Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Samenvatting

Naar aanleiding van een stage vanuit Hogeschool van Amsterdam is men gevraagd om na een eigen keuze een onderzoeksrapport te schrijven voor Avek Amsterdam. Het doel wat van tevoren werd vastgesteld was een salesplan schrijven voor het bedrijf die met onmiddellijke ingang doorgevoerd kon worden. De onderzoeker heeft zijn best gedaan om dit te realiseren.

Eerste werd het probleem geanalyseerd d.m.v. een situatieschets van de organisatie en het ondernemingsprobleem. Vervolgens werden hoofd- en deelvragen vastgesteld, die zowel desk- als fieldresearch van aard waren.

Na de bekendmaking van de vragen is er voor het juiste theoretische kader gekozen die tijdens het onderzoek als leidraad heeft gediend.

Toen de bovengenoemde voorbereidingswerk afgerond was, werd de onderzoeksmethodes vastgesteld en begon de analyse van het onderzoek waaruit de nodige conclusie voortvloeiden. Vervolgens werden de deelvragen beantwoord met het toepassen van het theoretische kader.

Ten slotte is er nog de kritische reflectie en bijlages waar de kwantitatieve en de kwalitatieve onderzoeken toegelicht worden. Tevens is er nog een adviesrapport welke ook aan de opdrachtgever wordt geleverd. Na het toepassen van de hierin benoemde activiteiten is Avek Amsterdam in staat om met de ingevoerde strategieën de gewenste targets in 2017 te behalen. Om dit allemaal in te zien moet u het rapport grondig bekijken zodat u er een beter beeld over kunt schetsen.

Dit rapport bevat de volgende onderdelen:

 Een situatieschets van het bedrijf en het probleem alvorens dit onderzoek

 De theoretische kader welke tijdens het onderzoek als leidraad gaan dienen

 De onderzoeksmethodes die zijn vastgesteld voor het uitvoeren van het onderzoek

 De resultaten van het onderzoek met de bijbehorende conclusies

 Kritische reflectie over de onderzoeker

H1 Situatieschets

H1.1 Aanleiding Onderzoek

H1.1.1 Probleemstelling

Avek Amsterdam kan met de huidige resultaten niet de gewenste targets voor 2017 gaan halen. Dit komt omdat Avek momenteel haar groeipotentie niet optimaal benut. Het bedrijf heeft aanzienlijk veel groeimogelijkheden (gebaseerd op meningen van deskundigen), maar is nog steeds niet in staat om dit waar te maken. Dit komt mede door de concurrentiepositie van het merk. Geen enkel merk heeft voorheen een soortgelijke kledingstijl uitgebracht. Het probleem vloeit uit een tekort aan deskundigheid en te weinig aandacht aan strategieontwikkeling. Aan mij de taak om dit probleem op te lossen.

H1.1.2 Adviesvraag

De adviesvraag luidt als volgt: Welke strategieën moeten worden ingevoerd om de gewenste targets van Avek Amsterdam in 2017 te behalen?

H1.2 Onderzoeksdoel

Het doel van het onderzoek is erachter komen welke stappen het bedrijf kan ondernemen zodat deze haar gewenste targets voor 2017 kan behalen.

H1.3 Deelvragen

De deelvragen luiden als volgt:

- Wat zijn de koopmotieven van consumenten?

- Wat zijn de koopmotieven van winkels?

- Wat waren de trends van de afgelopen jaren op het gebied van fashion?

- Wat is de rol van marketing bij het genereren van leads die door sales kunnen worden opgevolgd?

- Welke salesactiviteiten worden gedurende het jaar gedaan?

Meer over de deelvragen komt later in dit rapport aan bod.

H1.4 Leeswijzer

De opbouw van dit rapport zier er als volgt uit; eerst wordt de huidige situatie van het bedrijf onder de loep genomen worden. Vervolgens worden er diverse bronnen voor de theoretische kader geraadpleegd. Verder worden de deelvragen bij de onderzoeksmethode beschreven en beantwoord. Daarna worden de resultaten van het onderzoek toegelicht en ten slotte komt de reflectie en de bijlagen aan bod.

H2 Theoretische Kader

H2.1 Modetrends lente/zomer 2017

Lierin Meerlo definieert de modetrends van de lente/zomer in 2017 als volgt: ‘de trend van nu is gezond en bewust leven. Overal waar je komt word je er op gewezen goed voor je lichaam te zorgen en ook veel te sporten'. (Meerlo, 2016)

Door de bovengenoemde ontwikkeling zal athleisure veel invloed hebben op onze dagelijkse kleding. Joggingbroeken bij de mannen en felgekleurde legging bij de vrouwen is dan onmisbaar in de warme dagen van 2017. ‘Active wear in de vorm van sportkleding is dit seizoen een trend. Sportkleding is zo ontworpen dat het als dagelijkse kleding gedragen kan worden', aldus Liza. (Liza, 2016)

    Figuur 1: Athleisure kleding(Meerlo, 2016)

De kleurencombinatie rood-wit-blauw komt als combinatie veel terug in de lente/zomer van 2017. Beide artikelen leggen hier de nadruk op. Opvallende prints en borduursels worden ook weer in beide artikelen als de aankomende trends weergegeven.

Ten slotte is de korte ‘straight cut jeans' de jeanstrend in de lente en in de zomer. ‘De belangrijkste pasvormen voor jeans zijn de straight cut en de flared. Jeans met een rechte, iets te korte pijp waardoor de sneakers goed zichtbaar zijn.' (Liza, 2016)

H2.2 Rol marketing bij sales

Door de veranderingen in de B2B is het verschil tussen marketing en sales steeds groter geworden. De activiteiten in beide afdelingen worden gescheiden van elkaar uitgevoerd waardoor de kloof steeds wordt vergroot. Dit artikel pleit voor een goede samenwerking tussen marketing en sales en een verdere integratie en afstemming van de diverse activiteiten. In de onderstaande afbeelding kun je een aantal ontwikkelingen zien die om een goede samenwerking tussen marketing en sales vragen;

  Figuur 2: Ontwikkelingen marketing en verkoop (Nuhaan, 2016)

Na het zien van het bovengenoemde model is het handig om een zogenoemde Closed Loop Model te gebruiken. Hierin wordt marketing en sales tezamen gebruikt om daarmee de productiviteit van commerciële organisaties een boost te geven.  

1. Kiezen van te bewerken marktsegmenten

Stap 1 van het Closed Loop Model is de samenwerking bij het aanbrengen van focus. Zowel de marketing- als de salesafdeling moeten gezamenlijk op een beperkt aantal segmenten focussen en beiden haar activiteiten op die segmenten richten. Zo wordt de slagingskans voor de onderneming het grootst.

2. Bepalen van het marktpotentieel

Na het kiezen van de marktsegmenten moet het marktpotentieel bepaald worden. Marketing zal hierbij de marktpotentie bepalen en sales zal ter ondersteuning de benodigde informatie uit het veld geven.

3. Vaststellen van haalbare doelstellingen

Nu stap 1 en 2 bepaald is, moeten realistische en tegelijkertijd ook ambitieuze doelen vastgesteld worden. In deze fase is de samenwerking uiterst belangrijk.        Figuur 2: Closed Loop Model (Nuhaan, 2016)

Marketing zal haar kennis en expertise over het potentieel delen met sales. Andersom zal sales haar kennis en expertise over de ‘key performance indicatoren' delen. Samen wordt er dan motiverende en haalbare doelstellingen vastgesteld.

4. Bepalen van de vereiste organisatie en invulling verkoopmix

‘Een geïntegreerde verkoopmix leidt tot een optimale bewerking tegen relatief lagere inspanningen', zegt Laura Nuhaan. Nu de doelstellingen voor beide afdelingen bekend zijn worden deze beoordeeld op haar geschiktheid.

5. Invullen van benodigde acties

In deze fase op welke wijze en hoe frequent en intensief klanten benaderd moeten worden. Dit is allemaal nodig om de eerdergenoemde doelstellingen te realiseren. Hierbij is het dus uitermate belangrijk dat er een goede afstemming bestaat tussen marketing en sales omdat vanuit beide functies met de klant wordt gecommuniceerd.

6. Monitoren van activiteiten en resultaten

Ten slotte is het belangrijk om alle activiteiten en de resultaten telkens te evalueren en te monitoren met de zogenoemde ‘Key Performance Ratio's' om je verkoopactiviteiten continu te optimaliseren. (Nuhaan, 2016)

H2.3 B2B marketingstrategie

De B2B marketingstrategie wat in dit hoofdstuk specifiek wordt toegelicht is het ‘vergroten van je online zichtbaarheid'. Tegenwoordig vinden veel aankopen online plaats. Online zichtbaarheid wordt daarom een onmisbaar onderdeel van de B2B marketingstrategie. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er hieronder stapsgewijs een strategie naar een betere online vindbaarheid toegelicht.

H2.3.1 Stap 1: Creëer een buyer persona

Inmiddels heb je al je doelgroep bepaald. Daarna is het de taak om een ‘buyer persona' te creëren, ofwel een ijk-persoon die een afspiegeling is van jouw klant. Deze buyer persona komt tot stand dankzij marktonderzoek, website analyse en het online volgen van je klant.

H2.3.2 Stap 2: Breng de customer journey in kaart

In de vorige stap heb je een bepaald klantprofiel samengesteld. Nu is het verstandig om de customer journey in kaart brengen, ofwel de weg die de klant moet afleggen nadat hij voor het eerst in contact treedt met je bedrijf. Het is van groot belang om inzicht te krijgen in deze gegevens om in te kunnen spelen waarop je het contact met de klant aangaat.

H2.3.3 Stap 3: Integreer de buyer persona in de B2B marketingstrategie

Nu de buyer persona en de customer journey bekend is, moeten deze geïntegreerd worden in de B2B marketingstrategie. Vervolgens zal het bedrijf een synergie tussen de online en de offline buyer persona moeten creëren om de mensen te bereiken die daadwerkelijk naar jou op zoek zijn. (Webs, 2015)

H2.4 Merk verkopen in kledingwinkels

H2.4.1 Voorbereiding

Je merk verkopen in kledingwinkels is heel lastig. Je zal eerst met een goed aanbod moeten kopen, eentje die risicomijdend is. Een samenwerkingsverband op commissie/consignatie basis is een risicomijdende oplossing. Hierbij betaalt de winkel jou pas wanneer er iets verkocht wordt. Zo kunnen zij zonder risico jouw merk gaan testen.

Voordat je de winkels gaat benaderen, moet je eerst een ijk-persoon gaan samenstellen. Dit betekent dat je fictieve persoon bedenkt die jouw kleding zal kopen.

Vervolgens ga je opzoek naar winkels die bij jij doelgroep (fictieve persoon) past, omdat deze winkels dezelfde visie hebben op je merk. Ten slotte is het belangrijk om bepaalde doelstellingen voor jezelf op te stellen zodat je jezelf op de juiste koers houdt.

H2.4.2 Prospectie

In de prospectiefase bouw je een lijst op met de contactgegevens van de winkels. Dit lijst zal als leidraad dienen tijdens het contacteren van de winkels.

Voordat je gaat bellen zal je eerst een introductiemail opsturen zodat je de interesse opwekt van die winkels en je hen de mogelijkheid geeft om je social media/website te checken.

De volgende stap is het bellen van de winkel. Aan de telefoon is het uiterst belangrijk om een aangename toon aan te houden zodat je een goede eerste indruk maakt. Het is alleen wel essentieel om iemand te spreken die beslissingsbevoegd zich, anders blijft je gesprek op ‘een leuk gesprekje met de secretaresse.' Wanneer je de juiste persoon aan de lijn hebt is het zeer belangrijk dat je kort en krachtig je verhaal doet welke de gesprekspartner graag zou willen horen.

H2.4.3 Meeting

De meeting-fase is de belangrijkste fase tijdens het sluiten van een overeenkomst. Nu je al een afspraak hebt gemaakt moet je met volle vertrouwen naar je afspraak gaan, want je staat al immers 1-0 voor.

Tijdens de meeting heb je de mogelijkheid om je lookbook te laten zien. ‘Een beeld zegt meer dan 1000 woorden', zegt Niels in het artikel. Hiermee kan je de visie van je bedrijf ook visueel naar voren brengen. Het zou helemaal complementair zijn als je ook nog een paar samples bij je hebt die je kan tentoonstellen om je verhaal te ondersteunen.  (Vandecasteele, 2016)

          Figuur 3: Avek Amsterdam Lookbook 2017 Cover  

H2.5 B2C vs B2B

B2C en B2B lijken op het eerste gezicht op elkaar, maar er zijn wel degelijk verschillen. Het grootste verschil hierbij is de doelgroep. B2B focust zich meer op bedrijven waarbij de beslissingen door meerdere personen wordt gemaakt. De marketeers voor de B2B moeten dus inspelen op groepen die potentiële klanten kunnen zijn. Hierdoor moet de marketing op meerdere raakvlakken gericht zijn, omdat het salesproces afgestemd moet worden op het overtuigen van de groep in plaats van een persoon.

Bij B2C is het wel wat makkelijker. Hierbij zal de marketing gericht worden op het overtuigen van één individu en is in die zin dus eenvoudiger. De wisselwerking tussen marketing en sales afdelingen is minder diepgaand dan die bij de B2B. Ondanks dat er veel verschillen zitten tussen B2C en B2B zal het nog altijd om de zogenoemde H2H gaan, ofwel Human to Human. Het gaat er dus uiteindelijk allemaal over het overtuigen van mensen. (AdHocData, 2013)

H3 Onderzoeksmethode

H3.1 Koopmotieven consumenten

De onderzoeksvraag hierbij luidt als volgt: Wat zijn de koopmotieven van consumenten?

De methode die hierbij gebruikt zal is een primair onderzoek in de vorm van een online enquête. De steekproefgrootte zal hierbij 104 respondenten zijn die via social media verzocht al worden om een enkele vragen te beantwoorden. Er zal gebruikt worden gemaakt van het programma ‘Qualtrics' waarmee uiteindelijk de enquêteresultaten uitgewerkt en geordend zullen worden. Omdat alles online gaat en de doelgroep jongeren in Nederland zijn maakt de locatie van de respondent niet zo heel veel uit.

Berekening populatie:

n = 104

z = 1,90

N = 422.176

p = 25%

F = 7%

De steekproefgrootte bij een betrouwbaarheid van 90% is 104 respondenten. 104 is het antwoord wat naar voren is gekomen na het gebruik van de steekproefcalculator. (Allesovermarktonderzoek, 2015)

De betrouwbaarheid van dit onderzoek zal aan de ene kant niet zo hoog zijn omdat er met enquêtes vaak ongeldige antwoorden naar voren komen doordat er tijdens het invullen van de vragen geen controle plaatsvindt. Aan de andere kant zullen respondenten wat opener zijn in hun antwoorden door de anonimiteit van het onderzoek. Hierdoor wordt er een betrouwbaarheid van 90% gebruikt welke dus weer uiteindelijk leidt tot 104 respondenten. Wanneer 104 personen met het onderzoek is bereikt kan dit onderzoek als betrouwbaar bestempeld worden. In de bijlagen kunt u de vragenlijst en de resultaten van het onderzoek inzien.

H3.2 Koopmotieven winkels

Hierbij luidt de onderzoeksvraag als volgt: Wat zijn de koopmotieven van winkels?

De methode die hierbij gebruikt zal is een primair onderzoek in de vorm van een diepte-interview (half-gestructureerd). Een winkeleigenaar die een samenwerkingsverband met Avek niet uitsluit zal geïnterviewd worden om uiteindelijk de koopmotieven van hen te achterhalen. De resultaten hiervan zullen uitgewerkt worden in een transcript. De locatie hierbij is Nieuwendijk te Amsterdam Centraal, omdat dit een A-locatie is voor merken om in winkels te liggen.

De betrouwbaarheid van dit onderzoek zal zeer hoog zijn omdat een interview de respondent de kans geeft om open en eerlijk zijn of haar mening te geven en kennis te delen over een bepaalde kwestie.  In de bijlagen ziet u de vragenlijst en het transcript van dit onderzoek.

H3.3 Fashiontrends

De onderzoeksvraag hierbij is: Wat zijn de trends in de lente/zomer van 2017 op het gebied van fashion?

In dit onderzoek zal er als methode gebruikt worden gemaakt van een secundair onderzoek. Dit zal uitgevoerd worden door het raadplegen van internetartikelen die valide zijn omdat de auteurs kennis en ervaring hebben op het gebied van fashion, doordat zij zich hebben verdiept in de modeshows en de uitspraken van de trendsetters. Hierdoor kwamen zij tot de conclusies welke in de artikelen worden beschreven. De artikelen zullen goed van pas komen om te kijken of Avek meegaat met de trends voor de zomercollectie in 2017. Dit zijn nogmaals zeer betrouwbare bronnen omdat ze geschreven zijn door experts. (Meerlo, 2016) (Liza, 2016)

H3.4 Rol marketing bij sales

De onderzoeksvraag hierbij is: Wat is de rol van marketing bij het genereren van leads die door sales kunnen worden opgevolgd?

Ook hier zal er weer gebruik worden gemaakt van internetbronnen die geschreven zijn door experts. Dit secundair onderzoek zal weer zeer betrouwbaar en valide zijn.

Er zal hierbij vier bronnen geraadpleegd worden; Eerste bron is ‘Marktbewerking' van Laura Nuhaan. In deze bron staat de rol van marketing bij sales centraal. Helaas komt het nog steeds bij bedrijven voor dat marketing- en salesactiviteiten niet of nauwelijks op elkaar afstemmen. Het belang van marketing bij sales wordt in dit bron duidelijk naar voren gebracht, waarbij de uitspraken zijn geverifieerd door professionals in het desbetreffende vakgebied. Voor Avek Amsterdam zullen de bevinden uit dit onderzoek essentieel zijn zodat het bedrijf al in dit stadia het juiste beleid kan doorvoeren. (Nuhaan, 2016)

De tweede bron in dit onderzoek is ‘marketingstrategie in 3 stappen met persona's' van Webs.

Hierin wordt stapsgewijs uitgelegd hoe een efficiënte marketingstrategie bepaald kan worden. De auteurs van deze website zijn experts op het gebied van strategiebepaling en adviseren al tal van grote bedrijven met hun expertise. Hierom is deze bron uitermate geschikt is op geraadpleegd te worden. (Webs, 2015)

Bron nummer drie in dit onderzoek is ‘Jouw merk verkopen in kledingwinkels: een handleiding voor starters' die is geschreven door Niels Vandecasteele.

Dit is ook een van de belangrijkste bronnen die gebruikt kan worden omdat hier een handleiding voor startende merken wordt aangeboden. Het bedrijf die dit aanbiedt is gespecialiseerd in o.a. productie en logistiek van kledingmerken. Dit artikel kan goed gebruikt worden voor de strategievorming van Avek Amsterdam. (Vandecasteele, 2016)

Het laatste bron in dit onderzoek is ‘Het verschil tussen B2C en B2B marketing' van Ad Hoc Data.

In deze bron wordt als eerst het verschil tussen B2C en B2B strategie in algemene zin goed uitgelegd. Vervolgens worden er voorbeelden weergegeven die ook toepast kunnen worden door Avek Amsterdam. Dit artikel zal gebruikt worden voor de B2C-strategievorming en de B2B-strategievorming die al deels door de vorige bronnen gevormd gaat worden. (AdHocData, 2013)

H3.5 Salesactiviteiten Avek 2017

De onderzoeksvraag dit laatste onderzoek luidt als volgt: Welke salesactiviteiten worden gedurende het jaar gedaan?

In dit onderzoek zal er als methode gebruikt worden gemaakt van primair onderzoek. Dit zal uitgevoerd worden door het samentellen van bedrijfsplannen die betrouwbaar zijn omdat ze uit interne documenten voortvloeien. De plannen zullen gebruikt worden voor de strategievorming van de salesstrategie.

H4 Onderzoeksresultaten

H4.1 Beantwoording en conclusies

H4.1.1 Wat zijn de koopmotieven van consumenten?

Bij dit primair onderzoek is er een online enquête uitgevoerd. Dit werd door drie verschillende kanalen gedaan;

De eerste stap hierbij was natuurlijke de mondelinge kanaal. Diverse respondenten die voldoen aan de voorwaardes van de doelgroep werden mondeling gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.

De volgende stap was een verzendlijst via WhatsApp. Met een kort introductiebericht en uiteraard een linkje naar de enquête werden er in totaal 167 respondenten verzocht voor deelname. Een groot deel hiervan waren warme contacten waardoor deze geneigd waren om deel te nemen.

  Figuur 4: Verzendlijst WhatsApp

Om tot het aantal gewenste respondenten te komen is er uiteindelijk via Facebook een laatste verzoek ingediend voor het netwerk wat er dus in social media bevindt. Dit post heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat het gewenste aantal respondenten werd bereikt. Hieronder de post die er op Facebook is geplaatst;

   Figuur 5: Facebook Post  

Na het gebruik van de kanalen heeft het 1 week geduurd voordat het aantal gewenste respondenten van 104 personen werd bereikt.

Het programma Qualtrics heeft ervoor gezorgd dat de resultaten worden uitgewerkt in grafieken en tabellen. Er werden zowel nominale, ordinale als ratio meetniveaus gebruikt. De vragen worden eerst in algemene zin gesteld, zoals geslacht, leeftijd en woonplaats. Vervolgens worden er meer markt gerelateerde vragen gesteld, waarbij je kan denken aan vragen over mode/kleding. Langzamerhand zijn de vragen steeds meer bedrijf-gerelateerd en worden er vragen gesteld waarbij de mening van respondenten over het bedrijf gevraagd wordt. Deze structuur is ideaal om resultaten op macro-, meso- en micronniveau te toetsen.

Hieronder een paar voorbeeldvragen op verschillende meetniveaus:

   Figuur 6: Voorbeeldvraag nominale meetniveau

   Figuur 7: Voorbeeldvraag ordinale meetniveau

   Figuur 8: Voorbeeldvraag ratio meetniveau

Conclusies koopmotieven consumenten

Door middel van de online enquête zijn er diverse conclusies eruit getrokken.

Omdat Avek Amsterdam van oorsprong een herenmerk is, bestaat een groot deel van de respondenten uit mannen (15 respondenten hebben geen geslacht opgegeven).

# Answer % Count

1 Man 76.40% 68

2 Vrouw 23.60% 21

Total 100% 89

Figuur 9: Geslachtverdeling online enquête

Verder is de gemiddelde leeftijd van de deelnemers 22 jaar en zijn ze woonachtig in Amsterdam.

Figuur 10: Belang kleding

Op de vraag of kleding belangrijk voor ze zijn, geeft bijna 90% een ‘ja' als antwoord, terwijl 70% in de volgende vraag aangeeft dat hij/zij zichzelf modebewust kan noemen.

Figuur 11: Modebewustheid

Merkkleding heeft daarentegen minder invloed op de perceptie van de respondenten. De overgrote deel geeft aan dat zij zich ‘neutraal' voelen tegenover merkkleding en zich niet liet veel laten beïnvloeden door anderen (57% trekt niks van anderen aan). Het is wel heel opmerkelijk dat meer dat 70% op de kledingstijl van anderen te letten en inspiratie als reden hiervoor geeft. Met dit laatstgenoemde resultaat kan er geconcludeerd worden dat bestaande klanten belangrijker zijn dan gedacht, omdat zij als het ware als ‘lopende etalages' voor een merk dienen. Deze groep moet dan telkens getriggerd worden om het product die ze kopen ook daadwerkelijk dragen, liefst zo vaak mogelijk.

Figuur 12: Perceptie tegenover merkkleding

Ook is het weer opmerkelijk dat 90% van de respondenten aangeeft dat ze ook onbekende merken zouden kopen, wat weer een positief resultaat is voor Avek. Uiteindelijk wordt er nog eens gevraagd naar het beeld wat je krijgt bij Avek Amsterdam. Hieronder het resultaat:

Figuur 13: Beeld bij Avek Amsterdam

Voor de volledige resultaten van het onderzoek kunt u terecht bij Bijlage 1.

H4.1.2 Wat zijn de koopmotieven van winkels?

Dit onderzoek was een primair onderzoek in de vorm van een diepte-interview (half-gestructureerd). De filiaalmanager van JHP Fashion die inmiddels al een samenwerkingsverband met Avek is aangegaan geïnterviewd om de koopmotieven van hen te achterhalen. De resultaten hiervan zijn uitgewerkt in Bijlage 2. De locatie hierbij was van tevoren vastgesteld en ook daadwerkelijk uitgevoerd, namelijk Nieuwendijk te Amsterdam Centraal (A-locatie). De vragen (onderwerpen) zagen er als volgt uit:

Half-gestructureerd interview

1. Persoonlijke gegevens

a. Naam

b. Leeftijd

c. Relevante werkervaring

2. Informatie bedrijf

a. Geschiedenis

b. Hoe bij dit bedrijf terecht

c. Rol in bedrijf

3. Selectie-eisen merken

4. Kennis over Avek Amsterdam

5. Tops over Avek

6. Tips over Avek

7. Avek ooit selecteren als merk

8. Opmerkingen

Deze vragen hebben als leidraad gediend tijdens het onderzoek. Nogmaals kunt u terecht op bijlag 2 voor de uitwerking van het gehele onderzoek.

Conclusies koopmotieven winkels

Door middel van dit onderzoek zal Avek Amsterdam meer te weten komen over de gedachtegang en koopmotieven van winkels. Dit onderzoek werd vastgesteld alvorens het samenwerkingsverband met de desbetreffende winkel JHP Fashion is aangegaan en uitgevoerd toen de onderhandelingen rond waren.

Top over Avek:

- Kwaliteit van de stoffen

Tip voor Avek:

- Afwerkingen aan de binnenkant verbeteren

Verder gaf de filiaalmanager als tip mee dat het bedrijf goed met de mode mee moet gaan, goed moet afstemmen op de behoeftes van consumenten en goed op moet letten wat er om je heen gebeurd.

Vervolgens sloot hij het interview af met een gouden opmerking, namelijk: ‘Beter dat je een collectie goed uitbrengt, dan dat je je collectie half uitbrengt'. De tips en opmerkingen van deze filiaalmanager zal het bedrijf zeker goed in de oren knopen.   

   Figuur 14: Winkel JHP Fashion

H4.1.3 Wat zijn de trends in de lente/zomer van 2017 op het gebied van fashion?

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een secundair onderzoek. Hiervoor zijn er al in de vorige hoofdstukken tal van artikelen geraadpleegd en uiteindelijk zijn er twee artikelen gevalideerd.

Lierin Meerlo definieert de modetrends van de lente/zomer in 2017 als volgt: ‘de trend van nu is gezond en bewust leven. Overal waar je komt word je er op gewezen goed voor je lichaam te zorgen en ook veel te sporten'. (Meerlo, 2016)

Door de bovengenoemde ontwikkeling zal athleisure veel invloed hebben op onze dagelijkse kleding. Joggingbroeken bij de mannen en felgekleurde legging bij de vrouwen is dan onmisbaar in de warme dagen van 2017. ‘Active wear in de vorm van sportkleding is dit seizoen een trend. Sportkleding is zo ontworpen dat het als dagelijkse kleding gedragen kan worden', aldus Liza. (Liza, 2016)

De kleurencombinatie rood-wit-blauw komt als combinatie veel terug in de lente/zomer van 2017. Beide artikelen leggen hier de nadruk op. Opvallende prints en borduursels worden ook weer in beide artikelen als de aankomende trends weergegeven.

Ten slotte is de korte ‘straight cut jeans' de jeanstrend in de lente en in de zomer. ‘De belangrijkste pasvormen voor jeans zijn de straight cut en de flared. Jeans met een rechte, iets te korte pijp waardoor de sneakers goed zichtbaar zijn.' (Liza, 2016)

De bovengenoemde bevindingen zijn valide omdat de auteurs kennis en ervaring hebben op het gebied van fashion doordat zij zich hebben verdiept in de modeshows en de uitspraken van de trendsetters.

Avek zal de conclusies voor de bovenkleding zeker gaan gebruiken voor de volgende collectie. De trends over broeken zullen eerst nog intern overwogen moeten worden wellicht toegepast worden op een aantal samples.

H4.1.4 Wat is de rol van marketing bij het genereren van leads die door sales kunnen worden opgevolgd?

In dit onderzoek is er gebruik gemaakt van maar liefst vier internetbronnen, die net als de vorige onderzoek geschreven zijn door experts.

De eerste bron genaamd ‘Marktbewerking' van Laura Nuhaan werd al in H2.2 bepaalde theorieën toegelicht. Een model die een antwoord geeft op deze deelvraag is de zogenoemde Closed Loop Model. Hierin wordt marketing en sales tezamen gebruikt om daarmee de productiviteit van commerciële organisaties een boost te geven. Dit model zal ook ingevoerd worden bij Avek.

In H2.3 werd stapsgewijs de online marketingstrategie uitgelegd om je online zichtbaarheid te vergroten. Dit is een onmisbaar onderdeel van de marketingstrategie.

De stappen zien er nogmaals als volgt uit:

- Stap 1: Creëer een buyer persona

- Stap 2: Breng de customer journey in kaart

- Stap 3: Integreer de buyer persona in de B2B marketingstrategie

Ook dit strategie zal er in de marketing van het bedrijf doorgevoerd worden om meer leads te genereren die daarna door sales worden opgepakt.

Figuur 15: Cijfers online-aankoopproces

Een ander situatie waar marketing en sales samensmelten is het verkopen van je merk in winkels. In Hoofdstuk 2.4 werd er een strategie beschreven waarbij weer stapsgewijs de strategie wordt toegelicht.

• Voorbereiding

o In deze fase is het dus belangrijk om een ijk-persoon te samenstellen, oftewel een fictieve persoon bedenken die jouw kleding zal kopen.

• Prospectie

o In deze fase bouw je een lijst met contactgegevens van de winkels op die vervolgens als leidraad zal dienen tijdens het contacteren van winkels. Dit is de fase waarbij je de winkel belt om uiteindelijk een fysieke afspraak in te plannen.

• Meeting

o Tot slot heb je de meeting-fase, waarbij je de mogelijkheid hebt om je lookbook en je samples te laten zien. Dit is de belangrijkste fase tijdens het sluiten van een overeenkomst.

Ook wordt deze strategie binnenkort toegepast in het bedrijf.

Ten slotte heb je de laatste hoofdstuk (H2.5) waarbij marketing en sales weer de wegen kruisen. Hierbij gaat het weliswaar over de verschillen tussen de B2C en de B2B strategie, maar is het in beide gevallen van belang om een wisselwerking tussen de beide afdelingen te gebruiken.

H4.1.5 Welke salesactiviteiten worden gedurende het jaar gedaan?

Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van bijwonen van interne vergaderingen. Tijdens deze vergaderingen zijn de bedrijfsplannen in 2017 uitbundig besproken. Omdat sales ook met andere afdelingen samenvalt, worden de volgende beslissingen over bedrijfsplannen hier kort beschreven;

 In het derde kwartaal gaat Avek Amsterdam in 5 fysieke winkels liggen

 Eind Mei zal er een akkoord zijn met een buitenlandse leverancier

 De inkoopprijs zal tegelijkertijd met 10% dalen van de huidige prijs (richting de €10,00)

 Voor de zomer een Ambassadeurschap onder minimaal 1 BN'er

 Binnen halfjaar een totale winst van 26.000 euro (alle vennoten)

 In de zomer een nieuwe collectie uitbrengen

Al deze beslissingen zijn gebaseerd op de onderzoeken die er zijn uitgevoerd en hebben allen te maken met sales, waardoor dit in dit hoofdstuk wordt toegelicht.

H5 Kritische Reflectie

In dit hoofdstuk wordt er met een kritische blik naar de afgelopen 20 weken gekeken met betrekking tot een aantal onderwerpen van het rapport. Vervolgens wordt er gekeken naar de sterke en de zwakke punten van de onderzoeker. Tevens wordt er nog in het kort de feedback van experts en respondenten toegelicht en beschreven hoe ze worden verwerkt. Ten slotte ook nog de verbeterpunten voor de volgende keer.

H5.1 Afstudeeropdracht

Het werkproces is over het algemeen goed verlopen. Van tevoren werd er al vastgelegd welk onderzoek wanneer uitgevoerd zal worden. In het begin werd er een zogeheten ‘Plan van Aanpak' geschreven waar de projectactiviteiten en voorwaarden worden toegelicht. Ook wordt er daar precies uitgelegd hoe er informatie vergaard gaat worden. De planning aan het eind van dit Plan van Aanpak was het uitgangspunt van het onderzoek en heeft als leidraad gediend.

Natuurlijk verliep alles niet altijd heel soepel. Voor de ingeplande vakantie in de meivakantie stonden er een paar taken gepland die toen niet allemaal werden uitgevoerd. Hierdoor was het na een de vakantie een hele drukke periode wegens opgestapelde werkzaamheden. Dit heeft ervoor gezorgd dat er sommige onderdelen van dit rapport niet optimaal uitgevoerd konden worden. Desondanks is de deadline behaald en kan er teruggekeken worden naar een nuttig project in de afgelopen paar maanden.

H5.2 Sterke- en zwakke punten

De volgende punten zijn de sterke en de zwakke punten van mij over de afgelopen 20 weken;

Sterke punten:

- Energiek, kan veel hebben

- Ondernemend

- Communicatief

- Leergierig

Zwakke punten:

- Ongeduldig

- Doet veel aan aannames

- Te optimistisch

Verbeterpunten toekomst

De zwakke punten zijn leerpunten welke aandachtig bestudeerd en omgezet worden in leerpunten voor in de toekomst.

Ook kreeg ik als feedback van experts die het bedrijf zou kunnen invoeren in haar strategie. Zo zal ik al de feedback die ik van respondenten en deskundigen gedurende het onderzoek voorstellen aan Avek om vervolgens deze ten werk te stellen.

Tot slot zou ik een aantal aspecten in het volgende onderzoek heel anders gaan aanpakken. Ik zal meer geduld moeten tonen en niet zo snel conclusies moet trekken. Het is best vaak voorgekomen dat ik tijdens mijn bevindingen gelijk aan aannames deed waardoor ik achteraf heb geleerd dat ik die desbetreffende bevinden opnieuw of anders moest toetsen. Verder zo ik voortaan niet te optimistisch moeten handelen en realistischer kijken naar situaties.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2017-6-9-1497012482.php > [Accessed 28.05.20].