Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor Iași

Acte necesare pentru transformarea unui SRL într-o societate pe acțiuni(SA)

Amihăesii Cosmin-Constantin, Grupa 1, Marketing Anul

CUPRINS

1. Ce este o societate pe acțiuni(S.R.L)?

O societate cu răspundere limitată denumită ca și S.R.L este o formă legală de afacere, o forma de persoană juridică ce este limitat în privința răspunderii în fața legii și față de deținătorii acesteia. Așadar practic ea reprezintă o formă “hybrid” de business având caracteristici atât ale unui parteneriat cât și ale unei corporații, S.R.L-ul practic fiind mai avantajos pentru un proprietar unic sau pentru o grupare mai mică de persoane.

1. Caracteristicile unei societăți cu răspundere limitată:

- Asocierea este bazată pe crezarea asociaților companiei, compania având deci un caracter numit și “ Intuitu personae“.

- Capitalul social este împărțit în anumite segmente denumite și grupări sociale, care nu sunt deținătoare de titluri negociabile.

- Părtașii vor răspunde pentru necesitățile sociale numai in limita contribuției lor.

- Specific S.R.L-ului este faptul că ea se poate forma potrivit legii fie ca societate pluripersonală, fie ca societate unipersonală.

- Conform  dispozitiilor art. 32-34 din Legea nr. 31/1990, regula este  constituirea societății prin reunirea mai multor indivizi, dar prin prevederile articolului 210 din aceeași lege se instituie o excepție, în baza căreia este posibilă înfiintarea unui S.R.L doar de către o singură persoană.

2. Ce este o societate pe acțiuni(S.A)?

   Societatea pe acțiuni (prescurtat SA sau S.A.) este una din formele de societate  comercială  cu o largă legiferare și implementare pe plan internațional. Aceasta cuprinde societate de capitaluri, asociații vor fi răspunzători pentru pierderile societății doar în limita acțiunilor deținute. Așadar, asociații nu vor putea pierde mai mult decât au investit.

1. Caracteristicile unei societăți pe acțiuni:

- Societatea este format dint-un număr minim de asociați, având denumirea și de acționar.

- Capitalul social este segmentat în acțiuni ce reprezintă titluri negociabile și transmisibile.

- Răspunderea acționarilor pentru angajamentul social este limitat, ei vor răspunde doar până la concurența capitalului social subscris.

3. Schimbarea formei juridice a unei societăţi comerciale

  Schimbarea formei juridice a societăţii reprezintă o mutare radicală din mai multe puncte de vedere formale și a procedurilor, însă aceasta nu are un impact asupra unității sale, care rămâne, după transformare la fel, păstrându-şi toate drepturile şi obligaţiile. De asemenea, în Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, republicată, la art. 205 citez: “Schimbarea formei societăţii, prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag formarea  unei persoane juridice noi.”  Deci va apărea o deosebire evidentă între situaţia schimbării formei juridice a societăţii şi situaţia încetării funcţionării societăţii, când aceasta dispare ca persoană juridică. Un avantaj al opţiunii pentru schimbarea formei juridice este vechimea şi legăturii neîntrerupte financiar-contabilă, având necesitatea obținerii unor credite relativ des.

4. Adunarea Generală

În cazul S.A pentru autenticitatea dezbaterilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare vor fi aprobate prin majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prezenta cerințe de cvorum și majoritate. Hotărârile vor fi luate doar cu majoritatea voturilor obținute de acționari. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societatii se ia cu o majoritate de cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

În cazul S.R.L adunarea generala decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, in afara de cazul cand in actul constitutiv se prevede altfel. Pentru hotararile avand ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociatilor, in afara de cazul cand legea sau actul constitutiv prevede altfel. Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la aporturile sale in natura sau la actele juridice incheiate intre ele si societate.

 in here...

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-12-4-1543926972.php > [Accessed 23.01.21].