Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

1.1 Organisatieomschrijving

De oprichter van StageMax is Pieter Kroes. Bij hem ontstond het idee om een stagebemiddelingsorganisatie op te richten die proactief kandidaten matcht aan bedrijven door vooral gebruik te maken van de nieuwste online marketingtechnieken. Pieter Kroes is StageMax begonnen als eenmanszaak. Hij is begonnen in een kantoorruimte van 15m2 met een computer en telefoon. Dit is allemaal begonnen in het jaar 2012. Hij is begonnen met het bemiddelen van HBO- en WO-stagiaires en –afstudeerders volgens een unieke en zeer klantgerichte aanpak. Pieter Kroes wilde het uniek maken door een hele persoonlijke aanpak te genieten. Hiermee wordt bedoeld dat er met elk bedrijf en elke kandidaat persoonlijk wordt gesproken over de wensen en behoeften. Op die manier worden er persoonlijke matches gemaakt zodat iedereen tevreden is en blijft.

StageMax is inmiddels uitgegroeid tot een full-service stage- en startersbemiddelingsorganisatie die ieder jaar met ruim 50% is gegroeid in het aantal succesvolle matches die zij bemiddeld hebben. Zo begonnen zij met een aantal plaatsingen per paar weken en zijn ze nu uitgegroeid tot 10 tot 20 plaatsingen per week! StageMax bestaat uit een club van ambitieuze arbeidsmarktspecialisten met een HBO- of WO-achtergrond en een gemiddelde leeftijd net onder de 30 jaar. Er werken nu in totaal zo'n 25 mensen. Zij weten uit eigen ervaring wat de student verwacht van een stageplek of startersbaan. Hierdoor weten zij ook wat voor eisen de studie aan een stage of afstudeeropdracht stelt (StageMax, z.d.).

StageMax is gevestigd in Nijmegen, maar in principe werken zij door heel Nederland. Dit komt omdat ze persoonlijke bedrijfsbezoeken doen met al hun potentiële klanten. Dit is een onderdeel van de persoonlijke aanpak van StageMax.

1.2 Aanleiding van het onderzoek

Bij StageMax zijn ze dag in dag uit bezig met het onderhouden van klantcontact. Hierbij gaat het over het contact met bedrijven, maar uiteraard ook het contact met de aankomende stagiaires, afstudeerders en starters. Zij heten de ‘kandidaten'. Het is dus belangrijk voor StageMax dat het contact met alle partijen ten alle tijden goed verloopt. Aan de hand van dit onderzoek zal StageMax meer inzicht verkrijgen in de tevredenheid van haar kandidaten.

1.3 Probleemdefinitie en afbakening

Er zijn twee eerdere onderzoeken gedaan naar de tevredenheid onder de klanten. Deze onderzoeken zijn ook uitgevoerd door studenten die op dat moment stage liepen. Deze onderzoeken zijn gedaan over een periode van een jaar, net zoals ik momenteel ga doen. De reden dat ze vanuit StageMax een nieuw onderzoek hier naar willen, is omdat de markt altijd veranderd. Twee jaar geleden liep het allemaal heel anders dan nu binnen StageMax. Er werken meer mensen, er worden meer plaatsingen gedaan en er zijn meer bedrijven klant geworden. Het is voor StageMax dus fijn om te weten hoe toen de tevredenheid onder de klanten was, maar het is voor hen nog belangrijker om te weten hoe deze tevredenheid momenteel is. Zonder het inzicht in hoe de kandidaten staan tegenover StageMax, is het voor StageMax lastig om zich aan te passen aan de wensen en behoeften van de klanten. Met dit onderzoek krijgen zij namelijk een beter beeld bij de tevredenheid op kwantitatief en kwalitatief niveau en of zij wellicht bepaalde aspecten anders of beter aan kunnen pakken. Op die manier kunnen zij zich beter opstellen tegenover klanten en kandidaten wanneer dit nodig is.

Afbakening

Voor dit onderzoek is er een duidelijke afbakening gemaakt. StageMax heeft namelijk twee soorten klanten: de bedrijven en de studenten. Onder studenten vallen de mensen die een meewerkstage zoeken, de mensen die een afstudeeropdracht zoeken, de mensen die een bijbaan zoeken en de mensen die een startersbaan zoeken. Zij worden ook wel ‘kandidaten' genoemd. Hierbij is er gekozen voor de kandidaten die al reeds geplaatst zijn. De reden waarom er is gekozen voor de geplaatste kandidaten, is omdat het voor StageMax belangrijk is om te weten wat zij vinden van het gehele proces naar de stage toe. Hierin vinden zij het belangrijk om zo optimaal mogelijk te werken. Zo werd er aangegeven dat het daarom voor dit onderzoek minder relevant is om de niet geplaatste kandidaten te onderzoeken, omdat dit een onderdeel is waar ze nu niet de focus op leggen.

Er zal hierbij worden gekeken naar de bereikbaarheid, de communicatie en de diensten van StageMax. De reden hiervoor is zoals hierboven eigenlijk ook al kort benoemd is. StageMax wil graag meer weten over hoe het proces verloopt naar de stage toe. Zoals in de operationalisatie te zien is bij hoofdstuk 1.6, zijn deze drie onderdelen daarin de belangrijkste onderdelen om onderzoek naar te doen.

1.4 Theoretisch kader

Voor de organisatieanalyse van StageMax zullen er twee modellen gebruikt worden. Ten eerste zal er gebruikt gemaakt gaan worden van het 7S model van McKinsey. Met het 7S model breng je de interne omgeving van het bedrijf in kaart. Er komen bijvoorbeeld sterktes en zwaktes naar boven, dit zal helpen om de interne situatie beter in kaart te brengen. Dit geeft dus een duidelijk beeld over hoe er intern gehandeld wordt. Niet alle onderdelen zullen relevant zijn voor het onderzoek, maar vooral de onderdelen die aansluiten op het verloop van het proces zijn interessant. Dit zijn bijvoorbeeld: strategie, systemen en de cultuur. Dit sluit dan goed aan bij de Gap-analyse. Hiermee wordt er namelijk meer inzicht verkregen in de huidige identiteit, de gewenste identiteit en het imago van StageMax. Met deze methode kan er een vergelijking gemaakt worden tussen de bestaande en de gewenste identiteit. Dit is een uitstekende analyse om te gebruiken voor een klanttevredenheidsonderzoek omdat het inzicht geeft in de klantbehoeftes en beleving. Op deze manier wordt er dus inzicht verkregen in beide kanten, namelijk vanuit StageMax met het 7S-model en een gedeelte van de Gap-analyse en ook vanuit de kandidaten, door middel van een gedeelte van de Gap-analyse. Daarom zijn beide modellen van belang tijdens dit onderzoek. In bijlage A en B staan beide theorieën uitgebreid toegelicht.

1.5 Doelstelling

Dankzij dit onderzoek kan StageMax achterhalen hoe de tevredenheid van de kandidaten er op dit moment uitziet. Een soortgelijk onderzoek is binnen StageMax twee keer eerder uitgevoerd, maar dat was in een periode waar zij nog met minder medewerkers waren en er ook minder plaatsingen werden gedaan. Met dit onderzoek willen ze dus inzicht krijgen in hoe de tevredenheid momenteel is ten opzichte van het gehele proces binnen StageMax. Op die manier kunnen zij aanpassen binnen het proces waar dit nodig is.

1.6 Hoofd- en subvragen

Voor de hoofdvraag en subvragen is er eerst dieper op het onderwerp ‘klanttevredenheid' ingegaan. Hiervoor is er een operationalisatie gedaan naar het woord ‘tevredenheid'. Op die manier worden de kenmerken bij de onderzoekseenheden gemeten (van der Zee, 2017).

Tijdens dit onderzoek wordt er alleen gekeken naar de klanten die dankzij StageMax een stageplek, afstudeeropdracht, bijbaan of startersbaan gevonden hebben.

Tevredenheid = De mate waarin een bedrijf voldoet aan de verwachtingen van haar klanten (Team Loyalty, 2015).

Dimensies Indicatoren

1. Beleefdheid - Manier van benaderen

- Medewerkers

- Persoonlijke aandacht

2. Afspraken - Procedure

3. Bereikbaarheid - Telefonisch contact

- Klachten

- Vragen

4. Wachttijd - Contact opnemen na inschrijven

- Een stage/afstudeeropdracht/baan vinden

5. Communicatie - Website

- Social media

- Medewerkers

Uit de operationalisatie zijn drie onderdelen genomen. Dit is gedaan omdat er vanuit de directeur is aangegeven dat hij meer inzicht wil krijgen in hoe de geplaatste kandidaten staan tegenover het gehele proces naar de stage toe. De drie onderdelen die zijn gekozen zijn: communicatie, bereikbaarheid en diensten. Communicatie is samengenomen met het kopje beleefdheid. Diensten vloeit voort uit afspraken en wachttijd. Dit zijn belangrijke onderdelen binnen het gehele proces en hieraan is een overkoepelende term gegeven. Het onderdeel bereikbaarheid spreekt voor zich.

De hoofdvraag luidt als volgt:

“Hoe is de tevredenheid van de geplaatste kandidaten van StageMax op de onderdelen diensten, bereikbaarheid en communicatie?”

De subvragen luiden als volgt:

1. Wat vinden de geplaatste kandidaten van de diensten van StageMax?

1.1 Wat vinden de geplaatste kandidaten van het proces van StageMax?

1.2 Wat vinden de geplaatste kandidaten van het aantal contactmomenten vanuit StageMax?

1.3 Wat vinden de geplaatste kandidaten van het niveau van de stage?

1.4 Wat vinden de geplaatste kandidaten van de omschrijvingen van de vacatures?

2. Wat vinden de geplaatste kandidaten van de bereikbaarheid van StageMax?

2.1 In hoeverre hebben de geplaatste kandidaten het idee dat zij met al hun vragen StageMax kunnen benaderen?

2.2 In hoeverre zijn de geplaatste kandidaten bekend met de verschillende bereikbaarheid mogelijkheden van StageMax?

2.3 In hoeverre hebben de geplaatste kandidaten een voorkeur voor communicatiekanaal?

3. Wat vinden de geplaatste kandidaten van de communicatie van StageMax?

3.1 Wat vinden de geplaatste kandidaten van de klantvriendelijkheid van de medewerkers van StageMax?

3.2 Wat vinden de geplaatste kandidaten van de duidelijkheid van de bevestiging van de sollicitatie?

3.3 Wat vinden de geplaatste kandidaten van de duidelijkheid van het proces richting de goedkeuring?

1.7 Steekproef

Een steekproef is een selectie van de populatie waar onderzoek naar gedaan wordt. Deze is per definitie kleiner dan de populatie. De steekproef is dus een deel van de populatie wat je gebruikt om uitspraken te doen over de gehele populatie. Er wordt gekozen voor een steekproef omdat het vaak onmogelijk is om elke persoon binnen de populatie te ondervragen (Steekproefcalculator, z.d.).

1.7.1 Aselecte steekproef

Tijdens dit onderzoek zal er gebruik gemaakt worden van een aselecte steekproef. Dit houdt in dat er volstrekt willekeurig gekozen zal worden uit de totale populatie. De populatie bestaat uit honderd kandidaten. Hieruit zullen 80 kandidaten geïnterviewd worden.

1.8 Beperkingen en randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden zijn de eisen waaraan moet worden voldaan om een onderzoek plaats te kunnen laten vinden. Ze geven de grenzen aan die men tijdens het uitvoeren van het onderzoek niet mag overschrijden en vormen zo een kader waarbinnen het onderzoek kan plaatsvinden (Redactie Ensie, 2013).

De randvoorwaarden tijdens dit onderzoek:

- Er zijn twee middagen per week beschikbaar van 14.00 uur tot 18.00 uur om aan het onderzoek te werken. In deze tijd moeten de diepte-interviews worden afgenomen.

- De conceptversie van het onderzoek moet vrijdag 19 oktober 2018 ingeleverd worden.

- Het definitieve eindrapport moet op vrijdag 1 februari 2019 worden ingeleverd.

- Er moet worden voldaan aan de taalCOde rood en het APA-alarm.

- Er is geen budget beschikbaar voor dit onderzoek

- Er zijn twee middagen beschikbaar van 14.00 uur tot 18.00 uur om aan het onderzoek te werken.

De beperkingen tijdens dit onderzoek:

- Er wordt alleen onderzoek gedaan naar de reeds geplaatste kandidaten.

- Sommige kandidaten kunnen niet bereikbaar zijn of niet willen participeren in het onderzoek.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-12-18-1545135892.php > [Accessed 29.05.20].