Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

3.4 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN JUDEȚUL CLUJ

Scopurile  privind  dezvoltatrea  turismului  în  Județul  Cluj sunt următoarele:

• Promovarea prin turism a județului;

• Dezvoltarea economică a județului, prin dezvoltarea sectorului turistic;

• Ridicarea nivelului de trai prin dezvoltarea turismului local. Aici ne referim la crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, prin ameliorarea calităţii mediului, înfrumuseţarea oraşului, oferirea unor noi posibilităţi de agrement şi refacere atât pentru locuitorii oraşului cât şi pentru turişti.

Obiectivele acestei strategii sunt:

• Cooptarea într-un parteneriat amplu şi corelarea tuturor iniţiativelor privind

prezentul şi viitorul turismului clujean;

• Atragerea investitorilor străini autohtoni şi străini, publici şi privaţi;

• Diversificarea şi creşterea calitativă a serviciilor turistice;

• Dinamizarea circulaţiei turiştilor, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe şi indirecte;

• Dezvoltarea diferitelor forme de turism, cu accent pe: turismul de afaceri; turismul cultural-academic, istoric, religios; turismul medical-stomatologic-

estetic; alte forme de turism (turismul de agrement, ecologic, agroturismul,

turismul sportiv, de tranzit, turismul extrem, etc.).

Necesitatea înfiinţării unui oficiu de turism este justificată pe de o parte de aplicarea unor politici raţionale de dezvoltare şi modernizare durabilă pe plan local în vederea eficientizării actului de administrare a resurselor turistice, iar pe de altă parte de obiectivele pe care un astfel de serviciu şi le propune: promovarea susţinută a „dezvoltării turistice în scopul creşterii beneficiilor obţintute de pe urma valorificării resurselor turistice pentru comunitatea locală” (Francesco Frangialii, secretar general al Organizaţiei Mondiale a Turismului); promovarea imaginii reale a județului Cluj în special şi a judeţului  Cluj  în general, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional; realizarea unor programe în parteneriat cu oficiile de turism de pe lângă primăriile oraşelor înfrăţite cu Județul Cluj; abordarea sistematică a pieţei şi infrastructurii existente, care să grupeze într-un cadru coerent, pe o bază locală şi zonală, strategiile de dezvoltare ale tuturor actorilor publici şi privaţi implicaţi în turism; identificarea resurselor turistice antropice şi naturale al căror grad de exploatare este scăzut şi înaintarea de propuneri în vederea introducerii cât mai rapide a acestora în circulaţia turistică; analizarea propunerilor venite din partea agenţilor publici şi economici de asociere cu Primăria județului Cluj în vederea creşterii gradului de exploatare a resurselor turistice locale şi zonale; iniţierea unor investiţii publice directe pentru restaurarea/ ameliorarea atracţiilor turistice cu grad ridicat de importanţă.

Domeniul de activitate: servicii oferite publicului (informarea turistică, consiliere juridică, statistică, etc. cu privire la sectorul turistic, în scopul îmbunătăţirii calităţii mixului de marketing al agenţilor economici din domeniu); activităţi de management intern (prelevarea şi prelucrarea informaţiilor care prezintă importanţă pentru sectorul turistic- valorificarea resurselor turistice; marketing şi analiză economică, prognoze, studii de evaluare şi fezabilitate, informare, baze de date).

Oficiul de turism subordonat Primăriei şi Consiliului local al județului Cluj va îndeplini următoarele atribuţii:

a) integrarea tuturor factorilor implicaţi în dezvoltarea turismului pe plan local (instituţii publice locale şi centrale, diferite organisme publice sau private - ANT, ANTREC, ONG-uri, agenţi privaţi de turism- hoteluri, agentii de turism, restaurante, etc.), activarea parteneriatului public- privat într-un efort cumulat de relansare a turismului clujean, explorarea  posibilelor parteneriate regionale  şi  a avantajelor colaborării cu agenţiile de promovare din alte judeţe.

Aici putem menţiona: organizarea de dezbateri cu privire la dezvoltarea şi strategia turismului local, cu participarea organizaţiilor profesionale, agenţilor economici de profil, instituţiilor de învăţământ cu specific de turism şi altor factori componenţi (reprezentanţii autorităţilor locale, Consiliul Judeţean şi Prefectura Cluj, Agenţia de Dezvoltare Nord Vest, reprezentanţii sectorului agroturistic etc.), având ca finalitate identificarea resurselor şi a posibilităţilor de finanţare a unor proiecte, precum şi elaborarea unor strategii şi politici pe termen scurt, mediu şi lung; şi iniţierea unor programe de formare profesională adecvate pentru lucrătorii şi profesioniştii din turism, realizarea unor materiale promoţionale pentru pensiunile mici, etc.

a) crearea şi punerea la dispoziţia turiştilor şi a factorilor interesaţi a unei baze de date completă şi operativă, privind oferta turistică din județ şi proximităţi: bază turistică: (locuri de cazare (hoteluri, pensiuni, etc.), restaurante, cluburi, puncte de agrement; agenţii de turism şi rent-a-car), puncte de atracţie turistică (muzee, monumente, biserici şi alte atracţii cultural- istorice); modalităţi de petrecere a timpului liber (agrement); trasee şi obiective turistice periurbane, căi de acces; servicii oferite, nivel de preţ, orar, etc.;

Monitorizarea şi evaluarea diferiţilor indicatori cantitativi şi calitativi – fluxul turistic, cererea turistică, factorii motivaţionali, etc: numărul de turişti români şi străini, ponderea cererii interne şi externe în totalul cererii turistice anuale; indicele modificării în timp a cererii interne şi externe; repartiţia pe zone de provenienţă (ţări) a cererii turistice externe şi provenienţa regională a cererii turistice interne; gradul de ocupare al potenţialului de cazare;  distribuţia  cererii  turistice  pe  principalele  forme  de  cazare;  structura  cererii turistice pe mijloace de transport folosite; durata medie a sejurului; sezonalitatea cererii turistice; încasarea medie turistică pe cap de locuitor, etc.

Se va urmări armonizarea sistemului de indicatori statistici folosit cu cel agreat de Organizaţia Mondială a Turismului, fapt care va avea ca şi rezultat o identificare a cauzelor/ respectiv a efectelor ce influenţează/ decurg din manifestarea fenomenului turistic.

Prin transparenţa pe care Oficiul de turism o va manifesta atât faţă de agenţii economici, cât şi faţă de administraţia publică, prin informarea asupra rezultatelor analizei sistemului de statistici turistice, se vor putea lua acele măsuri necesare creşterii eficienţei economice.

O altă strategie este implicarea în crearea unui brand pentru Județul Cluj şi realizarea unui website Clujul Turistic, menit a funcţiona ca o agendă de călătorie online şi ca ghid de turism pentru călători. Aici facem referire la analizarea vizitatorilor paginii de internet pentru a susţine activitatea de promovare turistică; stabilirea de link-uri către website-urile altori pateneri din turism; publicarea unor broşuri de informare trimestrială pentru clienţii online; crearea unui sistem de rezervare online; şi actualizarea lunară şi întreţinerea lunară şi întreţinerea website-ului.

b) editarea unor materiale promoţionale de calitate, care să proiecteze o imagine pozitivă a turismului din Județul Cluj (reviste de profil, broşuri, pliante, hărţi şi ghiduri turistice, ilustrate, erc.).

O idee ar putea fi lansarea unei ediţii exclusive a Revistei Force Tourism – business & tourism magazine şi a unei hărţi sau ghid turistic, dedicate special județului Cluj.

c) se poate face publicitate prin distribuţia gratuită a revistei şi a ghidului în 15.000 de exemplare; conceperea şi imprimarea unei broşuri promoţionale; crearea şi distribuirea calendarului şi programului de evenimente bianuale; conceperea unor pachete de vizite pentru turişti , de una, două sau trei zile.

d) organizarea unor evenimente/ manifestări cultural- artistice care atrag vizitatori autohtoni şi străini şi pot constitui prilejuri de promivare şi dinamizarea a turismului local

În această categorie putem include festivalurile muzicale; târguri, expoziţii, saloane (Salonul naţional de carte, Târgul cadourilor de iarnă); conferinţe medicale, seminarii academice, întruniri de afaceri, simpozioane; sesiuni de comunicări ştiinţifice sub tutela Oficiului de turism, la care vor fi abordate diferite teme (Turismul şi calitatea vieţii, Dezvoltarea turismului şi protecţia mediului –împreună pentru o armonie de durată, Tehnologia şi natura- cele două provocări ale turismului la începutul secolului XXI, Ecoturismul- cheia unei dezvoltări susţinute, Contribuţia turismului la prezervarea patrimoniului cultural, Turismul pentru tineret- premisă a cunoaşterii culturale şi istorice, Comunicarea, informarea şi educarea – căi de alimentare a dezvoltării turistice, Dezvoltare prin turism, Parteneriatul public- privat – cheia dezvoltării turistice> promovarea mixtă- privată şi instituţională, Management de calitate – turism de calitate, etc.) ; lansări de carte, lansarea unor reviste, deschiderea unor obiecte turistice (hoteluri, restaurante, cluburi); activităţi organizate în colaborare cu 13 oraşe înfrăţite din străinătate, pentru promovarea imaginii județului Cluj şi a ofertei turistice prin intermediul Primăriilor cu care avem legături privilegiate ( Dijon şi Nantes din Franţa, Zagreb - Croaţia, Koln - Germania, Pecs - Ungaria, Columbia - Carolina de Sud, SUA, Beer - Sheva - Israel, Zhengzhou - R.P Chineză, Suwon - Republica Coreea, Makati - Filipine, Chacao – Caracas - Venezuela, Sao-Paulo - Brazilia, Korcea - Albania); susţinerea unor seminarii despre Cluj.

   e) organizarea  unor  tururi/  circuite  turistice-  programe  turistice  pe  circuite tematice (istorice, geografice, economice, complexe, etc.).

Implimentarea programului guvernamental “Autobuzele turistice” iniţiat de Autoritatea Naţională pentru Turism, program care poate contribui atât la promovarea cât şi la dezvoltarea turismului, şi care poate implica într-un mod benefic atât autorităţile locale cât şi ANAT.

În urmă acestor organizări sunt aşteptate următoarele rezultate: dinamizarea circulaţiei turiştilor, publicitate eficientă, creşterea numărului de turişti şi a veniturilor directe, dezvoltarea turismului cultural, accesul mai rapid la informaţie şi accesul mai comod la monumente şi produse turistice.

f) alte acţiuni de marketing touristic.

Aici vorbim despre:

Promovare: cooperarea cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru  promovarea  județului  Cluj la  târguri  de  turism  naţionale  şi internaţionale; organizarea în colaborare cu oficiile de turism din România a unor misiuni de vânzări în alte oraşe care pot furniza turişti; organizarea unor excursii de familiarizare pentru presa de turism şi publicaţiile liniilor aeriene; proiectarea şi construirea unui stand de prezentare care să fie utilizat la târguri.

Publicitate: stabilirea unui set iniţial de criterii pentru amplasarea anunţurilor publicitare în diferite medii de comunicare; clasificarea priorităţii obiectivelor în funcţie de audienţă, accesibilitate şi cost; crearea criteriilor de măsurare a impactului publicităţii; producţia unui spot video de zece minute care să fie folosit în autocarele de turişti pentru a familiariza pasagerii cu zona înainte de a sosi la destinaţie şi în alte scopuri promoţionale, la târguri, etc.

Relaţii publice şi relaţii cu presa, pentru asigurarea unui nivel maxim de expunere pentru Județul Cluj şi pentru avantajele sale turistice: dezvoltarea unor relaţii cu scriitorii de jurnale de călătorie din România şi încurajarea scrierii unor prezentări turistice de calitate despre Cluj; dezvoltarea de relatii cu liniile aeriene româneşti sau străine care deservesc ţara şi promovarea prezentărilor turistice de calitate despre Județul Cluj; realizarea unui Eveniment Anual în Județul Cluj, la care să participe oficialităţi din partea guvernului, industriei turistice şi presei.

Cercetări de marketing touristic - studii şi analize periodice privind conjunctura pieţei locale, interne şi externe a serviciilor de turism, în vederea luării deciziilor strategice şi stabilirii impactului eforturilor de marketing.

Analiza pieţei, proiectarea şi implementarea de baze de date în turism: crearea unei baze de date cu tour-operatorii din turism şi persoanele care au nevoie de informaţii turistice; elaborarea unui chestionar care să evalueze gradul de satisfacţie a turiştilor şi atragerea participării hotelurilor şi industriei de servicii turistice pentru a asigura feed- backul din partea turiştilor; analiza anuală a rezultatelor în vederea întocmirii planului de marketing viitor.

Realizarea de studii de marketing şi analize de prefezabilitate şi fezabilitate cu privire la proiectele ce se vor înainta pe probleme de turism: prognoze, strategii şi politici de marketing pentru servicii de turism; consultanţă pe probleme de turism pentru agenţii economici; cercetări  aplicative pentru  dezvoltarea turismului pe plan local  şi zonal, dezvoltarea şi diversificarea ofertei turistice, modernizarea şi dezvoltarea turismului în

contextul integrării europene; proiecte de valorificare a potenţialului turistic în teritoriul adiacent județului şi de dezvoltarea turistică a zonelor, staţiunilor şi localităţilor turistice; proiecte de amenajare şi echipare turistică regională; studii de oportunitate şi fezabilitate pentru realizarea şi modificarea de structuri turistice, construirea de societăţi mixte, divizări de societăţi comerciale; dezvoltarea produsului, inventarierea principalelor resurse turistice şi elaborarea de propuneri de dezvoltare turistică, care vor sta la baza programului anual de dezvoltare a turismului, crearea unui inventar de îmbunătăţiri dorite la nivel public şi privat, pentru a asigura servicii eficiente pentru turişti sau pentru a spori experienţa turistică.

Contribuirea la creşterea calităţii produselor turistice, urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât agenţii economici cu activitate în domeniul turismului să aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protejare a acestora.

Trecerea în revistă a standardelor Uniunii Europene cu privire la cazare, restaurante, capacităţi de alimentaţie publică şi alte servicii de turism, precum şi a criteriilor UNESCO de recuperare a „structurilor cu semnificaţie istorică” şi analizarea potenţialului de aplicare a acestora.

Explorarea posibilităţilor de a îmbogăţi oferta de agrement şi experienţele culturale de pe teritoriul județului Cluj.

Promovarea programelor de reamenajare, reparare, curăţire şi înfrumuseţare a comunităţii în zonele de dezvoltare economică cu un aflux mare de vizitatori.

Investiţii de capital pentru acoperirea necesităţii de a îmbunătăţi infrastructura drumurilor de acces către obiectivele turistice.

Program de îmbunătăţire a semnalizării rutiere în vederea direcţionării turiştilor către atracţiile turistice locale.

Panourile cu  “Bine aţi venit”, plasate la intrarea în localitate să fie proaspăt vopsite şi atractive.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-6-13-1528879560.php > [Accessed 30.05.20].