Home > Sample essays > How to Plan a Successful International Product Launch: Importance of Marketing Strategy

Essay: How to Plan a Successful International Product Launch: Importance of Marketing Strategy

Essay details and download:

  • Subject area(s): Sample essays
  • Reading time: 2 minutes
  • Price: Free download
  • Published: 1 February 2018*
  • File format: Text
  • Words: 672 (approx)
  • Number of pages: 3 (approx)

Text preview of this essay:

This page of the essay has 672 words. Download the full version above.Powodzenie wprowadzenia nowego produktu na rynek mi''dzynarodowy zale''y od szeregu czynnik''w, kt''re przedsi''biorstwo winno wzi'' pod uwag'' wybieraj''c drog'' ekspansji na rynki zagraniczne. Wa''n'' rol'' w planowaniu, jak i w p''niejszym wdra''aniu strategii ekspansji stanowi'' dzia''ania marketingowe uwzgl''dniaj''ce wiele wsp''zale''nych zmiennych sk''adaj''cych si'' na tzw. marketing- mix, kt''ry obejmuje, w najbardziej uproszczonym uj''ciu, kszta''towanie produktu, dystrybucji, ceny oraz promocji. S'' to zmienne kontrolowane przez przedsi''biorstwo oraz w du''ym stopniu zale''ne od jego zasob''w, przyj''tej strategii marketingowej, ''rodk''w przeznaczonych na reklam'', popytu itd.1 Przygotowanie firmy do wprowadzenia produktu na rynek zagraniczny powinno jednak zawiera'' bardziej szczeg''ow'' analiz'' otoczenia zewn''trznego, kt''re produkt napotka na rynku docelowym. W takiej sytuacji nale''y zastosowa'' marketing mi''dzynarodowy, kt''rego definicj'' przedstawia Wojciech Grzegorczyk: "[marketing mi''dzynarodowy] (…) mo''na okre''li'' jako skoordynowane dzia''ania podejmowane przez przedsi''biorstwo na wielu rynkach zagranicznych i w r''nej formie, obejmuj''ce poznanie potrzeb i oczekiwa'' nabywc''w na rynku mi''dzynarodowym, rozpoznanie otoczenia przedsi''biorstwa i przygotowanie oraz realizacj'' jego strategii marketingowej". 2 Marketing mi''dzynarodowy sk''ada si'' z trzech cz''ci: badania marketingowe, decyzje marketingowe dotycz''ce wyboru strategii oraz organizacja dzia''a'' marketingowych w przedsi''biorstwie. Firma wchodz''ca z produktem na nowy rynek powinna uwzgl''dni'' wszystkie trzy aspekty w planowaniu tego przedsi''wzi''cia, by efektywno'' by''a na jak najwy''szym poziomie. 3

W badaniach marketingowych przedsi''biorstwo powinno uwzgl''dni'' elementy otoczenia wewn''trznego organizacji, kt''re s'' w kr''tkim okresie niezale''ne z punktu widzenia marketingowej funkcji firmy. Na owe czynniki wewn''trzne sk''adaj'' si'' m.in. wielko'' przedsi''biorstwa i skala dzia''alno''ci, do''wiadczenie mi''dzynarodowe, konkurencyjno'' eksportu, jako'' produkt''w oraz ich rodzaj. Istniej'' r''wnie'' czynniki zewn''trzne, z kt''rymi przedsi''biorstwo musi si'' liczy'' wprowadzaj''c produkt na rynek zagraniczny. Wynikaj'' one z uwarunkowa'' w otoczeniu przedsi''biorstwa na nowym, odmiennym rynku. Podejmuj''c decyzje dotycz''ce wprowadzenia produktu na rynek mi''dzynarodowy organizacja powinna zidentyfikowa'' i przeanalizowa'' szanse jakie stwarza otoczenie, jak i r''wnie'' potencjalne ograniczenia b''d'' zagro''enia. Elementy otoczenia zewn''trznego, wzajemne relacje mi''dzy nimi oraz tendencje zmian s'' niezale''ne od dzia''alno''ci przedsi''biorstwa, st''d kluczow'' czynno''ci'' jest analiza mo''liwych zmian na rynku zagranicznym, potencjalnych problem''w oraz r''nych scenariuszy, by przygotowa'' i dostosowa'' dzia''alno'' do faktycznego stanu rzeczy na nowym rynku zbytu. O tym jak radykalne zmiany powinna wprowadzi'' organizacja decyduje podobie''stwo rynku zagranicznego do tego, w kt''rym przedsi''biorstwo funkcjonuje obecnie. Im wi''ksze zr''nicowanie rynk''w tym bardziej skrajne zmiany firma musi wprowadzi''. 4

Andrzej Sznajder podkre''la w swojej ksi''ce pt. "Strategie marketingowe na rynku mi''dzynarodowym" zmienno'' i z''o''ono'' otoczenia organizacji okre''lon'' jako turbulencja. Zjawisko to jest charakteryzowane przez Sznajdera jako: wzrost nowo''ci zmiany (wa''ne wydarzenia wp''ywaj''ce na dzia''alno'' firm znacznie odbiegaj'' od tych, kt''re wyst''powa''y dotychczasowo), wzrost intensywno''ci otoczenia (zwi''zki przedsi''biorstw z otoczeniem staj'' si'' coraz silniejsze, nast''puje uzale''nienie), wzrost szybko''ci zmian (rosn''ca innowacyjno'' podmiot''w gospodarczych) oraz pog''biaj''ca si'' z''o''ono'' otoczenia (mno''ca si'' liczba element''w rynku, ich zr''nicowanie). 5 Dynamika rynk''w, ich zmienno'' i z''o''ono'' jest niezmiernie wa''nym elementem otoczenia, poniewa'' wi''e si'' to z wi''kszym ryzykiem i niepewno''ci'' odno''nie wprowadzania produkt''w na rynek mi''dzynarodowy. Niew''tpliwie analiza zmienno''ci w otoczeniu mi''dzynarodowym jest kluczowym obszarem w badaniach rynk''w zagranicznych, wp''ywa ona na decyzje strategiczne dotycz''ce ekspansji organizacji.

Otoczenie przedsi''biorstwa sk''ada si'' wg Douglasa A. Graya i Donalda Cyra z pi''ciu podstawowych si'': demografia, kultura, gospodarka, polityka oraz technologia. 6 Natomiast El''bieta Duliniec podkre''la aspekt spo''eczno- kulturowy oraz dodaje r''wnie'' czynniki naturalne jako wa''ny element otoczenia.7

...(download the rest of the essay above)

About this essay:

If you use part of this page in your own work, you need to provide a citation, as follows:

Essay Sauce, How to Plan a Successful International Product Launch: Importance of Marketing Strategy. Available from:<https://www.essaysauce.com/sample-essays/essay-2016-02-26-000ahs/> [Accessed 29-11-23].

These Sample essays have been submitted to us by students in order to help you with your studies.

* This essay may have been previously published on Essay.uk.com at an earlier date.