Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

DEZVOLTAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN UTILIZAREA METODELOR ACTIV-PARTICIPATIVE

Prof. Mărăşescu  Tatiana – Gianina

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Oneşti

Abstract

Lucrarea prezintă modul în care profesorul poate utiliza  metodele activ-participative pentru stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor în procesul instructiv-educativ. Dintre metodele moderne specifice învăţării active, pe care le-am aplicat personal la clasă, am prezentat şi exemplificat prin modele de bune practici, metoda branstorming, ciorchinele, metoda cubului şi cvintetul, aplicate în procesul de predare-invatare-evaluare a disciplinelor economice. În concluzie, am considerat că o condiţie de bază a succesului şcolar o reprezintă creativitatea în educaţie, care poate fi întâlnită atât în procesul de predare-invatare, cât şi în cel de evaluare.

Activitatea creatoare este una dintre formele fundamentale ale activităţii omului (alte forme fiind jocul, învăţarea, munca şi comunicarea). Se deosebeşte de celelalte forme de activitate umană prin caracteristicile produselor în care se concretizează şi prin procesualitatea psihică ce îi este caracteristică.

Produsele activităţii creatoare întrunesc o serie de atribute specifice: noutate, originalitate, ingeniozitate, utilitate şi valoare socială.

Din punctul de vedere al structurilor psihologice implicate, creativitatea este o dimensiune integrală a personalităţii subiectului creativ: presupune imaginaţie, dar nu se reduce la procesele imaginative; implică inteligenţă, dar nu orice persoană inteligentă este şi creatoare; presupune motivaţie şi voinţă, dar nu poate fi explicată doar prin aceste aspecte etc.

Ca proces, creativitatea este legată de rezolvarea de probleme, însă persoana creatoare este cea care descoperă noi probleme, pentru care nu există o strategie rezolutivă anterioară, căci problema nu poate fi încadrată într-o clasă cunoscută de probleme.

În contextul  socio-economic actual, în care totul este într-o permantă schimbare se impune dezvoltarea creativităţii şi punerea ei în slujba progresului uman şi bunăstarea materială şi spirituală a omenirii. Rolul cel mai important în depistarea, stimularea şi finalizarea creativităţii îl ocupa şcoală. Astfel scoala contemporană trebuie să fie centrată pe elev, oferindu-i posibilitatea de dezvoltare la maxim a capacităţilor şi aptitudinilor creatoare prin procesul instruirii.

Metodele de invăţământ sunt căi prin care cadrul didactic transmite elevilor cunoştinţe şi le formează priceperi şi deprinderi.  Alegerea lor nu se face la întâmplare. Cadrul didactic trebuie să aleagă dintre metodele de învăţare pe cele care îl ajută la realizarea unui învăţământ de calitate. O metodă considerată iniţial tradiţională poate dobândi caracteristici care să o plaseze în contextul modernităţii.

Dintre metodele moderne specifice învăţării active pe care le-am aplicat cu succes la clasă  sunt: brainstorming-ul, ciorchinele, cubul, , cvintetul…etc.

Brainstorming-ul reprezintă una din cele mai răspândite metode de educare a adulţilor, de stimulare a creativităţii mai ales în domeniul publicitar şi al afacerilor.

Etimologic, termenul provine din engleză (din cuvintele brain = creier şi storm = furtună), având semnificaţia de furtună în creier, efervescenţă, aflux de idei, stare intensă de creativitate, asalt de idei.

Etapele metodei:

- se alege tema, se anunţă sarcina de lucru, se împarte clasă pe grupuri de maxim 10 elevi;

- se solicită exprimarea tuturor ideilor, chiar şi a celor mai trăsnite, fără cenzură, prin fraze scurte, concrete, pentru rezolvarea situaţiei problemă anunţate; producerea de idei funcţionează după principiul cantitatea generează calitatea;

- nimeni nu are voie să critice, să râdă, să ironizeze ideile celorlalţi; în schimb se pot prelua, completa, reformula ideile exprimate de ceilalţi, se pot face analogii şi asociaţii de idei;

- toate ideile sunt notate pe tablă;

- se lasă o pauză de limpezire a gândurilor, de la 15 minute până la data viitoare pentru ordonarea ideilor până la emiterea ideii finale şi rezolvarea problemei;

- se reiau pe rând toate ideile emise şi se găsesc criterii de grupare a lor, pe categorii, simboluri, cuvinte- cheie;

- grupurile se împart în subgrupuri cu scopul de a evalua ideile emise;

- se selectează ideile originale, sau cele mai aproape de soluţionarea problemei expuse, se evidenţiază argumentele şi contraargumentele, riscurile legate de alegerea unei soluţii sau alta;

- se afişează ideile rezultate de la fiecare grup într-o formă cât mai variată şi originală: cuvinte, propoziţii, colaje, imagini, desene, joc de rol, versuri, pentru a le face cunoscute celorlalţi;

- se alege soluţia finală pentru problema anunţată.

Rolul profesorului: de catalizator al întregii activităţi, de stimulare a producerii de idei, de

supraveghere a desfăşurării activităţii şi de eliminare a oricăror situaţii inhibante, de propunere a unui subiect cu adevărat incitant, de finalizare a momentului prin evaluarea soluţiilor propuse.

Avantajele metodei:

- elevii/studenţii sunt provocaţi să participe activ la producerea de idei;

- se dezvoltă capacitatea de rezolvare a unei probleme prin căutarea de soluţii cât mai originale;

- se dezvoltă atitudinea creativă şi este favorizată exprimarea personalităţii;

- este stimulată participarea tuturor elevilor la activitatea de producere a ideilor, chiar şi a celor mai timizi;

- este stimulată căutarea soluţiei optime prin alegerea din mai multe variante posibile.

Exemplificare a metodei brainstorming la modulul “Marketingul afacerilor”, clasa a IX –a şi “Mediul concurenţial al afacerilor”, clasa a XII-a:

1) La tema “Obiectivele şi principiile marketingului”studiată de elevii din clasa a IX-a, la modulul “Marketingul afacerilor”,  profesorul propune elevilor următoarea sarcina de lucru: identificaţi obiectivele economice şi obiectivele psihologice ale activităţii de marketing la nivelul unei întreprinderi.

2) La tema “Modalităţi de prezentare şi informare” studiată de elevii din clasa a XII-a, profil servicii, profesorul propune elevilor următoarea sarcina de lucru: alegeţi un nume de marca pentru oferta de produse a firmei dumnavoastra de exerciţiu sau Ce slogan ar fi potrivit pentru firmă dumneavoastră de exerciţiu.

Ciorchinele este o metodă de brainstorming neliniară.Este o tehnică de predare-învăţare care-i încurajează pe elevi să gândească liber, deschis si creator; este o modalitate de a construi asociaţii noi de idei sau de a releva noi sensuri ale ideilor date; este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunostinţe si convingeri, evidenţiind modul propriu de a înţelege o anumită temă.

În urma utilizării la clasă a acestei metode am observat că elevii colaborează,  negociază cu plăcere, comunică şi scriu cu mult entuziasm informaţiile necesare îndeplinirii sarcinii date. Nici unul nu-şi petrece timpul pasiv, ci fiecare moment este bine valorificat de fiecare participant.

Metoda se aplică individual, în perechi sau în grupuri mici.

   Aplicată în cadrul muncii în grup, metoda “Ciorchinelui” valorifică activitatea comună si cooperarea în rezolvarea unor sarcini de instruire, îmbină învăţarea individuală cu cea în grup, urmărind dezvoltarea comportamentului social al elevului.

Aplicarea acestei metode presupune parcurgerea următorilor paşi:

-Se scrie un cuvânt sau se desenează un obiect în mijlocul,  sau în partea de sus a tablei / foii de hârtie;

-Elevii, individual sau în grupuri mici, emit idei, prin cuvinte sau desene, legate de tema dată;

-Se fac conexiuni, de la titlu la lucrările elevilor,  acestea se pot face cu linii trasate de la nucleu la contribuţiile elevilor sau a grupurilor;

-Este bine ca tema propusă să fie cunoscută elevilor, mai ales când se realizează individual.

Am utilizat această metodă la modulul “Mediul concurenţial al afacerilor”, clasa a XII-a:

Modulul: Mediul concurenţial al afacerilor”, clasa a XII-a

Tema: Promovarea pe piaţă a ofertei proprii de produse şi servicii şi a firmei

Am notat în cetrul tablei cuvântul “promovare” şi am solicitat elevilor să emită idei, prin cuvinte legate de această temă.

Metoda cubului este o metodă folosită în cazul în care se doreşte exploatarea unui subiect, a unei situaţii din mai multe perspective.

Această metodă presupune parcurgerea următoarelor etape:

ü Se realizează un cub pe ale cărei fete se notează: descrie, compara, analizează, asociază, aplica, argumentează.

ü Se anunţa tema pusă în discuţie;

ü Se împarte clasa de elevi în şase grupe, fiecare grupă rezolvând una din cerinţele înscrise pe feţele cubului;

ü Afişarea formei finale pe table sau pe foi de flipchart.

Exemplu:Modulul: Marketingul afacerilor, clasa a XI-a

Subiectul de analizat: Utilizarea scalelor metrice în cadrul unei cercetări de marketing

 Elevii vor fi împărţiţi în şase grupe (câte feţe are cubul), fiecare echipă răspunzând unei cerinţe (utilizând manualul):

 •  grupa 1 va descrie cele patru tipuri de scale;

•  grupa 2 va compara cele patru tipuri de scale, stabilind asemănările şi deosebirile dintre ele;

•  grupa 3 va analiza avantajele folosirii scalelor metrice faţă de cele nemetrice;

•  grupa 4 va asocia fiecare tip de scală cu fenomenele şi procesele de marketing pe care este în măsură să le măsoare;

•  grupa 5 va aplica fiecare tip de scală într-o situaţie ipotetică a unei cercetări de marketing;

•  grupa 6 va argumenta  necesitatea utilizării scalelor ȋn cercetările de marketing.

În final, profesorul desenează pe tablă cubul desfăşurat şi notează concluziile la care a ajuns fiecare echipă.

Cvintetul este o metodă creativă, prin care în cinci versuri se sintetizează un conţinut de idei. Această metodă se foloseşte în special în etapa reflecţiei, moment în care elevii îşi consolidează noile cunoştinţe, exprimându-le cu propriile cuvinte, stimulând discuţia depre motivele pentru care elevii au scris anumite idei, prilejuind  evaluarea înţelegerii şi exprimarea creativităţii.

Un cvintet este o poezie de cinci versuri la elaborarea căreia elevii pot lucra individual, în perechi sau în grup, respecatand următoarele cerinţe:

ü Primul vers este un cuvânt cheie referitor la discuţie, de obicei un substantive;

ü Al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul luat în discuţie, acestea fiind adjective;

ü Al treilea vers este alcătuit din trei cuvinte care exprimă acţiuni, fiind de regulă verbe la gerunziu;

ü Al patrulea vers conţine patru cuvinte şi exprima sentimentele faţă de subiect;

ü Ultimul vers este format dintr-un cuvânt care sintetizează cele prezentate.

Variantele obţinute vor fi afişate, citite colegilor şi apoi analizate.

Această metodă poate fi folosită în mod eficient pentru a facilita reţinerea unor termeni, caracteristici, trăsături.

În continuare voi prezenta câteva cvintete  create de elevi la finalul lecţiei:

Modulul: Marketingul afacerilor, clasa a XI-a

Tema: Comunicarea eficientă cu consumatorii

Comunicarea

Verbală, nonverbală

Convingând, analizând, criticând

Este fundamentul existenţei umane

Socializează!

Modulul : Mediul concurenţial al afacerilor, clasa a XII-a

Tema: Concurenta – componentă a pieţei

Concurenţii

Agresivi, competitivi

Luptând, înşelând, negociind

Încearcă să devină lideri

Analizând.

În concluzie, consider că o condiţie de bază a succesului şcolar o reprezintă creativitatea în educaţie, care poate fi întâlnită atât în procesul de predare-invatare, cât şi în cel de evaluare.

Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi trebuie să fie un tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens.Instruirea interactivă şi creativă redimensionază rolurile şi ipostazele cadrului didactic.

Bibliografie:

Mâtă L.,Ghid de pregătire psihopedagogică pentru gradele didactice, Ed. Alma Mater, Bacău, 2010

Pintilie M., Metode moderne de învăţare – evaluare, Ed.  Eurodidact, Cluj – Napoca, 2002

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-6-25-1498397995.php > [Accessed 02.06.20].