Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Kurumsal İtibar Ölçümünde Kurumsal Kişilik Perspektifi Ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Okuyan Yabancı Öğrencilerin Kurumsal Kişilik Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı

Tuğçe Karadereli

2018

Özet

Abstract

İÇINDEKILER

1.Giriş………………………………………………………………………………..

2.Literatür Taraması ………………………………………………………………..

2.1.Kurumsal İtibar …………………………………………………………

2.2.Kurumsal İtibarın Ölçümü ……………………………………………...

2.3.Kurumsal Kişilik ………………………………………………………..

2.4.Kurumsal Kişilik Ölçeği ………………………………………………..

3.Araştırma ………………………………………………………………………..

3.1. Araştırmanın Amacı ……………………………………….…………...

3.2. Örneklem ……………………………………………………………...

3.3. Yöntem ………………………………………………………………..

3.2.1. Araştırmada Kullanılan Kişilik Ölçeği ve Kapsamı …………

4.Bulgular ………………………………………………………………………….

5.Sonuç ve Öneriler ……………………………………………………………….

6.Kaynakça ……………………………………………………………..………….

1.Giriş

Kurumların insanların üzerinde bıraktığı izlenimler bütününe kurumsal itibarı oluşturur. Kurumsal itibar; bir kurumun görünen yüzü, tanıtım materyalleri, tanıtım aktiviteleri ve bütünüyle yönettiği iletişime dayanır. Kurumsal itibar en temel çerçevede kurumun muhatap olduğu kurum ve kişilerin zihninde oluşturduğu algı ve değerdir. Paydaşların zihninde oluşmuş bütün bir değer, varlık, ya da çağrışım bütünü kurumsal itibarı oluşturur. Kurumsal itibar rekabette büyük önem arz etmektedir. Kurumsal itibarı yüksek olan şirketler bu çetin yarış ortamında diğer rakiplerinden kolaylıkla ayrıştırılabilir.

Kurumsal itibarın ölçümü ile ilgili ilgili farklı teknikler kullanılmaktadır. Düzenli olarak şirketlerin kurumsal itibar ölçümleri yapılıp paylaşılmaktadır. Bu ölçümlerde ki sonuçlar şirketlerin değerlerini belirler ve rakiplerinden ayrılmasında yardımcı olur. Bu ölçümler yapılırken şirketlerin paydaşları ile olan iletişimi ve ilişkisi, sosyal medya yönetimi, halkla ilişikler çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok değişken incelenmektedir.

Bir kurum için kendini ve gittiği yönü iyi bilmek, adanmış ve tutkulu çalışanlara sahip olmak, paydaşları ile etkili ve çift yönlü iletişim geliştirebilmek kadar güçlü bir pazarlama aracı yoktur (Dollinger, 1997). Dollinger'in de ifade ettiği gibi kurumsal itibar zamanla bir pazarlama aracı olmuş ve rekabette giderek önem kazanmıştır. Bu sebeplerden kaynaklı olarak kurumların paydaşları ile olan iletişimi profesyonel olarak yönetmesi gerekmektedir. Kurumsal itibarı yüksek olan firmalar, bu ilişki yönetimine daha çok önem vermektedir. Saygın bir kurumsal itibar kurumu hem rakiplerinden hem de o coğrafyadaki diğer oluşumlardan ayırt eder (Howard, 1998). Kurum içi ve kurum dışı iletişimin ve yönetimin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirmesi o kurumun itibarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Kurumsal itibarın saygın bir noktaya getirilmesi uzun ve zorlu bir süreç iken; bir defa zarar gördüğünde toparlanması daha da zordur. Bu durum kurumsal itibarın ne kadar kırılgan ve uzun bir emek işi olduğunun en büyük kanıtıdır. Çok saygın bir itibarın kurumun misyonu, vizyonu, profesyonelliği, liderliği, çalışanlarının kalibrasyonu ve pazardaki rolünde belirleyici olduğu tespit edilmiştir (Dowling, 1994; Fombrun, 1996).

Dowling tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; Kurum itibarı arttıkça kurumun sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesinin daha iyi ve daha yüksek kalitede varsayma olasılığının yükseldiği görülmüştür. Kurumsal itibarın yüksek olması o kurumla ilgili medya algısını da etkilendiğinden dolayı, kurum ile ilgili olumsuz unsurlar ve haberler medya kuruluşları tarafından filtrelenebilir. Saygın bir itibar doğrudan ve dolaylı olarak kurum içi ve kurum dışı bütün ilişki ve iletişimi etkilemektedir. Gelişen ilişkilerin kurum tarafından doğru yönetilmesi kurumun pazarda daha görünür ve saygın bir noktada olmasını sağlayacak ve rakiplerine karşı avantaja dönüşecektir.

Saygın bir kurumsal itibarı o kurumun sunduğu ve sağladığı hizmetlerin ve ürünlerin satın alınması sürecinde kurum lehine olumlu bir ön yardı oluşturmaktadır. Bu sebepten kaynaklı olarak kurumsal itibarın aslında bir pazarlama tekniği olduğu son dönemlerde yapılan araştırmalarda kabul görmüştür. Yapılan bir araştırmada olumlu kurumsal itibarın üç olumlu etkisi tespit edilmiştir; bunlar, benzer kalite ve fiyatlarda muadillerle karşılaştırılınca kurumun tercih edilmesi, olumsuz bir olay karşısında kurum lehine kanaat oluşmasına katkı sağlaması ve kurumun finansal piyasalardaki değerini yükseltmesidir (Grayser, 1998).

Pozitif ve saygın kurumsal itibarı şirketler için bir kontrol mekanizması görevi görmektedir. Kurumsal itibarı yüksek olan firmaların paydaşları ile olan iletişimlerini yönetirken daha tedbirli davranmasını gerektirmektedir. Bu durum kurumsal itibarın kırılgan yapısından kaynaklanmaktadır. Kurumsal itibarın kontrol mekanizması yönü şirketin karar alma sürecini ve iletişim biçimi profesyonelleştirmesine katkı sağlamaktadır. Uzun sürede yoğun uğraşlarla kazanılmış bir itibarın ufak bir hata yüzünden zedelenmesi şirket için büyük sonuçlar doğuracaktır. Uzun sürelerde kazanılmış saygın kurumsal itibarın kısa sürelerde kaybedilmesi oldukça mümkün ve sık rastlanan bir durumdur. Bu sebeple kontrol işlevselliği bulunan itibar, yöneticilerin karar alma sürecinde tedirginlik yaşamasına ve doğabilecek problemler üzerine düşünmeleri açısından destek vermektedir. Kurumsal itibar ile ilgili literatür incelemeleri yapıldığında itibar kavramına farklı işlevsellikler yüklendiği ve bu itibar yönetimi sürecinin kurum zorlu bir süreç olduğu görülmüştür. Bu zorlu süreçlerle geliştirilen itibarın ölçümü ile ilgili farkı mekanizma ve yöntemler kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda kişilik yaklaşımı literatürdeki en etkin ve yaygın metafor yaklaşımlardan biridir. Temelde kurumun kişilik olarak analiz edilmesine dayanır.

2.Literatür Taraması

2.1.Kurumsal İtibar

İtibar kelimesi Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğünde “Saygınlık ve borç ödemede güvenilir olma durumu, kredi” şeklinde tanımlanmıştır. Tanıma göre itibar kelimesi saygınlık ve güvenilirlik kavramlarına değinmektedir. Günümüzde ki anlamı tam olarak bir kurumun bütün aksiyonlarının temsil ettiği değerler bütününe ve oluşturduğu algı ya işaret etmektedir. İtibar kelimesinin İngilizce karşılığı olan “reputation” kelimesi, hesaba katmak anlamına gelen Latince “reputance” kelimesinden gelmektedir. Latince kökenine baktığımız da anlamının kontrol mekanizması işlevselliğine işaret ettiği görülmektedir.

Kurumsal itibar kavramı 1950'lerden günümüze kadar akademik ve sektör çalışmalarında gözle görünür oranda yer edinmiştir. İtibar kelimesi akademik ve sektör anlamında farklı noktalarda yoğunlaşabilmektedir. Bromley (1993), itibar kelimesinin literatürde farklı anlamlarda kullanıldığının altını çizmiştir. Kurumsal itibar kurumların geçmişten günümüze yaptığı aksiyonlar ve gelecekte yapmayı planladığı aksiyonlara kadar kapsamakta ve geniş açılı bir kavramdır. Bütün bu aksiyonlar bütünü o kurumun itibarı oluşturan temel noktaları içermektedir. “Kurumsal itibar, bir kurumun geçmişte ki tüm aksiyonlarından yola çıkarak kuruma affedilen özellikler kümesidir.” (Weigelt, Camerer 1988).

Kurumsal itibar farklı disiplinler tarafından incelenmiş ve farklı anlamlar yüklenmiştir. Bu farklılık itibar kavramının geniş bir kavram olmasından kaynaklıdır. Kurumsal itibar ile ilgili yapılan bütün tanımlamalar incelendiğinde, en temelde bir kurumun nasıl davrandığına ve iletişim şekline dayanmakta oluş kurumun paydaşlar tarafından nasıl algılandığını anlatmaktadır.

Kurumsal itibar temelde 6 farklı disiplin tarafından incelenmiştir (Fombrun, Riel, 1997). Aşağıdaki tabloda Fombrun ve Riel'e göre 6 farklı disiplinlerin kurumsal itibar kavramını nasıl algıladığı ve incelediği gösterilmiştir.  Kurumsal itibar 6 farklı kategoride incelenmiştir; Muhasebe, ekonomi, pazarlama, örgütsel davranış, sosyoloji ve strateji.

Tablo 1. Disiplinlere göre kurumsal itibar kavramı (Fombrun, Riel, 1997).

Disiplin İtibar kavramının kategorizasyonu

Muhasebe/Finans Finansal değeri olan maddi olmayan varlık.

Ekonomi Dış paydaşlar için anlam ifade eden özellik ya da işaret

Pazarlama Müşteri veya son kullanıcı perspektifinden bakarak itibarın oluştuğu durumlar (marka imajı, marka değeri, kurumsal marka, imaj transferleri vb.)

Örgütsel Davranış Çalışanların tecrübeleri veya içsel paydaşların organizasyonu algılama biçimi

Sosyoloji Geleneksel çerçevede firmanın performansına ilişkin beklenti ve normlara bağlı oluşan değerlendirmeler

Strateji/Yönetim Değişkenlik bariyeri ve değer olarak görülmektedir. Algıya dayalı olduğundan yönetilmesi zor bir varlıktır.

Sonuç olarak, kurumsal itibar kavramı farklı perspektiflerde incelenen ve araştırılan bir kavramdır. Her çalışma alanı kurumsal itibarın farklı yönlerini vurgulamış, incelemiş ve analiz etmiştir. En temel anlamda kurumsal itibar bir kurumun bütün aksiyonlarının, kurum içi ve kurum dışı iletişim şekillerinin paydaşlar tarafından algılanma şeklidir. Kurumun vizyon, misyon ve değerleri kurumun itibarını büyük oranda etkilemektedir. Kurumun sahip çıktığı, saygı duyduğu ve bağlı kaldığı değerler bütünü kurum itibarını da doğrudan etkilemektedir. Kurumsal kimliğin stratejik amaçlar için kullanılması düşüncesi kısa sürede stratejik yönetim, halkla ilişkiler, psikoloji, pazarlama ve örgütsel davranış gibi diğer akademik disiplinlerin de dikkatini çekmiştir. Buna ek olarak grafik tasarımcılar, iletişim uzmanları ve imaj araştırmacıları gibi uygulayıcılar da son yıllarda kurumsal kimliğin önemine katkıda bulundular

Bütün tanımlamalara baktığımızda kurumsal itibarın geçmişten günümüze gelen aksiyonlar toplamına denk geldiği vurgulanmıştır ancak iletişim ve etkileşimin artması ve teknolojik gelişmeler bir kurumun gelecek ile ilgili plan ve tutumlarının da kurumsal itibarı etkilediği görülmektedir. Bir kurumun gelecek ile ilgili yaptığı planlar ve bağlı kaldığı değerler de kurumun itibarını doğrudan etkileyecektir.

2.2.Kurumsal İtibarın Ölçümü

Kurumsal itibar firmalar için büyük önem arz ettiğinden dolayı ölçümü ve analizi konusu akademik olarak çokça çalışılmaktadır. Sektör araştırmalarında ve bazı kurumlar tarafından itibar araştırmaları yapılmakta ve paylaşılmaktadır. Türkiye İtibar Endeksi gibi birçok kurum ve kuruluş tarafından çeşitli araştırmalar yürütülmekte ve paylaşılmaktadır. İtibar ölçümü firmaların gelişimi açısından önem arz etmektedir. Bu ölçümlemeler firmaların planlama ve iletişim stratejilerine kaynaklık edebilir.

Akademik literatür taraması yapıldığında; kurumsal itibar ölçümü 3 akım ışığında incelenmektedir. Bu üç önemli akımlar; sosyal beklentiler, kurumsal kişilik ve güven olarak isimlendirilmiştir. Sosyal beklentiler akımına göre, markalar insanların takdir etme durumuna ve markaların sosyal beklentileri ne kadar karşıladığını kaynak olarak alan akımdır. Fotune dergisinin yılda bir kez yayınladığı “En beğenilen Şirketler Listesi” bu yaklaşımla yapılan çalışmalara örnek gösterilebilir. Kurumsal kişilik akımı, şirketlerin bir kişi olarak düşünülmesine ve şirketlere atfedilen kişilik özelliklerine dayanarak itibarlarının belirlenmesine dayanır. Kişilerin şirketleri tanımlarken kullandığı kişilik özellikleri baz alınarak araştırma gerçekleştirilir. Aaker, Chun ve Davies'in akademik çalışmaları bu akımla gerçekleştirilen çalışmalara örnek olarak gösterilebilir. Güven Akımı, insanların firmalara olan güven duygusunu kaynak olarak alındığı ve kurumsal itibarın bu parametreye göre ölçümlendiği bir akımdır. Şirket kredibilitesi ölçeği bu yaklaşımla geliştirilmiş bir ölçektir (Newell, Goldsmith, 2001). Bu yaklaşımın çıkış noktası firmanın dürüstlük, güvenilirlik ve iyilik severlik kavramlarına dokunmaktadır. Temelde baktığımızda kişilik akımı firmaların itibar araştırmalarında daha verimli sonuçlar almak için daha uygun olacağına inanılan bir akımdır.

2.3.Kurumsal Kişilik

Kurumsal kişilik, kurum içindeki çalışanların bağlı kaldığı değerler bütününü ifade etmektedir. Kuruma kimliğini kazandıran değerler; çalışma şekli, sosyal sorumluluk projeleri, kurum içi iletişim şekli ve kanalları, işe alım süreçleri ve paydaşlarla olan iletişim gibi birçok alandan oluşmaktadır. Açıklamalar ışığında kurum çalışanlarının da kurumsal itibar ve kişilik için önem arz ettiği görülmektedir. Bu değerlerin çalışanlar ile paylaşılması ve çalışanlar tarafından bu değerlerin içselleştirilmesi kurumun gelişimine katkı sağlayacaktır.

Kurumsal kişilik kavramında kurumlar insanlara benzetilir ve sıfatlar tanımlanır bu sıfatlar kurumun nasıl algılandığına işaret etmektedir. Yasal düzenlemeler incelendiğinde, şirket hukukunda şirketlerin hakları ve sorumlulukları olduğu belirtilmiştir. Bu durum şirketlerin hukuk açısından da bir kişi olarak algılandığının en önemli göstergesidir. İnsanlar ve kurumlarda kişilik benzer şekillerde kavramsallaştırılabilirken, bu kişiliğin oluşması insan ve kurumlarda farklılıklar göstermektedir (Epstein, 1977). İnsanlarda kişiliğin algılanması bireysel davranışlar, fiziksel karakteristikler, tutum ve demografik özellikler üzerinden gerçekleşirken; kurumsal kişilikler, ağırlıklı olarak müşterilerle doğrudan ve dolaylı iletişimler sonucu oluşmaktadır (Plummer, 1985).

Her insanı birbirinden ayıran bir kişiliği vardır, kurumlarda insanlar gibi kurumsal kişilikleriyle birbirlerinden ayrılırlar. Bu kurumsal kişilik, insanların ürün ve hizmet tercihlerinde etkili olmaktadır. Müşteri seçimleri kurumların kişilik ve kimliklerine bağlı olarak gerçekleşir. Kurumların kişiliklerini yansıtabilmeleri için organizasyon yapısı, çalışma koşulları, tanıtım ve halkla ilişkiler stratejileri ve görsel yapısı büyük önem arz etmektedir. Bu yapılar kurumsal kişiliğin aktarılmasında ve algılanmasında büyük önem arz etmektedir.

2.4.Kurumsal Kişilik Ölçeği

Kurumsal kişilik ölçümleri, insan kişiliğine ait boyutlardan yola çıkarak geliştirilmiştir. İnsan kişiliği analiz edilirken yapılan analiz boyutları kurumsal kişiliğe entegre edilmiştir. Kurumsal kişiliğin ölçülmesi için farklı ölçekler geliştirilmiştir ancak akademik anlamda Davies tarafından geliştirilen ölçek kabul görmektedir. Batravd. (1993) insan kişiliğine ait beş boyutun markaların kişiliğine de uygulanabileceği fikrini ortaya atmıştır ve Anderson'a (1968) atıfla 7 boyut altında toplanan 35 nitelik tanımlamışlardır. Davies  (2003) kurumların itibarlarını birbirleri ile karşılaştırma olanağı sağladığını öne sürerek Aaker'in (1997) kurumsal kişilik ölçeğini revize etmiş, hem imajı hem de kimliği ölçecek bir yaklaşım sunmuştur. Bu yaklaşım 7 boyut, 49 bileşenden oluşmaktadır. Ek olarak 14 alt boyut yer almaktadır.

Bu çalışmada Davies tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Analizler bu ölçeğe uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

3.Araştırma

3.1. Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrencilerin İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kurumsal itibarının kişilik yaklaşımı ile ele alınarak ölçmektedir.

• İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kurumsal itibarının ölçülmesi,

• İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin kurumsal itibarının cinsiyete göre karşılaştırması,

• İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrencilerin memnuniyet durumu ile ilgili bilgi edinmek.

3.2. Örneklem

Araştırmanın evreni İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde okuyan yabancı öğrencilerdir. Aşağıda örneklem tablosunu yer almaktadır.

   Tablo 2. Örneklem Tablosu

Evren 230 kişi

%20'lik kısım örneklem seçilmiştir.

Örneklem 50 kişi

Yapılan anket çalışmasında örneklem grubuna sorulan sorulardan elde edilen demografik bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

• Yaş

• Cinsiyet

• Ülke

• Eğitim seviyesi

• Gelir düzeyi

3.3. Yöntem

Araştırmada birincil ve ikincil araştırma teknikleri birlikte kullanılmıştır. Temel kaynak sayılabilecek akademik çalışmalar incelenmiş ve literatür taraması yapılmıştır.

Araştırmada Davies tarafından geliştirilen 7 boyutlu 49 bileşenli kurumsal kişilik ölçeği uygulanmıştır. Yapılan anket çalışmasında ayrıca karşılaştırma imkânı sunabilecek sorurlar eklenerek veri toplanmıştır.

3.2.1. Araştırmada Kullanılan Kişilik Ölçeği ve Kapsamı

Araştırmada Davies tarafından geliştirilen 7 boyutlu 49 bileşenli kurumsal kişilik ölçeği uygulanmıştır. Ölçeğin boyut, alt boyut ve bileşenlerini açıklayan tablo aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 3. Kurumsal kişilik ölçeği boyutları. (Davies,2003)

Boyut Alt boyut Bileşenler

Tatlılık, Hoşluk

(Agreeableness) Sıcaklık (Warmth) Arkadaş Canlısı, Sevimli,Açık/ Net, Açıksözlü(Friendly, Pleasent, Open, Straightforward)

Empati (Empathy) Duyarlı, Güven Veren, Destekleyici, Uyumlu

(Concerned, Reassuring, Supportive, Agreeable)

Dürüstlük (Integrity) Dürüst, İçten, Güvenilir, Sosyal Sorumluluk Sahibi

(Honest, Sincere, Trustworthy, Socially Responsible)

Girirşimcilik

(Enterprise) Modernlik (Modernity) Cool, Modaya Uyan, Genç

(Cool, Trendy, Young)

Maceraperest (Adventure) Hayal gücü Kuvvetli, Günceli takip eden, Heyecan verici, Yenilikçi

( Imaginative, Up-to- date, Exciting, Innovative)

Cesaret (Boldness) Dışa Dönük, Cesur

(Extrovert, Daring)

Yetenek/ Yetkinlik

(Competence) Vicdan Sahibi (Conscientious) Güvenilir, Sağlam, Çalışkan

( Reliable, Secure, Hardworking)

Motive (Drive) Hırslı, Başarı Odaklı, Lider

(Ambitious, Achievement oriented, Leading)

Teknokrasi (Technocracy) Teknik, Kurumsal

(Technical, Corporate)

Sertlik/ Kabalık

(Ruthlessnes) Egoizm/ Bencilik (Egotism) Kendini Beğenmiş, Agresif, Bencil

( Arrogant, Aggresive, Selfish)

Egemen/ Hakim (Dominance/ İçe Dönük, Otoriter, Kontrol Edici

(Inward Looking, Authatarian, Controlling)

Şıklık

(Chic) Zerafet (Elegance) Çekici/ Cazibeli, Stil Sahibi, Zafif

(Charming, Stylish, Elegant)

Prestij (Prestige) Prestijli, Özel/ Ayrıcalıklı, Seçkin

(Prestigious, Exclusive, Refined)

Kendini Beğenmişlik

(Snobbery) Snob, Elitist(Snobby, Elitist)

Samimiyet

(Informality) Resmi Olmayan, Basit, Rahat

(Casual, Simple, Easy going)

Makülenlik / Erkeksilik Erkeksi, Sert, Kaba

( Masculine, Tough, Rugged)

6.Kaynakça

• Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of marketing research, 347-356.

• Anderson, N. H. (1968). Likableness ratings of 555 personality-trait words. Journal of personality and social psychology, 9(3), 272.

• BAŞÇI, A., & ERTEMEL, A. V. (2016). Corporate Personality Perspective in Corporate Reputation Management: A Survey of Corporate Personality Perception on Business Administration Students. International Journal of Social Sciences and Education Research; Vol 2, No 1 (2016); 1-13.

• Bromley, D.o. (1993). Reputation, Image and Impression Management, john Wiley & Sons, Chichester, Sussex.

• Davies, G., & Chun, R. (2003). The use of metaphor in the exploration of the brand concept. Journal of Marketing Management, 19(1-2), 45-71.

• Davies, G., Chun, R., da Silva, R. V., & Roper, S. (2001). The personification metaphor as a measurement approach for corporate reputation. Corporate reputation review, 4(2), 113-127.

• Dollinger, M. J., Golden, P. A., and Saxto, T. (1997). ``The effect of reputation on the decision to joint venture'', Strategic Management Journal, February.

• Dowling, G. R., & Staelin, R. (1994). A model of perceived risk and intended risk-handling activity. Journal of consumer research, 21(1), 119-134.

• Epstein. Seymour (1977). "Traits are AHve and Well," in Personal- ity lit the Crossroads. D. Magnusson and N.S. Endler, eds. Hills- dale, NJ: Lawrence Eribaum As.stKiates, 83-98.

• Fombrun, C. (1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press.

• Fombrun, C. and Van Riel, C. (1997). ''The Reputational Landscape," Corporate Reputation Review, 1 & 2, s. 6-13.

• Greyser, SA (1998). "Advancing and Enhancing Corporate Reputation," The First

• Howard, S. (1998). Corporate Image Management, Butterworth-Heinemann, Singapore, s. 41-53.

• Newell, S.J. and Goldsmith, R.E. (2001). ‘The development of a scale to measure perceived corporate credibility', Journal of Business Research, 52 (3), 235–247.

• Plummer. Joseph T (1985). "Brand Personality: A Strategic Concept for Multinational Advertising," in Marketing Educators' Conference. New York: Young & Rubicam, 1-31.

• Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/ (erişim tarihi, 09.12.2018)

• Weigelt, K & Camerer, C. (1988). "Reputation and Corporate Strategy: A Review of Recent Theory and Applications," Strategic Management Journal, 9, s. 433-455.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-12-15-1544899415.php > [Accessed 31.05.20].