Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Rozdział 3. Globalizacja jako wyzwanie dla narodu i państwa

3.1. Rola państwa w dobie globalizacji kultury

Procesy, które zachodzą we współczesnym świecie prowadzą już do znacznej integracji oraz współzależności politycznej, ekonomicznej oraz społecznej. Globalizacja,  która stale postępuje wywołuje w społeczeństwie oraz w krajach liczne dyskusje, gdzie dochodzi do polemizowania odnośnie pozytywnych skutków tego procesu jak i negatywnych efektów, zarówno w sferze gospodarczej, jak również na innych płaszczyznach1. Zmianom ulega również rola, a także znaczenie kultur narodowych. Pojawia się zatem pytanie o miejsce kultury we współczesnym świecie, czy jest ona skazana na homogenizację, czy zachowa jednak swoją odrębność oraz różnorodność.

Wieloznaczność pojęcia „kultura” przede wszystkim sprawia, że bardzo ciężko jest o wskazanie na jedną oraz uniwersalną decyzję.

Współcześnie cytowane definicje interpretują kulturę jako całokształt duchowego oraz materialnego dorobku ludzkiego, który jest gromadzony, utrwalany oraz wzbogacany w ciągu trwania dziejów i przekazywany jest z pokolenia na pokolenie2. W ten sposób ujęcie obejmuje wytwory materialne, a także zasady moralne, instytucje społeczne, wzory i zasady współżycia społecznego. Trafnie oddana jest zatem istota kultury, wskazując na szeroki zakres elementów, które je tworzą.

Zasadnicze cechy kultury narodowej:

    • nabywanie cech anonimowych oraz ponadindywidualnych;

    • przekazywanie kultury z pokolenia na pokolenie;

    • złożona całość;

    • dynamiczna stabilność;

    • atrybut ludzkiego rodzaju3.

Poniżej schemat pokazujący, co tworzy kulturę narodową:

Rysunek 1. Co może tworzyć kulturę narodową?

Źródło:  P. Polisiniakowski, Kultura narodowa, www.slideshare.net/MrRWolson/2-kultura-narodowa-kultura-regionalna-kultura-lokalna, (data dost.: 16.05.2018)

Człowiek w procesach socjalizacji uczy się zachowań oraz norm, postaw, które są akceptowane w danym kręgu kulturowym. Internalizacja norm oraz wartości to niezbędny element funkcjonowania w danej społeczności4. Kulturowe podłoże stanowi zatem istotne źródło dyferencjacji zachowań ludzkich, zaś wzrost współzależności, a także wzajemnych powiązań, któremu towarzyszy także zderzenie kultur, jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym i z pewnością nieuniknionym.

Globalizacja zaczyna rodzić pośród przeciwników obawę o suwerenność narodowych państw, owa niepewność wzbudza również przyszłość kultur. W dobie dziejącej się globalizacji znaczenie narodowej kultury zyskuje zupełnie nowy wymiar. Wszystkim przeobrażeniom ulega również płaszczyzna kulturowa. Globalizacja niesie ze sobą propozycję zmiany w sposobach postrzegania oraz miejsca kultury narodowej. Pojawia się wiele wątpliwości, czy świat stanie się globalną wioską pod każdym względem, a więc również w wymiarze kulturowym5.

W obliczu procesów, które zachodzą otwartą kwestią pozostaje problem przekształceń, które dokonują się w kulturowym wymiarze. Istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, które skłania do refleksji czy wszystkie zmiany dokonują się w warunkach globalizacji, czy też kultura sama ulega procesom globalizacji.

Wzmożona dyfuzja kulturowa głównie przejawia się w znacznie intensywniejszych oraz wzajemnych oddziaływaniach kultur. Kultura tradycyjna jest zamkniętą ekumeną, która umieszczona jest w zamkniętych przestrzennych ramach oraz w ramach czasowych6. Nowoczesna kultura jest z kolei otwartą ekumeną, która wykracza poza określone wyżej ramy. Ekspansja kultury sprawia, że ekumena nabiera globalnego charakteru7.

Poniżej czynniki, które wpływają na proces globalizacji:

Rysunek 2 . Czynniki wpływające na procesy globalizacji

Źródło: U. Wolszczak , Globalizacja, portal.managame.pl/forum/widze-swiatowe-tendencje-gospodarcze/80-globalizacja.html, (data dost.: 16.05.2018)

Zmiany kulturowe, które towarzyszą rozwojowi społecznemu są nie do powstrzymania. Będą powstawały bez względu na to, czy są akceptowane, zaś wraz z nimi zauważalne będą ujednolicone pewne warstwy kultur, przede wszystkim sfera materialna.

Proces globalizacyjny może być postrzegany jako zestaw wyzwań, który bardzo często określany jest jako miano globalnych problemów. Do tych wyzwań zalicza się wyzwania demograficzne, społeczne oraz ekologiczne8.

Proces globalizacyjny ma coraz bardziej znaczny wpływ na makroekonomiczne oraz wewnątrzkrajowe działanie państwa. Globalizacja wyznacza nowe ramy w gospodarowaniu.

Państwo współczesne ma szansę na znalezienie sobie miejsca, nawet w warunkach nasilających się stale procesów charakteru zewnętrznego, takich jak globalizacja, regionalizacja.

Nowy ład globalny stanowi dla państwa narodowego dużą szansę, która daje możliwości przemiany, a także dalszego rozwoju. Jeśli dostępna szansa zostanie odpowiednio wykorzystana, umożliwi w ten sposób państwu umocnienie oraz odnowienie ważnych elementów na skalę ogólnoświatową oraz mechanizmów władzy9.

Globalizacja kultury jest jedną z najważniejszych form procesu globalizacji. Skutki tego procesu można zaobserwować w życiu codziennym. Przejawia się to przykładowo w narzucaniu innym społeczeństwom własnej kultury oraz obrzędów. Przez ostatnie 20 lat w Polsce zaczęły przenikać części kultury zachodniej10. Jednym z ważniejszych przykładów takiego rodzaju globalizacji jest sieć franczyzowa McDonald, restauracje te są bowiem częścią kultury.

Ciągle postępujący proces globalizacyjny doprowadził do tego, że stopniowo i ciągle rozwija się globalizacja kulturowa. Proces ten należy rozumieć poprzez wskazywanie na konkretne skutki, które z tego wynikają z rozejścia się kultury oraz lokalności.

Lokalność rozumie się głównie w kategoriach ulokowania przestrzennego, przypisywania do konkretnych miejsc, które składają się na enklawę społecznych oraz kulturowych partykularyzmów i definiuje zakres życiowych doświadczeń danej jednostki, a także ma znaczenie podczas konstruowania tożsamości11.

Element drugi to kultura, bardziej precyzując regionalna kultura, która zgodnie ze swoją nazwą odnosi się tylko do poszczególnych regionów, stając się przy tym jednocześnie częścią kultury narodowej. Owe ludowe kultury ulegają zapomnieniu i zastępowane są kulturą globalną.

Taki proces wytworzył w społeczeństwie silną potrzebę, tak zwanego odzyskania domu, czyli poczucia bezpieczeństwa oraz usytuowania w określonej przestrzeni lokalnej. Przykładowo w Polsce występuje wiele kultur regionalnych i wpływ na nie, który wywarła kultura globalna jest duży.

W świecie współczesnym jednym z najważniejszych tematów jest właśnie postępująca globalizacja. Jest to bardzo złożone zjawisko i dotyczy praktycznie każdej dziedziny życia ludzkiego. Temat budzi zatem wiele kontrowersji oraz emocji. Globalizacja w największym stopniu oddziałuje na gospodarkę, politykę oraz kulturę.

Wpływ procesów globalizacyjnych na ekonomię oraz gospodarkę nie jest gołym okiem zauważalny dla człowieka, niezbędne byłoby przeprowadzenie dogłębnej analizy danych statystycznych, jednakże wpływ globalizacji na kulturę jest już przez społeczeństwo zauważalny. Jest to spowodowane tym, iż każdy w tej kulturze uczestniczy.

W dobie pędzącego postępu technologicznego z dziedziny transportu oraz komunikacji, świat pomniejsza się do rozmiarów, jakich człowiek przeszłości nigdy by się nie spodziewał. Pomysły, idee, wzorce kulturowe oraz moda w bardzo szybkim stopniu się rozprzestrzeniają, a tym samym rozwija się, jak już zostało wspomniane, kultura Zachodu oraz Ameryki Północnej. Silny napór tych kultur oraz zwiększona obecność w mediach, która jest możliwa poprzez szeroki zasięg nośników informacji, wszystko to sprawia, że przejmowana jest kultura oraz moda Stanów Zjednoczonych. Takie działania powodują, że kultura różnych światów, w pewnym stopniu ulega ujednoliceniu.12

Poniżej wykres, który ilustruje jak kształtuje się kino amerykańskie, w porównaniu do kin rodzimych określonych krajów:

Rysunek  3. Kształtowanie się kina amerykańskiego w porównaniu do innych krajów

Źródło: P. Rynikowiak , Kino rodzime a globalizacja, naekranie.pl/artykuly/kino-rodzime-a-globalizacja-jak-walczyc-z-wplywami-zachodu, (data dost.: 17.05.2018)

Społeczno-kulturowy wymiar globalizacji to efekt:

    1. wzmożonej migracji;

    2. masowej turystyki;

    3. komercjalizacji kulturowych produktów;

    4. zmian w stylu życia oraz strukturach społecznych;

    5. działań marketingowych korporacji międzynarodowych;

    6. rozprzestrzeniania się konsumeryzmu;

    7. rozwijania się masowych środków komunikacyjnych13.

Poniżej obraz globalizacji - kraje biedne oraz kraje bogate:

Rysunek 4. Obraz globalizacji i kreolizacji świata

Źródło: T. Wyszowata., Kreolizacja, blog.polskaiswiat.com/2016/globalizacja-czy-kreolizacja-czyli-swiatowe-pany-i-chamy/, (data dost.: 17.05.2018)

Poniżej procesy globalizacyjne:zaniżanie cen produktów, polskiego pochodzenia, z racji zalania rynku polskiego produktami zagranicznymi;

Rysunek 5. Globalizacja w ramach wzrostu SMEs

Źródlo: W. Rybiniak , Procesy globalizacyjne, docplayer.pl/50023307-Procesy-globalizacyjne.html, (data dost.; 17.05.2018)

3.2. Negatywne skutki globalizacji

Zjawisko globalizacji niesie przede wszystkim za sobą wiele zagrożeń. przede wszystkim jest to podział na dwa światy: McŚwiat oraz świat Dżihadu. Autorem takiego stwierdzenia jest Benjamin Barber. Podczas analizowania takiego podziału, przede wszystkim zwraca się uwagę na negatywne skutki procesu globalizacyjnego, które występują w różnych obszarach społecznego życia14.

W dziedzinach gospodarki wymienia się znaczne zróżnicowanie dochodów zarówno pomiędzy państwami biedniejszymi jak i państwami bogatymi, a także między społecznymi grupami w ramach określonych państw. Z procesów globalizacyjnych głównie korzystają osoby wykształcone, skłonni do ryzyka oraz otwarci. W krajach, w których brakuje takich osób, mają małe szanse na pokonanie opóźnień powstających w rozwoju gospodarczym.

W aspekcie ekonomicznym wymienia się również kryzysy finansowe oraz walutowe. Do najważniejszych kryzysów zalicza się ten, który dotknął Meksyk w latach 1994 - 1995 oraz kryzys, który dotknął kraje Azji Południowo - Wschodniej (lata 1997 - 1998) oraz Rosję w 1998 roku, Brazylię w 1999 roku, Argentynę w 2002 roku15.

Globalizacja ekonomiczna może także mieć negatywne skutki nie tylko w krajach słabo rozwiniętych, ale również w bogatych państwach. Taka sytuacja wynika głównie ze strategii, która jest realizowana poprzez nowoczesne ponadnarodowe korporacje, przenoszące produkcje towarów, które nie wymagają wykwalifikowanej siły roboczej, do krajów, które są słabo rozwinięte. Skutkiem tego jest likwidacja miejsc pracy w określonych sektorach i duży wzrost bezrobocia16.

Migracje na skalę masową z biednych krajów do krajów bogatych mogą być spowodowane różnicami podłoża ekonomicznego jak i łatwym przemieszczaniem się. Imigranci, którzy bardzo często są imigrantami nielegalnie, mogą mieć duże problemy z adaptacją w środowisku, czego efektem są przeróżne konflikty.

Do negatywnych zjawisk oraz skutków globalizacji zalicza się również istnienie różnych zagrożeń w sferach funkcjonowania społeczeństwa. Powodem takich zagrożeń mogą być niedoskonałe rozwiązania techniczne, przykładowo wadliwy system sieci komputerowej.

Pomimo działań, które są podejmowane na rzecz ochrony środowiska znaczny niepokój budzi wśród społeczeństwa ewentualne klęski ekologiczne.17 Wielu badaczy podkreśla również fakt, że proces globalizacji przyczynia się także do rozwoju przestępczości zorganizowanej  na skalę międzynarodową.

Poniżej przedstawiono płaszczyzny globalizacji:

Rysunek 6. Płaszczyzny globalizacji w XXI wieku

Źródło: K. Gładkowska , Wymiary globalizacji, portal.managame.pl/forum/widze-swiatowe-tendencje-gospodarcze/80-globalizacja.html, (data dost.: 18.05.2018)

Nowoczesny system przekazywania informacji oraz możliwe szybkie przemieszczanie się służą ludziom uczciwym, ale także ludziom, którzy łamią prawo. Znacznym zagrożeniem jest również działanie grup antyterrorystycznych, w związku z czym w ostatnim czasie podejmowane są inicjatywy, które mają na celu walkę z terroryzmem na skalę światową18.

Poniżej wybrane skutki globalizacji:

Rysunek 7. Wybrane skutki globalizacji w XXI wieku

Źródło: R. Uwiszowska , Nanofinanse, slideplayer.pl/slide/12245662/, (data dost.: 19.05.2018)

Negatywnym skutkiem globalizacji jest również uzależnianie się od sytuacji gospodarczej oraz politycznej innych państw. Jest to uzależnianie się od państw, które są lepiej rozwinięte, decydujące o losach państw, które rozwijają się gospodarczo na mniejszą skalę. Kryzysy państw bogatych pod względem gospodarczym również dotykają kraje biedniejsze19. Przykładowo kryzys brytyjskiego funta, który za sobą pociągnął dewaluację włoskiego lira, a także hiszpańskiej pesety, korony szwedzkiej i trudność franka francuskiego. Meksykański kryzys w 1995 roku rozprzestrzenił się w szybkim czasie na Malezję, Filipiny, Indonezję oraz Koreę. Załamanie moskiewskiej giełdy w 1997 roku skutkowało odpływem inwestorów z rynku rosyjskiego, ale również z rynku ukraińskiego.

Gospodarka w kraju uzależniona jest od sytuacji, która na chwilę obecną panuje w danym kraju. Kraj jest zatem uzależniony od sytuacji gospodarczej, politycznej, zarówno krajowej jak i zagranicznej20.

Kolejnym negatywnym skutkiem globalizacji jest sprzedaż przedsiębiorstw dla firm zagranicznych, budowanie fabryk w innych krajach. Procesom globalizacji może towarzyszyć zmniejszanie się konkurencji na rynkach. Duża część spółek krajowych łączy się ze spółkami zagranicznymi, przez co tworzą się ogromne korporacje. W taki sposób powstaje monopol. Decydowanie się na budowę fabryk w innym kraju, firma jednocześnie zwiększa bezrobocie w swoim rodzimym kraju. Globalizacja może powodować wzrost cen, z racji iż coraz więcej firm wprowadzają monopolistyczny tryb21.

Poniżej tabela przedstawiająca globalizację według Europejczyków:

Kolejnym skutkiem globalizacji jest niszczenie krajowej produkcji oraz nadmierny import towarów. Towary importowane są przede wszystkim tańsze. Im tańsze są towary, tym chętniej są kupowane przez konsumentów. W takich sytuacjach krajowi producenci są bez szans, czego efektem jest upadanie firm oraz wzrost bezrobocia.

Następnym skutkiem procesów globalizacyjnych jest również niszczenie środowiska. Globalizacja w gospodarce przyczynia się do niszczenia środowiska na ogromną skalę. Szczególnie dzieje się to w krajach Trzeciego Świata. Ze zwiększającym się zanieczyszczeniem środowiska walczy stale Unia Europejska22.

Negatywnym skutkiem procesów globalizacyjnych jest również spadek przyrostu naturalnego oraz zmiany społeczne. Jest to kolejny ważny problem, który wynika z globalizacji. Środowisko się starzeje, coraz mniej kobiet zachodzi w ciążę.

Negatywnymi skutkami globalizacji są również:

    1. brak wpływu religii na społeczne życie;

    2. genetyczna modyfikacja spożywczych produktów;

    3. nieznane pochodzenie towarów;

    4. utrudniony data dost. do wybranych usług medycznych;

    5. przedłużająca się wojna w Iraku;

    6. upadek małych przedsiębiorstw;

    7. zagrożenie narodowej tożsamości;

    8. efekt cieplarniany;

    9. monotonność;

    10. zagrożenie naturalnego środowiska;

    11. niszczenie środowiska, na przykład poprzez budowę fabryk;

    12. brak oryginalności;

    13. wzrost liczby zgonów;

    14. międzynarodowe konflikty;

    15. rozwijanie się motoryzacji;

    16. terroryzm i przestępczość międzynarodowa;

    17. społeczne problemy;

    18. migracje oraz uchodźstwo;

    19. rosnące zużycie energii;

    20. pogłębiająca się stale przepaść pomiędzy biednymi oraz bogatymi;

    21. rosnące zanieczyszczenie środowiska;

    22. łatwiejsze przemieszczanie się epidemii23.

W sferze kulturowej negatywnymi skutkami globalizacji są:

    1. niszczenie różnorodności kulturowej;

    2. degradacja kulturowa oraz narodowa normy;

    3. niszczenie lokalnych tożsamości.

Negatywnymi skutkami są również:24

    1. rosnąca możliwość działania wielkich mediów, czyli światowe rynki informacji, rozrywki, opinii, które zostały zdominowane przez kilka największych koncernów;

    2. marginalizacja pewnych krajów oraz regionów;

    3. kulturowa homogenizacja;

    4. pogłębianie nierówności rozwojowych;

    5. trudna do wykrycia korupcja;

    6. globalny terroryzm;

    7. żywiołowy przepływ kapitału;

    8. nielegalny handel oraz stracenie kontroli na międzynarodowym handlem;

    9. międzynarodowa przestępczość zorganizowana;

    10. migracje, które są niekontrolowane;

    11. uniformizacja kultury;

    12. zagrożenie dla kulturowej tożsamości;

    13. konflikty zbrojne odbywające się wewnątrz państw;

    14. zanieczyszczanie środowiska naturalnego;

Poniżej elementy, które mają ogromny wpływ na proces globalizacyjny:

Poniżej aspekty globalizacji:

Rysunek 9. Aspekty globalizacji w XXI wieku

Źródło: Iwinkowski L., Globalizacja, magdalenaszpunar.com/_publikacje/2006/Globalizacja-ziszczenie_wizji_McLuhana.htm, (data dost.: 19.05.2018)

Skutki globalizacji bardzo silnie oddziałują na sfery prywatne w życiu człowieka, globalizacja nie odbiega bowiem od sfery społecznej i nie zachodzi w innym wymiarze. Globalizacja jest napędzana trzema czynnikami25:

    • upadek sowieckiego komunizmu, następujący w wyniku rewolucji  we Wschodniej Europie;

    • rozwój regionalnych oraz międzynarodowych rządowych mechanizmów, na przykład Unia Europejska, która stanowi pionierską  formę ponadpaństwowych rządów, czy też Organizacja Narodów Zjednoczonych;

    • działalność organizacji międzynarodowych oraz międzyrządowych organizacji pozarządowych, na przykład WWF, Greenpeace, Amnesty International oraz Global Environment.

Poniżej zostanie przedstawiona konceptualizacja globalizacji według trzech tendencji:

Tabela 2. Konceptualizacja globalizacji według nowoczesnych tendencji

konceptualizacja

Hiper-globaliści

sceptycy

zwolennicy koncepcji transformacji

Co nowego?

Epoka globalna

Bloki handlowe, słabsza niż w minionych okresach władza terytorialna

Bezprecedensowa w skali dziejów sieć wzajemnych powiązań

Dominujące właściwości

Globalny kapitalizm

Globalne zarządzanie

Globalne społeczeństwo obywatelskie

Świat mniej współzależny niż w latach 80.

„gęsta” (intensywna i ekstensywna) globalizacja

Siła rządów narodowych

Słabnie i zanika

Wzmacnia się lub rozszerza

Odtwarza się i restrukturyzuje

Czynniki globalizacji

Kapitalizm i postęp techniczny

Rządy i rynki

Połączone siły nowoczesności

Wzory stratyfikacji

Erozja dawnych hierarchii

Dalsza marginalizacja Południa

Nowy kształt porządku światowego

Główny motyw

Bary McDonalda, Madonna

Interes narodowy

Transformacja społeczności politycznej

Konceptualizacja globalizacji

Przebudowa ram ludzkiego działania

Internacjonalizacja i regionalizacja

Przebudowa relacji między regionami i działanie na odległość

Trajektoria historyczna

Cywilizacja globalna

Bloki regionalne/ zderzenie cywilizacji

Nieokreślona: globalna integracja i fragmentacja

Argument podsumowujący

Kres państwa narodowego

Internacjonalizacja jest uzależniona od zgody i poparcia rządów

Globalizacja zmienia sposób sprawowania rządów i politykę światową

Źródło: opracowanie własne na podstawie A.Giddens , Socjologia, Wyd. PWN, Warszawa 2004 str. 81 -83

3.3. Pozytywne skutki globalizacji

Jak każdy proces, globalizacja niesie za sobą zarówno negatywne jak i pozytywne skutki. Globalizacja przede wszystkim może prowadzić do całkiem nowych form rządów, a także rozszerzenie demokracji na większą liczbę państw, w rezultacie czego dochodzi do powstania nowych pokojowych systemów światowych.26

W 1993 roku, ponad 100 największych firm zatrudniało około 5 milionów pracowników na całym świecie. Były to wielkie firmy, które posiadały większość swojego kapitału poza granicami państwa, na przykład Bayern miał około 93%27. Przeważnie takim wartościom odpowiada wysoki udział osób zatrudnionych w zakładach, które znajdują się poza granicami kraju. Wybór tej lokalizacji jest głównie podejmowany po przeanalizowaniu kwestii kosztów produkcji. Wielkie firmy budują swoje zakłady, w takich miejscach, gdzie zwykle tańsza jest siła robocza, są słabsze związki zawodowe, niższe podatki, słabiej jest rozbudowana opieka społeczna. Takie sytuacje pozwalają na produkcję po niższych kosztach, co niesie za sobą zwiększające się zyski. Dzięki globalizacji, ceny mogą ulec spadkom, produkty będą zatem dużo tańsze28.

Globalizacja w sektorze gospodarki przyczynia się także do konkurencyjności określonych przedsiębiorstw, wymusza również elastyczność, efektywność oraz innowacyjność w gospodarowaniu. Prowadzi to do niższych cen towarów oraz usług, przez co umożliwia to także szeroką data dost.ność. Uczestniczenie w globalizacji gospodarczej to dźwignia gospodarczego rozwoju. Na skutek zjawiska globalizacji następuje zmniejszenie możliwości oddziaływania danego państwa na gospodarkę, która coraz bardziej podlega pod wpływy sił, które działają na skalę światową.

Globalizacja w niektórych aspektach oddziałuje również na kulturę oraz komunikację. Taka zależność wynika przede wszystkim z rozwoju środków masowego oraz indywidualnego przekazu, a także zwiększonej łatwości w podróżowaniu29. Dzięki temu, bardzo szybko rozwija się wzorzec konsumpcyjny oraz idea, która dotyczy organizacji współczesnego świata. Wszelkie odległe obszary cywilizacyjne, znalazły się w kontakcie bezpośrednim. Przekazy kulturowe skierowane są z krajów bogatych do krajów biedniejszych. Biedniejsi zaś dążą do naśladowania tych bogatszych krajów, o czym było już wspomniane, pod względami poziomu życia oraz stylu życia30.

Globalizacja przyczynia się także do powstawania zupełnie nowych kultur, które powstają na skutek  mieszania się innych, bardziej rozmaitych kultur.

Dzięki globalnej kulturze pojawiło się również zjawisko, nazywane zjawiskiem trybalizmu, czyli poczucie tożsamości określonych grup ludzi wynika nie z samego wspólnego wychowania oraz życia, ale także ze wspólnych zainteresowań, ideałów, poglądów czy pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Takie poczucie tożsamości występuje także między osobami, które są odległe od siebie przestrzennie. Dzięki temu jest możliwość zawierania nowych przyjaźni, z odległych miejsc, co pozwala na dalsze rozwijanie swoich upodobań.

Jedną z ważnych rzeczy w globalizacji jest także nadzieja na likwidację w pewnym stopniu wojen. Konfrontację militarną powinna zastąpić konfrontacja ekonomiczna. Ludzie nie będą już ginąć , tradycyjna wojna zacznie zanikać31.

Niektórzy w społeczności uważają, że proces globalizacyjny jest pewnego rodzaju zakończeniem rozwoju gospodarki rynkowej. Postęp w takim przypadku jest skutkiem  likwidacji pewnych ograniczeń, które dotyczą działań mechanizmu rynkowego. Podstawa rozwoju rynkowego gospodarczego ładu jest wolność w gospodarowaniu oraz własnościowe bezpieczeństwo.

Globalizacja przyczyni się również do połączenia oraz zawarcia przyjaźni pomiędzy ludźmi, co zmniejszy znacznie różnicę pomiędzy odrębnymi narodami.

Znawcy cywilizacji współczesnych twierdzą, że o globalnej polityce decydują inne odrębne cywilizacje. Wszelkie konflikty mogą zatem wynikać z powstałych różnic kulturowych pomiędzy tymi cywilizacjami. Społeczeństwa oraz kraje o zbliżonych do siebie kulturach zbliżają się, zaś społeczeństwa czy kraje, które mają odmienne kultury oddalają się od siebie. Proces ten prowadzi do tworzenia granic, ale również do powstawania przeróżnych sojuszy, a także określania wspólnych tożsamości w ramach jednej cywilizacji. Poniżej wykres, który przedstawia ile osób zna zjawisko globalizacji:

Rysunek 10. Świadomość o globalizacji pomiędzy ludzi XXI wieku

Źródło: L. Iwinkowski., Globalizacja, http://www.magdalenaszpunar.com/_publikacje/2006/Globalizacja-ziszczenie_wizji_McLuhana.htm, (data dost.: 19.05.2018)

Globalizacja i wpływ na poziom życia

Globalizacja ma duży wpływ na ludzkie życie. Dzięki globalizacji pojawia się możliwość lepszego życia dla społeczeństwa. Osoby wychowujące się w biedniejszym środowisku oraz patologicznych warunkach, nadal w tym tkwią, zaś globalizacja pomaga to zmienić. Dzięki globalizacji w gospodarczym wymiarze dochodzi do fuzji wielu spółek, zwiększa się zatem kapitał oraz znaczenie na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Zwykle dochodzi do fuzji spółek krajowych z zagranicznymi, co daje większe możliwości rozwoju, dając na przykład więcej miejsc pracy. Zwiększaniu ulegają także płace pracowników

Nowe technologie oraz rozwój usług

Wraz ze zwiększaniem rynków zbytu, zwiększa się również zapotrzebowanie na usługi, a także na nowe technologie. Podstawowa usługa, której obecność zawdzięcza się procesom globalizacji jest globalna sieć, czyli inaczej Internet. Nie jest to jednak jedyna zasługa procesów globalizacyjnych. Kolejną powstałą technologią jest VOD oraz PVR, które stają się równie popularne. Reasumując dzięki globalizacji mamy dostęp do wielu nowych technologii oraz usług, które stopniowo będą wprowadzane w życie społeczeństwa.

Powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz łączenie się wielu przedsiębiorstw. Modernizacja oraz unowocześnianie firm, a także poprawa warunków pracy

W ostatnim czasie dochodzi do fuzji wielu przedsiębiorstw. Dochodzi do fuzji spółek zagranicznych z krajowymi. Firmy krajowe, ale również zagraniczne nie decydują się tylko i wyłącznie na fuzje. Bardzo często powstają również nowe firmy, producenci zagraniczni bardzo często decydują się na budowę fabryk w Polsce czy innych krajach32. Koszty produkcyjne są wtedy znacznie mniejsze, niż w rodzimym kraju. Wraz z wejściem zagranicznych przedsiębiorstw, poprawie ulegają również warunki pracy. Wszyscy europejscy producenci podporządkowują się oczywiście standardom Unii Europejskiej.

Spadek cen, a także wolny data dost. do towarów oraz rozwój handlu pomiędzy państwami, a także poprawa traktowania konsumentów

Jedną z ważnych cech globalizacji jest również rozwój handlu pomiędzy państwami. Globalizacja przede wszystkim otwiera rynki krajów, producenci mogą swoje produkty sprzedawać w innych krajach. Niektóre z państw ze względu na polityczne stosunki nie mają możliwości przepływu towarów do innych krajów33. Możliwa wymiana handlowa ma swoje korzenie w swobodach Unii Europejskiej. To dzięki tym swobodom istnieje taka możliwość jak swobodny przepływ kapitału, usług oraz towarów.

Kolejną z podstawowych korzyści, które płynie z procesów globalizacyjnych jest obniżanie cen. Należy zwrócić również uwagę na lepsze traktowanie klientów przedsiębiorstw34. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej, co tym samym zwiększyło  stopień globalizacji, pojawiły się zupełnie nowe prawa konsumenckie. Istnieje dużo organizacji, które mają na celu dbanie o swoich klientów. UOKiK czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dba o prawa konsumentów, ale również producentów. Jest to główna instytucja, która działa w Polsce. Firmy również zaczęły dbać o swoich klientów, co jest wynikiem obawy, że klient przejdzie do konkurencji. Pojawiły się także instytucje, które regulują działanie przeróżnych firm, na przykład UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej), który przede wszystkim dba o rynek telekomunikacyjny35. Producenci także dbają o swoich klientów, ponieważ obawiają się o wysokie kary, które są nakładane przez UKE. Konkurencja stale rośnie, zaś firmy starają się robić jak najwięcej, aby móc zdobyć nowych klientów.

Dzięki globalizacji otwiera się zatem rynek innym krajom. Globalizacja może powodować wzrosty cen, czego efektem jest tworzenie monopolu, dzięki niej ceny produktów mogą także stosunkowo spaść, ponieważ może pojawić się konkurencja pod postacią  producentów zagranicznych, którzy oferują tańsze produkty.

Zakładanie fabryk za granicą oraz dostarczanie pomocy biedniejszym państwom

Pozytywnym skutkiem globalizacji jest również tworzenie fabryk poza granicami kraju. Przyczynia się to przede wszystkim do rozwoju kraju, w którym powstała nowa fabryka. Następuje zmniejszanie bezrobocia oraz obniżanie cen, które niesie ze sobą pewne zagrożenia. Przedsiębiorstwa budują swoje nowe fabryki, głównie w celach oszczędnościowych zatrudniają tam lokalnych pracowników oraz płacą tyle samo co inne fabryki, które działają także na terenie tego państwa. Takiemu pracodawcy oczywiście się to opłaca, zazwyczaj pracownikom lokalnym płaci się dwa razy mniej niż pracownikom w swoim rodzimym kraju. Pracodawcy wiele zyskują na gospodarkach słabo rozwiniętych gospodarkach innych krajów. Innym plusem zakładania fabryk w słabiej rozwiniętych państwach, państwa bogatsze muszą się wtedy zajmować biedniejszymi krajami. Zakładanie fabryk poza granicami kraju jest znacznie bardziej opłacalne dla przedsiębiorstw. Na tym zyskują także mieszkańcy danego kraju.

Poniżej kategoria globalizacji oraz elementy i procesy tej globalizacji:

Tabela 3. Kategorie, elementy i procesy globalizacji

Najbardziej wymierne ekonomiczne korzyści wynikające z procesów globalizacyjnych:36

    • dopływy kapitałów zagranicznych;

    • data dost. do nowych informacji;

    • nowoczesne technologie;

    • powiększanie rynków zbytu;

    • rozszerzanie produktów na rynku zbytu;

    • zwiększanie presji dotyczącej modernizacji;

    • wzrost efektywności gospodarczej działalności;

    • ożywianie inwestycji;

    • nowe miejsca pracy;

    • pobudzanie eksportu;

    • wzrost gospodarczy;

    • udział w międzynarodowych podziałach pracy;

    • podnoszenie poziomu życia;

    • cywilizacyjny awans.

Globalizacja tworzy nowe układy stosunków między ludźmi oraz stosunki międzynarodowe, gdzie światowa gospodarka światowa znacznie się integruje, globalizacja powoduje również postęp cywilizacyjny świata, a także znosi bariery pomiędzy barierami. Globalizacja stwarza także możliwości rozwoju życia , promuje efektywność oraz  wydajność, a także umożliwia krajom na czerpanie korzyści, które płyną z procesów cywilizacyjnych. Globalizacja może również zapewnić ogólny dobrobyt.

Zakończenie

Jednym z najważniejszych tematów dzisiejszego świata jest dyskusja na temat globalizacji. Proces globalizacyjny jest bardzo złożonym zjawiskiem, dotyczącym prawie każdej dziedziny życia, budzi w związku z tym mnóstwo emocji oraz wiele kontrowersji. Globalizacja najbardziej oddziałuje na politykę, kulturę oraz gospodarkę.

Proces globalizacji kultury cechuje takimi czynnikami, jak komercjalizacja oraz umasowienie, uniformizacja na skalę światową, przewaga jednokierunkowych przepływów z kulturowych centrów do peryferii, ekspansyjność kultury najbardziej rozwiniętych krajów gospodarczo.

Uniformizacja kultury następuje poprzez masowy kontakt osobisty, nabywanie produktów technicznych lub konsumpcyjnych, przenoszenie kulturowych wzorów przy pomocy mass-mediów,

Globalizacja jest zjawiskiem, które istnieje już od wielu lat cały czas postępuje, w wielu sferach. Jedną z nich jest również sfera globalizacji kulturowej, która cały czas się pogłębia. Kultury różnych krajów mieszają się ze sobą lub jedne kraje przenoszą się na kultury innych krajów. Najbardziej powszechne jest zagłębianie się w kulturze Zachodu oraz Ameryki Północnej, na przykład pojawianie się McDonalds`ów w wielu innych krajach, w których wcześniej ich nie było.

Globalizacja niesie za sobą wiele skutków, zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Z jednej strony pojawia się wiele nowych miejsc pracy, gospodarka się rozwija, powstają nowe fabryki, zwiększa się udział kapitałów zagranicznych. Z drugiej zaś dochodzi do zacierania się kultur i powstawania zupełnie nowych, które w żaden sposób nie są związane z tamtymi kulturami.

Globalizacja w wymiarze społeczno-kulturowym jest efektem rozwoju turystyki, komercjalizacji produktów, wzmożonych migracji, rozprzestrzeniania się konsumeryzmu.

Hipoteza postawiona we wstępie zostaje zatem potwierdzona wszystkimi powyższymi argumentami.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-6-10-1528628061.php > [Accessed 04.06.20].