Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Pazarlama Karması

Pazarlamacılar, McCarty tarafından tanımlanan ve pazarlamanın dört elemanı olarak bilinen pazarlama karması ile ilgilenirler.

1. Ürün

Müşterinin isteğine uygun,onun edinmek isteyeceği türden ve çalışabilir olma özelliklerine uygun olmalıdır.

2. Dağıtım

Ürün, şirketin hedef müşterilerinin kolayca satın alabileceği her yerde bulunabilmelidir. Bu,  cadde üzerindeki bir mağaza, katalog ya da dergi kuponu ile postayla sipariş ya da kapıdan kapıya dağıtım biçiminde bile olabilir.

3. Tutundurma

Reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, kişisel satış ve diğer iletişim araçlarıdır. Bunlar, bilgi verici ya da duygulara hitap edecek biçimde örgütün mesajını hedef alınan müşteri ve tüketicilerin ne iştmek istediklerine uygun biçimde yaymak görevini yerine getirirler.

4. Fiyat

Ürün daima paranın karşılığında bir değeri temsil ettiği biçimde görülmelidir. Bu, olabilecek en ucuz fiyat anlamına gelmez. Pazarlama kavramının önemli bir önerisi; müşterinin kendileri için çok iyi çalışan şeye biraz daha fazla ödemeye razı olacağı önerisidir.

4P kavramı McCarthy tarafından literatüre sokulan bir kavramdır. Zamanla 4P kavramının tüketici odaklı olmadığının dile getirilmesiyle birlikte  4P kavramı evrilerek 4C‘ye dönüşmüştür. Pazarlamanın 4C'si;

Tüketici Değeri; tüketicinin bir sorununa değer yaratarak çözüm sunmayı planlama sürecidir. Sunulan değer rasyonel ya da duygusal bir fayda üzerine kurulu olabilir.

Tüketici Maliyeti; sunulan değerin/hizmetin tüketici için en uygun olacak şekilde fiyatlandırılarak pazara sunulmasıdır.

Tüketiciye Uygunluk (Kolaylık); tüketicinin satın almayı gerçekleştirebileceği en uygun koşulların yaratılmasıdır. Tüketici uğraşmadan değere/hizmete ulaşabilmelidir.

Tüketici İletişimi; tüketici için en doğru ve empatik iletişim yoluyla değer/hizmetin tanıtımının yapılmasını ifade etmektedir. Tüketiciyle iletişime geçerken en doğru kanalların seçilip mümkün olduğunca tüketici feedbacklerinin alınabileceği şekilde iletişim inşaasını kapsamaktadır.

4P sürecinde salt bir planlama süreci ön plandeyken, 4C sürecinde merkezde tüketici bulunmaktadır (https://pazarlamailetisimi.com/, 2016).

Karmanın bir elemanı başkası ile değiştirilmemelidir ve her bir eleman doğru zamanda doğru miktarda katılarak müşteri tatminine ulaşılmalıdır. Her örgüt, pazarlama karmasında kendi yaklaşımına sahip olma eğilimi taşır ve bu yüzden hiçbir firma aynı pazarlama yaklaşımını takip etmez. Bu özellik muhasebe ya da şirket hukuku gibi diğer işletme uygulamalarından, pazarlamayı farklı kılar (Odabaşı, 2001: 5-6-7).

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İşletmelerin reklamları, halkla ilişkiler faaliyetlerini, satış promosyonlarını ve kişisel satış yönetimlerini kullanarak hedef kitle ile iletişim kurmasına pazarlama iletişimi adı verilmektedir (Koç, 2015: 175).

Günümüzde iletişim faaliyetleri ne kadar başarılı olursa pazarlama faaliyetleri de o derece başarılı olur (Baltacıoğlu ve Demirbağ, 2007: 17). Pazarlama iletişimi ile tüketicilerin ürünü fark edebilmesini sağlamak ve onların satın alma kararlarına etki edebilmek için yapılan faaliyetler anlatılmaya çalışılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar ile fiyat, ürün ve dağıtım önem kazanmaya başlamaktadır. Pazarlama iletişimi tüketiciler ile işletmeler arasında oluşan bir diyaloğu ifade etmektedir. İşletmelerin ürünlerini tüketicilere ulaştırması için tüketiciyle bir kanal aracılığıyla iletişim kurmak zorundadır. Bunu sağlayacak olan da pazarlama iletişimidir (Odabaşı ve Oyman, 2002: 35).

Pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturan iletişim, tüketicilerin satın almaya karar veme sürecinde hangi aşamalarda hangi fonksiyonları gördüğünü açıklamaktadır. Artan rekabet ile firmalar, farklılaşma, marka bilinirliği ve marka sadakati yaratma kısacası müşteri odaklı olma çalışmalarını pazarlama iletişimi ve araçları gerçekleştirirler.

Erdem (2006: 6)'e göre, pazarlama faaliyetlerinde iletişimin ön plana çıkmasının nedenleri şöyle sıralanabilir:

• Artan rekabet,

• Hızlı gelişen teknoloji,

• Geleneksel reklam maliyetlerinin artması

• Tüketici beklentilerinin artması.

Sonuç olarak işletmelerde tüketicinin bilinçlenmeye başlaması, reklam verenlerin beklentilerini değiştirerek, doğrudan pazarlama gibi düşük maliyetler gerektiren yeni arayışlara yönelmişlerdir (Erdem, 2006: 6).

1. PAZARLAMA İLETİŞİMİ MODELİ

Etkin bir iletişim için dikkatli planlama ve uygulama gerekmektedir. Önce iletişim kurulacak gruplar belirlenmeli ve bu gruplara hangi mesajın gönderileceği, hangi kanallarla gruplara ulaşılacağına karar verilmelidir. Verilmek istenen ana mesajın tüm çalışmalarda kullanılabileceği göz önünde bulundurularak mesaj oluşturulmalıdır (Aksöz, 2010: 39).  

Pazarlama iletişiminde gerçekleşen iletişim süreci sonunda her zaman istenilen başarı elde edilmemiş olabilir. Eğer kaynağın verdiği mesaj ile alıcının ulaştığı mesaj aynı ise iletişim süreci başarıyla sonuçlanmış demektir. İletişim sürecinin tek bir öğesinde bile aksaklık meydana gelse iletişimin etkisi azalacak ya da iletişim tamamen kaybolabilecektir. Aşağıdaki üç durumda iletişim sorunları baş gösterebilir (Odabaşı ve Oyman, 2014: 46).

• Kaynak, sorunu yanlış biçimde algılar ve bu sebeple yanlış kavramı kodlar.

• Kaynak sorunu anlatır; ama istenen anlamı vermeyen bir mesaj gönderir.

• Alıcı, mesajı doğru anlasa bile mesajı ya unutur ya da umursamaz.

Tablo: Pazarlama İletişim Süreci

Kaynak: Ralph M.Gaedek ve D. H. Tootelian, Marketing: Principles and Applications, (St Paul:

West Pub. Co.,) s.381 dan aktaran Odabaşı ve Oyman, 2002: 47

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-7-22-1532293988.php > [Accessed 22.02.20].