Essay:

Essay details:

  • Subject area(s): Marketing
  • Price: Free download
  • Published on: 14th September 2019
  • File format: Text
  • Number of pages: 2

Text preview of this essay:

This page is a preview - download the full version of this essay above.

...2.1 Teori og metodevalg

Der er stor tv''rfaglighed i udarbejdelsen af opgaven. Tv''rfagligheden sp''nder over en lang r''kke fag. Her er der tale om; markedsf''ring, Account Management, Relationship marketing og salg.

Opgaven er bygget ud fra en intern og ekstern analyse, hvorfra de indsamlede og analyserede data skal give en konklusion der i sidste skaber en besvarelse p'' den overordnede problemformuleringen.

For at kunne redeg''re bedst muligt for Mezia som virksomhed, er der i starten af den interne del, en forklaring p'' de ydelser (produkter) Mezia tilbyder. For at s''tte ydelserne op i en st''rre teoretisk forst''else, bliver de pr''senteret i en PLC kurve. Det skal materialisere ydelserne for at kunne forst'' dem i en teoretisk forstand, og hvad der g''r ydelserne anderledes fra andre produkter fra andre virksomheder.

Den indledende analyse best''r prim''rt af modellen Components of a business model , da form''let med anvendelsen af modellen, er at f'' belyst v''rdiskabelsen for Mezias kunder.

Dertil skal modellen belyse de eventuelle problemstillinger, og begr''nsninger Mezia st''r overfor. I den interne del af opgaven, er der ikke anvendt andre modeller til analysen. Begrundelsen for dette bliver beskrevet i afsnittet '1.5 Afgr''nsning'.

N''r den interne analyse er udarbejdet vil der bliver samlet op i en opsummerende konkluderende del. Her bliver der beskrevet de styrker og svagheder, Mezia ser ud til at have p'' baggrund af den eksterne og interne analyse.

Herefter f''lger den eksterne analyse, hvor fokus vil blive lagt p'' konkurrence situationen indenfor online markedsf''ring. Her vil der blive anvendt en Porters Five Forces , til at belyse konkurrencesituationen. Den model skal give et indblik i de 5 faktorer der spiller ind, n''r Mezia skal positionere sig p'' markedet og f'' flere kunder.

En benchmarkanaylse  vil blive anvendt til sidst i den eksterne analyse, for at vise hvor Mezia er placeret og hvor de st''r i forhold til konkurrenterne. Her bliver der udvalgt parametre p'' baggrund af den indsamlede kvalitative data. Det g''res for at f'' det mest virkelige billede af de parametre, kunderne g''r op i.

(Mangler resterende del af opgaven)

2.2 Research Onion

For at give en st''rre forst''else af den metodiske tilgang anvendt i opgaven, vil tilgangen f''lge The Research Onion .

L''sningsforslaget i denne opgave, vil l''gge meget v''gt p'' praktisk anvendelse, da opgaven bliver udarbejdet af partnerne i virksomheden selv. Den filosofiske tilgang vil derfor v''re pragmatisk. Teori og modeller er vigtig for den akademiske forst''else og den analytiske tilgang, men den skal i samme omb''ring v''re relevant i praksis. Derfor er denne filosofiske tilgang anvendelig i denne opgave. Den generelle tilgang til indsamling af data vil i opgaven v''re induktiv, da situationen er konkret og ikke teoretisk. Dertil fors''ger opgaven at identificere, de problemstillinger virksomheden st''r overfor, i forbindelse med indsamlingen af data. Strategien for indsamlingen af data er Action Research. Denne strategi er bygget op omkring at identificere og l''se problemstillinger. Derfor er den anvendelig i denne opgave.

Den store indsigt der allerede er til stede fra de to partnere, skaber en fordel n''r det kommer til den interne data indsamling. Det t''tte kundeforhold der er med de nuv''rende kunder, vil g''re det mere medg''rligt at indsamle dataen n''r den skal indsamles eksternt. Problematikken med denne tilgang, kan dog v''re at subjektiviteten tager overh''nd i dele af opgaven, og man derfor ikke n''r frem til den fuldendte l''sning. Det handler derfor om at v''re s'' objektiv som muligt, under dataindsamlingen, for at sikre at action research strategien giver sit optimale afkast.

Den data der indsamles vil prim''rt best'' af kvalitativ data. Det g''res da man er n''dt til at finde l''sningerne, hos den m''lgruppe, Mezia besk''ftiger sig med. Derfor vil en kvalitativ-grundl''ggende tilgang v''re at foretr''kke, da det vil give et bedre repr''sentativt indblik. Netop derfor er der tale om et mono-methods valg. Da kvalitativ data er det grundl''ggende for opgaven og den eneste indsamlede prim''re data.

Indsamlingen af data foreg''r over en enkelt tidsperiode, ingen af dataen vil blive gen-analyseret senere i perioden for at se udviklingen, og der er derfor tale om en Cross-sectional tidshorisont for dataindsamlingen. Der kunne godt v''re anvendt en longitudinal tidsperiode, ved at g''re det over hele praktikforl''bet og senere vende tilbage og indsamle kvalitativ data igen, for at analysere udviklingen. Det er ikke gjort og er derfor ikke aktuelt for opgaven.

2.3 Dataindsamling

I opgaven vil der blive indsamlet prim''r og sekund''r data. Det g''res for at opn'' en st''rre videns indsamling, der komplimenteres p'' flere parametre.

2.3.1 Prim''r data

Som n''vnt i afsnit 2.2 ligger det st''rste fokus i opgavens dataindsamling, p'' kvalitative data, med henblik p'' analyse og l''sningsforslag. Det er den del der er mest ressourcekr''vende, b''de hvad ang''r tid, men ogs'' i krav til den faglige kvalitet. Eftersom fokus vil v''re p'' interviews, ligger der meget forberedelse bag indsamlingen af den prim''re data. Dertil er opgaven afh''ngig af eksterne personers tid, og det s''tter derfor krav til den tidsm''ssige horisont i opgaven.

2.3.1.1 Interview

Inden de forskellige interviews blev iv''rksat, blev der udarbejdet en sp''rgeguide der havde til form''l at give de udf''rte interviews en struktur. P'' den m''de sikres det, at den ''nskede data indsamles og man ikke overser noget i den givne situation. P'' den m''de holder man sig til det ''nskede emne n''r respondenten bliver interviewet, og der er derfor bedre grundlag for at man kan f'' uddybende svar, der i sidste ende sikrer en bedre analytisk mulighed i forbindelse med opgaven.

Da form''let med interviewsene er at f'' bedst mulige svar til analysen, vil der v''re en sp''rgeteknik med fokus p'' at have ''bne sp''rgsm''l og en passiv tilgang fra interviewerens side. Dette g''res med henblik p'' at opn'' st''rst mulig indblik i respondentens viden. Samtidig sikrer det at respondenten ikke bliver p''virket af interviewerens subjektivitet til emnet.

Dem der bliver interviewet er eksterne personer, der har en tilknytning til Mezia. Her er der specifikt tale om nuv''rende kunder, for at f'' et indblik i deres syn p'' hvad Mezia g''r af forskel, fremfor konkurrenterne.

De f'' kunder Mezia har, skal v''re medvirkende til at feltet af empiri er s'' afgr''nset som muligt for at f'' st''rst mulig dybde i dataen.

2.3.1.2 Sp''rgeguide

For at skabe den bedste struktur p'' interviewene, udarbejdes der en guide til hvordan interviewet skal forl''be.

Interviewet vil blive indledt, s'' vidt det er muligt, med 'Beskriv' eller 'Fort''l om' ' for at sikre et detaljeret svar. Der vil blive taget udgangspunkt i det overordnede emne, hvilket er pr''ferencer og faktorer der g''r sig g''ldende indenfor valg af digital markedsf''rings bureau.

Sp''rgsm''lene vil v''re HV- sp''rgsm''l. Alts'' vil sp''rgsm''lene starte med 'hvem, hvad, hvordan, hvorfor, hvor og hvorn''r'. Her vil der efterf''lgende blive spurgt ind til hvert svar, for at komme dybere ned i informantens svar. Der vil blive holdt nogle pauser fra interviewerens side, p'' trods af at informanten har svaret - dette er med henblik p'', at give tid til yderligere refleksioner over sp''rgsm''let.

Her vil der fra interviewerens side ogs'' v''ret fokus p'' at v''re klar, stilf''rdig samt tryghedsskabende, for at f'' informanten til at f''le sig s'' afslappet som muligt, da det anses for at v''re en vigtig faktor i, hvor gode og dybdeg''ende svar, der bliver udf''rdiget i forbindelse med interviewet. Den samlede guide er vedlagt som bilag .

Efter endt interview, vil det blive lyttet igennem, og nye ideer og situationer vil blive fors''gt identificeret.

Dataene indsamles med henblik p'' at underbygge udsagn i opgaven, finde kundernes pr''ferencer, og i sidste ende vil disse interviews hj''lpe med at besvare den overordnede problemformulering.

2.3.1.3 Validitet

Den samlede validitet vurderes at v''re h''j, da det har en h''j relevans for udarbejdelsen af opgaven og det samlede l''sningsforslag. Respondenterne der er adspurgt, er f''rsteh''ndskilder og beslutningstagere i forhold til det adspurgte, s'' der er en h''j indsigt fra respondentens side i det adspurgte emne. Respondenterne vurderer ud fra deres egne synspunkter og holdninger og det giver hele validiteten bag dataen en h''j v''rdi.

2.3.1.4 Reliabilitet

I indsamlingsfasen er der tale om en Cross-sectional indsamlingsperiode med udgangspunkt i en enkeltst''ende situation, er reliabiliteten p'' et medium-h''jt-niveau. Den kunne have v''ret ''get ved at have en longitudinal tilgang, der sikrer flere indsamlinger p'' flere forskellige tidspunkter. P'' den m''de kan man analysere forskellen i besvarelsen og sikre en st''rre reliabilitet.

Det at interviewsene er udf''rt af de personer der selv skal anvende dataen sikrer dog en st''rre reliabilitet i sidste ende.

2.3.1.5 Repr''sentativitet

I dataindsamlingen er der kun lavet interviews med de personer der er beslutningstagere indenfor samarbejdsaftaler med bureauer som eksempelvis Mezia. Det sikrer en god repr''sentativ. Det skal dog p''peges at ud af de adspurgte, er det kun et lille udsnit af de potentielle kunder, Mezia kan have. Derfor skal der tages h''jde for at der om muligt er andre holdninger end dem der er kommet frem under interviewene. Fordelen ved indsamlingen har v''ret at interviewene er blevet lavet med respondenter fra flere forskellige brancher og typer af virksomhed. P'' den m''de sikres at dataen er repr''sentativ.

2.3.1.6 BIAS

De adspurgte respondenter vil v''re p''virket af den faktor, at de er nuv''rende eller tidligere kunder af Mezia. Da ingen af de afsluttede kundeforhold har v''ret grundet utilfredshed, vil der derfor uanset hvad, v''re en partiskhed fra de adspurgte respondenters side der er fordelagtigt for Mezia. BIAS har derfor i den sammenh''ng v''ret h''j. Sammenkoblet med at der er p'' dav''rende tidspunkt eller har v''ret, ''konomiske aspekter i forholdet mellem interviewer og respondent, sikrer ogs'' at BIAS kan forh''jes.

Udover det, er der blevet gjort tiltag, der skal sikre at BIAS' bliver mindsket mest muligt. Det har v''ret tiltag som at afholde interviewene i et lukket rum, med en respondent af gangen. Det er gjort for at sikre at respondenten ikke bliver p''virket af andres synspunkt i den givne situation.

2.3.1.7 Kildekritik

Kritikken til de interviews der bliver foretaget i opgaven, er vigtig for den samlede vurdering. Udtalelserne vil v''re subjektive og kun give udtryk for den enkelte respondents holdning men muligvis ikke v''re sigende for en hel tendens eller tilstand. Dertil er det som n''vnt i BIAS n''dvendigt at v''re kritisk n''r det kommer til det faktum at alle adspurgte er nuv''rende eller tidligere kunder af Mezia. Deres tilb''jelighed til besvarelse af det overordnede emne indenfor faktorer der p''virker valget af bureau, vil sandsynligvis h''lde meget til Mezias fordel. Det g''r det uden at det m''ske er en tilb''jelighed hele den potentielle kundegruppe har.

2.3.2 Sekund''r data

Den sekund''re data der indsamles i opgaven, kommer for eksterne sekund''re kilder. Dataen herfra best''r af registerdata s'' som statistiker, nyhedsbreve, artikler, registre og lignende der har relevans for besvarelse af opgaven. Det er typisk data der er lettilg''ngelig for alle, men som vil v''re sv''r at indsamle med tanke p'' ressourcer og tid. Den indsamlede data vurderes til at have h''j relevans og validitet da det kommer fra anerkendte og officielle kilder.

2.3.2.1 Validitet

Dataen er n''je udvalgt med tanke p'' at besvare problemstillingen bedst muligt. Den har derfor h''j validitet. Form''let med indsamlingen af sekund''r data er at give et st''rre helhedsbillede der ikke udelukkende er bygget op om de adspurgte respondenter fra den prim''re data indsamling.

2.3.2.2 Reliabilitet

P''lideligheden i dataen er stor, da det kommer fra officielle kilder, som eksempelvis det danske CVR register . Tallene bliver opdateret hver dag og g''lder for alle danske registrerede virksomheder.

2.3.2.3 Repr''sentativitet

Da dataen stammer fra store unders''gelser og registre, hvor der er blevet fokuseret meget p'' repr''sentativiteten, vurderes den derfor som v''rende h''j.

2.3.2.4 BIAS

Visse organisationer kan have subjektive interesser i deres indsamling af data der yder positivitet for dem. Derfor er det n''dvendigt at have en kritisk tilgang til dette. Derfor er der fors''gt at finde s'' objektive instanser som muligt, der ikke kan have interesse i udfaldet af analysen.

2.3.2.5 Kildekritik

Undervejs i opgaven vil der v''re stort fokus p'' hvor aktuel den indsamlede data er. Derfor s''ges det at bruge s'' ny data som muligt. Det er en omskiftelig branche, og hvad der var fakta for 5 ''r siden, m''ske ikke er det mere.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

This essay was submitted to us by a student in order to help you with your studies.

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, . Available from:< https://www.essaysauce.com/essays/marketing/essay-2017-12-20-000DmK.php > [Accessed 29.05.20].