

• Human Capital director

• Professional training manager

• Training assistant

Trade • Trade Promotion manager

• Senior Public Affairs officer

• Trade Coördinator

• Trade Promotion assistant

• Market analyst   

Marketing Communications • Marketing Communications Coördinator

• Marketing Communications Advisor

Finance • Financial Controller

• Financial Controller assistant

Office Support • Management assistant

• Membership manager

• Office Manager

• CRM Coördinator

Er zijn meerdere mensen met dezelfde functie binnen de organisatie.

3.1.7 Skills (vaardigheden)

NMT is een brancheorganisatie en handelt naar de belangen van haar leden. Een sterke vaardigheid die daarbij van pas komt, is het hebben van een breed netwerk waar de leden gebruik van kunnen maken. De leden kunnen in contact komen met elkaar, maar ook met internationale scheepswerven of toeleveranciers via bijvoorbeeld deelname aan handelsmissies of de internationale vakbeurzen.

Alle werknemers binnen de organisatie zijn aangenomen om de vaardigheden die zij beschikken. Binnen de organisatie ontbreekt er echter wel één vaardigheid, dit is gebrek aan ICT-kennis. Er is geen ICT-afdeling, er komt één keer in de twee weken een ICT-consultant langs die een dag op het NMT kantoor komt werken om alle ICT gerelateerde problemen op te lossen.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-4-14-1492168302.php > [Accessed 02.06.20].