Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

İhtiyaçlar, istekler ve talepler

Pazarlamacılar ve müşteriler

Ürünler

Değer, Fiyat ve Tatmin

Değişim

İlişkiler ve Ağlar

Pazarlar  

Şekil 1: Pazarlamanın Öğeleri

Kaynak:  Kotler,  P.  Marketing  Management:  Analysis,  Planning, Implementation, and Control, New Jersey, Prentice-Hall, 1997, s.9.

Pazarlama Anlayışındaki Değişim

Günümüz pazarlama anlayışına gelininceye kadar pazarlama alanındaki değişme ve gelişmeler şu şekilde incelenebilir:

Üretim Anlayışı

Sanayi Devrimi, hem bilimsel hem de teknolojik gelişmelerin yaşanmaya başlaması, işletmelerin hızlı üretim yapmasına ve bunların meyvelerini toplamasına ön ayak olmuştur . Üretim anlayışının temel varsayımları şöyle sıralanabilir (Koç, 2015:78):

 Üretilen ürünlerin satış sorunu yoktur.

 Ürün ve hizmetlerin talepleri arzlarından daha fazladır.

 Tüketicilerin isteklerini öğrenmeye gerek yoktur.

İşletmelerin pazarlama ile ilgili bir sorumluluğun olmaması 1920'li yıllara gelinceye kadar sürmüştür. Ürün veya hizmeti tüketicilerin arayıp bulacağını düşünen işletmeler, üretim ve parayı temel işlev olarak görmektedirler. Üretim anlayışı talebin arzdan fazla olduğu zamanlarda geçerlidir. (Kocabaş ve diğerleri, 1999: 12-13).

Üretim anlayışında tüketici pazarda ne bulursa onu alabilecektir. Üretim anlayışına göre pazarlamanın yapması gereken şey, üretimi geliştirmek ve iyi bir dağıtım kanalı ile beraber ürünleri pazara ulaştırabilmektir (Altunışık ve diğerleri, 2002: 17).

Ürün Anlayışı

Pazarlama düşüncesi 1.Dünya Savaşı'nın sonu ile 2.Dünya Savaşı'nın arasında ön plana çıkarak, üretilen ürünün kalitesine ve performansına odaklanmıştır. Ürün anlayışına yönelik pazarlama fikrinin ortaya çıkmasıyla birlikte, tüketicilere sunulan ve en iyi performans gösteren ürünlerin tercih edilebileceğini kabul ederler (Erbaşlar, 2014: 16).

Büyük ekonomik krize kadar devam eden bu anlayışta ürettiğimi satarım düşüncesi hakim olmaktadır. Bu dönemde üreticilerin az sayıda olması, rekabet sorununu da ortadan kaldırmıştır. Müşterilerin markalar arasında bir seçim yapma zorunluluğunun olmaması müşteri beklentileri, ihtiyaç ve isteklerinin üzerinde durulmamasına neden olmuştur. (Yeygel, 2006: 200).

Yaklaşım Odak Noktası Amaç ve Özellikleri

Üretim İmalat • Üretimin arttırması

• Maliyetlerin düşürülmesi ve kontrol edilmesi

• Satış artışıyla kar maksimizasyonu

Ürün Mamuller • Kalitenin ön plana çıkması

• Kalite seviyesinin yükseltilmesi

• Satış artışıyla kar maksimizasyonu

Satış Üretilenin Satılması(Satıcının ihtiyaçları) • Promosyon ve satış faaliyetlerine ağırlık verilmesi

• Satış devir hızının yükseltilmesi yoluyla kar artışı

Pazarlama Tüketici Ne İstiyor?(Tüketicinin İhtiyaçları) • Bütünleşik pazarlama

• Üretimden önce ihtiyaçların belirlenmesi

• Müşteri sadakati ve tatmini ile kar artışı

Tablo: Değişen Pazarlama Yaklaşımı ve Özellikleri (Altunışık ve diğerleri, 2002: 18). Bunun içeriğini bul

1. Satış Anlayışı

Satış anlayışına göre, işletmenin, tüketicinin dikkatini çekebilmek için önemli bir çaba sarf etmediği sürece tüketicilerin ürünü ya hiç satın almayacağı ya da yeteri kadar ürün almayacağı varsayılır (Tek, 1999: 13).

Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan ekonomik durgunluk sonucu pazarlama, işletmeler için önemli bir fonksiyon haline gelmeye başlamıştır. Satış anlayışının geliştirilmeye başlandığı bu dönemde işletmeler tüketicilerin ve pazarın istek ve ihtiyaçlarını önemsemeye başlamıştır. Bu anlayış mal ve hizmetin satın alınmadığı görüşünden, satıldığı görüşüne geçişini yansıtmaktadır. Bu sebeple ürünlerin satışına ve mal ve hizmetleri tanıtma faaliyetlerine büyük önem verilmektedir (Kocabaş ve diğerleri, 1999: 12).

Satış ve pazarlama anlayışları karşılaştırıldığında aşağıdaki temel farklılıklar ortaya çıkmıştır (Koç, 2015:81):

    Satış Anlayışı    Pazarlama Anlayışı

İşletme-Üretimin Yapıldığı Yer

Pazar

Başlangıç

Noktası

Mevcut Ürünler

Tüketici İhtiyaçları

Odaklanma

Satış ve Promosyon

Bütünleşmiş/Bütünleşik Pazarlam

Araçlar

Satış Hacmi Vasıtasıyla Kar

Müşeti Tatmini Vasıtasıyla Kar

Sonuçlar

Şekil: Satış ve Pazarlama Anlayışlarının Karşılaştırılması

2. Çağdaş Pazarlama Anlayış

1970'lı yıllarda yaygınlaşan çağdaş pazarlama anlayışı, işletmenin bir bütün olarak müşteri veya pazar yönlü olmasını istemektedir. İşletmeler çok fazla satıp kar etmek yerine müşterilere daha uzun süreli yaklaşılmasını, müşterinin tatmin olmasını ve üretici ve tüketici arasındaki çıkarları korumayı da ön plana çıkarır (Erbaşlar,2014: 20).

Çağdaş pazarlama yaklaşımı tüketicinin istek, arzu ve ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Müşterinin tatmin olmasını sağlayarak işletme amaçlarına ulaşmayı hedeflemektedirler. (Altunışık ve diğerleri, 2002: 19).

3. Sosyal Pazarlama Anlayışı

Eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte tüketiciler daha bilinçli hale gelmiştir. Artan eğitim seviyesi tüketicilerin üreticilere karşı bir araya gelmesine neden olarak ve tüketici dernekleri kurmalarını sağlamıştır. Sanayi üretiminin de artmasıyla beraber kimyasal atıklar bütün dünya için tehlike arz etmeye başlamıştır. bu yaşanan gelişmeler sonucunda çevre bilinci artmış ve üreticiler artık daha fazla dikkatli olmaya başlamışlardır. Bütün bu yaşananlar sosyal pazarlamaya ön ayak olmuştur (Küçükceylan, 1998: 9).

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-7-22-1532280895.php > [Accessed 17.02.20].