Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Avantaje:

- Acceptarea unei game largi de venituri (salarii, pensii, venituri din chirii, venituri din activităţi independente, etc.),

- 0% comision de administrare,

- 0% comision pentru plată anticipată,

- Ofertă specială de dobandă pentru clienţii ce primesc salariul în cont la Raiffeisen Bank,

- Posibilitatea de a opta pentru "3 luni de amânare la plata ratelor" pe care le puteţi alege oricând pe perioada creditului, dar nu în primele 6 luni de la acordare.

Caracteristici:

- Valuta: Lei, Euro,

- Valoare: între 5.000 şi 150.000 Euro, sau echivalentul în Lei,

- Perioada: între 6 luni şi 25 de ani,

- Garanţie: ipoteca constituită în favoarea băncii asupra unuia sau mai multor imobile aflate în proprietatea ta sau a unor terţi,

- Valoarea maximă finanţată: până la 75% din valoarea imobilelor aduse în garanţie,

- Asigurare: asigurarea imobilului/imobilelor, cesionat în favoarea băncii.

4)Creditul Casa Ta

Avantaje:

- Acceptarea unei game largi de venituri (venituri din chirii,salarii si pensii, venituri din activităţi independente etc.),

- Eliberarea unei scrisori de aprobare a creditului valabilă 45 de zile,

- Acordarea creditului în ziua semnării contractului de vânzare-cumpărare şi ipotecă,

- 0% comision de administrare,

- 0% comision de rambursare anticipată,

- Ofertă specială de dobandă pentru clienţii bancii ce primesc salariul în cont la Raiffeisen Bank,

- Posibilitatea de a alege 3 luni de amânare la plata ratelor" pe care le puteţi alege oricând pe perioada creditului, dar nu din primele 6 luni.

Caracteristici:

- Valuta: euro,lei

- Valoare: între 5.000 şi 200.000 de Euro (sau echivalentul în Lei),

- Perioada: între 3 şi 30 de ani,

- Garanţie: ipoteca de rang I instituită asupra imobilului achiziţionat sau asupra unor bunuri imobile care sunt  în proprietatea solicitantului sau a unor terţi,

- Valoarea maximă finanţată: până la 85% din valoarea imobilelor aduse în garanţie,

- Asigurare: asigurarea imobilului, cesionat în favoarea băncii.

5)Prima Ta Locuinţă

Avantaje

- Dobânzi avantajoase: de la 4,2% marja de dobândă,

- Efort financiar scazut: fără constituirea unui depozit colateral corespunzator a 3 rate de dobândă,

- Nu există interdicţia de a vinde locuinţa timp de 5 ani de la acordarea creditului,

    Documentaţie simplificată (fără contracte de garantare,fara certificat energetic extras de carte funciara emis într-un anumit termen),

- Aprobare foarte rapidă faţă de Prima Casă (cu aproximatie  2 săptamăni),

- Dobândă preferenţiala pentru clienţii cu salariul la Raiffeisen Bank.

Caracteristici

- Valuta: Euro,

- Valoare maxima: 5.000 şi 200.000 Euro,

- Garanţie: ipoteca de rang I instituită în avantajul băncii asupra imobilului achiziţionat sau asupra unor bunuri imobile aflate în proprietatea solicitantului sau a unor terţi,

- Valoarea maximă finanţată: până la 85% din valoarea imobilelor aduse în garanţie,

- Asigurarea imobilului obligatorie.

6)Overdraft - descoperire de cont

Overdraft-ul va acorda o suma suplimentara de bani, echivalentul a până la 6 salarii sau până la 3 pensii, pe care o puteţi folosi pe loc, fără restricţii. Astfel, aveţi posibilitatea de a retrage din cont o sumă mai mare decât cea pe care o aveti la momentul respectiv.

Avantajele facilitaţii descoperirii de cont:

- banca - nu percepe taxe sau comisioane pentru neutilizarea descoperirii de cont

- dobânda- se aplică numai pentru sumele utilizate,

- ai o sumă de bani în plus faţa de salariul, pensia încasata în contul curent,

- în cazul creşterii veniturilor, poţi beneficia de majorarea sumei acordate.

2.3 STUDIU DE CAZ PRIVIND MODUL DE ANALIZA, APROBARE SI ACORDARE A UNI CREDIT PENTRU NEVOI PERSONALE FARA GARANTIE LA RAIFFEISEN BANK

Norma de acordare a creditului în cazul creditului pentru nevoi personale  nenominalizate – Flexicredit pentru persoane fizice.

Norma de acordare a creditului  are ca obiectiv definirea produsului Flexicredit şi  stabilirea procedurii pe care personalul băncii necesita să-l urmeze în ceea ce priveşte procesarea, întreţinerea şi serviciile legate de produsele de creditare.

Insusirile creditului pentru nevoi personale nenominalizate (Flexicredit) potrivit normei de acordare a acestui tip de credit sunt:

Tipul creditului: credit pentru consum

Scopul creditului: pentru nevoi personale nenominalizate, adică nu sunt necesare facturi justificative.

Valuta: euro,lei

Suma minimă: 500 EURO (sau valoarea în lei), la care se mai adaugă comisionul de analiză dosar de credit.

Suma maximă:10.000 EURO (sau echivalentul în lei), la care se mai adaugă comisionul de analiză dosar credit.

Termenul minim: - 6 luni – în cazul dobânzii variabile

 -18 luni – în cazul dobânzii fixe.

Termenul maxim: poate fi:

- 48 de luni- pentru sume mai mici de 1.000 EURO (sau echivalentul în lei)

- 72 de luni -pentru sume de la 1.000,01 la 3.000 EURO (sau echivalentul în lei)

- 84 de luni -pentru sume de la 3.000,01 la 7.000 EURO (sau echivalentul în lei) dacă venitul este mai mic de 1.500 lei şi compania angajatoare are mai puţin de 20 salariaţi.

- 120 de luni- pentru sumele peste 7.000,00 EURO, credit acordat exclusiv în lei, dacă venitul este mai mare sau egal cu 1.500 lei şi compania angajatoare are peste 20 de salariaţi.

Tipul dobânzii:  Dobânzile pot fi:

- Fixe (doar pentru creditele în lei)

- Variabile

Comisioane:  Remarcam următoarele tipuri de comisioane:

1. Comision- de analiză dosar de credit în sumă fixă – inclus în suma creditului

2. Comision- de administrare, lunar, în sumă fixă.

3. Comision- pentru plata anticipată integral sau parţială calculat la valoarea creditului rambursat anticipat:

- nu poate fi mai mare de 1% din valoarea totala a creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de 1 an.

- 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru încetarea contractuluide credit nu este mai mare de 1 an.

Asigurare de viaţă şi şomaj: - Opţională

Garanţii: -Nu se solicită garanţii.

Metoda de rambursare:- lunară, prin debitarea automată a contului curent al clientului.

Cont Raiffeisen Bank:- Cont curent în moneda creditului- Obligatoriu.

Criteriile de risc luate în vedere pentru creditele acordate persoanelor fizice sunt:

1.Criteriile de eligibilitate pentru solicitant, codebitor şi codebitorul suplimentar

2. calculul capacităţii de rambursare

    - 2.1 determinarea veniturilor

 - 2.2 determinarea cheltuielilor

 - 2.3 indicatorii de analiză a dobânzii

3. Documente necesare: documentele necesare întocmirii dosarului de credit sunt:

- Buletin sau CI aflat în termenul de valabilitate la momentul semnării contractului solicitant.

- Factura de la utilităţi emisă pe adresa reşedinţei actuala.

- Documente care să ateste nr de telefon al angajatorului

- Documente din care să rezulte veniturile şi vechimea, care se regăsesc în Norma de risc de creditare a persoanelor fizice.

- Declaraţie data pe propria răspundere privind valoarea angajamentelor lunare de plată ale solicitantului şi ale familiei acestuia. Declaraţia va fi inclusă în cererea de credit.

- Documente care atestă calitatea de co-debitor suplimentar altul decât soţ/soţie

4.Dobânda penalizatoare: Raiffeisen Bank- va aplica dobânzi penalizatoare pentru ,,sumele restante”, potrivit contractului de credit, altele decât cele provenite din dobânzi.

5. Excepţii: orice excepţie de la criteriile minime de eligibilitate, documentaţie, fluxuri aferente, se va adopta potrivit competenţelor stabilite de către Directorat în limita politicii de creditare aprobată de BNR.

6. Asigurări. Asigurarea va fi încheiată cu societatea de asigurări parteneră cu banca pentru întreaga perioadă de creditare. Prima de asigurare nu va fi inclusă în creditul acordat. Asigurarea de deces din îmblonăvire sau accident şi pierderea involuntară a locului de muncă este opţională pentru solicitantul creditului.

7. Controlul activităţii de creditare: Departamentul Arhitectura Management Risc  va efectua periodic,  prin sondaj un control al activităţii de creditare.

ETAPA INFORMARE CLIENT

1.Prezentarea ofertei comerciale a Raiffeisen Bank

În acestă etapă se prezintă clientului caracteristicle specifice produsului Flexicredit, condiţiile pentru acordarea creditului, caracteristicile esenţiale ale acestui tip de credit şi efectele specifice pe care le pot avea asupra clientului, explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului pentru client astfel încât clientul să înţeleagă ce urmează să plătească: rata dobânzii şi comisioanele percepute, etapele procedurale ce trebuiesc parcurse pentru obţinerea creditului şi consecinţele neplăţii din partea clientului. Clientului i se va arata formularul de variaţie a ratei dobânzii, respectiv indicii financiari în funcţie de care variază, precum şi periodicitatea actualizării dobânzii.

Intocmai clientului i se vor prezenta  şi caracteristicile programului opţional de asigurare pentru accidente, îmbolnăvire sau pierderea involuntară a locului de muncă şi i se va comunica şi valoarea primei de asigurare.

Clientul va fi informat şi despre obligativitatea deţinerii unui cont curent la Raiffeisen Bank în valuta creditului solicitat şi a plăţii comisionului lunar de întreţinere a acestuia în cazul în care acesta nu este folosit exclusiv pentru rambursarea creditului şi plata oricăror sume datorate băncii în baza contractului de credit.

Data primei rambursări va fi stabilită la o lună de zile de la data acordării creditului astfel încât ziua din cursul lunii fixată pentru scadenţa ratei să coincidă cu ziua acordării creditului. În cazul în care  data scadenţei cade într-o zi nelucrătoare, rambursarea urmează a se face în ziua lucrătoare imediat urmatoare scadenţei.  

Venitul total declarat individual de către client  şi alţi participanţi la venit se însumează şi se compară cu venitul total al familiei înscris pentru aceştia în lista de clienţi eligibili postată în aplicaţia Oferte Marketing/pe intranet.

În cazul în care venitul declarat este mai mare sau egal cu venitul total al familiei înscris în lista de clienţi eligibili atunci dosarul se va procesa în cadrul Flexicredit, iar dacă venitul este mai mic decât venitul total al familiei înscris în lista de clienţi eligibili atunci dosarul se va procesa în condiţiile Flexicredit Standard.

2.Completarea informaţiilor preliminare şi efectuarea prescoringului ,,Prospective”

Cercetarea preliminară presupune efectuarea următoarelor verificări preliminare:

- Încadrarea în parametrii minimi ai creditului.

- Calcularea punctajului scoring – automat prin aplicaţia de credit.

- Listarea şi înmânarea spre semnare spre semnare clientului a ,,Acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal şi de transmitere , prelucrarea şi consultare a informaţiilor la Biroul de credit”.

- Se determina capacitatea de rambursare pe baza veniturilor şi cheltuielilor declarate de client – automat prin aplicaţia de credit.

- Se listează două exemplare şi se înmânează clientului informaţiile precontractuale. Documentul va fi semnat de către solicitant şi un exemplar se va înmâna clientului cu confirmare de primire şi unul la rămâne la bancă. Informaţiile precontractuale sunt furnizate clientului cu suficient timp înainte ca acesta să aibă timp să le studieze, dar nu mai puţin de 15 zile înainte ca un client să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă.

- Se face cercetarea clientului în baza de date a Biroului de credit. Raportul Biroului de credit şi după caz  motivul respingerii  în urma consultării Biroului de credit se va înmâna numai persoanei în rezultatul aceste consultări i se va comunica  în cauză.

3. Identificarea Clientului în urma consultării biroului de credite

În cazul în care în urma consultării Biroului de Credite s-a constatat că solicitantul sau ssotia sau sotul acestuia co-debitorul suplimentar este înregistrat cu credite pe care nu le-a declarat, clientul va fi întrebat dacă mai are alte credite, putând să apară următoarele situaţii:

- Clientul confirmă ca are creditele descoperite în raportul generat de Biroul de Credit, caz în care ratele se vor lua în calculul bugetului.

- Clientul nu confirmă creditele descoperite în raportul generat de Biroul de Credit, caz în care cererea de credit va fi respinsă şi solicitantul va fi înscris în lista neagră a băncii.

- Dacă codebitorul suplimentar nu confirmă creditele decoperite în raportul general de Biroul de Credite pentru el, atunci se va comunica clientului că nu se poate lua în considerare respectivul co-debitor suplimentar.    Cei care doresc creditul li se va comunica rezultatul verificării preliminare (acceptat sau respins). În cazul în care un solicitant sotul sau soţia acestuia figurează pe lista neagră internă , acesta va fi înştiinţat  că nu îndeplineşte condiţiile de creditare, fără a  i se comunica  motivul respingerii. În cazul în care un co-debitor suplimentar figurează în lista neagră internă, atunci solicitantul va fi înştiinţat că respectivul co-debitor nu îndeplineşte condiţiile de creditare, fără a i se comunica motivul.

4.Înmânarea formularelor solicitantului

În cazul în care răspunsul a analiza preliminară este favorabil, în funcţie de tipul de Flexicredit ales se vor prezenta clientului toate ofertele.

În urma acceptării ofertei selectate se va pune la dispoziţia clientului lista

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/2018-7-4-1530743878.php > [Accessed 22.01.21].