Home > Sample essays > Corporate Social Innovation: Hvordan virksomheder kan styrke deres sociale ansvar

Essay: Corporate Social Innovation: Hvordan virksomheder kan styrke deres sociale ansvar

Essay details and download:

  • Subject area(s): Sample essays
  • Reading time: 3 minutes
  • Price: Free download
  • Published: 1 February 2018*
  • File format: Text
  • Words: 818 (approx)
  • Number of pages: 4 (approx)

Text preview of this essay:

This page of the essay has 818 words. Download the full version above.Corporate social responsibility(CSR), er et begreb, der virkelig har f”et indtag i de danske virksomheder siden 1990’erne(Morsing, M., 2006,A) og har indeb”ret det sociale ansvar virksomhederne har. Hvordan styrker en virksomhed sin CSR? Er det ved donationer, sponsorater eller frivilligt arbejde? Det kan v”re sv”rt for virksomheder at arbejde med CSR, da begrebet er ubestemt og sp”nder bredt. CSR er blevet brugt som et marketingsknep og CSR strategierne bliver udarbejdet i marketingsafdelingerne. Dette betyder ogs” at virksomhederne har nemt ved at kopier hinandens strategier og CSR er ikke l”ngere for at g”re en forskel, men fordi ‘alle andre g”r det’, derfor mener erhvervs-ph.d. forsker Thomas S”nderskov ogs” at CSR vil blive udskiftet med CSI (Corporate social innovation)(S”nderskov, T., 2011, A)

CSI distancere sig fra CSR ved at mere kritisk, mere socialt og politisk. Det vil sige have en etisk og en humanistisk kompetence, der g”r, at de kan forst”, hvilken rolle de spiller i forhold til deres forbrugere, samfundet og verden. (S”nderskov, T., 2011, B)

Hvor CSR har v”ret marketingstiltag, skal CSI menneskeligg”re business generelt ved at forbedre den m”de, hvorp” tingene bliver gjort. Nye social innovations tiltag skal derfor gennemt”nkes, og udarbejdes internt i virksomheden.

Derfor er det interessant hvilke CSI muligheder, der er for virksomheder, hvordan disse implementeres og hvor fokus skal ligge.

Rapporten vil derfor tage udgangspunkt i dette, hvad CSI er og hvordan dette implementeres i virksomheder, hvilke udfordringen samt muligheder der er og i sidste ende hvilke fordele.

Vi er af den opfattelse, at mange virksomheder stadig forholder sig til virksomheden og samfundet, frem for at se virksomheden som en del af samfundet, hvilket blandt andet er kendetegnende for den dogmatiske skole og filantropiske tiltag. Disse tiltag bliver aldrig en del af virksomhedens v”rdigrundlag og b”rer tydeligt pr”g af, at CSR betragtes som noget ‘man jo skal g”re’, eller at virksomheden oplever, at det vil skade dem mere ”konomisk ikke at v”re socialt ansvarlige, end det vil koste at v”re det. Virksomhederne vil desuden have en tendens til at skille sig af med CSR i ”konomisk trange tider, hvorved CSR bliver et ‘add on’97 og ikke en integreret del af virksomheden. For at virksomheder skal g” helhjertet ind i noget, er de n”dt til at have et ”konomisk afkast ud af det. Idet resultatet af et CSR-tiltag kan v”re vanskeligt at afl”se konkret p” bundlinien, kan der opst” problemer med CSR og virksomhedens engagement. Det ”konomiske rationale kan ogs” betyde, at der for mange virksomheder kan ske et overlap mellem CSR og branding, hvilket indeb”rer en fare for, at CSR kan blive ord uden indhold. Derfor er det vigtigt, at ansatte og andre oplever de CSR-tiltag i praksis, som virksomheden brander sig p” at have. 98 Netop synligheden i de tiltag, virksomheden foretager sig, kan v”re med til at afhj”lpe en anden stor udfordring for virksomheder i deres arbejde med CSR, nemlig det at skabe en logisk sammenh”ng mellem det at v”re en virksomhed, der drives ud fra almindelige markedsvilk”r og det at tage socialt ansvar.99 Virksomheden kan med fordel finde tiltag, der relaterer sig til virksomhedens kerneomr”der, da CSR s”ledes ikke vil virke s” fremmedgjort fra virksomheden.  Corporate social responsibility(CSR), er et begreb, der virkelig har f”et indtag i de danske virksomheder siden 1990’erne(Morsing, M., 2006,A) og har indeb”ret det sociale ansvar virksomhederne har. Hvordan styrker en virksomhed sin CSR? Er det ved donationer, sponsorater eller frivilligt arbejde? Det kan v”re sv”rt for virksomheder at arbejde med CSR, da begrebet er ubestemt og sp”nder bredt. CSR er blevet brugt som et marketingsknep og CSR strategierne bliver udarbejdet i marketingsafdelingerne. Dette betyder ogs” at virksomhederne har nemt ved at kopier hinandens strategier og CSR er ikke l”ngere for at g”re en forskel, men fordi ‘alle andre g”r det’, derfor mener erhvervs-ph.d. forsker Thomas S”nderskov ogs” at CSR vil blive udskiftet med CSI (Corporate social innovation)(S”nderskov, T., 2011, A)

CSI distancere sig fra CSR ved at mere kritisk, mere socialt og politisk. Det vil sige have en etisk og en humanistisk kompetence, der g”r, at de kan forst”, hvilken rolle de spiller i forhold til deres forbrugere, samfundet og verden. (S”nderskov, T., 2011, B)

Hvor CSR har v”ret marketingstiltag, skal CSI menneskeligg”re business generelt ved at forbedre den m”de, hvorp” tingene bliver gjort. Nye social innovations tiltag skal derfor gennemt”nkes, og udarbejdes internt i virksomheden.

Derfor er det interessant hvilke CSI muligheder, der er for virksomheder, hvordan disse implementeres og hvor fokus skal ligge.

Rapporten vil derfor tage udgangspunkt i dette, hvad CSI er og hvordan dette implementeres i virksomheder, hvilke udfordringen samt muligheder der er og i sidste ende hvilke fordele.

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, Corporate Social Innovation: Hvordan virksomheder kan styrke deres sociale ansvar. Available from:<https://www.essaysauce.com/sample-essays/essay-2017-06-13-000d4u/> [Accessed 13-06-24].

These Sample essays have been submitted to us by students in order to help you with your studies.

* This essay may have been previously published on Essay.uk.com at an earlier date.