Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

Introduktion

Genstands ' og problemfelt

Denne opgave vil tage udgangspunkt i oplevelsesparken Universe Science Park, hvilket udg''r genstandsfeltet. Fagene Service Management og Leisure Marketing har dannet grundlag for udarbejdelsen af problemformuleringen. Heraf vil Service Management give indblik i Universes kundeoplevelse med afs''t i deres vision om en optimering af denne. Derudover vil Leisure Marketing give indsigt i, hvordan markedsf''ringsaktiviteter kan ''ge kendskabsgraden p'' et potentielt marked. Dette leder os hen til f''lgende problemformulering:

Problemformulering og problemstillinger

Hvordan kan Universe Science Park gennem markedsf''ringsaktiviteter ''ge kendskabsgraden p'' et potentielt marked i K''benhavn, med afs''t i deres vision om en bedre kundeoplevelse?

Afgr''nsning

Denne opgave besk''ftiger sig med Universe Science Park fra ''r 2017 og frem. Grundlaget for denne tidshorisont er, at opgaven udelukkende vil besk''ftige sig med virksomhedens nuv''rende situation, samt fremtidige muligheder.

Opgaven vil tage udgangspunkt i en potentiel indtr''ngning p'' et af Universes terti''re markedsf''ringsomr''der, n''rmere bestemt, K''benhavn. K''benhavn er et attraktivt marked, der er i konstant udvikling og er derfor et oplagt potentielt marked i forbindelse med ny markedsf''ring for en leisure virksomhed, som Universe. Opgaven v''lger yderligere at fokusere p'' K''benhavn frem for hele Sj''lland, da et koncentreret marked vil give et mere konkret billede af markedsf''ringssituationen.

Fokuspunktet for virksomhedens B2C markedsf''ring er tillagt m''lgruppen, der best''r af b''rn og unge i alderen 5-15 ''r, samt deres for''ldre og bedstefor''ldre i alderen 35 ' 70 ''r.

Det prim''re omr''de Universe opererer indenfor d''kker over lokalomr''det, der best''r af:  S''nderborg, Aabenraa, Haderslev og T''nder. I forl''ngelse heraf er det relevant at n''vne, at Tyskland ogs'' er et indsatsomr''de, dog skal det pointeres, at her kun refereres til den nordlige del af Schleswig-Holsten.

Opgaven tager udgangspunkt i Universes nuv''rende m''lgruppe, herunder med udgangspunkt i deres egne personaer. Disse personaer er beskrivende for potentielle kunder fra B2C markedet i K''benhavn, hvilket er det marked, som opgaven har valgt at besk''ftige sig med. Opgaven tager s''ledes ikke udgangspunkt i et eventuelt B2B markedet, men runder det kort i forbindelse med virksomhedens fremtidsudsigter.

Derudover har opgaven fokus p'' diverse offline og online markedsf''ringsaktiviteter. De online kommunikationsmidler udg''r Youtube og Facebook, hvoraf de offline midler afd''kker bypyloner, lokalaviser, ugeblade og sk''rme i lokale brugser. Ydermere bliver der n''vnt en r''kke kampagner, hvoraf disse har fokus p'' aktiviteter i form af rabatkuponer med mere.

Projektdesign

Til besvarelse af ovenst''ende problemformulering vil opgaven f''rst og fremmest kort redeg''re for Universe Science Park samt deres vision, mission og v''rdier. Opgaven tager udgangspunkt i prim''r data gennem semistrukturerede interviews samt ekspertinterviews. I forl''ngelse af de to interviewtyper, vil virksomhedens handlingsparametre blive analyseret gennem modellen, Virksomhedens marketingmix. Ydermere vil analysev''rkt''jet, SWOT giver indblik i virksomhedens nuv''rende situation. Dertil vil en TOWS-analyse bidrage til udarbejdelsen af en konkurrencedygtig strategi.

Dette vil lede hen imod en diskussion, hvor fordele og ulemper opvejes i forbindelse med en fremtidig indtr''ngning p'' et potentielt marked i K''benhavn.

Til sidst vil opgaven munde ud i en perspektivering, der har fokus p'' faget Service Management og B2B markedet.

Motivationsfaktorer

Motivationen, der ligger til grund for denne opgave, best''r i den erfaring man som Leisure Management studerende kan tilegne sig, gennem den udf''rte arbejdsproces. I hele arbejdsforl''bet, er der blevet skabt erfaringer i forbindelse med behandling af prim''r data, samt konstruktivt arbejde med en virksomhed. Derudover, er det ogs'' en stor motivation, at arbejdsprocessen p'' l''ngere sigt kan benyttes i erhvervsmilj''et, hvor blandt andet den direkte dialog med Universe, har v''ret s''rdeles berigende.  

Redeg''relse for Universe Science Park

Danfoss Universe blev d. 5 maj ''r 2005 opf''rt og skiftede senere hen navn til Universe Science Park i ''r 2013 (Universe, Om Universe). Parken har v''rdibaseret ledelse, hvoraf Torben Kylling Petersen er administrerende direkt''r. Universe favner 70 % s''sonmedarbejdere og 30 % fastansatte (Jonas Juhl Luttermann, ekspertinterview). I forbindelse med navneskiftet blev parken en selvejende fond med et almennyttigt form''l. Universe er placeret p'' Als i S''nderjylland og tager udgangspunkt i naturvidenskabelige tiltag, hvor visionen er at fremme den naturvidenskabelige metode. Dette g''res gennem teknologi og iv''rks''tteri i et fors''g p'' at skabe mindev''rdige oplevelser for parkens g''ster. Deres mission er at v''re den klogeste forlystelsespark samt det sjoveste og klogeste science center. Deres vision og mission anser de for at v''re opn''elige gennem deres v''rdier, som de har forkortet til R-''-T, der st''r for respekt, ''benhed og tillid samt N-E-M, der st''r for nyt''nkende, engagement og modig (Jonas Juhl Luttermann, ekspertinterview).

'' Mission: At v''re den klogeste forlystelsespark samt det sjoveste og klogeste science center

'' Vision: At skabe begejstring hos b''rn og unge gennem naturvidenskab, teknologi og iv''rks''tteri

'' V''rdier: At sikre h''j service gennem et f''lles v''rdigrundlag (R-''-T og N-E-M).

Metode

The Research Onion (Slide af Lene Granzau Juel-Jacobsen)

Videnskabsfilosofi

Generelt set er en positivistisk eller social konstruktivistisk tilgang at foretr''kke, men det kan diskuteres, hvorvidt videnskabsteorierne er for''ldet, idet den rene tilgang vil v''re n''sten umulig at opfylde. Opgaven har derfor taget udgangspunkt i den hermeneutiske videnskabsteori, i fortolkning og analyse af opgavens problematikker.

Tilgang

Arbejdsprocessen har fulgt en abduktiv t''nkning i form af en hypotesedannelse, som derefter er afpr''vet induktivt og deduktivt. Opgavens antagelse var, at Universe Science Park ikke var kendt i K''benhavn. Denne formodning opstod p'' baggrund af et gruppemedlems kendskab til parken.

Metodologi og strategi

Opgaven benytter sig hovedsageligt af prim''r data i form af kvalitative interviews. Disse underst''ttes af kvantitativ data i form af PDA-surveys.

Tidshorisont

En tv''rsektional tidshorisont er fulgt gennem opgaven, eftersom der har udformet sig et ''jebliksbillede af, hvordan unders''gelsen ser ud her og nu.

Kvalitative data

N''r der arbejdes med kvalitativ data b''r man altid v''re opm''rksom p'', at denne type data er meget kompleks og af og til direkte kaotisk. Det er derfor af afg''rende betydning, at man er konsekvent i sit valg af metode samt konstant fors''ger at skabe sammenh''ng i ens data og fortolkning af denne (Silverman, 2013). Denne opgave har benyttet prim''re data gennem kvalitative interviews. Opgaven har gjort brug af to forskellige typer interviews, herunder semistrukturerede interviews og ekspert interviews

Kritik af kvalitative data

Det er vigtigt, at man forholder sig kritisk til den indsamlede data under hele arbejdsprocessen og man b''r altid freml''gge de aktuelle problemstillinger samt overveje og forklare, hvilke konsekvenser de eventuelt vil have for ens videre arbejde. I forbindelse med kvalitative interviews, er det relevant at tage h''jde for, hvad respondenten svarer og hvorfor han svarer som han g''r. Det b''r vurderes, hvorvidt den respons man f''r tilbage er respondentens faktiske oplevelse eller en konstrueret fort''lling om, hvordan respondenten 'nsker' at mindes en specifik oplevelse (Silverman, 2013). Denne opgave tager udgangspunkt i den faktiske oplevelse, der ogs'' kaldes for den naturalistiske tilgang, omend en fuldkommen tilgang ikke er mulig (Silverman, 2013).

En anden vigtig pointe i arbejdet med kvalitative interviews er, at der i forbindelse med denne opgave, har v''ret begr''nset tid og ressourcer. Derfor er det vigtigt, at man efter sin indsamling af data, fokuserer p'' den data man har til r''dighed frem for at bruge un''dig energi p'' at koncentrere sig om alt den data man kunne have opn''et (Silverman, 2013).

Semistrukturerede interviews

Opgavens semistrukturerede interviews har taget udgangspunkt i de samme m''lgrupper, som Universes egne personaer beskriver (se dataafsnit, Personaer), herunder med fokus p'' b''rn og unge i alderen 5-15 ''r samt deres for''ldre og bedstefor''ldre i alderen 35 - 70 ''r. Interviewene foregik p'' Str''get og i Kongens Have og involverede 23 respondenter, heraf 12 b''rn og unge samt 11 voksne og ''ldre. Form''let med interviewene var at unders''ge kendskabsgraden til Universe blandt k''benhavnere samt om K''benhavn ville v''re et potentielt marked for Universe. Dette blev gjort gennem informationss''gende - og vignette sp''rgsm''l. Gennem interviewene lykkedes det s''ledes at indsamle data, der g''r h''nd i h''nd med ovenst''ende problematik i henhold til kendskabsgraden. Denne data danner s''ledes grundlag for videre analyse, hvilket er afg''rende i besvarelse af opgavens problemformulering.

Kritik af semistrukturerede interviews

I forbindelse med de semistrukturerede interviews optr''der der en r''kke problematikker, hvor s''rligt to er relevante at stille skarpt p''. Den f''rste problematik optr''der i forbindelse med formidlingen samt udf''relsen af interviewene. Det var tydeligt at m''rke, hvordan en del af de voksne samt ''ldre respondenter troede, at der var tale om et salg af produkt, frem for et interview. Dette kan muligvis skyldes formuleringen af sp''rgsm''lene eller en generel samfundsopfattelse af, at alle facere er s''lgere. Ydermere var udf''relsen af interviewene ikke konsekvent og fremgangsm''den var skiftende. Dette sv''kker reliabiliteten, hvilket oftest kendetegner kvalitative interviews.

En anden problematik, der er relevant at n''vne, er det forholdsvis begr''nsede antal af respondenter. For f'' respondenter, der desuden langt fra er udvalgt ud fra et tilf''ldigt udsnit, sv''kker generaliserbarheden. Det er alts'' ikke muligt at konkludere, at ingen k''benhavnere kender til Universe, p'' baggrund af, at n''sten ingen adspurgte respondenter gjorde. Dette ville v''re en induktiv fejlslutning (Slide af Lene Granzau Juel-Jacobsen).

Andre problematikker, der kunne v''re relevante at diskutere er, hvorvidt sp''rgsm''lene var for ledende, om de unge oplevede gruppepres, hvorledes det offentlige milj'' spillede en rolle og om interviewet kunne v''re pilottestet bedre, for blot at n''vne et par stykker.

Ekspertinterviews

Den anden type interview opgaven har gjort brug af, er ekspertinterviews. Eftersom opgavens problemformulering, hvor Service Management og Leisure Marketing er i centrum, var det b''de oplagt og aktuelt at interviewe Universes Driftschef samt parkens Salg - og Marketingschef. Der blev derfor aftalt et interview med hver af de to chefer, samt arrangeret et bes''g til Universe Science Park d. 9 maj 2017. Interviewene blev udf''rt s''rskilt og foregik p'' selve Universe, hvor det efterf''lgende var muligt at afpr''ve parkens faciliteter.

I forbindelse med udf''relsen af denne interviewtype er det s''rdeles vigtigt, at man ikke p'' forh''nd har udarbejdet en alt for detaljeret protokol for, hvordan interviewet skal forl''be. Et for planlagt interview kan resultere i, at respondenten vil f''le sig fastl''st og tvunget i en u''nsket retning. Ydermere vil det i praksis ikke kunne lade sig g''re at styre et interview fra start til slut uden at respondenten afviger undervejs. N''r det er sagt er det stadig en god id'' at have udarbejdet en guide med et par enkelte hovedsp''rgsm''l, s'' respondenten ikke f''ler sig overladt til sig selv, men i stedet guidet igennem interviewet p'' en hensigtsm''ssig m''de. Dette vil samtidig lede til en besvarelse af relevante problemstillinger (Silverman, 2013). Begge interviews havde en sp''rgsm''lsguide udformet, hvoraf alle sp''rgsm''l blev besvaret. Hertil er det relevant at n''vne, at der blev gjort brug af informationss''gende, uddybende og pr''ciserende samt fortolkende sp''rgsm''l. Ydermere s''rgede intervieweren for at f''lge op p'' sp''rgsm''lsguiden, selvom der ikke var fastlagt en r''kkef''lge for sp''rgsm''lene. Dette resulterede i, at begge eksperter var meget ivrige efter at fort''lle, hvilket bidrog til en ''ben, dybdeg''ende og dynamisk dialog mellem interviewer og ekspert. S''ledes blev interviewets validitet styrket.

Kritik af ekspertinterviews

I forbindelse med denne type interview optr''der der naturligvis ogs'' en r''kke problematikker. I begge interviews var det tydeligt at m''rke, hvorledes de to chefer ''nskede at s''tte parken i det bedst mulige lys. Dette kan muligvis medvirke til et forvr''nget og ikke mindst meget subjektivt pr''get billede af, hvad parken st''r for.

I forl''ngelse af ovenst''ende er det relevant at n''vne den logiske fejlslutning, der siger, at eksperten har ret i alt hvad han siger om Universe, fordi han er ekspert p'' dette omr''de (Slide af Lene Granzau Juel-Jacobsen). Det er s''ledes afg''rende, at man ikke blot stoler blindt p'' alt, hvad eksperten siger, men i stedet forholder sig kritisk til, hvad han fort''ller og eventuelt unders''ger udvalgte konklusioner n''rmere.

Endnu en problematik, der er relevant i forbindelse med disse ekspertinterviews, er interviewerens rolle. I begge tilf''lde var det Rasmus H. Thorsted, som selv arbejder i parken, der var interviewer. Dette kan b''de ses som en styrke og en svaghed. En styrke, idet eksperterne f''lte sig godt tilpas i hans selskab og dermed turde ''bne op og tale frit. En svaghed, eftersom, at interviewet af og til blev en samtale mellem bekendte frem for et objektivt og professionelt interview.

Andre problematikker, der kunne v''re relevante at diskutere, er forstyrrende elementer i form af blandt andet forbipasserende i samme lokale og mobiltelefoner, der ringede.  

Yderligere ville det v''re relevant at unders''ge om eksperterne opfattede vores sp''rgsm''l, som ledende og om en pilottest kunne have optimeret sp''rgsm''lene, for blot at n''vne et par stykker.

Andre relevante metoder

Til sidst er det relevant at uddybe, hvilke andre metoder, der kunne have v''ret aktuelle for denne opgave. Et v''rkt''j, der kunne have v''ret relevant at g''re brug af, m'' siges at v''re fokusgrupper. En fokusgruppe bruges oftest i forbindelse med afd''kning af kundesegmenters holdninger og er en velegnet analysemodel til at afd''kke en m''lgruppes umiddelbare reaktion, hvilket netop er, hvad opgaven ''nsker at indfange. Ydermere kan man gennem en fokusgruppe ''bne op for den ellers skjulte verden af f''lelser, motiver og holdninger, der er de bagvedliggende variabler for kundesegmenters valg (Analyse Danmark, En fokusgruppe kan giver jer v''rdifulde indsigter). En fokusgruppe kunne s''ledes havde v''ret relevant i underst''ttelse af de semistrukturerede interviews og m''ske endda havde erstattet disse. Dertil skal det n''vnes, at en fokusgruppe kun fungerer optimalt, hvis intervieweren er kvalificeret til at skabe samt bibeholde god gruppedynamik.  

Yderligere havde det v''ret relevant at g''re brug af sekund''r data i opn''elsen af en mere objektiv tilgang. I forl''ngelse heraf er det relevant at understrege, at prim''re data, er data der indsamles for at tilfredsstille et specifikt analyseform''l, hvor sekund''re data ''bner op for flere betragtningsm''der (Berg-marketing, Informationskilder).

Data

Personaer

I en vurdering af, hvorledes en indtr''ngning p'' et nyt potentielt marked er aktuelt, kr''ver det, at man forholder sig til en r''kke faktorer. En af disse faktorer omhandler valg af m''lgruppe, hvorfor det har v''ret n''dvendigt at fastl''gge denne for Universe. M''lgruppen er p'' forh''nd givet af Design- og Marketingchefen, Brian J''rgensen, der har valgt at indsn''vre Universes m''lgruppe til 5-15 - ''rige b''rn og unge, samt deres for''ldre og bedstefor''ldre. For at personligg''re denne m''lgruppe yderligere, har virksomheden f''et en professionel tegner i Nordjylland, til at illustrere m''lgruppen gennem seks personaer (Brian J''rgensen, ekspertinterview). Personaerne er fiktive profilbeskrivelser, der er skabt p'' baggrund af observationer og analyser af den f''rst definerede m''lgruppe (Bechman, 2010). Personaerne er udviklet ud fra m''let om at konstruere en klassisk stereotype, der er nem at genkende og associere sig med.

Personaerne, som Universe har valgt at fokusere p'', udg''r tre b''rn og unge samt tre voksne.

De tre personaer, der favner b''rnepersonligheder er f''lgende: Anette, der er mellem 5 og 8 ''r, Marius der er mellem 9 og 12 ''r samt Mads, der er mellem 13 og 15 ''r. Yderligere eksisterer der tre personaer, som beskriver en r''kke forskellige karaktertr''k hos voksne.

De tre voksne er mor Mette p'' 35 ''r, Ingeni''r Jesper p'' 50 ''r samt Birte bedstemor p'' 70 ''r.

Nedenst''ende er Universes egne beskrivelser af deres personaer:

'' Anette (5-8)

8 ''r, skoleelev. Del af indskolingen 5-8 ''r gammel. Hun kommer i parken med sin familie og bekendtskaber.

Hun br''nder for: muligheden for aktiv involvering og muligheden for leg.

Negative punkter: kan ikke transportere sig selv, skal med mor og far eller bedstemor. (bilag 2)

'' Marius (9-12)

11 ''r, skoleelev. Del af betweens m''lgruppen 9-12 ''r. Han kommer i parken med sin familie med hund. Han er drevet af sjov og gang i den.

Han br''nder for: muligheden for aktiv involvering og underholdning.

Negative punkter: kedeligt, ikke noget nyt. (bilag 3)

'' Mads (13-15)

15 ''r, skoleelev. Med i teenager m''lgruppen 13-15 ''r. Han kommer i parken b''de med familien, men ogs'' med venner. Han er videns''gende, n''rd og teknik interesseret.

Han br''nder for: muligheden for aktiv involvering og muligheden for hygge og l''ring.

Negative punkter: prisen er for h''j og parken er ikke n''rdet nok. (bilag 4)

'' Mor Mette

35 ''r, mor til sm'' b''rn 5-8 ''r. L''rer p'' den lokale skole, bor t''t p'' parken. Hun kommer i parken med sine b''rn og mand. Er interesseret i et 's''sonkort til leg' for at f'' gode oplevelser og aktiviteter med familien.

Hun br''nder for: muligheden for leg, muligheden for oplevelser for hele familien samlet, muligheden for hygge og muligheden for l''ring.

Negative punkter er: prisen er h''j ' man kan lege mange andre steder gratis. Ikke noget nyt, n''r man har v''ret her tit. Hun er i tvivl om hendes b''rn er for sm'' til aktiviteterne. (bilag 5)

'' Ingeni''r Jesper

50 ''r, far til st''rre b''rn p'' 10 til 16 ''r. Jesper er ingeni''r og bor i Nordsj''lland. Han er turist. Er drevet af oplevelser med unikt og anderledes indhold. Han har en naturvidenskabelig interesse.

Han br''nder for: muligheden for oplevelser for hele familien, muligheden for aktiv involvering og muligheden for l''ring.

Negative punkter er: manglende kendskab, parken ligger langt v''k, nyhedsv''rdi, hvad kan vi opleve? Universe var ikke planlagt hjemmefra, sv''rt at beslutte om det var det rigtige. (bilag 6)

'' Birte Bedstemor

70 ''r, bedstemor og pensionist. Hun kommer i parken med sin mand, sine b''rneb''rn og hund. Kan godt lide gode oplevelser med b''rnene, aktivere b''rneb''rnene og nyder det afslappende i parken.

Hun br''nder for: mulighed for aktiv involvering, mulighed for hygge, mulighed for underholdning og muligheden for oplevelser med hele familien samlet. (bilag 7)

Negative punkter er: manglende kendskab til parken og dens mange flotte blomster, b''rneb''rnene gider ikke. Parken ligger for langt v''k med transporten. Prisen i parken er for dyr, bruger de gratis oplevelser f''rst.

De seks personaer er anvendt i forbindelse med indsamling af prim''r data, hvilket blev gjort gennem kvalitative interviews. B''rn og unge, som Anette, Marius og Mads, blev gennem disse interviews, spurgt ind til deres kendskab til parken. Feltarbejdet blev som n''vnt i metodeafsnittet, udf''rt i centrum af K''benhavn, hvor respondenterne fik stillet en r''kke sp''rgsm''l samt pr''senteret en video, produceret af Universe selv (Youtube, Universe Science Park s''son 2017).

Yderligere blev b''rnefamilier med profiler, der enten passede p'' mor Mette, ingeni''r Jesper eller Birte bedstemor interviewet.

Personaerne har s''ledes v''ret med til at ''ge reliabilitet, omend en fuldkommen reliabilitet er umulig at opn'' i forbindelse med kvalitative interviews.

Ved at indsn''vre fokus til Universes egen m''lgruppe og tage udgangspunkt i denne, har det v''ret muligt at unders''ge, om m''lgruppen er tilstede i K''benhavn. Et s''dant kendskab til den aktuelle m''lgruppe p'' et potentielt marked, er s''rdeles relevant i deres udv''lgelse af markedsf''ringsaktiviteter.

Semistrukturerede interviews (Se Bilag 8)

Som n''vnt i metodeafsnittet var et af fokuspunkterne i de semistrukturerede interviews at unders''ge kendskabsgraden til Universe i K''benhavn. Unders''gelsen bakkede op om opgavens antagelse om, at kendskabsgraden var lav, idet st''rstedelen af respondenterne tilkendegav, at de ikke kendte til Universe. Unders''gelsen bestod af 23 respondenter, hvoraf kun 3 kendte til Universe og vidste hvad parken indebar. Forud for unders''gelsen indikerede en forudindtagelse, at kendskabet til Universe Science Park under navnet Danfoss Universe, ville v''re h''jere. Dette bekr''ftede unders''gelsen, idet 4 respondenter svarede, at de kendte til Danfoss Universe, men ikke Universe Science Park.

Ydermere belyste unders''gelsen, at 3 af respondenterne havde h''rt navnet Universe Science Park, men ikke vidste hvad parken indebar. Omvendt gav en enkelt respondent i f''rste omgang udtryk for, at han ikke kendte til Universe. Dette ''ndrede sig dog, da han efter at have set videoen af Universe, erindrede, at han faktisk havde bes''gt parken. De sidste 12 respondenter tilkendegav, at de hverken kendte til Universe eller Danfoss Universe.

Et andet fokuspunkt var at unders''ge om dem, der ikke har bes''gt parken, mente at Universe ville v''re et bes''g v''rd. Ud af de 23 respondenter udviste 14 af dem stor interesse for parken efter at have set videoen. Dog var der en af respondenterne, der fortsat ikke vidste, hvad Universe indebar og dermed ikke kunne tage stilling til om parken ville v''re et bes''g v''rd. I forbindelse med de 14 respondenter, der udviste interesse for parken, er det n''dvendigt at tage forbehold for en r''kke faktorer, der mindsker chancen for, at de rent faktisk bes''ger parken. Dertil pointerede for''ldrene f''lgende problematikker: transporttid, beliggenhed, mangel p'' overnatningsmuligheder og mangel af k''ret''j. Ydermere var der et par for''ldre, der ikke mente, at parken ville have relevans for deres b''rn, p'' trods af, at deres b''rn falder ind under Universes m''lgruppe. Endnu en afg''rende faktor er, at b''rnene og de unge er afh''ngige af, hvorvidt for''ldrene er villige til at fragte dem eller ej.

Derudover var der et bedstefor''ldrepar, der forklarede, at de ikke selv ville v''re interesseret i at bes''ge parken med deres b''rneb''rn, men sagtens kunne forestille sig, at deres s''n ville g''re det. Den sidste af de 23 adspurgte forlod interviewet og n''gtede at se videoen. Dette kan muligvis

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2017-05-30-000C-8.php > [Accessed 04.06.20].