Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

2.4.1 Punctele tari ale sectorului de plante medicinale:

- Condi''ii climato-geologice prielnice ''rii noastre, ce permit cultivarea a aproximativ  53 de specii de plante medicinale;

- Existen''a unor atestate culturale ''i istorice legate de medicina popular'' tradi''ional'' rom''neasc'' ce determin'' cunoa''terea propriet''ilor ''i utiliz''rilor terapeutice ale plantelor medicinale ''i aromatice;

- Cerere poten''ial'' ridicat''; pia''a dens'' care ''nglobeaz'' circa 20 milioane de consumatori;

- Existen''a unei legisla''ii adaptate specificului na''ional: Legea plantelor medicinale ''i aromatice  239 din 7 decembrie 2010;

- Promovarea accelerat'' a produselor  ''n farmacii ''i magazine naturiste ''i prin programe na''ionale destinate produselor naturale ''i bio;

- Existen''a ''nclina''iei c''tre  domeniul tradi''ional al plantelor medicinale ''n r''ndul popula''iei;

- Costul relativ redus al materiei prime ''n compara''ie cu alte ''ri din zon'';

- Str''nsa leg''tur'' ''ntre gastronomia tradi''ional'' rom''neasc'' ''i utilizarea plantelor aromatice;

- Randamente bune ale culturilor de plante medicinale ''i aromatice comparativ cu cel ob''inut la culturile tradi''ionale ''n anumite zone;

- Rezisten''a mare la secet'' ''i faptul c'' nu sunt u''or p''unabile de animale datorit'' substan''elor aflate ''n compozi''a lor;  

- Inciden''a sc''zut'' a culturilor la atacurile d''un''torilor ''i bolilor de unde rezult'' resurse minime, prin urmare, pretul de cultivare, comparativ cu cel al culturilor tradi''ionale, mai mic;

- Posibilitatea de utilizare ca inter-culturi, cu culturile tradi''ionale;

2.4.2 Punctele slabe ale sectorului de plante medicunale:

- Capacitate relativ redus'' de absorb''ie a produselor pe pia''a intern'' datorat'' puterii reduse de cump''rare a consumatorilor locali ''i concuren''ei produselor realizate ''n mod neorganizat ''n gospod''rii;

- Lipsesc informa''ii din surse credibile, autorizate asupra efectelor curative ale plantelor medicinale;

- Concuren''a ridicat'' a produselor din import din ''ri cu materie prim'', mai ieftin'';

- Sistem de marketing slab dezvoltat pentru aceste produse;

- Gradul de tehnologizare a proceselor prelucr''rii plantelor medicinale este redus comparativ cu al''i membrii ai UE;

- Caracterul sezonier al activit''ilor;

- Pia'' slab dezvoltat'' pentru produse alternative din plante medicinale;

- Supra-exploatarea necontrolat'' (p''unat) a resurselor naturale din habitatele s''lbatice (flora spontan'');

- Lipsa unor studii ''i cercet''ri durabil'' privind recoltarea, colectarea, prelucrarea ''i valoarea de pia'';

- Infrastructur'' deficitar'' pentru colectarea, uscare, depozitare ''i prelucrare planificat'' a plantelor medicinale;

- Lipsa de ''ncredere a fermierilor  ''n diversificarea culturilor tradi''ionale;

2.4.3 Oportunit''i ale sectorului de plante medicinale:

- Ritmul rapid de dezvoltare al pie''ei interne, cre''terea nivelului de trai ''i informare al popula''iei;

- Interesul ''n cre''tere al investitorilor str''ini care pot furniza capital ''n dezvoltarea domeniului

- Suprafe''e mari disponibile pentru cultivarea ecologic'' a plantelor medicinale;

- Existen''a unor pie''e europene ''i  interna''ionale dezvoltate pentru produsele pe baz'' de plante, cu o rat'' de cre''tere anual'' de 7%;

- Disponibil de fonduri europene de dezvoltare ''n domeniu;

- Posibilitatea de cultivare a plantelor medicinale ''i aromatice pe soluri degradate ''i marginale;

- Cerere ''n cre''tere pe pia''a de produse certificate de ''nalt'' calitate inclusiv a celor organice;

- Preferin''ele ''n cre''tere ale consumatorilor pentru produsele ecologice cultivate;

- Creearea de institu''ii abilitate, pentru a preg''ti ''i califica for''a de munc'';

- Accesul la porturile maritime ce permite facilitarea aprovizion''rii ''i livr''rii produselor ''n zone comerciale ''ndep''rtate

- Politica de ''ncurajare a Uniunii Europene ''i Guvernului Rom''niei privind  dezvoltarea  domeniului plantelor medicinale ''i aromatice;

- Existen''a unui  num''r mare de plante medicinale care cresc spontan ''n zon'';

- Suprafe''e disponibile ''i climat favorabil dezvolt''rii;

- Posibilitatea cultiv''rii pe terenuri degradate

- Posibilitatea de utilizare ca inter-culturi, cu culturile tradi''ionale;

2.4.4 Amenin''ri ale sectorului de plante medicinale:

- Nivelul sc''zut al abilit''ilor antreprenoriale ''i al perceperii pie''ei de c''tre micul fermier. poluarea ''i/sau epuizarea resurselor naturale;

- Fluctua''iile mari de pre'' pe pia''a interna''ional'', deprecierea monedei na''ionale ''i riscul transportului interna''ional, ''n m''sur'' s'' descurajeze pe ''ntreprinz''tori;

- Expansiunea supermarketurilor ''i a produselor diversificate (artificiale) pe care le ofer'', pot pune probleme produc''torilor de produse naturale din plante medicinale;

- Dezvoltarea mecanismelor de pia'' ilegale sau semilegale pentru desfacerea produselor naturiste din plante medicinale;

- ''nc''lzirea global'' poate duce la modificarea parametrilor func''ionali ai plantelor medicinale;

- Capricii ale naturii care pot influen''a calitativ ''i cantitativ culturile: secet'', inunda''ii ''i incendii forestiere;

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2016-05-27-000BAT.php > [Accessed 24.02.20].