Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

We współczesnej gospodarce nie ma nic pewnego. Jedynym stałym elementem jest ciągła zmiana: zmiana technologii; zmiana strategii marketingu i promocji; zmiana sposobów organizacji; zmiana modeli zarządzania. Jedną z cech charakterystycznych współczesnego zarządzania jest zauważalna zgodność poglądów na temat wzrastających wymagań, które stoją przed menedżerami. Grupa ta zaczyna stanowić kluczowy zasób współczesnej organizacji. Sukces, w decydującej mierze, zależy od jakości zarządzania. Nie podlega dyskusji fakt, że zarządzanie jest procesem stworzonym przez kompetentnych menedżerów.

Współczesny menedżer z przełomu XX i XXI wieku, żyjący i działający w cywilizacji, w której - jak pisze Peter F. Drucker - jedyną stałą cechą są głębokie, permanentne i wielokierunkowe zmiany, musi być człowiekiem o szerokich horyzontach intelektualnych, kreatywnym i odważnym w działaniu, otwartym na innowacje organizacyjno-techniczne i wciąż musi podwyższać i doskonalić swe kwalifikacje kierownicze. Taka postawa menedżera podnosi efektywność pracy kierowniczej, czyli zapewnia - w określonych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych - funkcjonowanie organizacji, osiąganie jej aktualnych i przyszłych celów oraz zaspokojenie materialnych i psychospołecznych potrzeb pracowników.

Celem pracy magisterskiej jest analiza sylwetki współczesnego menedżera, w obszarze służby zdrowia, która jest oparta na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ars - Med. s.c. w Lubszy (województwo opolskie), gdzie w 2016 roku utworzono nowe stanowisko pracy – menedżer. Jest to przyczynek do potwierdzenia tezy, że kompetentny menedżer jest niezbędny w funkcjonowaniu ośrodków zdrowia, lecznic, poradni czy przychodni.

Rezultaty dotychczasowych badań wskazują, że osoby zatrudnione na stanowisku menedżera, były obecne przede wszystkim w dużych firmach i korporacjach. Najczęściej stanowisko to było zajmowane przez mężczyzn, bowiem stereotypową rolą była rola żywiciela rodziny. Natomiast kobieta była ukazywana jako osoba, która zajmuje się wychowaniem potomstwa i gospodarstwem domowym. Współcześnie wygląda to inaczej, bowiem kobiety są coraz bardziej aktywne zawodowo oraz zajmują podobne stanowiska jak mężczyźni. Dla wielu kobiet obiektem zainteresowania staje się praca na stanowiskach kierowniczych oraz w zawodach, które niegdyś przeznaczone były tylko dla płci męskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, że niewiele jest badań dotyczących aktywności zawodowej oraz dokonującej się zmiany zawodów wykonywanych przez kobiety, podjęto próbę zbadania i analizy charakterystyki zarządzania w przypadku zatrudnienia kobiety na stanowisku menedżera, w jednostce służby zdrowia. Rola menedżera zmieniła się na przełomie ostatnich kilkunastu lat. W dalszej części pracy, zostanie przedstawiona kobieta - menedżer przychodni i jej funkcja zawodowa. Celem pracy będzie przedstawienie sposobu zarządzania w jednostce służby zdrowia. Zdefiniowanie roli menedżera w organizacji oraz pełnionych funkcji, jak również charakterystyka i rezultaty pracy wykonywanej przez kobietę menedżera.

W rozdziale pierwszym przedstawione zostało pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi, kierowanie oraz przywództwo. Przedmiotem rozważań jest omówienie teoretycznego podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi. Ukazano teoretyczną ideę oraz przypisane role menedżera i kierownika. W rozdziale przedstawiono teorię dotyczącą menedżera i jego roli jako przywódcy.

W rozdziale drugim dokonano przeglądu i analizy osobowości współczesnego menedżera, jak również omówiono umiejętności oraz kompetencje menedżerskie. W dalszej części rozdziału ukazano style kierowania przedsiębiorstwem przez mężczyznę i kobietę. Nie ulega wątpliwości, że różnice dowodzą, iż kobieta to także świetny menedżer, który spełnia wymagania postawione przez współczesny świat. Z przeglądu literatury oraz dokonanej analizy pokazano zależność wykształcenia i doświadczenia, które wymagane jest od menedżera.

Rozdział trzeci jest poświęcony metodologii badań własnych. Omówiony został cel i przedmiot badania, jak również ukazano metody i narzędzia, za pomocą których przeprowadzono badanie. Następnie pokazano zadania menedżera i cele, do jakich dąży. Zakończenie rozdziału to prezentacja badanej organizacji – jej zakres działalności i system zatrudnienia.

Ostatni, czwarty rozdział, przedstawia charakterystykę, analizę i ocenę przeprowadzonych badań. Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem metody badawczej- ankiety. Metoda pomiaru bezpośredniego charakteryzuje się przekazaniem respondentom kwestionariusza ankietowego którzy odpowiadają na pytania w formie pisemnej. W pracy została wykorzystana literatura z zakresu zarządzania, informacje pozyskane z badanej organizacji, a także wiedzę i doświadczenia zawodowe Autorki.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-6-13-1497350729.php > [Accessed 05.06.20].