Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Demografia to niezwykle istotny aspekt rynku, poniewa'' elementy otoczenia demograficznego kszta''tuj'' wielko'' popytu, jak i jego struktur'', na dobra i us''ugi, a analiza tendencji zmian demograficznych pozwala przewidzie'' jak b''dzie kszta''towa'' si'' popyt w przysz''o''ci. Dzi''ki obliczeniom mo''na r''wnie'' wywnioskowa'' z jakim prawdopodobie''stwem zajd'' owe zmiany. Z tego powodu przedsi''biorcy s'' w stanie okre''li'' atrakcyjno'' danego rynku z punktu widzenia importer''w, eksporter''w oraz inwestor''w. Warto r''wnie'' wspomnie'', ''e dane demograficzne s'' stosunkowo dok''adne oraz powszechnie dost''pne, wi''c pozyskiwanie ich do analizy praktycznie nie wi''e si'' z ''adnymi kosztami, a w znacznym stopniu mo''e przybli''y'' przedsi''biorstwu specyfik'' danego rynku zagranicznego.

Podstawowe czynniki demograficzne1:

liczba ludno''ci,

struktura wiekowa ludno''ci,

g''sto'' zaludnienia,

geograficzne rozmieszczenie ludno''ci.

Przyrost naturalny oraz liczba ludno''ci s'' wska''nikami najwa''niejszymi w szacowaniu potencjalnego popytu na rynkach r''nych pa''stw, cho'' musz'' zosta'' uzupe''nione o dane dotycz''ce stopnia rozwoju pa''stwa, poziomie dochodu narodowego itp., by by''y bardziej wiarygodne, prawdopodobne.2 Przyk''adem wykorzystania danych o przyro''cie naturalnym jest rozszerzenie dzia''alno''ci firmy Johnson&Johnson, kt''ra produkowa''a ''rodki piel''gnacyjne dla niemowl''t, jednak na skutek spadku urodze'' w latach 60 XX wieku musia''a dostosowa'' si'' do zmniejszaj''cego si'' popytu, wiec zacz''a sprzedawa'' kosmetyki dla doros''ych. 3

Struktura wiekowa to kolejny istotny element demograficznego otoczenia przedsi''biorstw. Jej analiza jest niezb''dna w przypadku firm, kt''rych produkty wi'' si'' z konkretn'' kategori'' wiekow'' konsument''w. Dane na temat struktury wiekowej umo''liwiaj'' prognozowanie popytu oraz wielko''ci rynku zbytu dla producent''w m.in. ubranek dla dzieci, zabawek, lek''w, artyku''w szkolnych czy us''ug finansowych, szkolnictwa, us''ug turystycznych itp.

G''sto'' zaludnienia najcz''ciej jest analizowana wraz ze wska''nikiem urbanizacji (zaludnienie miast) i stanowi czynnik decyduj''cy przy wyborze strategii. Przedsi''biorstwa musz'' wybra'' pomi''dzy dystrybucj'' produkt''w w miastach, gdzie popyt jest wysoki, lepsze kana''y logistyczne oraz u''atwiona dystrybucja, jednak w tym przypadku musz'' liczy'' si'' r''wnie'' z wysok'' konkurencj'' oraz znacznie wy''szymi kosztami lub dystrybucj'' w znacznie mniejszych miejscowo''ciach, gdzie mo''e nie by'' ostrej konkurencji, jednak mniejsza liczba ludno''ci mo''e wytwarza'' niewystarczaj''cy popyt. Dokonanie takich wybor''w w wielu przypadkach decyduje o powodzeniu ca''ego przedsi''wzi''cia wprowadzania produktu na nowe rynki zbytu.

Geomarketing to pow''d, dla kt''rego coraz cz''ciej si'' analizuje geograficzne rozmieszczenie ludno''ci. Szczeg''lnie cz''sto stosuje si'' z tzw. geodemograficzne bazy danych, dzi''ki kt''rym mo''na opracowa'' profile segment''w rynku oparte na kryteriach zamieszkania lub lokalizacji nabywc''w. Jest to mo''liwe dzi''ki zaawansowanej technologii informatycznej, kt''ra umo''liwia lepsze komunikowanie marketingowe, obs''ug'' klient''w, prowadzenie bada'' marketingowych w celu ustalenia jakie style ''ycia ludno''ci panuj'' w danym regionie. Konsument''w mo''na klasyfikowa'' nie tylko na obszarze regionu w danym pa''stwie, ale r''wnie'' w szerszym aspekcie terytorialnym, globalnie, co jest niezwykle przydatne w tworzeniu strategii ekspansji na zagraniczne rynki.

Opr''cz czterech najwa''niejszych i najcz''ciej branych pod uwag'' czynnik''w otoczenia demograficznego mo''na wymieni'' jeszcze szereg innych, takich jak wska''nik zatrudnienia zawodowego kobiet (wyznacza on popyt na niekt''re produkty), poziom i struktura wykszta''cenia (charakteryzuje zasoby si''y roboczej na danym rynku, oraz spos''b w jaki mog'' zosta'' odebrane produkty przez lokaln'' ludno''), poziom analfabetyzmu, liczebno'' rodzin, liczba dzieci w rodzinie itp. Aspekt''w demografii, kt''re s'' wa''ne w analizie rynku jest wiele, istotne jest, aby dobra'' czynniki najwa''niejsze z perspektywy konkretnego przedsi''biorstwa i produktu, kt''ry zostanie wprowadzony na rynek zagraniczny.4

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2016-02-26-000AhT.php > [Accessed 22.01.21].